Selim Gürbüzer
Selim Gürbüzer
Yazarın Makaleleri
İslâm ve Cumhuriyet
           Aslında dört halifenin seçimle işbaşına gelmesi, İslâm'ın Cumhuriyet'le bir meselesi olmadığını gösterir. Peygamberimiz (s.a.v) 'Benden sonra hilafet otuz senedir. Ondan...
İnsan Hakları ve İslâm
         Hele bilhassa sosyoloji okuyanlar insan hakları kavramından söz edildiğinde hemen akıllarına John Locke ve J.J. Rousseau düşmekte,  oysa bu kavramın kaynağına inildiğinde vahiy olduğu görülecektir....
İslâm’da Hayvan Hakları
         Hayvan deyip geçmeyelim, sonuçta o da Allah'ın yarattıklarından. Bu yüzden Yunus Emre 'Yaradılanı sev Yaradan'dan ötürü” demiştir. Ki, bu iş sırf sevmekle de olmaz, hayvan hakkını...
İslâm ve Cihad
Allah rızası için ilimle, malla, dille, bedenen, kalben vs. yapılan mücadelenin adıdır cihad. İşte bu tanımda yer alan ‘Allah rızası için'  ifadesi tam da cihadın ana gayesini ortaya koyan can alıcı noktadır. Bu yüzden cihad...
Allah’ın Hakkı Cezalar
Hududullah Allah'ın hükmettiği kanunlardır. Hükmüne ram olunmadığında Allah'ın hakkı cezalarda ister istemez beraberinde gelir elbet. Zira mutlak manada kanun koyucu Yüce Allah'tır.  O halde biz aciz kullara hükmüne ram...
İslâm'da Suç ve Ceza
        İslam'da başta cana kıymak gibi başkasına yapılan kötülüklere karşılık olarak hapis, kısas, diyet, mirastan mahrumiyet ve kefaret türü cezalar uygulanır. Bakınız Yüce Mevla'mız bu hususta...
Fıkhî Kavramlar
Fıkhı kavramların tümüne vakıf olmak elbette kolay bir iş değil. Yinede fıkhı meselelerde en çok karşılaştığımız kavramların karınca kaderince aşinalık kazanmak bakımdan bilinmesinde fayda var düşüncesiyle fıkıh kitaplarında yer...
Kıyas-ı Fukaha
          Kıyas; bir şeyi dayanak yaparaktan mukayese yapıp görüş (rey) belirtmek demektir. Bakınız Allah Resulünün 'Buğdayı buğday ile misli misliyle satınız, fazlasını satarsanız fazlası faiz olur”  diye beyan buyurduğu...
İslâm'da Fikir Birliği ve İctihad
   İcmâ denildiğinde bilgi üretimine yönelik fikir birliği faaliyeti akla gelir elbet. Gerçekten de bilge insanların kendi aralarında fikir yürütüp görüş birliğine varması önemli bir hadisedir.  Hatta müctehid topluluğundan bir iki...
İlim pazara kadar değil mezara kadar
İlim paha biçilmez değer bir hazinedir,  pazarda sergilenmez, bu yüzden başköşedir hep. Şahıs bazında da öyledir. Mesela öyle insanlar vardır ki, görünürde bizim gibidirler, oysa son derece deruni baş tacı şahsiyetlerdir. Nitekim Hazret...
İlim Kendini Bilmektir
İnsan, daha dünyaya ilk adım atar atmaz ilimle tanışır. Nasıl mı? Bakınız, hayat yolculuğunda ilk ders, kulağa ezan ve kamet okunmayla start alır. Müslüman bir anne ve babadan dünyaya gelen çocuğun kulağına ezan ve kamet okuması ilmin...
Gül'e Hasretiz
          Bakmayın siz öyle Gül'ün bir demet çiçek halde durgun görünüşüne. Oysa o durgun görünüşün içinde bin bir türlü sevgi kıpırtıları gizlidir. Kaldı ki Gül'e değer veren vermiş zaten. Ki;  Gül'ün kıymet...
Nebi ve Resul
      Peygamberlik makamı beşeri taifesine has Allah vergisidir elbet. Malum, cin taifesinden hiçbir peygamber tayin edilmemiştir.  Bu demektir ki,  peygamberlerde bizim gibi beşer sınıfından olup cinsiyet bakımdan ise erkektirler. Keza beşeri...
Kur'an'dan İlham Alıp Asrın İdrakini Aydınlatmak
Kur'an insanlığa en son nüzul olmuş kelam-ı kadimdir.  Üstelik kendinden önceki vahy olunmuş suhuf ve kitapları da bünyesinde toplayan ve aynı zamanda har asrın idrakini aydınlatan tek ışık kaynağıdır.  Yeter ki insanlar bu ışığa...
Kur'an-ı Muciz'ül Beyan
Asırlardır Avrupalının İslâmiyet'e bakışı hep ön yargılı olmuştur. Onların gözünde, İslâmiyet ‘Muhammedîlik' bir din, Müslümanlar ise  ‘Muhammedîler' olarak nitelenir.  Hele güç yetirebilseler İslam'ın adını...
Vahy'in Soluğu
       Vahiy kalbe doğrudan nüzul olacağı gibi perde arkasından ya da elçi vasıtasıyla da nüzul olur.  Allah Teâlâ dilediğinde her kavme gönderdiği peygamberlerle doğrudan elçisiz olarak da kelam eyler. Nasıl mı? İşte Hz. Musa (a.s)...
Esma-ül Hüsna
       Allah Teâlâ isimlerinden bir kısmını Habib'ine vahy ederek tüm ümmet-i Muhammed'e bildirdiği gibi bir kısmını da kendi ilminde gizlemiştir.  Ama bu demek değildir ki, tüm ümmet-i Muhammed Yüce Allah'ın isimlerinin...
Kader-i İlahi
Kader; Allah'ın ezelde takdir edip yarattığı her şeyin Levh-i Mahfuza kayda alınmış yazgıdır. Dolayısıyla bu tariften hareketle ezelde her ne takdir edilmişse gelecekte açığa çıkması kaza olarak ifade edilir.  Sakın ola ki bu tariften...
İmtihan Hayatın Bir Gerçeği
Tabiî ki imtihan hayatın bir gerçeği. Zaten Yüce Allah'ın hikmetinden sual olunmayacağına göre cilve-i rabbaniye imtihanı bunu gerektirir. Mesela tasavvufi hayatta da bir Şeyh, cilve-i rabbaniyenin bir tezahürü olarak sofisini her an imtihana...
İçi Başka Dışı Başka
       Münafıklık küfre girmekten daha şedid şirret bir fiildir. Küffarın icabında hiç olmazsa küfürbaz olduğunu bilir ve ona göre önlemini almak mümkün,  ama münafığın içi başka dışı başka olduğundan önlemini almak hiçte...
Gel Kardeşim Bir Olalım
       Mümine yaraşan dünya menfaati amaçlı bir kardeşlik değil, Allah için birbirini sevme amaçlı ahrette de birlikte olabileceği bir kardeşlik esas olmalıdır. Nasıl mı? İşte Resulullah (s.a.v)'in:       'Yedi sınıf insan...
Sıla-i Rahim
         Hiç kuşkusuz imandan sonra en mühim amellerden biride Sıla-i Rahimdir. Üstelik vacib hükmünde bir ameldir bu. Terk edildiğinde âlimlerin ittifakıyla haram olduğuna hükmedilmiştir.  Madem öyle,   maddi soy ağacı bakımdan başta...
Ey Yolcu! Yolculuk Nereye?
         Konuk olduğumuz şu fani dünyada kafileler eşliğinde kimi ilim, kimi dost, kimi ticaret, kimi filim, kimi spor gibi değişik sebeplerle yollara düşüldüğü bilinen bir husus. Hangi sebeplerle yollara düşülürse düşülsün neticede...
Niyet Hayır Akibet Hayır
         Evet, bir mümin niyetini hayreylediğinde akıbeti de hayrolacak demektir. Zaten hak ve hakikat yolunda vuslat denen hadise ancak ömrün başlangıcındaki iyi niyetin kemale ermesine bağlı olarak vuku bulabiliyor. Hiç şüphesiz ömür...