İSLAM?DA DEVLET BAŞKANININ SEÇİMİ

Eklenme Tarihi: 18.01.2017 13:46:35 - Güncellenme Tarihi: 05.08.2020 13:36:17

Resulullah?ın vefatı esnasında Benu Saide gölgeliğinde toplananlar, Hz. Ebubekir?i halife olarak tercih etmişlerdi. Diğer Müslümanlar da, bunu kabul ederek böylece ilk halifelerini seçmiş oluyorlardı. Hz. Ebubekir, kendisinden sonra Hz. Ömer?i atamayla halife seçtirmişti.

Hz. Osman ise, Hz. Ömer?in belirlediği ?Ehl-i Hal ve Akd? denilen bir şura heyeti tarafından belirlenerek halifeliğe atanmıştı. Keza Hz. Ali de, Medinelilerin biatıyla hilafet makamına geçmişti. Görüldüğü gibi Resulullah?tan (s.a.v.) sonra dört Raşid Halife de, farklı yöntemlerle Devlet Başkanlığı makamına seçilmişlerdir. Çünkü bu konuda, daha önceden belirleyici bir hüküm mevcut değildi.

Bildiğimiz kadarıyla İslam dünyasında, İslam devlet sistemini ele alan ilk eseri kaleme alanlardan biri İbn Kuteybe?dir. İbn Kuteybe (ö.276/889), bugün elimizde bulunan ?el-İmame ve?s-Siyase? adlı eserinde, siyasi olayları tarihi akış içerisinde nasıl vuku bulduğunu aktarmakta, fakat ciddi bir siyasi analize girmemekte ve İslamî yönetimin nasıl seçilmesi gerektiği konusunda herhangi bir açıklama yapmamaktadır. Çok güçlü bir Hadis âlimi olan İbn Kuteybe?den, İslamî devlet başkanının nasıl seçilmesi gerektiğini öğrenemiyoruz. Keza önemli bir devlet adamı olan ve Selçuklu Sultanlarına vezirlik yapan Nizamülmülk (ö.485/1092) de, Siyasetnâme adlı bir eser kaleme almış, Devlet Başkanı?nın nasıl seçileceği konusuna hiç değinmeden, devlet aygıtının nasıl işlemesi gerektiği ile ilgili detaylı bilgiler vermektedir. Benzer şekilde, önemli bir Hanbelî âlim olan İbn Teymiye (ö.728/1328) de, Siyaset ile ilgili yazdığı eserinde devlet başkanının nasıl seçileceği konusuna girmeden, doğrudan devleti idare edenlerin neler yapmaları gerektiğini anlatmakla yetinir.

Ayet ve sünnette Devlet Başkanı?nın seçilmesi ile ilgili açık deliller olmaması, bazı âlimlerin bu konundaki suskunluğuna en önemli sebep olarak gösterilebilir.

İslam âlimleri arasında İslam?da Devlet Başkanı?nın nasıl seçilmesi gerektiği konusuna ilk değinenlerden biri, Ahkâmu?s-Sultaniye adlı kitabıyla şöhret bulmuş Şafiî âlim el- Maverdî?dir (ö.450/1058). Aslında Maverdî gibi, Bağdat?ta yaşamış ve keza yine Maverdî gibi saray çevresinde aynı zaman diliminde bulunmuş olan Ebu Ya?lâ?nın (ö.458/1066) benzer isimle yazdığı Ahkâmu?s-Sultaniyye adlı eseri de Devlet Başkanı?nın nasıl seçileceğini izah etmeye çalışmaktadır. Ebu Ya?lâ, bu eserinde müntesibi olduğu Hanbelî mezhebinin kurucu imamı Ahmed b. Hanbel?in görüşlerine ağırlık vermektedir.

Bu iki zata göre, İslam?da Devlet Başkanı iki türlü atanır: Ya Ehl-i Hal ve Akd?in (Şura Ehli) atamasıyla ya da halifenin kendinden sonra birini tayin etmesiyle. Ehl-i Hal ve Akd?in kaç kişiden olacağı hususunda âlimler iki farkı görüşe sahiptirler.

Bazıları genel bir konsensüsün olması için her beldedeki Ehl-i Hal ve Akd?in icması gerekir, derken; diğerleri beş kişiden oluşması yeterlidir, demişlerdir. Bu sayısı bire kadar indirenler de yok değildir. Bir kişiyi yeterli görenler, Hz. Abbas?ın Hz. Ali?ye biat ettikten sonra kimsenin itiraz etmeden Hz. Ali?yi halife kabul etmesini delil olarak gösterirler.

"Ehl-i Hal ve Akd" denilen şûrayı oluşturan kimseler, yalnız siyaset ve dini hükümleri iyi bilen müçtehitlerden değil, aynı zamanda toplumun maslahatı icabı ve devletin istikrarı için gerekli bilgi ve meziyetlere sahip bürokrat konumunda olan şahıslardan meydana gelir. Maverdî, bu heyet için üç şart ileri sürer: Birincisi, bütün şartlarıyla adalete sahip olmaları. İkincisi, imamete atanacak kimselerde aranması gereken muteber özellikleri bilen bir ilmi birikime sahip olması. Üçüncüsü ise, toplumun geleceği ve maslahatı için gerekli tedbirleri alacak olan yöneticiyi seçmeye muktedir görüş ve fikirlere sahip olması. O halde, bu meclisi sadece din âlimlerinden oluşan bir birim olarak ele almak yanlıştır.

Devlet Başkanının seçimi konusunda din adına belli bir kaydın olmaması, bizlere rahat görüş bildireceğimiz bir alan bırakmaktadır. O halde bu konu, zaman ve mekân şartlarına, kişilerin iletişim ve ilişki kurabilme imkânlarına göre değişiklik arz edebilir.

Buna göre Müslümanlar, içinde bulundukları şartlar ve iletişim araçlarının sağladığı imkânlara uygun düşecek bir şekilde, seçim şeklini düzenlemek yetkisine sahiptirler.

Bu hususta, işi zora sokacak ve yersiz tartışmalara sebep olacak çözüm şekilleri yerine, teknolojinin sunduğu imkânlarla istenilen gayeye rahatça ulaşılacak bir usul bulmak zor olmasa gerektir.

İslâm âlimleri, bir halife vefatından sonra kendi yerine geçmek üzere sağlığında birini halife (veliaht) olarak atamasını uygun bulmuşlardır. Bu şekilde atanan kişi, önceki halifenin yakını olabileceği gibi, yabancı bir kimse de olabilir. Bu şekilde atanan birinin halifeliğinin (atanan kişinin halifelik şartlarını taşıması halinde) meşru olduğu hususunda, İslâm âlimlerinin arasında bir ittifak ve icma'  bulunduğu ifade edilmiştir.

Bu görüş kaynağını Hz. Ebubekir?in, Hz. Ömer?i halifeliğe tayin etmesi ve halkın da bunu tasvip etmesinden almaktadır. Halifenin kendisinden sonra birini atamasını uygun gören Maverdî de, delil olarak Resulullah?ın (s.a.v.) Mute?ye gönderdiği orduya atadığı komutan olan Zeyd b. Haris ölürse Cafer b. Ebi Talib, o da ölürse Abdullah b. Revaha, o da ölürse Müslümanlar aralarından bir komutan seçsinler, hadisini delil olarak getirir.

O halde bu açıklamalardan sonra şunu söyleyebiliriz: Bazı İslam uleması, şuranın seçmesi durumunda veya halifenin bizzat kendisinden sonra birini ataması halinde, devlet başkanlığının meşru olduğu konusunda görüş birliğine varmışlardır.

Gelecek yazımızda, iktidarı zorla ele geçirmenin hükmü üzerinde konuşmaya devam edeceğiz İnşallah.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/766/islamda-devlet-baskaninin-secimi

Sizin Yorumunuz:

*
*

Yorumlar

osman
20.01.2017 10:55
islam herhangi bir siyasal model önermemiş her ülkenin kendi kültürüne bırakmıştır

Diğer Yazılar

17.11.2019 Sinema ve Dindarlar
10.11.2019 Müzik Haram Mıdır?
27.10.2019 Her Dönemin Yardakçıları
20.10.2019 Zor Oyunu Bozar
07.10.2019 Irkçılık Batının Malıdır
22.09.2019 Peygamber İnkârcıları
11.09.2019 Soner Yalçın?ın Atmasyonu
09.09.2019 Ne Saçmalıklarla Uğraşmı?ız
27.08.2019 Hırsızların Dangılları
21.08.2019 Biri Bana Kardeşlikten Söz Etsin Lütfen
11.08.2019 Önemli Kararlarım
29.07.2019 Kuş da Medeniyetimizin Bir Parçasıdır
19.07.2019 Hayat Dediğin Mana Yüklüdür
10.07.2019 ?iîlere de Bir Sözünüz Var mı?
01.07.2019 Şefaat Torpil midir?
24.06.2019 Kitleleri Yönetmek Kolay Mı?
18.06.2019 Güzel İnsanları Katleden Ülke: Mısır
10.06.2019 Şefaat Var Mıdır?
30.05.2019 Deistlerin Taptığı Bir İnşaat Ustasıdır
21.05.2019 Hz. Ömer?in Davasına Talip Olanlar Mirasına Talip Oldular mı?
13.05.2019 Akıl Ediyor Ama Hissetmiyorduk
03.05.2019 Ramazan Şemsiye Oruç Kalkandir
26.04.2019 Allah Belanızı Versin!..
18.04.2019 Hayatımızdan Çekip Gidenler
24.12.2018 Yazarlarımız nasıl yazıyorlar?
18.12.2018 Akıl ediyor ama hissetmiyorduk
13.12.2018 İnsan olmanın imtiyazı kaleme sarılmaktır
01.12.2018 Dilimize yapışan kelime: Kültür
03.11.2018 İtaat edilecek Ulu?l-Emr kimdir?
28.10.2018 Düşük profilli kafaya dikkat
22.10.2018 Mezhep taasubu
09.10.2018 Bir ateistin yanılgısı
25.09.2018 Sevgi ve sevgili üzerine
14.09.2018 Hainler cenneti memleketim
29.08.2018 Okusan da dert, okumasan da
21.08.2018 Eli hançerli ortak
15.08.2018 Namaz bir mesajdır
31.07.2018 Sevgi diliyle var olmak
30.06.2018 Doktorları vahşilere yem etmeyin
19.06.2018 Öküzler tanrı resmini çizselerdi
12.06.2018 Seçimin rengini ne belirliyor?
05.06.2018 Kur?an Değer Katar
29.05.2018 Bir manevi atmosferdir: Ramazan
20.05.2018 Şeytanlar birleşiyor, ifritler çiftleşiyor
16.05.2018 Ramazan tefekkür demektir
09.05.2018 İnsanlık onuru insanın gururudur
30.04.2018 'Atam tutam ben seni'
27.04.2018 Batılı kafa hür iradeye düşmandır
20.04.2018 Mutlu memleketin mahzun evladı: Mehmet Akif
06.04.2018 Dinde yenilik reform mudur?
03.04.2018 Akif'in Tevfik Fikret çatışması ve vatan sevgisi
27.03.2018 Akif'in Teşkilat-ı Mahsusa ve Abdülhamid ile ilişkisi
20.03.2018 Mehmet Akif'in İttihat-Terakki Cemiyeti ile ilişkisi
19.03.2018 Mehmet Akif anlaşıldı mı ki!..
11.03.2018 Kadın dövülmeli erkek övülmeli mi?
27.02.2018 Silahla öldürülmeyenler ahlaksızlıkla öldürülüyor
15.02.2018 Vicdan karası yüzkarasından beterdir
05.02.2018 Vatan hainliği ile vatanseverlik arasında ince bir çizgi vardır
01.02.2018 Şayet utanmazsan, dilediğini yap!..
21.01.2018 AMERİKALI SİYASİLER PENTAGON?UN KORİDORLARINDA KAYBOLUYORLAR
15.01.2018 BİZİ ONLAR KURTARACAK
03.01.2018 İRAN?DA NELER OLUYOR?
26.12.2017 İNSAN SEVGİSİNİN NERESİNDEYİZ?
19.12.2017 TAASSUP, AKLIMIZI DA ÇELER GÖNLÜMÜZÜ DE
11.12.2017 TAASSUBUN ÇOCUĞU CEHALETTİR
06.12.2017 KUDÜS ALINAN FİYATA VERİLİR
27.11.2017 PETROL KOKUSUNA KOŞAN KÖPEKBALIKLARI
20.11.2017 AKLA ZİYAN İŞLER
14.11.2017 ADAM ÖLDÜRMEYİ OYUN MU SANDIN?
06.11.2017 PASTA DEĞİL ÜLKE PAYLAŞIYORLAR
30.10.2017 SAYIN CUMHURBAŞKANIM ?HAVAALANI PROTOKOLU?NU DEĞİŞTİRİN
24.10.2017 HER YERDE HEP AYNI HİLE
19.10.2017 BU MÜFREDAT DEĞİŞMELİ
11.10.2017 BİR KULÜBESİ BİLE TAHRİP OLMAYANLAR CANIMIZI YAKIYOR
03.10.2017 ABD ÖLDÜRECEK ?CANAVAR? ARIYOR
30.09.2017 HİZAYA GELMEK YA DA SAF TUTMAK
21.09.2017 RÜYALARINDA GEZİNDİM İSTANBUL?UN
12.09.2017 ARAKAN?I MI YOKSA 2019?U MU KONUŞALIM?
07.09.2017 AKIL NE KADAR GEREKLİ?
31.08.2017 DEVE SİDİĞİNDEN DAVA ÜRETMEK
20.08.2017 KARDEŞLİK SINIR TANIMAZ
10.08.2017 TÜRK KIZI LEYLA?NIN MÜSLÜMAN OLUŞU
06.08.2017 MÜFTÜ NİKÂH KIYSA NE OLUR?
25.07.2017 TARTIŞMA, ?HIRLAŞMA? DEĞİLDİR
22.07.2017 GÜNÜMÜZ FERHAT İLE ŞİRİNİNİ GÖRDÜM
14.07.2017 DİKTATÖRLÜĞÜ DE BATIYA BORÇLUYUZ ÖZGÜRLÜĞÜ DE
06.07.2017 İKTİDAR HIRSI BAZEN ÇOK VAHŞİCEDİR- II
29.06.2017 İKTİDAR HIRSI BAZEN ÇOK VAHŞİCEDİR- I
21.06.2017 ANNEYE VE BABAYA BİR GÜN DEĞİL BİR ÖMÜR AYRILIR
14.06.2017 HER GÜL BAHÇESİ ÇOCUKLARIN MEKÂNIDIR
09.06.2017 MAHALLE KAVGASI MI, CAMİ VE ÇOCUK MESELESİ Mİ?
02.06.2017 ORUÇ BİZİ TUTAR MI?
26.05.2017 NECİP FAZIL ANISINA...
18.05.2017 İSLAM VE İLİM
11.05.2017 HIRİSTİYANLIK VE İLİM
04.05.2017 İLİM
29.04.2017 AŞK?I YAZAYIM DEDİM
18.04.2017 REFERANDUM SONUCU BİR BAŞARIDIR AMA...
13.04.2017 AYDINLIK BİR GÜNE YÜRÜYORUZ
06.04.2017 KANPAZARI: İDLİB
30.03.2017 ?HAÇLI RUHU? BİR İNANÇ MI YOKSA ZİHNİYET MİDİR?
23.03.2017 BİZE ÖZGÜRLÜK GETİRİRLER Mİ?
16.03.2017 AVRUPA TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE ?TURO-ARYEN?LER
09.03.2017 KOZMETİK SANAYİNİN SEMBOLÜ: SÜSLÜ MUMYALAR
02.03.2017 İNANMAK ZOR ŞEYDİR
23.02.2017 YANGIN VAR DİYE KOŞUŞTULAR OYSA GÜNEŞ DOĞUYORDU
16.02.2017 PEYGAMBERLER BIRER INSANDIR
09.02.2017 NEDEN TÜRKÜ DİNLEMEYİZ Kİ?
01.02.2017 TÜRKİYE?DE BAŞKANLIK NE ANLAMA GELİYOR?
26.01.2017 SALTANAT MEŞRU MUDUR?
18.01.2017 İSLAM?DA DEVLET BAŞKANININ SEÇİMİ
12.01.2017 İSLÂMÎ BAKIŞLA DEVLET BAŞKANLIĞI
05.01.2017 KURŞUN ADRES SORMAZ AMA TERÖR HEDEF ŞEÇER
29.12.2016 KAÇ KEZ TIRPANLA BİÇTİLER BİZİ
22.12.2016 BİZ PRANGALARI KIRDIK, HALA TASMALILAR VAR
18.12.2016 YENİ SAVAŞ KONSEPTİ: TERÖRDÜR
07.12.2016 TERÖR YUMURTLAYAN TAVUK
30.11.2016 YANGIN YÜREĞİMİZDE
24.11.2016 KÖY İLKOKULUNDAYIM
16.11.2016 KAÇIŞAN SATILIK RUHLAR
09.11.2016 KELEBEĞİN FIRTINASI
03.11.2016 YENİ BİR MEZHEPLER SAVAŞI KAPIDA MI?
18.10.2016 GÖZ GÖRE GÖRE TUZAK
05.10.2016 CEHALETİN SINIRI YOKTUR
29.09.2016 TEKBİR?DEN ÜRKMEK
21.09.2016 BATI MI DEDİNİZ?
15.09.2016 İKİSİ DE YUMURTLADIĞINA GÖRE TAVUK DA KAZDIR
07.09.2016 ALTIN DİŞLİ ÇOCUK
01.09.2016 SUSUN BARİ !...
24.08.2016 İNSAN
18.08.2016 DEMOKLESİN KILICI MI, TERÖR SOPASI MI?
11.08.2016 ADİL OLMAK ZORUNDAYIZ
03.08.2016 DARBENİN ARİTMETİĞİ
28.07.2016 İLERİYE BAKMAK
21.07.2016 KARTONDAN ADAMLARDAN KAHRAMAN ÇIKMAZ
18.07.2016 SENARYOSUZ DARBE OLMAZMIŞ!
13.07.2016 FİLİSTİNLİ KIZA
30.06.2016 TERÖR ALÇAKLIĞI
29.06.2016 ŞAHİDİM İSRAİLDİR
23.06.2016 ?NUR TOPU SAVAŞÇILAR? KİMİN ESERİ?
16.06.2016 GÜÇLÜNÜN SAVAŞI MI, HAÇLININ MI?
09.06.2016 YAZMAYA BAŞLARKEN