AK Parti’nin Üniversiteler Yasa Tasarısı Ne Getiriyor?

Eklenme Tarihi: 10.04.2020 10:17:27 - Güncellenme Tarihi: 29.05.2020 20:51:06

AK Parti, birdenbire üniversitelerle ilgili yasa tasarısı verdiğini açıkladı.

Bu tasarıda aslolan ve geçmişte yapılan ve devam ettirilen üç hatanın/sorunun da çözülmesi şarttır…Artık bu sorunlar çözülerek tarihe gömülmelidir. Üniversitede; etiklik, liyakat, ehliyet kazanmalıdır.

1/ Sn.Cumhurbaşkanımızın talimatına rağmen, sonra değiştirilen ve rayından çıkarılan 7100 sy.yasa Y.Doç.Dr.ları tenzili rütbe getirmiş, özlük haklarında bir iyileşme sağlamamış, Doç.lik kapısını açmamış, sadece -sözlüyü veremeyen- birkaç akademisyenin sözlüden kurtulmasını sağlamıştır.Bu ndenle,10 yılı dolduran ve çalışmalarıyla bilinen eski Y.Doç. yeni Dr.Öğr.Üyelerinin, yabancı dilden bir defalığına muaf tutularak, 10 yılı dolduranları Doç.liğe, 15 yılı dolduranların Prof. luğa  yükseltilmesi şarttır. Çünkü;2007-2015 arasında, Y.Dil sorularını çalan/alan, jürileri ayarlanan, avcı dergilerde yayın yapan 5000’e yakın akademisyenin Doç. olduğu bilinmektedir. Bunların önünün liyakatlı, ehliyetli ve  etik YDoç.’lerle kesilmesi gereklidir. Bu akademisyenlerin bir kısmı şu anda Prof. tur. Akademik barış için bu şarttır.

2/ Devlet Konservatuarı sanatçıları için 1983 sonunda çıkarılan ve uygulamada yanlışlar yapılan 2809 sy.kan. geçici 10.md. 2.fıkrasına göre yılları yanlış hesaplanarak mağdur edilen eski Y.Doç.Dr., yeni Dr.Öğr.Üyeleri’nin, “Dr. larını yapmış” ve bu unvanı aldıktan sonra üniversitede, “15 yıl görev yapmış olmak” şartı ile müktesebi olan Prof. unvanına yükseltilmesi de şarttır. Özlük hakkı ana sütü gibi helaldir  ve her yönetimi bağlamaktadır.

3/ TİP Sözleşmesi ile çalışan Sanatçı Öğretim Üyeleri yıllardır mağduriyet yaşamaktadır. Sebebi, teşvik ikramiyelerinin 7 imza yüzünden dolaşımda zaman kaybetmesi ve 5 ay sonra ödenmesidir. Madde 9/”Sözleşmeli olarak çalışanlara, çalıştıkları günlerle orantılı olarak ( hastalık ve senelik izin süreleri dahil) Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ödenmek üzere mali yıl içinde dört aylık ücret ikramiye olarak verilir. Ayrıca, olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilenlere ilgili Başbakanın onayı ile iki aylığa kadar (iki aylık dahil) ücret teşvik ikramiyesi olarak verilebilir.” denilmiştir. Başbakanlık kalktığı için son imza Cumhurbaşkanlığı olmuştur. Dolayısıyla, Aralık-Haziran teşviklerindeki mağduriyeti gidermek  için yeni bir düzenlemeyle; “….Ayrıca, olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilenlere ilgili İTA amirinin (rektörün) onayı ile iki aylığa kadar (iki aylık dahil) ücret teşvik ikramiyesi olarak verilebilir.” değişikliği eklenmelidir.

 

Bazı maddeler hakkında görüşlerimizi yazalım;

1/ “Yükseköğretim  Denetleme Kurulunun üyeliklerinde boşalma olması halinde eylülde seçim yapılması  ve seçilen üyelerin ocakta göreve başlamasına ilişkin hükmü yürürlükten  kaldırılıyor.”

Zorunlu şartlar içindeyiz…

2/ “Yılda iki kez  yapılabilen doçentlik başvuru sayısı artırılarak daha fazla yapılması amaçlanıyor.” Doğru bir karardır. Aslında; kış-bahar-yaz-sonbahar gibi, dört devre olması daha işlevsel olabilir.

3/  “Belirlenen uzmanlık alanlarına  başvuracak olanlar hariç, öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda, en az  tezli yüksek lisans derecesine sahip olma ve 35 yaşından büyük olmama şartı  aranacak.”

7100 sy.yasa ile alınan haklar geri veriliyor.1,5 yılda ne değişti acaba? Yine de olumlu, özellikle Güzel Sanatlar-Müzik ve Sahne Sanatları alanında çok ihtiyaç vardı ve ücretli/sözleşmeli Öğr.Gör. kaldırılmıştı. Yine de; “Güzel Sanatlar” ve “Müzik ve Sahne Sanatları” alanı için “tezli Y.Lisans tercih sebebidir” denilmesinde yarar vardır.

4/”Yükseköğretim kurumlarının uygulamalı birimlerinde görev yapan ve  kanunla kadroları öğretim görevlisi kadrolarına dönüştürülen uzman, çevirici,  eğitim öğretim planlamacısı öğretim elemanlarına ders verme imkanı sağlanacak.”

7100 sy.yasa ile alınan haklar geri veriliyor. Ah,güzel Türkiyem! Akademisyenler, birkaç yıl mağdur ediliyor, sonra haklar geri veriliyor.  Bunlar ikaz edildi, yazıldı ama Sn.Vekiller, halktan ziyade atanmış görevlileri dinlediği için sürekli patinaj yapıyoruz…Oysa, ortak görüşte birleşilmelidir..

5/ “Rektörlüğe bağlı birimlerde görev yapan akademik personel ve daire  başkanı kadrosunun dengi ve üstü kadrolarda bulunan personel ile memurlar için  yetkili disiplin kurullarının teşkili düzenlenecek. Rektör tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz,  üniversite disiplin kuruluna yapılacak. Uyarma ve kınama disiplin cezalarına  karşı itiraz başvurusunun yapılacağı disiplin kurullarının oluşumu ve yönetimi  yeniden belirlenecek.”

Güzel hazırlanmış, ama sorunumuz yazı/yönetmeliklerin doğru yazılmadı değil, uygulanmasıdır. Rektörün/Dekanın/Müdürün adamı denilerek bazı akademisyenler korunursa, yanlış yapan akademisyen “iyi insan” denerek cezalandırılmazsa, suç işleyen, kamu zararı yapan sadece görevden alınıp, herhangi bir yasal işlem yapılmazsa, çalışanla çalışmayan, etik olanla olmayan ayırt edilmezse, çok iyi yönetmelik/maddeler yazılsa ne olur?

Araştırmalarda, üniversitelerde; “mobbing”in birinci, “taciz”in ikinci, intihal” in üçüncü  sırada çıkması, yaptırım olmamasındandır.

6/ “Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının uygun  görüşü ile YÖK tarafından çıkarılacak yönetmelik uyarınca, üniversitelerin ulusal  veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerine, toplam proje  bedelinin yüzde 30'unu aşmamak kaydıyla kaynak aktarılabilecek, bilimsel  araştırma projelerine hakem değerlendirmesi yapan alan uzmanlarına ücret  ödenebilecek”

Üniversiteyi ve akademisyeni destekleyici kararlar..

7/ “Vakıf yükseköğretim kurumları önlisans, lisans, tezli yüksek lisans ve  doktora düzeyindeki her bir diploma programında öğrenim gören öğrencilerden;  ilgili programın en yüksek merkezi yerleştirme puanına sahip en az yüzde 15'i  kadar öğrenciyi, söz konusu programın öğrenim süresi boyunca ücretsiz okutmakla  yükümlü olacak.”

Vakıf üniversiteleri belirli oranda öğrenciyi burslu okutuyordu. Başarılı öğrenciyi teşvik etmek şarttır. Oran zaten %15 idi.

8/ “Yükseköğretim Kanunu'nun, vakıf yükseköğretim kurumlarına devlet  yardımı yapılmasını öngören hükmü yürürlükten kaldırılacak.” “Vakıf üniversitesi öğretim elemanları ile devlet üniversitesi öğretim elemanları maaş farklı olmayacak”

Çok doğru bir kararlar…Devlet Üniversitelerinde ders saat ücretleri (15-30TL) çok komik iken, vakıf üniversitelerinin 75-150 TL arası ücret vermesi çok tartışılıyordu.  Devlet üniversiteleri de bu düzeyi yakalamalıdır. Maaşların çok farklı olması da doğal değildi.

9/ “Konservatuarlar ve Meslek Y.O.’lara sürekli Öğr.Gör. atanabilecek..”

Doğru bir karar. Özellikle alanda yeterli akademik eleman bulamayan birimlerde sorunu giderecektir. Ama, liyakat ve ehliyet ön planda tutulmalıdır.

10/ “Dr./Sy. li Arş.Gör.lere istekleri halinde üniversite yönetim kurulu kararı ile ders görevi verilebilir.12 saati aşan ders için ücret ödenir.”

Önceden uygulanan sisteme geri dönüldü. 7100 sy.yasa.nın ne kadar yanlış ve eksiklerle çıktığı görülüyor. Büyüklerimi ne güzel söylemiş, ama bir şey değişmemiş; “eşeği önce kaybettiriyorlar, sonra bulduruyorlar.”

11/ Kınama’nın bir maddesi; “k/Akademik atama ve yükseltmelere ilişkin başvurularda bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış ve yanıltıcı bilgiler vermek” ve Kademe durdurulması: “j/Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükseltmelerde  ayrı yayınlar olarak sunmak” ve Öğretim üyeliğinden çıkarma: “a/Başkalarına ait, özgün fikir……veri veya eserleri bilimsel kurallara uygun bir biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendisine asit diye göstermek”

Özellikle 2007-2015 arasında o kadar çok ki!;

Yabancı dili çalarak/alarak/cevaplarını alarak/jürileri ayarlanarak birçok akademisyen Doç.oldu, çoğu şimdi Prof. Dosyaların çoğu doğru incelenmedi.

YÖK, avcı dergilerle puan alındığını açıkladı, ama geri dönerek araştırma yapmadı.

Dosyalara konan yalan beyanlar puanlandı,

Türkçe bildiri yurt dışında İngilizce yayımlandı,

Bir makale önce dergide yayımlandı, sonra bildiri olarak sunuldu.

Aynı konu, başlıkta küçük oynamalarla bir başka sempozyumda sunuldu.

Kitap baskıda diye yazıldı, ama Prof. olundu kitap ortaya çıkmadı.

Besteler dosyaya kondu, ama Prof. olundu, bir kez dahi seslendirilmedi, kimse tercih etmedi, çalmadı, söylemedi.

Bu örnekleri yazdım…

“Etik olmayan akademisyenlerin”, hırsızların, düzenbazları temizlenmediği ortamda, akademik barış olmaz…

12/ “Ulusal ve uluslararası projeler kaynak aktarılması”

İyi bir şey, ama konunun/projenin çok iyi değerlendirilmesi, alana ve ülkeye yarar getireceklerin onaylanması şarttır.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3899/ak-partinin-universiteler-yasa-tasarisi-ne-getiriyor

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

27.05.2020 Lokman Hekim Üniversitesi misyon ve vizyonu doğru mu?
18.05.2020 İstanbul Erkek Lisesi'nde (İELEV) misyon ve değerler…
11.05.2020 İstanbul Kent Üniversitesi misyon ve vizyonu…
05.05.2020 Danışmanlık müessesesi ve rektör atamaları…
01.05.2020 Vakıf Üniversitesi  Mütevelli Heyeti ve Rektör Atamaları…
25.04.2020 Üsküdar Üniversitesi’nin Misyon ve Vizyonu
20.04.2020 Nişantaşı Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu!
15.04.2020 Akademide; denklik, özgeçmiş, yapılanma ve etiklik!
10.04.2020 AK Parti’nin Üniversiteler Yasa Tasarısı Ne Getiriyor?
06.04.2020 Sanat ve Tasarım Fakültesi yapılanması doğru mu?
02.04.2020 Üniversitede, “dekan” atamaları nasıl olmalı?
29.03.2020 YÖK’ün Bölüm/Ders İsmi Sadeleştirme Taslağına Bakış!...
25.03.2020 Müzik Bölümü, Müzik Terimleri Sözlüğü’nde yanlışlar!
18.03.2020 Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü ne yetiştiriyor?
14.03.2020 4. İstanbul Folkloru Sempozyumu’nun ardından…
07.03.2020 MEB,YÖK ile neden protokol imzaladı ki?
04.03.2020 İstanbul Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu doğru mu?
29.02.2020 Ayvansaray Üniversitesi Misyon ve Vizyonu….
24.02.2020 Ayvansaray Üniversitesi misyon ve vizyonu….
18.02.2020 Akademik ilanlarda, yönetmeliklere neden uyulmuyor?
14.02.2020 Müzik Projeleri eğitime ve halka yansıyor mu? (3)
09.02.2020 TÜBİTAK-Müzik Projeleri Eğitime Yansıyor mu?!...(2)
05.02.2020 TÜBİTAK ile yapılan “Müzik Projeleri”ne bakış...
02.02.2020 CHP’nin Eğitim Çalıştayı’nda Neler Konuşuldu?
27.01.2020 Konser afişlerinde terminolojik yanlışlar var…
23.01.2020 SANAD Kongresi bildirilerindeki yanlışlar... (3)
17.01.2020 7100 Sayılı Yasanın Mahzurları Acilen Giderilmelidir!
11.01.2020 SANAD Kongresi Müzik Bildirilerinden Örnekler…(2)
08.01.2020 SANAD Kongresi’nde 'etik' (1)
04.01.2020 İkinci Uluslararası Halk Müzikleri Festivali Yapıldı mı?
23.12.2019 Nasıl Doçent ve Profesör sonra Rektör olunuyor?
17.12.2019 Etik olmayan “bildiriler” ve hak edilmeden “alınan unvanlar”
09.12.2019 Akademide 'yönetmelikler' neden 'yanlış' uygulanıyor?
06.12.2019 Eğitim 2023 Vizyonu?ndan kim, hangi kurum yetkili?
02.12.2019 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' sunulan şekliyle mi çıkacak?
25.11.2019 Peki, akademik danışmanlar ve yardımcılar ne yapıyorlar?
19.11.2019 İslam?da 'münakaşa' var mı yok mu?
14.11.2019 Öğretim üyeleri, neden 'etik dışı' davranışlara yöneliyor?
11.11.2019 Neyimiz eksik ki akademide değişim sağlanamıyor?
09.11.2019 95.Yılında Musıki Muallim Mektebi Çalıştayı Yapıldı! Sonuç?
04.11.2019 2019 THO Çalıştay Raporu karmakarışık olmuş!?(2)
31.10.2019 '2019 Halk Dansları Çalıştayı' sonuç bildirgesinde ne diyor? (1)
27.10.2019 'Fitneye Fırsat Vermemek' için, 'Siyasi Ortamı' Düzeltmek Gerekmez mi?
24.10.2019 ?Akademik Unvanda? Yabancı Dil Sorunu Çözülemez mi?
21.10.2019 Üniversite içi atamalarda, 'liyakat ve yetenek' neden önemsenmiyor?
19.10.2019 İdari görevdeki akademisyen, unvanını nerelerde kullanmamalı?
15.10.2019 Külliye?deki Neşet Ertaş etkinliğinde, 'sahne sanatı' kuralları uygulandı mı?
10.10.2019 Yazar Alev Alatlı?nın PR Çalışmasını Kim(ler) Devam Ettiriyor??
06.10.2019 Akademik Kadrolarda, Yönetmelikler Uygulanmıyor!
30.09.2019 Akademik 'Kongrelerde' senkron tutmuyor!
27.09.2019 İstinye Üniversitesi?nin misyonu-vizyonu!
21.09.2019 Üniversiteler, 'bu protokol' ile' 'sanat merkezi' olabilir mi?
18.09.2019 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, misyonu-vizyonu!
14.09.2019 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi?nde misyon-vizyon...
09.09.2019 İstanbul Kültür Üniversitesi?nde misyon-vizyon nasıl?
05.09.2019 MEF Üniversitesi ve Eğitim Fakültesi Misyon-Vizyonu!...
24.08.2019 11.Kalkınma Planında; Yabancı Dil,Yükseköğretim Maddeleri!?(4)
21.08.2019 11. Kalkınma Planında, Öğretmenlik ve Yükseköğretim!...(3)
16.08.2019 MEB, Meslek Kanunu ve 11.Kalkınma Planı!... (2)
09.08.2019 'Eğitim' için 11.Kalkınma planında neler var? (1)
05.08.2019 'Plandaki maddelerle kültür/sanatta gelişme çok zor?'
01.08.2019 11.Kalkınma Planında Kültür/Sanat Maddeleri?(2)
28.07.2019 11.Kalkınma Planında Kültür/Sanat?(1)
25.07.2019 Kurumları; Başkanlar mı,Yönetim Kurulu mu yönetir?
23.07.2019 Yıl: 2019... Akademik Teşkilat Kanunu 2547?de Konservatuarların yeri neresi?
17.07.2019 MEB, Kültür, Çalışma, Çevre Bakanlıkları ve misyon-vizyon!
13.07.2019 İnsanları etkilemek zor mudur? Nasıl başarılır?
06.07.2019 2019?da, Konservatuarlar?ın Güncel Durumu Nasıl ?
30.06.2019 CB Kurulu, İstanbul seçimi, Yeniparti, Hükümet?te Revizyon ve MEB
28.06.2019 Üniversitelerde, liyakat, yayın ve sahte dergiler sorunu!
23.06.2019 İTÜ TMDK?nın Cazibesi ve Misyon-Vizyonda Durum!...
18.06.2019 Milli Savunma Üniversitesi ve MEB?te ?misyon-vizyon? durumu!
15.06.2019 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde; Misyon-Vizyon Doğru mu?
12.06.2019 Üniversitede; ?Misyon? ve ?Vizyon?da Bir Gelişme Yok!...
08.06.2019 Hukuk ve İlahiyat Fak. Eğitimi?nde Neler Oluyor?
03.06.2019 Kur?an; ?Eleştiri Kültürü? ve ?Benlik/Kibir? için Ne Diyor?!..
31.05.2019 ?Etik? Olmayan Siyasetçiye, ?Makam? Verilmeli mi?
29.05.2019 Üniversitede; ?etik? olmayan ?kişi?, üst makamlara atanmamalıdır!..
24.05.2019 Bakan Z.Selçuk?un, Milli Eğitimdeki, ?reform? mu?!..
22.05.2019 İslam?da; Evlilik, Doğruluk, Sevgi,Güvenilir Olmak!..
19.05.2019 Konservatuarlarda; ? İdarecilik? ve ?Etiklik? İkilemi!
16.05.2019 Alanında Tek Eser; Filateli?de Folklor?
13.05.2019 İslam?ı Sadece; ?Öğrenmek/Bilmek? Değil, ?Uygulamak? Gerekli!..
12.05.2019 Müzik,Sadece; ?Sanat? Değil, ?Bilim? ise, Ciddi Olunmalıdır?
09.05.2019 26.İstanbul Türk Müziği Festivali?nde neler oldu?
06.05.2019 Müzik Bildirileri ?Alana? Değil, Sadece ?Unvan Almaya? Yarıyor?
01.05.2019 Akademisyen; Okumadığı için mi, Bildiriler Yanlış Yazılıyor?
29.04.2019 Müzik alanı ?bildiri başlıklarından?, bir anlam çıkmıyor?..
25.04.2019 Müzik bildirileri başlıkları anlamsızlık rekoru kırıyor..
21.04.2019 Sn. Cumhurbaşkanımız, alt akademisyenler ilgilerinizi bekliyor?!..
18.04.2019 ?Yabancı kelimelerin?, Türk Müziği?ne yararı var mı?
16.04.2019 Unvanlara rağmen; Türk müziği terminolojisinde gelişme yok!..
14.04.2019 Akademisyenlerin özlük haklarını vermek, çok mu zor? (2)
11.04.2019 Akademisyenlerin özlük haklarını vermek, çok mu zor? (2)
08.04.2019 26.İstanbul Türk Müziği Festivali, zengin program ile başlıyor?
04.04.2019 Sn.Cumhurbaşkanım: YÖK?te, her unvan temsil edilmelidir!
02.04.2019 Müzik, sanat, eğitim, program, YÖK, konservatuar
31.03.2019 Şanlıurfa-Adıyaman Konferansları ve ?4 Kardeş Şehir? Konseri...
28.03.2019 Adıyaman Üniversitesi Rektörü, 8 yılda neler yapmış?
25.03.2019 Harran Üniversitesi Rektörü M. Sabri Çelik, ne yapmak istiyor?
18.03.2019 Kültür/Sanat kurumları revize edilmeyecek mi?
16.03.2019 Seçim 2019: AK Parti?nin iletişim hataları var mı?
10.03.2019 YÖK?ün, ?Yağmacı Dergiler? açıklaması, akademinin temizlenmesine yol açar mı?
07.03.2019 Seçim 2019?a giderken, CHP?nin iletişim hataları! (1)
02.03.2019 Toplumda ?edep duygusu? kalmadı mı?
24.02.2019 Günümüz kadını, ?el veya ev işi? yapmıyor mu?
21.02.2019 Müzik alanı, lisans ?Yeterlik Okuma Listesi? var mı?
12.02.2019 Aileler gençlerden neden şikayetçi?
09.02.2019 İslam ülkeleri bilimde geride mi?
06.02.2019 ?Hem değerli, hem önemli bir insan? olunur mu?
02.02.2019 Müslümanların en büyük kaybı; bilimdir ve hala da öyledir? (2)
31.01.2019 ?İlim Çin?de bile olsa, gidiniz? denmiş! Peki nereye gitmişiz? (1)
29.01.2019 Akademik teşvik, akademisyenleri memnun etmedi?
27.01.2019 Eğitim Kurumları Yöneticisinin Yetiştirilmesi nasıl olmalı?
22.01.2019 Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı müthiş!
18.01.2019 Toplum içindeki ?başı açık kadın?, İslam?ı nasıl yaşamak istiyor?
13.01.2019 Sn.Cumhurbaşkanımız, sanat/kültürden neden memnun olmuyor ki?
11.01.2019 Konda?nın ?toplumsal değişim raporuyla? aynı fikirde miyiz?
07.01.2019 Toplum içindeki ?erkek? İslam?ı nasıl yaşamak istiyor?
03.01.2019 Toplum içindeki ?kapalı kadın? İslam?ı nasıl yaşamak istiyor?
01.01.2019 Bir el değdi! Akademik ilanlarda, lisans mezuniyeti/lisansında Y.L./Dr. /Doç?lik öncelenmeye başlandı! Neden?
29.12.2018 Muhafazakar örgütlenme Sn. Erdoğan?ın desteğiyle tam gaz devam ediyor?
26.12.2018 MEB eğitim sendikalarının raporlarını, dikkate alıyor mu? (2)
24.12.2018 Sn. Cumhurbaşkanımız yine ?isabetli? konuştu ama uygulamalara yansımıyor?
21.12.2018 Türk Eğitim-Sen?in, MEB raporu hayata geçiyor mu? (1)
19.12.2018 Devlet-Vakıf Üniversitesi ikilemi, Kitap yayını, Yabancı dil, Lisansın önemi?(2)
15.12.2018 Üniversitelerde aidiyet, Doçentlik sözlü sınavı, etki faktörü yüksek yayın?(1)
13.12.2018 Her tür müziği içine aldığınızda, Halk Müzikleri Festivali olur mu?
09.12.2018 'Akademisyenlerin Güncel Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı' yararlı oldu mu?
05.12.2018 'Akademisyenlerin Güncel Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı?na davetimiz var...
01.12.2018 Bir el değdi! Akademik ilanlarda, lisans mezuniyeti/lisansında Y.L./Dr. /Doç?lik öncelenmeye başlandı! Neden?
27.11.2018 ?Güzel Sanatlar? alanı, hangi amaçla ?Mimarlık vb.? ile birleştiriliyor!
24.11.2018 Mesleki ve Teknik Eğitim?e bağlanan, MEB Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin, günahı ne?
19.11.2018 Sn. Cumhurbaşkanımıza arz ederim: Kültür-Turizm birlikteliği ?sinerjiyi? yakalayamadı?
15.11.2018 Üniversitelerimizde konuşulanlar, sorular ve cevapları? (2)
14.11.2018 MEB?in resmi yazısındaki Türkçe yanlışlar, ol(a)maz dedirtiyor!...
08.11.2018 Üniversitelerimizin genel eksikleri; sorular ve cevaplar? (1)
03.11.2018 Üniversitelerin Dr. Öğr. Üy. ve Doç. kadro ilanları neden farklı?(19)
29.10.2018 Vay arkadaş! Yurtdışı eğitiminde de ?denklik mağduriyetleri? varmış! (18)
26.10.2018 Bakan Sn. Ziya Selçuk'un, 'MEB 2023 Eğitim Vizyonu? nasıl karşılandı?
23.10.2018 Bazı üniversitelerde 7100 sayılı yasa neden farklı uygulanıyor? (17)
21.10.2018 SETAV raporu: Akademisyenlerin ?uluslararasılaşması? ne demek? (16)
18.10.2018 ?Ek göstergeler? ve Dr. Öğr. Üy.?nin ?emeklilik makam tazminatları? sorunu...(15)
15.10.2018 7100 sy. yasa için, Sn. Cumhurbaşkanımıza; (Y. Doç. ve Doç.?lar adına) arz ediyoruz?(14)
12.10.2018 ?Sosyal Bilimler? alanında, yazar ve indeks sıkıntıları var mı? (13)
08.10.2018 ?Sahne Sanatı? alanı, Doçentlik başvurusundaki farklılıklar neden? (12)
05.10.2018 THO alanı akademisyenleri, Doçentlik başvurusunda mağdur ediliyor? (11)
01.10.2018 Akademisyenlere verilen ?akademik teşvik?, yararlı oldu mu? (10)
29.09.2018 ?Tokat?a gitmek gerek? dediler; gittik, gezdik, gördük ve yazdık!
27.09.2018 Ankara Müzik ve GS Üniversitesi Çalıştayı başarılı oldu mu?
23.09.2018 Türkiye Milli Eğitimi; ?yabancı dil öğretmede? neden başarısız?..(9)
21.09.2018 Ülkemizden giden ?beyin göçü? ciddi bir konu, şakaya gelmez!... (8)
18.09.2018 Doçentliğe geçişte; ?lisans eğitimi? mutlaka önemsenmelidir?..(6)
14.09.2018 Doç. unvanı, ?hangi tarihten? itibaren geçerlidir?..(5)
09.09.2018 Jüri üyeleri, ?Doç.lik eser değerlendirmelerinde? neler yapıyor, neler?!..(4)
07.09.2018 Üniversite idarecilerinin ?mobbing? yapması; gelişmeyi engellemez mi? (3)
03.09.2018 İlk akademisyen Arş.Gör.; ?kişisel karakter analizi?ne neden tabii tutulmuyor?!..(2)
01.09.2018 Akademisyen, kaliteli yetiştirilmezse ne olur? (1)
30.08.2018 Prof. İbrahim Ortaş haykırıyor; ?Çukurova?da anız yakılması mutlaka engellenmeli??
25.08.2018 Sn.Alev Alatlı; ?sistemler binicisine göre mi kişner?? dedi, doğru mu?
17.08.2018 Bakan Sn. M. Ersoy?un ?İstanbul Eylem Planı? ancak ?eylemci kişilerle? başarılı olur!
13.08.2018 Devlet Sanatçıları, yeni yönetimden beklentilere cevap veren TİP Sözleşmesi bekliyor?
12.08.2018 Popüler isimlerin Ağustos?ta çıkan ?yeni parçaları? pek iyi değil!...
09.08.2018 Başkan; ?kültür/sanat projeleri? ile, yeni dönemi ?ateşlemek? istiyor!...(2)
06.08.2018 Başkan?ın ?eğitim projeleri?, ?ateşleyici güç? olabilecek mi?..(1)
04.08.2018 Müzik yarışmaları seçici kurullarında kimler yer almalıdır?..
31.07.2018 Üniversiteler artıyor ama ya eğitim kalitesi?
30.07.2018 ?Liyakat? önem kazanırsa Türkiye uçarmış? Gerçekten mi?
22.07.2018 Milli Eğitim Bakanı Sn. Ziya Selçuk, eğitimi inşa edebilecek mi?
19.07.2018 Yeni sistemle birlikte, müzik kurumlarında revizyona gidilmelidir!
13.07.2018 'Müzik Eğitimi ABD programları..' yazıma, Prof.Dr. M.Şişman'ın açıklaması?(5)
09.07.2018 Müzik Eğitimi ABD programlarında ?terminoloji? yanlışları!..(4)
03.07.2018 ?Millet ve bir olmak? iradesi, ?akademisyenler? için de gerekli!
30.06.2018 Ey makam sahibi! Görevden alınınca ?temiz, ve günahsız" olacağını mı sanıyorsun?
27.06.2018 Üniversitelerde; ?Sahne sanatları? yapılanmasında da anlaşamıyoruz?!..
23.06.2018 Tenakuz dolu yönetmeliklerle üniversiteler yönetilemez! (2)
21.06.2018 Tenakuz dolu yönetmeliklerle, üniversiteler yönetilemez! (1)
18.06.2018 Müzik ve GS Üniversitesi, acilen; Ankara Müzik ve Sahne Sanatları Ün. ve Ankara Güzel Sanatlar Ün.?ne dönüştürülmelidir...
08.06.2018 İstanbullu olmak nasıl bir şey?
01.06.2018 Her kesime müjde var da; Devlet Sanatçıları ve Sanatçı Öğretim Elemanları üvey evlat mı?!..
27.05.2018 Y.Doç.liği kaldıran 7100 sayılı yasanın mahzurları KHK ile düzeltilemez mi??
23.05.2018 ?Devlette devamlılık? esastır, bazı sanatçıların "hak ihlalleri" çözülmeli?
18.05.2018 Festival konserleri kulislerinde, siyasete dersler var!..
12.05.2018 İslam dininde; ?yalan ve küfür? caiz mi?!..
10.05.2018 ?Müzikte Stratejik Yaklaşımlar, Uluslararası Sempozyumu? devam ediyor?
08.05.2018 ?Müzikte Stratejik Yaklaşımlar, Uluslar arası Sempozyumu? yarın başlıyor...
03.05.2018 Seçim müjdeleri için, Sn. Cumhurbaşkanımıza açık çağrımız var?
02.05.2018 ?Cesaretle yazmak? ve ?etik/görev sorumluluğuyla? çalışmak!
27.04.2018 Eğitimci İbrahim Taşel?den velilere tavsiyeler!..
24.04.2018 İstanbul Türk Müziği Konseyi?nden (Müzdak), siyasilere çağrı var?
22.04.2018 Genç dizi/tiyatro oyuncuları, şarkı söylemede neden başarısız?
18.04.2018 Ankara Müzik ve GS Üniversitesi ilanında, terminoloji hataları var!
13.04.2018 İHL?lerde ?deizm? korkusu mu var?
07.04.2018 193 üniversitemiz var, ama; bilim/sanat kurumları anlaşamıyor!?
05.04.2018 2018?e giderken, siyasi partilerin ?halk gözündeki? analizi sorunlu!..
30.03.2018 2019?a doğru; Milletvekili listeleri gençleştirilmeli!...
25.03.2018 Ey makam sahibi; sorumlu, saygılı, birleştirici, paylaşımcı, erdemli ol!
20.03.2018 7100 Sy. yasa ile getirilen ?Dr.Öğr.Üyesi?, bir ?ana unvan? değildir!?
16.03.2018 Mevcut 36 bin Y. Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi idari görevlerden alınsa nasıl olur?
14.03.2018 Bir milletvekili, ?özlük haklarında? kaç Y. Doç.?a bedel!...
10.03.2018 ?Sanata öncelik vereceğiz? diyen Cumhurbaşkanımız, sanatçı sözleşmesine (TİP) mutlaka el atmalı!..
08.03.2018 Cumhurbaşkanımız; ?Y.Doç.lik kalksın? dedi,ama!, yerine ?Dr.Öğr.Üyesi? geldi!...
06.03.2018 Üniversitelerdeki usulsüzlükler, TBMM?de dile geldi de ne oldu?!..
03.03.2018 7 aydır tartışılan, adına yasa çıkartılmaya çalışılan Y.Doç.ler kimlerdir?
01.03.2018 Sen kimsin!; milli mi, çağdaş mı?..
26.02.2018 Cumhurbaşkanımız; 12 yıldır ?kültür/sanat ilk sıralara gelecek? diyor, ama!...
23.02.2018 TBMM; 36.000 Y.Doç. Dr.?un sorunlarını çözmeyen tasarıyı kabul etti!...
22.02.2018 Mecliste 2.gün Y.Doç.lik tasarısı görüşmelerinde, kim ne dedi?
21.02.2018 50.00 Y.Doç.Dr., Dr.Arş.Gör, ÖYP?li Arş.Gör; TBMM Genel Kurulu?nu takip ediyor?
19.02.2018 TBMM Üyelerine arz ediyoruz; bu tasarı ?mevcut Y.Doç.Dr.? lara? çözüm getirmiyor!...
14.02.2018 Mevcut Y.Doç.Dr.?lar ve kadrosuz Doç.ler; TBMM?den ?yerli ve milli bir tasarı? bekliyor!?
11.02.2018 Mevcut Y.Doç.ler; TBMM Eğitim Komisyonu Raporu?yla bir şok daha yaşadı!..
07.02.2018 Z.Berksoy, A.Erbaş, Bir Belediye Başkanı ve Trafik Çilemiz?