Birinci Tarım Şurası ve Öncesi

Eklenme Tarihi: 12.02.2020 07:11:22 - Güncellenme Tarihi: 10.08.2020 21:39:46

Tarımda sosyo-ekonomik yapı

Türkiye nüfusu 1927 yılında 13,6 milyondur ve son 90 yılda 6 kattan fazla artmıştır. Toplam nüfus içinde kırsal nüfus payı ise 1927 yılında %76 iken, 1990 yılında %41’e düşmüştür ve 1985 yılında ise ilk kez hem mutlak, hem de oransal olarak kent nüfusu, kır nüfusunu geçmiştir. Günümüzde ise kırsal nüfus oranı %17 kadardır. Kırsal nüfustaki bu yapısal farklılaşma tüm gelişmiş dünyada olduğu gibi beklenen bir değişimi yansıtmaktadır. Ancak süreç içerisinde kırda yaşayan ve geçimini tarımdan sağlayan nüfus uzman bilgi kaynaklarına ulaşmakta güçlüklerle karşılaşmış, tarımla ilgili okullardan tam anlamıyla yararlanamamış, çiftçi örgütlenmesi alanında olması gereken gelişmelerin nimetlerinden yararlanamamış ve üretim teknolojisindeki gelişmelerle çiftçi tam anlamıyla buluşturulamamıştır. Bu durum bir bakıma kaynak kullanım etkinliğinin, emek ve ürün verimliliğinin istenen düzeyde gerçekleşmesini engellemiş ve çiftçi ailesinin refah düzeyinde arzu edilen artış belenen düzeyde gerçekleşmemiştir.

Kaynak kullanım etkinliğinin yükseltilerek sektör verimliliğinin artırılması ve çiftçi ailesinin refah düzeyinin yükseltilmesi tarımda sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlamak için hayati önem taşımaktadır. Burada belirtmek gerekir ki, sektörün gelişimine yönelik oluşturulacak isabetli/doğru politikalar ve stratejiler, ancak mevcut durumun  analizine dayandırıldığında ve paydaşlar arasında kurulan sağlıklı etkileşimle mümkün olabilir. Bu amaçla dünden bugüne kongreler, sempozyumlar, arama toplantıları ve şura gibi toplantılarla sektör paydaşlarını bir araya getiren araçlardan yararlanılmıştır. Dolayısıyla dünden bugüne tarım sektörünü gelişmesini sağlamak üzere yapılan kurumsal toplantılar önemlidir ve bu yazımızda tarım sektörünün sürdürülebilir gelişimine yönelik stratejiler belirlemek üzere gerçekleştirilen önemli toplantılar ve içerikleri tartışılmıştır.

Birinci Tarım Şurası

Cumhuriyet döneminde ilk Tarım Şurası Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mustafa Taşar döneminde 1999 yılında gerçekleştirilmişti. Tabii şura olarak isimlendirilmese de geçmişte kapsamlı toplantılar düzenlenmiş ve tarım sektörünün geliştirilmesine yönelik sorunlar saptanmış  ve çözüm önerileri geliştirilmiştir. Bu kapsamda 1931 yılında düzenlenen Birinci Ziraat Kongresi önemli kararların alındığı bir içeriğe sahiptir(Özçatalbaş ve Gürgen, 1998). Dolayısıyla 1931 yılında düzenlenen 1.Ziraat Kongresi’nde tarımsal yapı incelenmiş ve analiz edilerek uzmanlar tarafından raporlar hazırlanmıştır. Kongre raporunda kırsal yayıma büyük önem verilerek köylüye tarım tekniklerini öğretmek ve yeni teknolojileri kullanmak üzere çiftçiyi özendirmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda günümüzde de hala önemini koruyan maddeler raporda yer almıştır (Şenocak, 1967; akt: Özçatalbaş ve Gürgen, 1998)  ve bunlar aşağıda sıralanmıştır.

1. Köy öğretmenlerine tarım hakkında pratik bilgiler verilmesi ve bu bilgilerin köylüye ulaştırılmasının sağlanması,

2. Çiftlik okulları kurulması ve bu okullarda çiftçilere ve çocuklarına tarım tekniklerinin öğretilmesi,

3. Köy gençlerinin boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla uygun yerlerde kış okullarının açılması,

4. Kurulan çiftlik okullarında yetenekli çocuklara özel eğitimle usta ziraat işçisi belgesi verilmesi, gerekirse bunların yurt dışında yetiştirilmesi,

5. Orduda tarım eğitimine geniş yer verilmesi,

6. Tarım okullarına özellikle çiftçi çocuklarının alınması ve bu okulların her bakımdan örnek olacak bir düzenle yönetilmesi,

7. Bağcılık, sebzecilik, sütçülük, meyvecilik vb. gibi tarımın çeşitli kollarında eğitim verecek,beceri kazandıracak, sabit veya gezici küçük uzmanlık okullarının açılması,

8. Çiftçileri çeşitli konularda eğitmek üzere uygun olan yer ve zamanlarda kurslar açılması ve görsel araçlarla çiftçilerin eğitilmesi,

9.  Tarımsal alanda araştırma, öğretim ve yöneticilik yapacak nitelikli elemanlar yetiştirmek üzere bir Yüksek Ziraat Okulu açılması,

10. Tarımsal yayınlara geniş ölçüde yer verilmesi(Tarımsal dergilerin, broşür ve diğer basılı yayınların köylere ve ilgili kurumlara parasız olarak gönderilmesi, radyo ile çiftçi eğitimine önem verilmesi, yabancı literatürlerin izlenmesi.

 

Görüldüğü gibi 1. Ziraat Kongresi günümüzde de son derece önemli içeriğe sahip kararların alındığı bir kongre olarak kayıtlara geçmiştir. Ancak alınan karaların sonraki yıllarda uygulanmasına yönelik girişimler yetersiz kalmış ve olması gereken kararlılık devam ettirilememiştir. Bu nedenle bugün Türk tarımında hala sorun olarak sıralanan konulardan bazılarının, alınan söz konusu kararların uygulamaya aktarılamamasıyla ilgili olduğunu söylemek mümkündür. Bu durum esasen tarıma verilmesi gereken önemin hakkıyla verilemediğinin ve bir bakıma tarımın beşeri ve fiziki kaynaklarla birlikte ele alınarak geliştirilmesine yönelik güçlü bir irade ortaya konulamadığının somut bir göstergesi olmuştur. Bu çerçevede 1931 yılında ilki yapılan ziraat kongresinden 50 yıl sonra ikincisinin yapılmasının da esasen tarım özelinde yapılması gereken tartışmaların tam anlamıyla yapılamadığını ve beklenen düzeyde tarıma ve kırsal yaşama gereken önemin verilmediğini görmek bakımından da önemlidir. Öyle ki bu durum ne yazık ki çok önceleri çözülebilecek pek çok sorunun 21. Yüzyıl Türkiye’sine taşınmasına neden olmuştur. Dolayısıyla Birinci Ziraat kongresinden yarım asır sonra 1981 yılında Türkiye İkinci Tarım Kongresi gerçekleştirilmiş olması sektör paydaşlarının ortak görüş geliştirmesine yönelik ortamın oluşması önünde engel olmuştur. Söze konu bu toplantıdan sonra ise; tarımla ilgili daha kapsamlı çalışmalar yapılması konusu üzerinde durulmuş ve bir Tarım Şurası yapılarak konunun tüm taraflarını geniş bir platformda bir araya getirmek söz konusu olmuştur. Bunu takiben yine uzun yıllar geçmiş ve 18 yıl sonra Birinci Tarım Şurası 1999 yılında gerçekleştirilmiştir. Şura, olması gerektiği gibi tarımla ilgili tüm paydaşların katılımıyla, değişen şartların getirdiği yeni uygulamaların sektöre entegrasyonu ve artan nüfusun besin ihtiyacının miktar ve nitelik olarak karşılanması ana temasıyla toplanmış ve elde edilen sonuçlar tarım sektörünün geliştirilmesine yön vermek üzere toplumla ve sektörle paylaşılmıştır.

Sonraki yazımızda ikinci ve üçüncü tarım şuralarını da ele almak ve değerlendirmek üzere tüm kıymetli okuyucularımıza sağlık ve yüksek verimli çalışmalar diliyorum.

 

 

 

 

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3739/birinci-tarim-surasi-ve-oncesi

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

14.06.2020 BM ve Temel İnsani Haklar! (6)
13.06.2020 BM’nin Gücü Açlıkla Sınanıyor! (5)
12.06.2020 Kovid-19 BM’de Değişimin Habercisi mi? (4)
11.06.2020 "Kovid-19 BM’de Değişiminin Habercisi mi?” (3)
08.06.2020 BM’nin Gücü Sağlıkla Sınanıyor! (2)
07.06.2020 Kovid-19, BM’de Değişimin Habercisi mi? (1)
27.04.2020 Buğday Üzerinden Yorumlar (3)
26.04.2020 Buğday Raporu ve Arz Güvenliği (2)
25.04.2020 Beklediğim “Buğday Raporu” Geldi! (1)
17.04.2020 Prof.Dr. Niddersan Acoh’un Salgın Hastalık Analizi! (1)
13.04.2020 Koranavirüs Tarım Sektörü için Tehdit mi?
06.04.2020 Tarımsal  Mafya (2)
05.04.2020 Tarımsal Mafya (1)
24.03.2020 Kötünün kötüsü korona mı?
15.03.2020 Bilgelik Çağı
09.03.2020 Gençlerin Tarım İlgisi!
28.02.2020 Üçüncü Tarım Orman Şûrası
21.02.2020 İkinci Tarım Şurası ile AB Müzakere Süreci
20.02.2020 İkinci Tarım Şurası
12.02.2020 Birinci Tarım Şurası ve Öncesi
20.01.2020 Bir yenilgi biçimi: 'Daha iyisini yapamam!'
16.01.2020 Uluslararası Antalya Kongresi
14.01.2020 Dijital Dönüşüm Süreci ve Yükseköğretim
22.12.2019 Dünya Tarım Gazetecileri ve Antalya Forumu
07.11.2019 Çelik Metreli Belediye Başkanı - 5
06.11.2019 Trafikte görmezden gelinen gerçekler - 4
16.10.2019 Trafikte kural tanımazlığın anatomisi -3
25.09.2019 'Ben trafiğe karşıyım!' Trafikte insan, kurum ve mevzuat -2
10.09.2019 Trafikte insan, kurum ve mevzuat -1-
21.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
08.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
31.07.2019 Kaplıca Kültürü ve Termal Turizm Ekonomisi
14.07.2019 Bilge Ülke Türkiye
04.07.2019 'Gelin Kardeş Olalım!'
25.06.2019 AB?de Tarım ve Sosyal Politika Eşgüdümü
23.06.2019 Altın Susam?in Markalaşma Potansiyeli
10.06.2019 Samimiyet Testi ve Toplumsal Refah!
25.05.2019 Osmanlı?nın Afrika?da Kadim İzleri
05.05.2019 Türkiye?nin Alternatif Turizm Şansı
13.04.2019 Antalya'nın Dördüncü T'si Teknoloji
10.04.2019 Sanayi ve Tarım Politikalarında eş güdüm ihtiyacı
07.04.2019 On beş mart 2019?a dair?
27.03.2019 Halkın feraseti ve beka meselesi!
11.03.2019 İstanbul?un ya da Antalya?nın vefası!
26.02.2019 Kavramlar üzerinden kutuplaşmak!
17.02.2019 Markalaşma ve bir başarı hikayesi!
09.02.2019 Türkiye markası ve zihinsel eşik!
31.01.2019 Eyvah! Saman ithal ediyoruz, tarım sektörü battı
18.01.2019 Rauf Denktaş Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
29.12.2018 Akıllı teknolojiler ve tarım 4.0
15.12.2018 Türkiye'nin marka şehir vizyonu
11.12.2018 Türkiye?nin turizm stratejisi ve sosyal politika işlevi
05.12.2018 Türkiye su zengini mi?
30.11.2018 2019 Türkiye ve dünyada Çorum yılı!
11.11.2018 Ulusal ekonomiler ve küresel şirketler
29.10.2018 Türkiye Gemisi 29 Ekimde limanda!
26.10.2018 Araştıma ve Geliştirme Politikaları
13.10.2018 Astronot yada çiftçi olmak!
03.10.2018 Halep?te bilim, savaş, medeniyet!
26.09.2018 İnsan ömrü 280 yıl!
19.09.2018 Pakdemirli ve tarım üzerine
11.09.2018 Kötüyü bertaraf etme reçetesi
06.09.2018 Küresel ısınma insanlık için tehdit mi??
31.08.2018 Dünya Peynir Şampiyonlar Ligi
27.08.2018 Süt sektörü ve peynir vizyonu
16.08.2018 Kaos tellalları!
10.08.2018 Bedirhan bebek!
04.08.2018 Uzman Bilgi ve Tarım Danışmanlığı ?
19.07.2018 Niyet Halis ya akibet!
12.07.2018 Acının günü!
01.07.2018 Prof.Dr. Tauf Nigzes
23.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
21.06.2018 İki seçenek var!
13.06.2018 'Komşu anneye bir kap yemek götürmek!'
12.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
30.05.2018 Gezide kaybolmak!
24.05.2018 Antalya?nın bir 'Güzel Ada'sı ?
20.05.2018 Bir Osmanlı güzeli ?Cumalıkızık?
18.05.2018 Üniversite ve yerel dinamikler-2
17.05.2018 Üniversitenin sinerjik etkisi
10.05.2018 Halkın vizyonu ve koltuk kapmaca!
02.05.2018 Başkanlığın götüreceği süreç!
28.04.2018 Zihin Kestiren Sistemler
19.04.2018 Kırın örtülü zenginliği
05.04.2018 Marka Olmak yada Olmamak!
28.03.2018 Yeni kuşak tatlandırıcılar - 2
27.03.2018 Şeker ve Tatlandırıcılar Sektörü
15.03.2018 Hakikaten ?Ne işimiz var Afrin?de!?
05.03.2018 Müttefiğe Zeytin Dalı!
30.12.2017 BİLİMİN IŞIK ETKİSİ!
24.12.2017 KENDİNE YABANCI!
20.11.2017 BEDBAHT İNSAN TİPOLOJİSİ
27.09.2017 DİL BAYRAMI; MİLLÎ EĞİTİM ve ENGRİ BÖRDS
17.09.2017 ÜNİVERSİTENİN TOPLUMSAL ROLÜ !
11.09.2017 İYİLERİN ZİRVE ÇAĞI
30.08.2017 30 AĞUSTOS: ?BİR OLMAK, VAR OLMAK !?
27.08.2017 TARIM CİDDİ BİR İŞTİR, ROMANTİZMİ KALDIRMAZ
12.08.2017 MEDYA'NIN MEDYASI! Ya da MEDYA?NIN MEDYAN?I OLMAK!
01.08.2017 ÂKİL İNSAN OLMAK!
23.07.2017 Türkiye Haklı !
28.06.2017 DUYGUSAL TEKNOLOJİ!
23.05.2017 HER YÜZYILDA YENİ BİR ENERJİ!
26.01.2017 BAŞKANLIĞA GÖTÜREN SÜREÇ!
28.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-2
25.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-1