Dijital Dönüşüm Süreci ve Yükseköğretim

Eklenme Tarihi: 14.01.2020 08:11:11 - Güncellenme Tarihi: 07.08.2020 12:26:07

Dünya değişimi yaygın olarak dijitalleşme sürecinin sağladığı ortamla daha güçlü algılamaya başladı. Konuyla ilgili olarak ilk makaleyi kaleme alalı 20 yıl geçmiş bulunuyor. Makalenin başlığı “Bilgi ve İletişim Teknolojisindeki Gelişmeler ve Tarımsal Yayım” başlığını taşıyordu. O yıllarda doktora sonrası bir çalışma yapmak üzere yurtdışında “bilgi sistemleri” konusunda dijital teknolojilerin tarımda kullanımına yönelik incelemeler yapma şansımız da olmuştu. Bir bakıma bizim dijital yolculuğumuz ile Türkiye’nin dijital yolculuğunun aynı dönemlere denk gelmesi değişimi yakından görmemize, incelememize ve bu alanda çalışmalar ortaya koymamıza yol açmış, süreci anlamlaştırmamıza yardımcı olmuştur.

Türkiye’nin Dijital Yolculuğu

Elektronik veya dijital dönüşüm konularının güncel olmaya başladığı yıllarda yani iki binli yıllarda Türkiye elektronik ağlar üzerinden yönetsel işlemleri kolaylaştırmak ve etkinleştirmek üzere önemli hamleler yapmıştır.  Bu kapsamda “e-Dönüşüm Türkiye Projesi” Acil Eylem Planı’nda yer almış ve tam olarak gündemde yer almaya başlamıştır. Tabii e-dönüşüm sürecini yürütmek, kamu kurumlarının bilgi ve iletişim teknolojisi yatırımları arasında eşgüdüm sağlamak ve bilgi toplumu olma yolunda atılması gereken adımlara ilişkin stratejileri belirlemek üzere 2003 yılında o dönemdeki isimlendirmeyle Devlet Planlama Teşkilatı(DPT) bünyesinde Bilgi Toplumu Dairesi (BTD) kurulmuştu.

e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin Hedefleri

27 Şubat 2003 tarihinde 2003/12 sayı ile yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin amaçları, kurumsal yapısı ve uygulama esasları belirlenmiştir. Buna göre “e-Dönüşüm Türkiye Projesi” vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek amacıyla; katılımcı, şeffaf, etkin ve basit iş süreçlerine sahip olmayı ilke edinmiş bir devlet yapısı oluşturacak koşulları hazırlamayı, hedeflemektedir. Konu alt başlıklar halinde incelendiğinde söz konusu projenin amaçları aşağıda verildiği gibidir(CB, 2019):

Bilişim (Bilgi ve İletişim) teknolojileri politikaları ve mevzuatının, öncelikle Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi, bu konuda “e-Europe” kapsamında aday ülkeler için öngörülen eylem planını Türkiye’ye uyarlamak,

Vatandaşın, bilişim teknolojileri yardımıyla, kamusal alandaki karar alma süreçlerine katılımını sağlayacak mekanizmaları geliştirilmek,

Kamu idaresinin, şeffaf ve hesap verebilir hale getirilmesine katkıda bulunmak,

Kamu hizmetlerinin sunumunda, bilişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlanılarak iyi yönetişim ilkelerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunmak,

Bilişim teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırılmak,

Bilişim teknolojisi alanında kaynak israfını azaltmak amacıyla, kamunun yatırım projelerinin bütünleştirilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve yatırımcı kamu kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,

Sektördeki özel sektör faaliyetlerine yukarıdaki ilkeler ışığında yol gösterilmesini sağlamaktır.

Görüldüğü gibi süreç kamudaki verimlilik yanında diğer sektörlere yönelin önemli yapıcı ve kolaylaştırıcı işlemleri esas almaktadır.  Ülkelerin bilgi toplumuna geçişteki hazırlıkları çeşitli göstergeler üzerinden yapılmaktadır. Bu sıralamada teknik altyapı kadar, ülkelerin hizmet sunumu ve geliştirilmesindeki durumu, teknoloji üretme yetenekleri, insan sermayesi, hukuki düzenlemeleri gibi pek çok gösterge dikkate alınmaktadır. Türkiye’nin  2003 yılında e-Dönüşüm Türkiye Projesi ile ortaya koyduğu kararlılık ve yaptığı uygulamalar bugün pek çok alanda ortaya çıkan gelişmelerin alt yapısını oluşturmuştur.

Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Süreci

Dijital dönüşümle ilgili olarak yükseköğretimde önemli çalışmalar söz konusudur.  Yükseköğretim Kurumu Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç tarafından yeni YÖK olarak isimlendirilen Yükseköğretimin son yıllardaki güncel ajandasında ve stratejisinde isabetli bir şekilde dijital dönüşüm yer almaktadır ve konuya Cumhurbaşkanlığı Stratejik Planı'nda da yer verilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt, Iğdır, Munzur, Muş Alparslan, Siirt, Şırnak ve Bingöl Üniversitelerini kapsayan ve 8 pilot üniversitede uygulanmaya başlanan proje süreç içinde tüm üniversiteleri kapsayacak hale getirilecektir. Buna göre "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi “yeni ve yenilikçi  çalışmalar” kapsamında Yükseköğretim kurumlarında hayata geçirilmek üzere YÖK tarafından doğru bir inisiyatif geliştirilmiştir. Aynı çerçevede 2019 yılında Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesinin kapsamı 16 pilot üniversite ile şekillenmiş ve üç binin üzerinde öğretim elemanı 'dijital çağda yükseköğretimde öğrenme ve öğretme" kursu alırken, yaklaşık 36 bin öğrenci  "dijital okuryazarlık" dersi kapsamında "internet teknolojileri", "taşınabilir teknolojiler", "sosyal ağlar", "teknoloji, toplum ve insan", "bilişim etiği", "teknoloji ve hayat boyu öğrenme", "bulut bilişim", "geleceğin teknolojileri" konularında eğitimler verilmeye başlanmıştır. Bu şekilde dijital dönüşüme yönelik olarak eğitsel sürecin yapılandırılması sağlanmaktadır. Dijital dönüşümde öğretim elemanlarının önemi dikkate alınmaktadır ve projenin en önemli hedeflerinden birisi olarak öğretim elemanlarını kendi ders materyalini tasarlayacak hale getirilmesi üzerinde önemle durulmaktadır.

Yine hedeflere ulaşmak için söz konusu proje ile üniversitelere Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) ve dijital teknolojiler konusunda teknik destek verilecek ve üniversitelerde öğretim üyeleri ile üniversite öğrencileri söz konusu yönetim sistemi aracılığıyla iletişime geçerek dersleri ve projeleri yüz yüze eğitimin yanında dijital ortamda da sürdürebilecektir.  Aynı şekilde her bir öğrencinin sistem üzerinde kendine ait özel bir sayfası oluşturulacak ve tüm dijital ders malzemelerine bu sistem üzerinden ulaşılabilecektir. Bu şekilde yönetim sistem modülüyle öğrenciye, öğretim elemanına ve danışmanlara gerçek zamanlı bilgi sağlanarak öğrencilerin başarısını artırmak mümkün olabilecektir. Yine teknolojinin öğrenme süreçlerine entegrasyonu için kitlesel açık çevrim içi dersler, açık eğitsel kaynaklar, yapay zeka, bulut bilişim, veri madenciliği çalışmalarına öncelik verilerek ders kitap ve materyallerinin online ortama aktarılması sağlanacak, sanal ortamda video ve animasyonlarla desteklenmiş ders materyallerinin hazırlanarak öğrencilere internet ortamında sunulması mümkün olacaktır. Kuşkusuz bu durum öğrenme sürecini etkinleştirici ve kolaylaştırıcı etkiler yapacaktır. Dolayısıyla öğrenciler 40-50 dakikalık dersler dışında her ortamda öğrenme etkinliklerine katılabileceklerdir(YÖK, 2019).

Sonuç olarak yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi yükseköğretimde dijital dönüşüm süreci güçlü bir şekilde başlatılmıştır ve orta vadede sürecin tüm üniversitelerimizi ve öğretim kadrolarını ve ilgili paydaşları içerisine alacak şekilde genişletileceği hakkında bilgi vermektedir.

Son yıllarda yükseköğretimde ortaya konulan performans ve gelişmeler dikkate alındığında, dijitalleşme sürecinin hızlandırılmasına yönelik olarak öncelikli çalışma alanları içerisinde dijital dönüşümün yer alması gerektiği açıktır. Ayrıca tüm sektörlerde olduğu gibi yükseköğretimde de yaşanmakta olan ve artan ivmeyle devam etmekte olan gelişmeler, esasen dijital dönüşüm hareketinin başarılı olmasını bir bakıma zorunlu kılmaktadır. Hedeflere ulaşmak yönünde yapılacak çalışmalardaki kararlılık, söz konusu çalışmaların olumlu etkisinin kısa dönemde değilse de orta ve uzun vadede ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3682/dijital-donusum-sureci-ve-yuksekogretim

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

14.06.2020 BM ve Temel İnsani Haklar! (6)
13.06.2020 BM’nin Gücü Açlıkla Sınanıyor! (5)
12.06.2020 Kovid-19 BM’de Değişimin Habercisi mi? (4)
11.06.2020 "Kovid-19 BM’de Değişiminin Habercisi mi?” (3)
08.06.2020 BM’nin Gücü Sağlıkla Sınanıyor! (2)
07.06.2020 Kovid-19, BM’de Değişimin Habercisi mi? (1)
27.04.2020 Buğday Üzerinden Yorumlar (3)
26.04.2020 Buğday Raporu ve Arz Güvenliği (2)
25.04.2020 Beklediğim “Buğday Raporu” Geldi! (1)
17.04.2020 Prof.Dr. Niddersan Acoh’un Salgın Hastalık Analizi! (1)
13.04.2020 Koranavirüs Tarım Sektörü için Tehdit mi?
06.04.2020 Tarımsal  Mafya (2)
05.04.2020 Tarımsal Mafya (1)
24.03.2020 Kötünün kötüsü korona mı?
15.03.2020 Bilgelik Çağı
09.03.2020 Gençlerin Tarım İlgisi!
28.02.2020 Üçüncü Tarım Orman Şûrası
21.02.2020 İkinci Tarım Şurası ile AB Müzakere Süreci
20.02.2020 İkinci Tarım Şurası
12.02.2020 Birinci Tarım Şurası ve Öncesi
20.01.2020 Bir yenilgi biçimi: 'Daha iyisini yapamam!'
16.01.2020 Uluslararası Antalya Kongresi
14.01.2020 Dijital Dönüşüm Süreci ve Yükseköğretim
22.12.2019 Dünya Tarım Gazetecileri ve Antalya Forumu
07.11.2019 Çelik Metreli Belediye Başkanı - 5
06.11.2019 Trafikte görmezden gelinen gerçekler - 4
16.10.2019 Trafikte kural tanımazlığın anatomisi -3
25.09.2019 'Ben trafiğe karşıyım!' Trafikte insan, kurum ve mevzuat -2
10.09.2019 Trafikte insan, kurum ve mevzuat -1-
21.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
08.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
31.07.2019 Kaplıca Kültürü ve Termal Turizm Ekonomisi
14.07.2019 Bilge Ülke Türkiye
04.07.2019 'Gelin Kardeş Olalım!'
25.06.2019 AB?de Tarım ve Sosyal Politika Eşgüdümü
23.06.2019 Altın Susam?in Markalaşma Potansiyeli
10.06.2019 Samimiyet Testi ve Toplumsal Refah!
25.05.2019 Osmanlı?nın Afrika?da Kadim İzleri
05.05.2019 Türkiye?nin Alternatif Turizm Şansı
13.04.2019 Antalya'nın Dördüncü T'si Teknoloji
10.04.2019 Sanayi ve Tarım Politikalarında eş güdüm ihtiyacı
07.04.2019 On beş mart 2019?a dair?
27.03.2019 Halkın feraseti ve beka meselesi!
11.03.2019 İstanbul?un ya da Antalya?nın vefası!
26.02.2019 Kavramlar üzerinden kutuplaşmak!
17.02.2019 Markalaşma ve bir başarı hikayesi!
09.02.2019 Türkiye markası ve zihinsel eşik!
31.01.2019 Eyvah! Saman ithal ediyoruz, tarım sektörü battı
18.01.2019 Rauf Denktaş Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
29.12.2018 Akıllı teknolojiler ve tarım 4.0
15.12.2018 Türkiye'nin marka şehir vizyonu
11.12.2018 Türkiye?nin turizm stratejisi ve sosyal politika işlevi
05.12.2018 Türkiye su zengini mi?
30.11.2018 2019 Türkiye ve dünyada Çorum yılı!
11.11.2018 Ulusal ekonomiler ve küresel şirketler
29.10.2018 Türkiye Gemisi 29 Ekimde limanda!
26.10.2018 Araştıma ve Geliştirme Politikaları
13.10.2018 Astronot yada çiftçi olmak!
03.10.2018 Halep?te bilim, savaş, medeniyet!
26.09.2018 İnsan ömrü 280 yıl!
19.09.2018 Pakdemirli ve tarım üzerine
11.09.2018 Kötüyü bertaraf etme reçetesi
06.09.2018 Küresel ısınma insanlık için tehdit mi??
31.08.2018 Dünya Peynir Şampiyonlar Ligi
27.08.2018 Süt sektörü ve peynir vizyonu
16.08.2018 Kaos tellalları!
10.08.2018 Bedirhan bebek!
04.08.2018 Uzman Bilgi ve Tarım Danışmanlığı ?
19.07.2018 Niyet Halis ya akibet!
12.07.2018 Acının günü!
01.07.2018 Prof.Dr. Tauf Nigzes
23.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
21.06.2018 İki seçenek var!
13.06.2018 'Komşu anneye bir kap yemek götürmek!'
12.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
30.05.2018 Gezide kaybolmak!
24.05.2018 Antalya?nın bir 'Güzel Ada'sı ?
20.05.2018 Bir Osmanlı güzeli ?Cumalıkızık?
18.05.2018 Üniversite ve yerel dinamikler-2
17.05.2018 Üniversitenin sinerjik etkisi
10.05.2018 Halkın vizyonu ve koltuk kapmaca!
02.05.2018 Başkanlığın götüreceği süreç!
28.04.2018 Zihin Kestiren Sistemler
19.04.2018 Kırın örtülü zenginliği
05.04.2018 Marka Olmak yada Olmamak!
28.03.2018 Yeni kuşak tatlandırıcılar - 2
27.03.2018 Şeker ve Tatlandırıcılar Sektörü
15.03.2018 Hakikaten ?Ne işimiz var Afrin?de!?
05.03.2018 Müttefiğe Zeytin Dalı!
30.12.2017 BİLİMİN IŞIK ETKİSİ!
24.12.2017 KENDİNE YABANCI!
20.11.2017 BEDBAHT İNSAN TİPOLOJİSİ
27.09.2017 DİL BAYRAMI; MİLLÎ EĞİTİM ve ENGRİ BÖRDS
17.09.2017 ÜNİVERSİTENİN TOPLUMSAL ROLÜ !
11.09.2017 İYİLERİN ZİRVE ÇAĞI
30.08.2017 30 AĞUSTOS: ?BİR OLMAK, VAR OLMAK !?
27.08.2017 TARIM CİDDİ BİR İŞTİR, ROMANTİZMİ KALDIRMAZ
12.08.2017 MEDYA'NIN MEDYASI! Ya da MEDYA?NIN MEDYAN?I OLMAK!
01.08.2017 ÂKİL İNSAN OLMAK!
23.07.2017 Türkiye Haklı !
28.06.2017 DUYGUSAL TEKNOLOJİ!
23.05.2017 HER YÜZYILDA YENİ BİR ENERJİ!
26.01.2017 BAŞKANLIĞA GÖTÜREN SÜREÇ!
28.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-2
25.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-1