Trafikte görmezden gelinen gerçekler - 4

Eklenme Tarihi: 06.11.2019 10:10:00 - Güncellenme Tarihi: 05.07.2020 13:34:14

Uluslararası veriler gösteriyor ki trafik kazalarının meydana gelmesinde esas faktör insandır! Öyle ki kazalarda sürücü, yaya ve yolcu olarak insan % 99 ile en büyük kusur sahibidir. Bu nedenle tüm dünyada bir politika olarak trafik kurallarına uymayı gerektirecek eğitsel ve çalışmalar yanında maddi yükü olan cezaları artırmak ve fiziksel şartları iyileştirmek yönünde genel bir yaklaşım bulunmaktadır. Bununla birlikte otomotiv üretim sektörü de sürücü kusurlarını minimize edecek dijital çözümler üretmek üzere son birkaç 10 yıldan beri araştırma-geliştirme(Ar-Ge) çalışmalarını artırmakta ve elde edilen çok önemli gelişmeleri araçlarla birlikte kullanıcılara sunmaktadır. Ancak yapılan çalışmalar ve elde edilen gelişmeler her ne kadar kayda değer olsa da küresel ölçekte sorun önemini korumaktadır.

Dünya Karayolu Güvenliği Küresel Durum Raporu?na (World Report on Road Traffic Injury Prevention) göre genelinde 2018 yılında 1 milyon 350 bin insan trafik kazalarında hayatını kaybediyor ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşayanlar ( daha büyük tehdit altında bulunuyor. Dünya karayollarında her 24 saatte 3 bin 700 insan (WHO,2018), ülkemizde ise her 24 saatte 10?dan fazla insan, yılda ise ?BEŞ BİN?den fazla insanımız hayatını kaybediyor ve 100 binden fazla kişi ise yaralanıyor.  

En yüksek karayolunda ölümlü trafik kazası oranına sahip ülkeler sıralamasında Libya %73,4 ile ilk sıradadır. Bunu Tayland(%36,2) ve Malawi(%35) takip etmekte ve ilk 25 ülke içinde gelişmiş ülke bulunmamaktadır. En güvenli trafiğe sahip yani düşük ölümlü kazalar sıralamasında ise sıfır ile Monaco ilk sırada yer alırken, %3?ün altında değere sahip ülkeler ise Mikronezya, İsveç, Kiribati ve İngiltere?dir(Burton,2018a,2018b). Türkiye her ne kadar en güvenli trafiğe sahip ülkeler arasında olması arzu edilirse de her iki grupta da ilk 25?te bulunmamaktadır.

Bu duruma yol açan çok sayıda etken olduğu açıktır. Düşük ve orta gelirli ülkelerde satışa sunulan araçların büyük ölçüde küresel temel yol güvenliği normlarına uygun olmaması ve kullanımdaki eski araçların güvenlik standartlarını karşılamaması önemli etkenler arasındadır (Burton, 2018a). Bu durum ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile ilişkili pek çok konuyu tartışmayı gerekli kılmaktadır ve insan unsuru yanında ve fiziksel yeterliliklerin de kazaları önlemede büyük önem taşıdığını ortaya koymaktadır.  Yapılan tahminlerin 2020 yılında karayolu trafik kazalarının dünyada ölümlere yol açan nedenler arasında 3. sıraya yükseleceğini göstermektedir(EGM, 2019). Gerekçe her ne olursa olsun tablo vahimdir ve her ülke ve tabiî ki Türkiye zaman kaybetmeksizin  sürece müdahale etmek durumundadır.

İnsan varsa kaza var!

İnsan unsurunun trafik kazalarında birinci derecede sorumlu olması; trafiğe çıkan insanların doğru tutum ve davranışlarla donatılmasını zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla trafik kazalarının azaltılması ve düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması için insan faktörünün yol ve trafik güvenliği konusunda gereği gibi eğitilmesinin ve yetkililerce denetlenmesinin olmazsa olmaz gereklilik olduğu açıktır.

Türkiye?de Kazaların nedenleri net, ya stratejiler ne kadar net!

Türkiye esasen karayollarındaki fiziki yetersizlikleri ortadan kaldırmak üzere son 15 yıldan beri büyük hamleler yapmıştır. Yine eski araçların trafikten kaldırılarak kaza riskini azaltmak yönünde uyguladığı politikalar da son derece önemli ve değerlidir ve bunlar kaza nedenlerini ortadan kaldırmaya dönük radikal  girişimler olarak değerlendirilebilir.

Bu kapsamda kazaların halen nedenlerine bakmak ve önlem alanlarını genişletmek gerekmektedir. Buna göre özellikle yerleşim yerlerinde meydana gelen trafik kazalarını mercek altına alındığında; yerleşim alanlarında meydana gelen trafik kazalarının %30?unun ?Yandan Çarpma veya Çarpışma? şeklinde olduğu görülmektedir. Son yılda yaşanan kazaların nedenlerine göre dağılımı aşağıda verldiği gibidir(Anonim, 2019):

 • Araca yandan çarpma ya da çarpışma (%30)
 • Yayaya çarpma (%17)
 • Aracın yoldan çıkması (%15)
 • Araca arkadan çarpma (%10)
 • Sabit cisme çarpma (%9)
 • Aracın Devrilmesi (%9)
 • Karşılıklı çarpışma (%6)
 • Duran araca çarpma (%2)
 • Araçtan düşen insan (%0,6)
 • Aracın hayvana çarpması (%0,5)
 • Araçtan düşen cisim (%0,1)

Kazanın Altı Sorumlusu!

Yine yapılan çalışmalarda; ?gece-gündüz, çok araç-tek araçlı, yoldan çıkma, kavşak olması veya olmaması? gibi faktörler, ölümlü ve yaralanmalı kazalarda en önemli 6 parametre olarak belirlenmiştir(Tercan, 2017). Kazalar sonrası bazen kazaya maruz kalanlarla kazaya neden olanlar arasında anlaşma sükunet içinde sağlanırken, bazen de kavga ve gürültü ile süreç yürüyor. Ancak son yıllarda yapılan düzenlemeler çok büyük ölçüde tarafların sükunetle süreci yürütmesine yardımcı oluyor.

Pekala kim(ler) haklı, kim(ler) suçlu?

Burada söze konu kazaların oluşmasında çok sayıda aktör sayılabilir.

İlk akla gelenler;

a.Trafiğe çıkan araç sürücüleri (trafiği çıkmasalar hiç bir kaza olmayacak denilebilir!)

b.Trafik akışını düzenleyen trafik birimleri (trafiği düzenlemeseler çok daha fazla kaza olacak denilebilir!)

c.Yolları trafiğe uygun hale getirmekle görevli karayolları ve belediyeler (kurallara uygun yollar yapıyorlarsa çok daha az kaza olacak denilebilir!)

d.Trafiğin sağlıklı akışını sağlamakla görevli belediyeler (kurallara uygun akış sağlıyorlarsa çok daha az kaza olacak denilebilir!)

e.Yolları ve ulaşım güzergahını çizen(belirleyen) kent plancıları ve diğer teknik görevliler (kurallara uygun yollar tasarlıyorlarsa çok daha az kaza olacak denilebilir!)

Bunların her birisi önemli olmakla birlikte; bu yazıda trafiğe çıkan araç sürücüleri, trafiğin sağlıklı akışını sağlamakla görevli belediyeler ve yolları trafiğe uygun hale getirmekle görevli karayolları ve belediyeler üzerinde durulmuştur.

Yerel  yönetimlerin ve belediye başkanlarının sorumlulukları!

Şehir içi yol düzenlemelerinde özellikle belediyeler büyük sorumluluk sahibidirler ve bu nedenle belediyelerin hem şehir içi yollarını planlarken ve hem de uygulamada önemli işlevlere sahiptirler. OECD bilimsel uzman grubu verilerine göre; trafik kazalarında bir saat içinde yaralanma riski, çalışan bir işçininkinden 30 kat daha fazladır. Türkiye istatistikleri ise; trafik kazalarının %40-%60?ının kent içi ve kırsal yol kavşaklarında meydana geldiğini göstermektedir. Eşdüzey kavşaklar fiziksel olarak karayolu sisteminin sadece küçük bir bölümünü kapsıyor olsa da, yapılan uluslararası çalışmalarda kavşaklarda meydana gelen kaza sayılarının oldukça fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Kavşak kazaları,  şehir içi toplam kazaların %50?sini şehirlerarası kazaların ise % 30?unu oluşturmaktadır (Kuciemba ve Cirillo, 2002).Görüldüğü gibi trafik kazalarının önemli bölümü kent içi ve kırsal yol kavşaklarında meydana gelmektedir. Buna göre kent içi kavşaklar konusu esas alındığında belediyeler, dolayısıyla belediye başkanları önemli sorumluluk üstlenmiş oluyorlar.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Belediyeler

Karayolları trafik yönetmeliği yerel yönetimlere önemli görevler vermekte ve büyük sorumluluklar yüklemektedir. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin amacı, "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden; karayollarında trafik düzeninin sağlanması ve trafik güvenliğini ilgilendiren hususlarda alınacak tedbirler ile ilgili olarak, Yönetmelikte düzenlenmesi işaret edilen ve gerekli görülen diğer hükümleri ve bunların uygulanmasına ait esas ve usulleri belirlemektir.", şeklindedir. Yönetmeliğin beşinci bölümü "Belediyeler" başlığıyla "Belediyelerin Görev ve Yetkileri" kapsamında ele alınmıştır. Buna göre; Madde 16'da Belediye trafik hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları 12 madde halinde sıralanmıştır. Bunlar arasında Halkın trafik eğitimine katkıda bulunmak konusu da yer almakla birlikte özellikle ilk dört madde, belediyelerin trafikteki sorumluluklarıyla doğrudan ilişkilidir ve bu maddeler aşağıda verildiği gibidir.

a) Yolun yapısını, trafik düzeni ve GÜVENLİĞİNİ sağlayacak durumda bulundurmak,

b) Yol ve KAVŞAK düzenlemeleri yapmak,

c) Trafiği düzenleme amacı ile trafik işaret levhaları, Işıklı ve sesli trafik işaretleri, yer işaretlemeleri, temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak

d) Trafiğin akışını kolaylaştırma, gereksiz durma ve duraklamaları önleme bakımından, trafik akımı programları ile toplu taşıma araçlarının kalkış varış ve ara durakları için zaman tarifeli programlar yapmak ve uygulamaya koymak.

Görüldüğü gibi trafik güvenliğiyle ilgili konular belediyelerin sorumluluğuna verilmiştir. Bu kapsamda en çok kazalara yol açan nedenlerden biri olan kavşak düzenlemeleri belediyelerin vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak bakımından asli görevleri arasındadır.

O halde yazımızı, trafikle ilgili yazı dizimizin son bölümünde yer vereceğimiz(Belediyelerin ve Belediye Başkanlarının trafikteki sorumlulukları ve kazaları önlemekteki muhtemel rolleri) konuya dikkat çekmek ve üzerinde düşünülmesini sağlamak üzere bir soru ve söz konusu sorunun cevabıyla sonlandıralım.

Soru: Belediye Başkanı nasıl olunur?

Cevap: Türkiye Cumhuriyeti Anayasa?sında ve ilgili kanunlarda yazılı bulunan şartlara ve seçilme yeterliliğine sahip olmak ve 5,4 metrelik bir çelik metreye sahip olmak!

Kazasız günler temennisiyle?

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3519/trafikte-gormezden-gelinen-gercekler-4

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

14.06.2020 BM ve Temel İnsani Haklar! (6)
13.06.2020 BM’nin Gücü Açlıkla Sınanıyor! (5)
12.06.2020 Kovid-19 BM’de Değişimin Habercisi mi? (4)
11.06.2020 "Kovid-19 BM’de Değişiminin Habercisi mi?” (3)
08.06.2020 BM’nin Gücü Sağlıkla Sınanıyor! (2)
07.06.2020 Kovid-19, BM’de Değişimin Habercisi mi? (1)
27.04.2020 Buğday Üzerinden Yorumlar (3)
26.04.2020 Buğday Raporu ve Arz Güvenliği (2)
25.04.2020 Beklediğim “Buğday Raporu” Geldi! (1)
17.04.2020 Prof.Dr. Niddersan Acoh’un Salgın Hastalık Analizi! (1)
13.04.2020 Koranavirüs Tarım Sektörü için Tehdit mi?
06.04.2020 Tarımsal  Mafya (2)
05.04.2020 Tarımsal Mafya (1)
24.03.2020 Kötünün kötüsü korona mı?
15.03.2020 Bilgelik Çağı
09.03.2020 Gençlerin Tarım İlgisi!
28.02.2020 Üçüncü Tarım Orman Şûrası
21.02.2020 İkinci Tarım Şurası ile AB Müzakere Süreci
20.02.2020 İkinci Tarım Şurası
12.02.2020 Birinci Tarım Şurası ve Öncesi
20.01.2020 Bir yenilgi biçimi: 'Daha iyisini yapamam!'
16.01.2020 Uluslararası Antalya Kongresi
14.01.2020 Dijital Dönüşüm Süreci ve Yükseköğretim
22.12.2019 Dünya Tarım Gazetecileri ve Antalya Forumu
07.11.2019 Çelik Metreli Belediye Başkanı - 5
06.11.2019 Trafikte görmezden gelinen gerçekler - 4
16.10.2019 Trafikte kural tanımazlığın anatomisi -3
25.09.2019 'Ben trafiğe karşıyım!' Trafikte insan, kurum ve mevzuat -2
10.09.2019 Trafikte insan, kurum ve mevzuat -1-
21.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
08.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
01.08.2019 Kaplıca Kültürü ve Termal Turizm Ekonomisi
14.07.2019 Bilge Ülke Türkiye
04.07.2019 'Gelin Kardeş Olalım!'
25.06.2019 AB?de Tarım ve Sosyal Politika Eşgüdümü
23.06.2019 Altın Susam?in Markalaşma Potansiyeli
10.06.2019 Samimiyet Testi ve Toplumsal Refah!
25.05.2019 Osmanlı?nın Afrika?da Kadim İzleri
05.05.2019 Türkiye?nin Alternatif Turizm Şansı
13.04.2019 Antalya'nın Dördüncü T'si Teknoloji
10.04.2019 Sanayi ve Tarım Politikalarında eş güdüm ihtiyacı
07.04.2019 On beş mart 2019?a dair?
27.03.2019 Halkın feraseti ve beka meselesi!
11.03.2019 İstanbul?un ya da Antalya?nın vefası!
26.02.2019 Kavramlar üzerinden kutuplaşmak!
17.02.2019 Markalaşma ve bir başarı hikayesi!
09.02.2019 Türkiye markası ve zihinsel eşik!
31.01.2019 Eyvah! Saman ithal ediyoruz, tarım sektörü battı
18.01.2019 Rauf Denktaş Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
30.12.2018 Akıllı teknolojiler ve tarım 4.0
15.12.2018 Türkiye'nin marka şehir vizyonu
11.12.2018 Türkiye?nin turizm stratejisi ve sosyal politika işlevi
05.12.2018 Türkiye su zengini mi?
30.11.2018 2019 Türkiye ve dünyada Çorum yılı!
11.11.2018 Ulusal ekonomiler ve küresel şirketler
29.10.2018 Türkiye Gemisi 29 Ekimde limanda!
26.10.2018 Araştıma ve Geliştirme Politikaları
13.10.2018 Astronot yada çiftçi olmak!
03.10.2018 Halep?te bilim, savaş, medeniyet!
26.09.2018 İnsan ömrü 280 yıl!
19.09.2018 Pakdemirli ve tarım üzerine
11.09.2018 Kötüyü bertaraf etme reçetesi
06.09.2018 Küresel ısınma insanlık için tehdit mi??
31.08.2018 Dünya Peynir Şampiyonlar Ligi
27.08.2018 Süt sektörü ve peynir vizyonu
16.08.2018 Kaos tellalları!
10.08.2018 Bedirhan bebek!
04.08.2018 Uzman Bilgi ve Tarım Danışmanlığı ?
19.07.2018 Niyet Halis ya akibet!
12.07.2018 Acının günü!
01.07.2018 Prof.Dr. Tauf Nigzes
23.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
21.06.2018 İki seçenek var!
13.06.2018 'Komşu anneye bir kap yemek götürmek!'
12.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
30.05.2018 Gezide kaybolmak!
24.05.2018 Antalya?nın bir 'Güzel Ada'sı ?
20.05.2018 Bir Osmanlı güzeli ?Cumalıkızık?
18.05.2018 Üniversite ve yerel dinamikler-2
17.05.2018 Üniversitenin sinerjik etkisi
10.05.2018 Halkın vizyonu ve koltuk kapmaca!
02.05.2018 Başkanlığın götüreceği süreç!
28.04.2018 Zihin Kestiren Sistemler
19.04.2018 Kırın örtülü zenginliği
05.04.2018 Marka Olmak yada Olmamak!
28.03.2018 Yeni kuşak tatlandırıcılar - 2
27.03.2018 Şeker ve Tatlandırıcılar Sektörü
15.03.2018 Hakikaten ?Ne işimiz var Afrin?de!?
05.03.2018 Müttefiğe Zeytin Dalı!
31.12.2017 BİLİMİN IŞIK ETKİSİ!
24.12.2017 KENDİNE YABANCI!
20.11.2017 BEDBAHT İNSAN TİPOLOJİSİ
27.09.2017 DİL BAYRAMI; MİLLÎ EĞİTİM ve ENGRİ BÖRDS
18.09.2017 ÜNİVERSİTENİN TOPLUMSAL ROLÜ !
11.09.2017 İYİLERİN ZİRVE ÇAĞI
30.08.2017 30 AĞUSTOS: ?BİR OLMAK, VAR OLMAK !?
27.08.2017 TARIM CİDDİ BİR İŞTİR, ROMANTİZMİ KALDIRMAZ
12.08.2017 MEDYA'NIN MEDYASI! Ya da MEDYA?NIN MEDYAN?I OLMAK!
01.08.2017 ÂKİL İNSAN OLMAK!
23.07.2017 Türkiye Haklı !
28.06.2017 DUYGUSAL TEKNOLOJİ!
23.05.2017 HER YÜZYILDA YENİ BİR ENERJİ!
26.01.2017 BAŞKANLIĞA GÖTÜREN SÜREÇ!
28.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-2
25.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-1