11.Kalkınma Planında Kültür/Sanat?(1)

Eklenme Tarihi: 28.07.2019 05:49:00 - Güncellenme Tarihi: 09.08.2020 19:55:16

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI, TEMMUZ2019,

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI (2019-2023)

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190723M1-1-1.pdf

Bu yazı serimizle, 11. Kalkınma Planı kültür-sanat alanı başlıklarına ve görüşlerimize yer vereceğiz. Ancak, metin boyunca, Türkçe imla kuralları ve noktalama işaretlerinde sıkıntı devam etmektedir.

Aynı/benzer içerikli cümlelerle, gereksiz bir şekilde madde çoğaltılmasına gidilmiştir.

Bu maddelerin hayata geçmesi için, liyakatlı; Kültür Bakanı/Bakan Yard./Genel Müdürler/Daire Başkanları/Uzmanlar/Araştırmacılar gereklidir.

Turizm Bakanlığı birlikteliğinden bir sonuç almak mümkün değildir.

Maddelerde, sürekli; yapılacaktır/geliştirilecektir v.b. denilmekte, ama sanatı/kültürü yayan, yaşatan, uygulayan Bakanlık Devlet Sanatçıları?nın özlük hakları konusuna yer verilmemektedir. Bu, ödüllendirme gereklidir. Sanatçıların (3500) ikramiyeleri maaşlara katılmalı, ek göstergeleri 6400?e yükseltilmelidir. TRT?nin yıllar önce yaptığı bu uygulamayı Bakanlık hala hayata geçirememiştir.

Maddelerde belirtilen konularda ?nasıl? Sorusunun? cevabı veya ?açıklaması? hiç yoktur. ?Birileri yapacak ve hayata geçecektir? anlayışı hakimdir. Ama; kimler? Hangi liyakatlı kişiler? Cevabı olmayan sorulardır.

Bir yıl önce yazmışım. ?Göktan Ay: Bakan Sn. M. Ersoy?un ?İstanbul Eylem Planı? ancak ?eylemci kişilerle? başarılı olur!?

http://www.tyb.org.tr/goktan-ay-bakan-sn-m-ersoyun-istanbul-eylem-plani-ancak-eylemci-kisilerle-basarili-ol-35257h.htm

2.3.9. Kültür ve Sanat

a. Amaç

629. Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, kültür ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, millî kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi ile kültürün kalkınmadaki çok boyutlu etkisinin artırılması temel amaçtır.

b. Politika ve Tedbirler

630. Yurt içi ve yurt dışındaki kültür mirasımız, toplumun kültür, tarih ve estetik bilincini geliştirecek, kültür turizmine katkı sağlayacak ve afet riskini dikkate alacak şekilde korunacak, taşınmaz vakıf kültür varlıklarına vakfiye şartları doğrultusunda işlevsellik kazandırılacaktır.

630.1. Üniversitelerde Ulusal Restorasyon Mükemmeliyet Merkezi kurulacaktır.

AY: ?İlgili üniversitelerde? denilmeliydi. İlgili Fakültenin olmadığı bir üniversitede sadece merkez kurmak işlevsel olmaz. Restorasyon; ?eski bir yapıda bozulmuş, yıkılmış olan yerleri, bölümleri aslını bozmayacak bir biçimde onarma.?, Konservasyon ise; ?resim, heykel gibi sanat eserlerinin nesiller boyu özelliklerini kaybetmeyecek şekilde korunması işi? dir. Kısaca bu iki kavram bir arada olmalıydı...Ayrıca, ?mükemmelliyet? vurgusuna ne gerek var? Bu vurgu olmazsa, merkez gerekli çalışmayı ?iyi? yapmayacak mıdır? ?Ulusal Restorasyon ve  Konservasyon Merkezi? doğru isimdir.

630.2. Yurt içi ve yurt dışında taşınmaz vakıf kültür varlıklarımızı korumaya yönelik restorasyon ve onarım faaliyetleri nitelik ve nicelik olarak geliştirilecektir.

630.3. Tarihi kent dokularına yönelik kentsel tasarımlar yapılacak, tarihi kent bölgeleri bu tasarımlara göre bütüncül anlayışla iyileştirilecektir. (Katılıyoruz)

630.4. Yurt içi ve yurt dışındaki taşınmaz kültür mirasımızın korunmasına yönelik olarak yürütülen tespit ve envanter çalışmalarına devam edilecek ve elde edilen veriler dijital ortama aktarılacaktır.

630.5. Çeşme, imaret, aşevi gibi taşınmaz vakıf kültür varlıklarına vakfiye şartları doğrultusunda işlevsellik kazandırılacaktır.

630.6. UNESCO koruması altındaki alanlar başta olmak üzere, arkeoloji, edebiyat, tarih, tabiat konulu tematik kültür rotaları belirlenecek ve bunların tanıtımı sağlanacaktır.

630.7. Kültürümüzün temel unsurları, tarihimizin önemli şahsiyetleri, olayları, masal kahramanları ve kültürel zenginlik unsurlarımız tiyatro, sinema, belgesel, dizi ve çizgi filmlerle anlatılacaktır.

AY: Katılıyoruz. Ancak, çok netameli (gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan) bir konudur. Çok tecrübeli, formasyon eğitimi almış, eğitimci alanı yüksek, sosyal ve yazma yönü kuvvetli kişilere ihtiyaç vardır.

630.8. Çanakkale şehitlikleri ve savaş alanları ihya edilerek Tarihi Alan açık hava müzesine dönüştürülecektir. (Hala dönüştürülmemiş ise, bu ayıbımızdır.)

631. Kültürel altyapı unsurlarının daha verimli ve etkili kullanılabilmesi için mimarisi, işletme ve yönetim modeli işlevsel hale getirilecek; farklı etkinliklere imkân veren esnek mekânsal tasarımlar geliştirilecektir.

AY: Katılıyoruz. Ancak, bu konuda yetişmiş insan gücü çok önemlidir. Sanat yönetimi, sanat tasarımı alanında yetişmiş, Yönetim-Endüstri Mühendisleri yetiştirmek gereklidir. 641 ve 641.1 maddeleri aynı paraleldedir.

631.1. Kültür yapılarının şehir yaşamında üçüncü mekân olarak benimsenmesi için ulaşılabilir, yaygın ve cazip yapılar tasarlanacaktır. (Mümkün görülmemektedir.)

632. Kentsel tasarımların, imar planlarının, toplu konutlar ve kamu binalarının peyzaja, şehrin dokusuna, estetiğine ve kimliğine katkı sağlamasına özen gösterilecek ve kentsel dönüşüm uygulamalarının kültürel kimliğe ve yapıya uygunluğu gözetilecektir.

AY: Bu konuda çok geç kalınmıştır. Şehirlerin estetik dokusu, alanların peyzajı, bizzat TOKİ tarafından ve takip eden ?yeşile karşı? mütahit firmalarınca yok edilmiştir. Bundan sonra nasıl bir kimlik ve ne şekilde yapılacaktır, merak içindeyiz.

632.1. Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının, şehre kimlik katan önemli mekânlara ilişkin markalaştırma uygulamaları teşvik edilip yaygınlaştırılacaktır. (Katılıyoruz)

632.2. Özel müzelerin kurulması teşvik edilerek, çağdaş müzecilik anlayışı içerisinde müzelerin nitelik ve niceliği artırılacaktır.

AY: Katılıyoruz. Ülkemizin her tarafı doğal müze aslında. Ama, gereken birliktelik/tanıtım/gelişim v.b. sağlanamıyor. İstanbul?da bir çok müze (Devlet-Özel) var, ama nüfusun %80?i görmemiş. Haziran 2019?da, Edirnekapı'da kara surlarına bitişik olarak inşa edilen Tekfur Sarayı Çini Müzesi  hizmete açıldı. İstanbul Modern, Panorama,Miniatürkv.b. müzeleri çok iyi çalışıyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi muhteşem.

http://muzikkoleksiyonu.com/

İstanbul Müzik Müzesi,hala hayata geçirilemedi. Birçok insan, arşivini hediye edecek/satacak müze bulamıyor.İzmir?de müzeyi görünce hayran kalmıştım. http://www.musikidergisi.net/?p=1997

Müzecilik ayrı bir alan, liyakatlı kişilerin, işin  içinde olması gerek..

Bu konuda Öğr.Gör.Dr.Veyis Yeğin?in linkini verdiğimiz yazı mutlaka okunmalıdır.

http://www.musikidergisi.com/yazar-372-_calgi__muzesi__calgilarimizin_bir_muzesi_yok_ancak_muzesinin_enflasyonu_cok...html

633. Kültür ve sanata erişim ve katılım olanakları artırılacaktır.

AY: Son ören yerlerine ve müzelere yapılan zamlarla, zaten müze/tiyatro/konser v.b.  gezmeyen/izlemeyen  milletimize nasıl imkanlar sunulacaktır. Muğlaktır.

633.1. Kültür ve sanatın bir yaşam alışkanlığı olarak gelişmesi için erken yaşlardan itibaren kültür ve sanat eğitimi verilecektir.

AY: Hep beylik cümleler...Nasıl olacak? Yıllardır elinizi tutan mı vardı? Ne engel oldu size? v.b. gibi sorular çok fazladır.17 yıl önce de bunlar söylenmişti, bir adım yol alınamadı? Şimdi, yetenekler nasıl tespit edilecek? Caktır?çektir, cümleleri ile yıllarımız boşa geçiyor?Kültür Bakanlığı bile bağımsız değil ve şu anda Turizm Bakanı var, ama Kültür Bakanı aranıyor durumundayız!...

633.2. Okuma kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla kütüphanecilik hizmetleri geliştirilecek, kütüphaneler bu alandaki yeni teknolojiler ve yönetim yaklaşımlarından da istifade edilerek mekânsal ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılacaktır.

633.3. Gezici kütüphane sayısı artırılacaktır.

AY: Son yıllarda, kitap sayısı verilerek kütüphanelerle övünmektedir. Bir üniversite; ?en büyük kütüphaneye sahibiz? diye reklam vermektedir. Sn.Cumhurbaşkanı, ?Külliyede en büyük kütüphaneyi 5 milyon kitapla kuruyoruz? ve "Rami Kışlası'nı (müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekanları ve 200 dönümlük peyzaj düzenlemesiyle) Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri haline getiriyoruz" demiştir.

Ancak, önemli olan ziyaretçi/okur sayısıdır. Bizim gördüğümüz, sadece tez zamanlarında doluluk oranının arttığıdır.

633.4. Kültür ve sanat hizmetlerinin sunumunda mahalli idareler, özel sektör ve sivil toplumun rolü güçlendirilecektir.

AY: Bu konuda sorun çoktur. Hala,bir  ?kültür merkezi prototipi? çıkarılmamış olup, her Belediye kendine göre merkez inşa etmektedir. Bir salonda; nikah, konser, sempozyum yapılmakta, buna Türk işi ?çok yönlü salon? denilmektedir!.. Her Belediye; kültür/sanatı farklı algılamakta, ortak bir anlayışta birleşilememektedir. Merkezlerde; ismi olmayan, çoğunlukla siyasi kişilere etkinlik verilmekte, bu da diğer kesimlerin merkezlere uğramamasına sebep olmaktadır. Bu uygulama, toplumsal bir kayıptır?Vergilerle yapılan merkez/salonlarda, her tür etkinliğe hizmet verilebilmelidir. Tabii ki, bu maddenin işlemesi isteniyorsa!..

634. Klasik Türk Sanatlarını yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetler düzenlenecektir.

AY: Hat, tezhip, halı, cilt, ebru ve ahar gibi geleneksel sanatların yaşamasını sağlamak için MSGSÜ?de bölümler vardır. Birçok dernek/vakıf bu alanda çalışmaktadır. Geliştirilmesi, yaşatılması gereklidir.

634.1. Türk-İslam tarihinin farklı dönemlerine ait kültürel mirasımıza öncelik verilmek suretiyle, kültürel mirasımızın araştırılması, korunması, günümüz toplumuna ve gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacaktır.

635. Türkçe?nin doğru ve yetkin bir şekilde kullanılması için örgün eğitim başta olmak üzere, her türlü medya, yasal düzenleme gibi araçlar etkin bir şekilde kullanılacaktır.

AY: En başarısız olunan ve başarısız olunacak maddedir. Çünkü, kimse işin ciddiyetinde değil, gezmesinde, konuşmasında, dile getirilmesinde, oy kazanılmasındadır. Üniversite sisteminde dahi, yabancı dil ?barajdır? ve sonra bilim/sanat çalışmaları gelmektedir. Kızıyorlar bu kelimeye ama, ?müstemleke memleketi? gibiyiz. AVM?ler, rezidanslar, salonlar, iş yerleri v.b. Türkçe isim bulmak çok zordur ve bunlara izin verenler de; yıllardır iktidarda olan sağ muhafazakar partiler ve  17 yıldır muhafazakarız/milliyiz diyen AK Parti?dir.

Son söz: Keşke, bu metin yayından önce tarafımıza gönderilseydi; ?Güzel Türkçe?ye, noktalama işaretlerine, imla kılavuzuna? uygun bir metin olurdu. TBMM Kanunlar Dairesi Başkanlığı bu konuda çok titizdi. Bir kanun maddesi için (15 yıl önce) arkadaşlarla çalışmış ve memnun kalmıştım. Bu metni okuyunca, aklıma  takıldı; Acaba, son yıllardaki liyakatsız görevlendirmelerden bu birimde mi nasibini almış?

Devam edecek?.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3250/11kalkinma-planinda-kultursanat1

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

07.08.2020 Itri Güzel Sanatlar Lisesi yazım için eleştiri var!
03.08.2020 YÖK, “Bilimsel Hazırlık Programı”ndan Neyi Amaçlıyor?
29.07.2020 “Müzik Dersi Öğretim Programı’nın” Bu Şekliyle Başarı Zor!..(3)
24.07.2020 YÖK ile MEB “Müzik Dersi Öğretim Programında” Birleşemiyor? (2)
17.07.2020 MEB Müzik Dersi Öğretim Programı Ne Anlatıyor? (1)
13.07.2020 MEB, Pedagojik Formasyonu neden kaldırdı?
08.07.2020 Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yapılanmasında Yanlışlar Var! (3)
04.07.2020 Müzik Üniversitesi 3 Yıl Önce Heyecanla Kurulmuştu!…(2)
29.06.2020 Ankara Müzik ve G.S.Üniversitesi’nde 3 Yılda Neler Oldu?... (1)
22.06.2020 Yeni Kurulacak MEB Itri Güzel Sanatlar Lisesi’ni Araştırdık!
19.06.2020 Üç Tip “Yeni Üniversite” Modeli Yararlı Olur mu?
15.06.2020 Atlas Üniversitesi’nde Misyon ve Vizyon Nasıl?
09.06.2020 "Yeni Normalleşme Sureci" böyle mi olur?
30.05.2020 Türk Müziği (Musıkisi) evrensel değil mi ki?
27.05.2020 Lokman Hekim Üniversitesi misyon ve vizyonu doğru mu?
18.05.2020 İstanbul Erkek Lisesi'nde (İELEV) misyon ve değerler…
11.05.2020 İstanbul Kent Üniversitesi misyon ve vizyonu…
05.05.2020 Danışmanlık müessesesi ve rektör atamaları…
01.05.2020 Vakıf Üniversitesi  Mütevelli Heyeti ve Rektör Atamaları…
25.04.2020 Üsküdar Üniversitesi’nin Misyon ve Vizyonu
20.04.2020 Nişantaşı Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu!
15.04.2020 Akademide; denklik, özgeçmiş, yapılanma ve etiklik!
10.04.2020 AK Parti’nin Üniversiteler Yasa Tasarısı Ne Getiriyor?
06.04.2020 Sanat ve Tasarım Fakültesi yapılanması doğru mu?
02.04.2020 Üniversitede, “dekan” atamaları nasıl olmalı?
29.03.2020 YÖK’ün Bölüm/Ders İsmi Sadeleştirme Taslağına Bakış!...
25.03.2020 Müzik Bölümü, Müzik Terimleri Sözlüğü’nde yanlışlar!
18.03.2020 Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü ne yetiştiriyor?
14.03.2020 4. İstanbul Folkloru Sempozyumu’nun ardından…
07.03.2020 MEB,YÖK ile neden protokol imzaladı ki?
04.03.2020 İstanbul Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu doğru mu?
29.02.2020 Ayvansaray Üniversitesi Misyon ve Vizyonu….
24.02.2020 Ayvansaray Üniversitesi misyon ve vizyonu….
18.02.2020 Akademik ilanlarda, yönetmeliklere neden uyulmuyor?
14.02.2020 Müzik Projeleri eğitime ve halka yansıyor mu? (3)
09.02.2020 TÜBİTAK-Müzik Projeleri Eğitime Yansıyor mu?!...(2)
05.02.2020 TÜBİTAK ile yapılan “Müzik Projeleri”ne bakış...
02.02.2020 CHP’nin Eğitim Çalıştayı’nda Neler Konuşuldu?
27.01.2020 Konser afişlerinde terminolojik yanlışlar var…
23.01.2020 SANAD Kongresi bildirilerindeki yanlışlar... (3)
17.01.2020 7100 Sayılı Yasanın Mahzurları Acilen Giderilmelidir!
11.01.2020 SANAD Kongresi Müzik Bildirilerinden Örnekler…(2)
08.01.2020 SANAD Kongresi’nde 'etik' (1)
04.01.2020 İkinci Uluslararası Halk Müzikleri Festivali Yapıldı mı?
23.12.2019 Nasıl Doçent ve Profesör sonra Rektör olunuyor?
17.12.2019 Etik olmayan “bildiriler” ve hak edilmeden “alınan unvanlar”
09.12.2019 Akademide 'yönetmelikler' neden 'yanlış' uygulanıyor?
06.12.2019 Eğitim 2023 Vizyonu?ndan kim, hangi kurum yetkili?
02.12.2019 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' sunulan şekliyle mi çıkacak?
25.11.2019 Peki, akademik danışmanlar ve yardımcılar ne yapıyorlar?
19.11.2019 İslam?da 'münakaşa' var mı yok mu?
14.11.2019 Öğretim üyeleri, neden 'etik dışı' davranışlara yöneliyor?
11.11.2019 Neyimiz eksik ki akademide değişim sağlanamıyor?
09.11.2019 95.Yılında Musıki Muallim Mektebi Çalıştayı Yapıldı! Sonuç?
04.11.2019 2019 THO Çalıştay Raporu karmakarışık olmuş!?(2)
31.10.2019 '2019 Halk Dansları Çalıştayı' sonuç bildirgesinde ne diyor? (1)
27.10.2019 'Fitneye Fırsat Vermemek' için, 'Siyasi Ortamı' Düzeltmek Gerekmez mi?
24.10.2019 ?Akademik Unvanda? Yabancı Dil Sorunu Çözülemez mi?
21.10.2019 Üniversite içi atamalarda, 'liyakat ve yetenek' neden önemsenmiyor?
19.10.2019 İdari görevdeki akademisyen, unvanını nerelerde kullanmamalı?
15.10.2019 Külliye?deki Neşet Ertaş etkinliğinde, 'sahne sanatı' kuralları uygulandı mı?
10.10.2019 Yazar Alev Alatlı?nın PR Çalışmasını Kim(ler) Devam Ettiriyor??
06.10.2019 Akademik Kadrolarda, Yönetmelikler Uygulanmıyor!
30.09.2019 Akademik 'Kongrelerde' senkron tutmuyor!
27.09.2019 İstinye Üniversitesi?nin misyonu-vizyonu!
21.09.2019 Üniversiteler, 'bu protokol' ile' 'sanat merkezi' olabilir mi?
18.09.2019 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, misyonu-vizyonu!
14.09.2019 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi?nde misyon-vizyon...
09.09.2019 İstanbul Kültür Üniversitesi?nde misyon-vizyon nasıl?
05.09.2019 MEF Üniversitesi ve Eğitim Fakültesi Misyon-Vizyonu!...
24.08.2019 11.Kalkınma Planında; Yabancı Dil,Yükseköğretim Maddeleri!?(4)
21.08.2019 11. Kalkınma Planında, Öğretmenlik ve Yükseköğretim!...(3)
16.08.2019 MEB, Meslek Kanunu ve 11.Kalkınma Planı!... (2)
09.08.2019 'Eğitim' için 11.Kalkınma planında neler var? (1)
05.08.2019 'Plandaki maddelerle kültür/sanatta gelişme çok zor?'
01.08.2019 11.Kalkınma Planında Kültür/Sanat Maddeleri?(2)
28.07.2019 11.Kalkınma Planında Kültür/Sanat?(1)
25.07.2019 Kurumları; Başkanlar mı,Yönetim Kurulu mu yönetir?
23.07.2019 Yıl: 2019... Akademik Teşkilat Kanunu 2547?de Konservatuarların yeri neresi?
17.07.2019 MEB, Kültür, Çalışma, Çevre Bakanlıkları ve misyon-vizyon!
13.07.2019 İnsanları etkilemek zor mudur? Nasıl başarılır?
06.07.2019 2019?da, Konservatuarlar?ın Güncel Durumu Nasıl ?
30.06.2019 CB Kurulu, İstanbul seçimi, Yeniparti, Hükümet?te Revizyon ve MEB
28.06.2019 Üniversitelerde, liyakat, yayın ve sahte dergiler sorunu!
23.06.2019 İTÜ TMDK?nın Cazibesi ve Misyon-Vizyonda Durum!...
18.06.2019 Milli Savunma Üniversitesi ve MEB?te ?misyon-vizyon? durumu!
15.06.2019 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde; Misyon-Vizyon Doğru mu?
12.06.2019 Üniversitede; ?Misyon? ve ?Vizyon?da Bir Gelişme Yok!...
08.06.2019 Hukuk ve İlahiyat Fak. Eğitimi?nde Neler Oluyor?
03.06.2019 Kur?an; ?Eleştiri Kültürü? ve ?Benlik/Kibir? için Ne Diyor?!..
31.05.2019 ?Etik? Olmayan Siyasetçiye, ?Makam? Verilmeli mi?
29.05.2019 Üniversitede; ?etik? olmayan ?kişi?, üst makamlara atanmamalıdır!..
24.05.2019 Bakan Z.Selçuk?un, Milli Eğitimdeki, ?reform? mu?!..
22.05.2019 İslam?da; Evlilik, Doğruluk, Sevgi,Güvenilir Olmak!..
19.05.2019 Konservatuarlarda; ? İdarecilik? ve ?Etiklik? İkilemi!
16.05.2019 Alanında Tek Eser; Filateli?de Folklor?
13.05.2019 İslam?ı Sadece; ?Öğrenmek/Bilmek? Değil, ?Uygulamak? Gerekli!..
12.05.2019 Müzik,Sadece; ?Sanat? Değil, ?Bilim? ise, Ciddi Olunmalıdır?
09.05.2019 26.İstanbul Türk Müziği Festivali?nde neler oldu?
06.05.2019 Müzik Bildirileri ?Alana? Değil, Sadece ?Unvan Almaya? Yarıyor?
01.05.2019 Akademisyen; Okumadığı için mi, Bildiriler Yanlış Yazılıyor?
29.04.2019 Müzik alanı ?bildiri başlıklarından?, bir anlam çıkmıyor?..
25.04.2019 Müzik bildirileri başlıkları anlamsızlık rekoru kırıyor..
21.04.2019 Sn. Cumhurbaşkanımız, alt akademisyenler ilgilerinizi bekliyor?!..
18.04.2019 ?Yabancı kelimelerin?, Türk Müziği?ne yararı var mı?
16.04.2019 Unvanlara rağmen; Türk müziği terminolojisinde gelişme yok!..
14.04.2019 Akademisyenlerin özlük haklarını vermek, çok mu zor? (2)
11.04.2019 Akademisyenlerin özlük haklarını vermek, çok mu zor? (2)
08.04.2019 26.İstanbul Türk Müziği Festivali, zengin program ile başlıyor?
04.04.2019 Sn.Cumhurbaşkanım: YÖK?te, her unvan temsil edilmelidir!
02.04.2019 Müzik, sanat, eğitim, program, YÖK, konservatuar
31.03.2019 Şanlıurfa-Adıyaman Konferansları ve ?4 Kardeş Şehir? Konseri...
28.03.2019 Adıyaman Üniversitesi Rektörü, 8 yılda neler yapmış?
25.03.2019 Harran Üniversitesi Rektörü M. Sabri Çelik, ne yapmak istiyor?
18.03.2019 Kültür/Sanat kurumları revize edilmeyecek mi?
16.03.2019 Seçim 2019: AK Parti?nin iletişim hataları var mı?
10.03.2019 YÖK?ün, ?Yağmacı Dergiler? açıklaması, akademinin temizlenmesine yol açar mı?
07.03.2019 Seçim 2019?a giderken, CHP?nin iletişim hataları! (1)
02.03.2019 Toplumda ?edep duygusu? kalmadı mı?
24.02.2019 Günümüz kadını, ?el veya ev işi? yapmıyor mu?
21.02.2019 Müzik alanı, lisans ?Yeterlik Okuma Listesi? var mı?
12.02.2019 Aileler gençlerden neden şikayetçi?
09.02.2019 İslam ülkeleri bilimde geride mi?
06.02.2019 ?Hem değerli, hem önemli bir insan? olunur mu?
02.02.2019 Müslümanların en büyük kaybı; bilimdir ve hala da öyledir? (2)
31.01.2019 ?İlim Çin?de bile olsa, gidiniz? denmiş! Peki nereye gitmişiz? (1)
29.01.2019 Akademik teşvik, akademisyenleri memnun etmedi?
27.01.2019 Eğitim Kurumları Yöneticisinin Yetiştirilmesi nasıl olmalı?
22.01.2019 Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı müthiş!
18.01.2019 Toplum içindeki ?başı açık kadın?, İslam?ı nasıl yaşamak istiyor?
13.01.2019 Sn.Cumhurbaşkanımız, sanat/kültürden neden memnun olmuyor ki?
11.01.2019 Konda?nın ?toplumsal değişim raporuyla? aynı fikirde miyiz?
07.01.2019 Toplum içindeki ?erkek? İslam?ı nasıl yaşamak istiyor?
03.01.2019 Toplum içindeki ?kapalı kadın? İslam?ı nasıl yaşamak istiyor?
01.01.2019 Bir el değdi! Akademik ilanlarda, lisans mezuniyeti/lisansında Y.L./Dr. /Doç?lik öncelenmeye başlandı! Neden?
29.12.2018 Muhafazakar örgütlenme Sn. Erdoğan?ın desteğiyle tam gaz devam ediyor?
26.12.2018 MEB eğitim sendikalarının raporlarını, dikkate alıyor mu? (2)
24.12.2018 Sn. Cumhurbaşkanımız yine ?isabetli? konuştu ama uygulamalara yansımıyor?
21.12.2018 Türk Eğitim-Sen?in, MEB raporu hayata geçiyor mu? (1)
19.12.2018 Devlet-Vakıf Üniversitesi ikilemi, Kitap yayını, Yabancı dil, Lisansın önemi?(2)
15.12.2018 Üniversitelerde aidiyet, Doçentlik sözlü sınavı, etki faktörü yüksek yayın?(1)
13.12.2018 Her tür müziği içine aldığınızda, Halk Müzikleri Festivali olur mu?
09.12.2018 'Akademisyenlerin Güncel Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı' yararlı oldu mu?
05.12.2018 'Akademisyenlerin Güncel Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı?na davetimiz var...
01.12.2018 Bir el değdi! Akademik ilanlarda, lisans mezuniyeti/lisansında Y.L./Dr. /Doç?lik öncelenmeye başlandı! Neden?
27.11.2018 ?Güzel Sanatlar? alanı, hangi amaçla ?Mimarlık vb.? ile birleştiriliyor!
24.11.2018 Mesleki ve Teknik Eğitim?e bağlanan, MEB Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin, günahı ne?
19.11.2018 Sn. Cumhurbaşkanımıza arz ederim: Kültür-Turizm birlikteliği ?sinerjiyi? yakalayamadı?
15.11.2018 Üniversitelerimizde konuşulanlar, sorular ve cevapları? (2)
13.11.2018 MEB?in resmi yazısındaki Türkçe yanlışlar, ol(a)maz dedirtiyor!...
08.11.2018 Üniversitelerimizin genel eksikleri; sorular ve cevaplar? (1)
03.11.2018 Üniversitelerin Dr. Öğr. Üy. ve Doç. kadro ilanları neden farklı?(19)
29.10.2018 Vay arkadaş! Yurtdışı eğitiminde de ?denklik mağduriyetleri? varmış! (18)
26.10.2018 Bakan Sn. Ziya Selçuk'un, 'MEB 2023 Eğitim Vizyonu? nasıl karşılandı?
23.10.2018 Bazı üniversitelerde 7100 sayılı yasa neden farklı uygulanıyor? (17)
21.10.2018 SETAV raporu: Akademisyenlerin ?uluslararasılaşması? ne demek? (16)
18.10.2018 ?Ek göstergeler? ve Dr. Öğr. Üy.?nin ?emeklilik makam tazminatları? sorunu...(15)
15.10.2018 7100 sy. yasa için, Sn. Cumhurbaşkanımıza; (Y. Doç. ve Doç.?lar adına) arz ediyoruz?(14)
12.10.2018 ?Sosyal Bilimler? alanında, yazar ve indeks sıkıntıları var mı? (13)
08.10.2018 ?Sahne Sanatı? alanı, Doçentlik başvurusundaki farklılıklar neden? (12)
05.10.2018 THO alanı akademisyenleri, Doçentlik başvurusunda mağdur ediliyor? (11)
01.10.2018 Akademisyenlere verilen ?akademik teşvik?, yararlı oldu mu? (10)
29.09.2018 ?Tokat?a gitmek gerek? dediler; gittik, gezdik, gördük ve yazdık!
27.09.2018 Ankara Müzik ve GS Üniversitesi Çalıştayı başarılı oldu mu?
23.09.2018 Türkiye Milli Eğitimi; ?yabancı dil öğretmede? neden başarısız?..(9)
21.09.2018 Ülkemizden giden ?beyin göçü? ciddi bir konu, şakaya gelmez!... (8)
18.09.2018 Doçentliğe geçişte; ?lisans eğitimi? mutlaka önemsenmelidir?..(6)
14.09.2018 Doç. unvanı, ?hangi tarihten? itibaren geçerlidir?..(5)
09.09.2018 Jüri üyeleri, ?Doç.lik eser değerlendirmelerinde? neler yapıyor, neler?!..(4)
07.09.2018 Üniversite idarecilerinin ?mobbing? yapması; gelişmeyi engellemez mi? (3)
03.09.2018 İlk akademisyen Arş.Gör.; ?kişisel karakter analizi?ne neden tabii tutulmuyor?!..(2)
01.09.2018 Akademisyen, kaliteli yetiştirilmezse ne olur? (1)
30.08.2018 Prof. İbrahim Ortaş haykırıyor; ?Çukurova?da anız yakılması mutlaka engellenmeli??
25.08.2018 Sn.Alev Alatlı; ?sistemler binicisine göre mi kişner?? dedi, doğru mu?
17.08.2018 Bakan Sn. M. Ersoy?un ?İstanbul Eylem Planı? ancak ?eylemci kişilerle? başarılı olur!
13.08.2018 Devlet Sanatçıları, yeni yönetimden beklentilere cevap veren TİP Sözleşmesi bekliyor?
12.08.2018 Popüler isimlerin Ağustos?ta çıkan ?yeni parçaları? pek iyi değil!...
09.08.2018 Başkan; ?kültür/sanat projeleri? ile, yeni dönemi ?ateşlemek? istiyor!...(2)
06.08.2018 Başkan?ın ?eğitim projeleri?, ?ateşleyici güç? olabilecek mi?..(1)
04.08.2018 Müzik yarışmaları seçici kurullarında kimler yer almalıdır?..
31.07.2018 Üniversiteler artıyor ama ya eğitim kalitesi?
30.07.2018 ?Liyakat? önem kazanırsa Türkiye uçarmış? Gerçekten mi?
22.07.2018 Milli Eğitim Bakanı Sn. Ziya Selçuk, eğitimi inşa edebilecek mi?
19.07.2018 Yeni sistemle birlikte, müzik kurumlarında revizyona gidilmelidir!
13.07.2018 'Müzik Eğitimi ABD programları..' yazıma, Prof.Dr. M.Şişman'ın açıklaması?(5)
09.07.2018 Müzik Eğitimi ABD programlarında ?terminoloji? yanlışları!..(4)
03.07.2018 ?Millet ve bir olmak? iradesi, ?akademisyenler? için de gerekli!
30.06.2018 Ey makam sahibi! Görevden alınınca ?temiz, ve günahsız" olacağını mı sanıyorsun?
27.06.2018 Üniversitelerde; ?Sahne sanatları? yapılanmasında da anlaşamıyoruz?!..
23.06.2018 Tenakuz dolu yönetmeliklerle üniversiteler yönetilemez! (2)
21.06.2018 Tenakuz dolu yönetmeliklerle, üniversiteler yönetilemez! (1)
18.06.2018 Müzik ve GS Üniversitesi, acilen; Ankara Müzik ve Sahne Sanatları Ün. ve Ankara Güzel Sanatlar Ün.?ne dönüştürülmelidir...
08.06.2018 İstanbullu olmak nasıl bir şey?
01.06.2018 Her kesime müjde var da; Devlet Sanatçıları ve Sanatçı Öğretim Elemanları üvey evlat mı?!..
27.05.2018 Y.Doç.liği kaldıran 7100 sayılı yasanın mahzurları KHK ile düzeltilemez mi??
23.05.2018 ?Devlette devamlılık? esastır, bazı sanatçıların "hak ihlalleri" çözülmeli?
18.05.2018 Festival konserleri kulislerinde, siyasete dersler var!..
12.05.2018 İslam dininde; ?yalan ve küfür? caiz mi?!..
10.05.2018 ?Müzikte Stratejik Yaklaşımlar, Uluslararası Sempozyumu? devam ediyor?
08.05.2018 ?Müzikte Stratejik Yaklaşımlar, Uluslar arası Sempozyumu? yarın başlıyor...
03.05.2018 Seçim müjdeleri için, Sn. Cumhurbaşkanımıza açık çağrımız var?
02.05.2018 ?Cesaretle yazmak? ve ?etik/görev sorumluluğuyla? çalışmak!
27.04.2018 Eğitimci İbrahim Taşel?den velilere tavsiyeler!..
24.04.2018 İstanbul Türk Müziği Konseyi?nden (Müzdak), siyasilere çağrı var?
22.04.2018 Genç dizi/tiyatro oyuncuları, şarkı söylemede neden başarısız?
18.04.2018 Ankara Müzik ve GS Üniversitesi ilanında, terminoloji hataları var!
13.04.2018 İHL?lerde ?deizm? korkusu mu var?
07.04.2018 193 üniversitemiz var, ama; bilim/sanat kurumları anlaşamıyor!?
05.04.2018 2018?e giderken, siyasi partilerin ?halk gözündeki? analizi sorunlu!..
30.03.2018 2019?a doğru; Milletvekili listeleri gençleştirilmeli!...
25.03.2018 Ey makam sahibi; sorumlu, saygılı, birleştirici, paylaşımcı, erdemli ol!
20.03.2018 7100 Sy. yasa ile getirilen ?Dr.Öğr.Üyesi?, bir ?ana unvan? değildir!?
16.03.2018 Mevcut 36 bin Y. Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi idari görevlerden alınsa nasıl olur?
14.03.2018 Bir milletvekili, ?özlük haklarında? kaç Y. Doç.?a bedel!...
10.03.2018 ?Sanata öncelik vereceğiz? diyen Cumhurbaşkanımız, sanatçı sözleşmesine (TİP) mutlaka el atmalı!..
08.03.2018 Cumhurbaşkanımız; ?Y.Doç.lik kalksın? dedi,ama!, yerine ?Dr.Öğr.Üyesi? geldi!...
06.03.2018 Üniversitelerdeki usulsüzlükler, TBMM?de dile geldi de ne oldu?!..
03.03.2018 7 aydır tartışılan, adına yasa çıkartılmaya çalışılan Y.Doç.ler kimlerdir?
01.03.2018 Sen kimsin!; milli mi, çağdaş mı?..
26.02.2018 Cumhurbaşkanımız; 12 yıldır ?kültür/sanat ilk sıralara gelecek? diyor, ama!...
23.02.2018 TBMM; 36.000 Y.Doç. Dr.?un sorunlarını çözmeyen tasarıyı kabul etti!...
22.02.2018 Mecliste 2.gün Y.Doç.lik tasarısı görüşmelerinde, kim ne dedi?
21.02.2018 50.00 Y.Doç.Dr., Dr.Arş.Gör, ÖYP?li Arş.Gör; TBMM Genel Kurulu?nu takip ediyor?
18.02.2018 TBMM Üyelerine arz ediyoruz; bu tasarı ?mevcut Y.Doç.Dr.? lara? çözüm getirmiyor!...
14.02.2018 Mevcut Y.Doç.Dr.?lar ve kadrosuz Doç.ler; TBMM?den ?yerli ve milli bir tasarı? bekliyor!?
11.02.2018 Mevcut Y.Doç.ler; TBMM Eğitim Komisyonu Raporu?yla bir şok daha yaşadı!..
07.02.2018 Z.Berksoy, A.Erbaş, Bir Belediye Başkanı ve Trafik Çilemiz?