?iîlere de Bir Sözünüz Var mı?

Eklenme Tarihi: 10.07.2019 10:46:00 - Güncellenme Tarihi: 15.08.2020 02:20:14

Bu başlığı görünce Şiîleri hedef gösterdiğimiz ve mutlaka Şiîlerle ilgili olumsuz bir söylem geliştirilmesi yönünde bazı kimseleri tahrik ettiğimiz anlaşılmasın lütfen. Hemen ifade edelim ki Şiî mezhebine mensup bütün inananları, müslüman kardeşlerimiz olarak görürüz ve biliriz. Ancak bazı konularda güya hassas olduklarını ileri sürenlerin, her gün Ehl-i Sünnet aleyhine yazılar yazıp nutuklar dizerken Şiîler hakkındaki suskun kalmaları dikkatimizi çektiği için bu başlığı seçtik.

?Kur?an İslam?ı? söylemiyle sahne alanların, bütün hedeflerinin Ehl-i Sünnet ve?l-Cemaat?in savunduğu değerler ile alimleri itibarsızlaştırmak ve görüşlerini tenkit etmek olduğunu kör sultan bile fark etmiştir. Sözde sahih Kur?an anlayışını ortaya koymakla kendilerince durumdan vazife çıkaran bu zevat, en sahih Hadis kaynağımız olan Buharî başta olmak üzere diğer sahih kaynaklarımız hakkında şüphe uyandırmak için ellerinden geleni ardlarına koymamaktadırlar.

Şayet en samimi ve ciddi hedefleri, Kur?an anlayışını ortaya koymak ve bu anlayışa uymayanları veya uymadığını sandılarını tenkit etmekle yola çıkmak olsalardı, sanırım en son sözü Ehl-i Sünnet görüşü ve alimleri hakkında söylemeleri gerekirdi. Çok iyi biliyoruz ki müsteşrikler bile, Ehl-i Sünnet?in hadis kaynaklarının tevsikliğini kabul ve teslim etmektedirler. Ama maalesef bazıları, müsteştirkler kadar dahi ilmi bir hassasiyet ve haysiyete sahip olamamaktadırlar. 

Hergün Ehl-i Sünnet?e dil uzatanların, diğer İslamî anlayışlar ve görüşler hakkında bir tek kelime etmemeleri manidar değil midir? 

Özellikle de Şia hakkındaki suskunlukları, çok dikkat çekicidir. Çünkü Ehl-i Sünnet?e yönelttikleri tenkitlerin katmerlisini çok rahatlıkla Şiîler hakkında da ortaya koyabilirler. Ama bu kimseler, Şiîlere ait Kur?an ile bağdaşmayan çoğu söylem ve konularda dut yemiş bülbül kesilmişlerdir. Mesela Kur?an, Resulullah?ın (s.a.v.) hanımlarını müminlerin anneleri olarak nitelerken (Ahzab, 33/6), Şiîler Hz. Aişe?ye rahatlıkla dil uzatmaktadırlar. Sözde Kur?an İslamı anlayışına sahip olanlar, Şiîlerin bu yaptıklarının Kur?an?a aykırı olduğunu ifade ettiklerini duydunuz mu? 

Keza Allahu Teala, Muhacir ile Ensar?dan razı olduğunu bildirdiği halde (Tevbe, 9/100) Şiîlerin, Ensar ve Muhacirden bazı Sahabeye (sadece Hz. Ali?nin yanında yer almadıklarından dolayı) tan etmeleri karşısında, bunun Kur?an?ın ayetine aykırı olduğunu bir defa dahi söyledikleri duyulmuş mudur? 

Sağlam kaynaklarımızda nakledilen Hadislerle ilgili değişik şüpheler ve reddiyeler ortaya koyanların, Şia?nın Hadis anlayışı hakkında bir tek görüş ortaya koymamaları tesadüf müdür? 

Burada Şia?nın Hadis anlayışı ile ilgili birkaç not düşeceğiz. Şia?nın en sağlam Hadis kaynaklarından kabul edilen Kuleynî?nin kaleme aldığı el-Kâfî?de yer alan bir hadiste, Muhammed el-Bakır?a gelinceye kadar Şia?nın Hac gibi temel görevler dahil bütün fıkhî sorularını İmamlara değil toplumdaki dinî önderlere sordukları kaydedilmektedir (Kuleynî, Kâfî, II, 20). Çünkü Şiîlere göre imamlar, her şeyi bilirler ve yaptıkları bütün konularla ilgili bilgileri, Hz. Peygamber (s.a.v.) ile aynı seviyededirler. (Bkz: En- Nevbahtî, Fitak, nşr: H. Ritter, İstanbul-Leipzig 1931, s.16). Tek başına bu bilgi bile en ciddi tenkidi hak etmekte iken, birileri neden bu konuda ısrarla sessiz kalmaktadır?

Bekir Kuzudişli?nin bu alanda yaptığı titiz ve objektif çalışmasında da (Şia ve Hadis, Klasik Yayınları, İstanbul, 2017) belirttiği gibi, Şiî hadis kaynaklarındaki rivayetlerin büyük oranda Cafer es-Sadık?tan geldiği, bazı istisnalar dışında onunla Hz. Peygamber arasında çoğu kere isnad zikredilmediği görülmektedir. Birçok rivayet ise doğrudan Cafer es-Sadık?ın hadisleridir ve bunlarda Hz. Peygamber?in adı dahi hiç anılmamaktadır. 

Şia?da hadislerin çoğunun Cafer es-Sadık?tan geldiği Şiî alimler tarafından da belirlenmekte ve dile getirilmektedir. Söz gelimi Şeyh Müfid (ö.413/1022), diğer imamlar arasında en fazla Cafer es-Sadık?tan hadis nakledildiğini kaydetmiştir. Şeyh es-Sadûk?un meşhur eseri Men lâ Yahduruhü?l-Fakîh (Muessesetu?l-A?lemî, Beyrut,1986) üzerine yapılan bir araştırmada, bu eserdeki rivayetlerin sadece %7?sinin Hz. Peygamber?e ve %5?inin Hz. Ali?ye nispet edildiğini, buna karşılık %60?ının Altıncı İmam Cafer es-Sadık?a, %15?inin Cafer es-Sadık?ın babası Muhammed el-Bakır?a ve %5?inin de Sekizinci İmam Ali er-Rıza?ya nispet edildiğini ortaya koymaktadır. (Buckley, Ja?far al-Sadiq, s. 38?den naklen, Kuzudişli, s. 57). 

Şimdi aktaracağımız bilgi, Şiîlerin Hadis ilmi ile ilgili genel yaklaşımlarını ortaya koyması açısından ilginçtir: Salim b. Ebi Hafsa bize aktardığına göre kendisi, Muhammed el-Bakır vefat edince taziye için Cafer es-Sadık?ın yanına gider. Bu ensada Cafer es-Sadık: ?Resulullah (s.a.v.) buyurdu? deyip Hadis rivayetinde bulunduğunda, Salim b. Ebi Hafsa: ?Kendisi ile Allah Resulü (s.a.v.) arasında kimlerin bulunduğu sorulmayan adam (yani Muhammed el-Bakır Ş.G.) vefat etti? deyerek, sözlerine müdahale eder. Bu itiraz üzerine Cafer es-Sadık bir müddet düşündükten sonra Allahu Teala?nın şöyle buyurduğunu söyler: ?Kullarım arasında öyleleri var ki, yarım hurma da infak etseler ben onu sizin bir tayı büyüttüğünüz gibi büyütür, hatta onu Uhud Dağı kadar yaparım.? Bunun üzerine Salim b. Ebi Hafsa, oradan ayrılarak arkadaşlarının yanına gitmiş ve onlara şöyle demişti: ?Şu işe bakın! Biz, Muhammed el-Bakır?ın aradaki şahısları zikretmeksizin ?Resulullah (s.a.v.) buyurdu? sözünü yadırgıyorduk, Cafer es-Sadık kimden aldığını belirtmeden ?Allah buyuruyor ki? diyor.? (Kuzudişli, s. 98, 99). Evet, Resulullah (s.a.v.) ile İmam arasındaki rivayet zincirinin ifade edilmemesi bir garabet olarak ortada dururken, bunun da ötesinde doğrudan Allah?tan rivayet yoluna gidilmesi, bilinen bir husustur.

Gerçek şu ki aktardığımız bu bilgiler, Şia?nın Hadis nakillerinin genel karakterini yansıtmaktadır. Şimdi soruyorum, Buharî ve Müslim gibi sahih Hadisleri tespit etmeye çalışmış ulemamıza dil uzatanlar, Şiîlerin rivayet ettikleri Hadisler ile ilgili neden bir tek kelime etmezler? Bu zevat, neden Şia?nın hadislerini tenkide tabi tutmazlar?

Gayenin üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olduğunu biliyoruz. Cevabını bildiğimiz halde yine de soruyoruz: Ey Kur?an İslamı diye piyasada laf üretenler, neden Şiîlere bir tek kelime etmezsiniz?

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3192/iilere-de-bir-sozunuz-var-mi

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

17.11.2019 Sinema ve Dindarlar
10.11.2019 Müzik Haram Mıdır?
27.10.2019 Her Dönemin Yardakçıları
20.10.2019 Zor Oyunu Bozar
07.10.2019 Irkçılık Batının Malıdır
22.09.2019 Peygamber İnkârcıları
11.09.2019 Soner Yalçın?ın Atmasyonu
09.09.2019 Ne Saçmalıklarla Uğraşmı?ız
27.08.2019 Hırsızların Dangılları
21.08.2019 Biri Bana Kardeşlikten Söz Etsin Lütfen
11.08.2019 Önemli Kararlarım
29.07.2019 Kuş da Medeniyetimizin Bir Parçasıdır
19.07.2019 Hayat Dediğin Mana Yüklüdür
10.07.2019 ?iîlere de Bir Sözünüz Var mı?
01.07.2019 Şefaat Torpil midir?
24.06.2019 Kitleleri Yönetmek Kolay Mı?
18.06.2019 Güzel İnsanları Katleden Ülke: Mısır
10.06.2019 Şefaat Var Mıdır?
30.05.2019 Deistlerin Taptığı Bir İnşaat Ustasıdır
21.05.2019 Hz. Ömer?in Davasına Talip Olanlar Mirasına Talip Oldular mı?
13.05.2019 Akıl Ediyor Ama Hissetmiyorduk
03.05.2019 Ramazan Şemsiye Oruç Kalkandir
26.04.2019 Allah Belanızı Versin!..
18.04.2019 Hayatımızdan Çekip Gidenler
24.12.2018 Yazarlarımız nasıl yazıyorlar?
18.12.2018 Akıl ediyor ama hissetmiyorduk
13.12.2018 İnsan olmanın imtiyazı kaleme sarılmaktır
01.12.2018 Dilimize yapışan kelime: Kültür
03.11.2018 İtaat edilecek Ulu?l-Emr kimdir?
28.10.2018 Düşük profilli kafaya dikkat
22.10.2018 Mezhep taasubu
09.10.2018 Bir ateistin yanılgısı
25.09.2018 Sevgi ve sevgili üzerine
14.09.2018 Hainler cenneti memleketim
29.08.2018 Okusan da dert, okumasan da
21.08.2018 Eli hançerli ortak
15.08.2018 Namaz bir mesajdır
31.07.2018 Sevgi diliyle var olmak
30.06.2018 Doktorları vahşilere yem etmeyin
19.06.2018 Öküzler tanrı resmini çizselerdi
12.06.2018 Seçimin rengini ne belirliyor?
05.06.2018 Kur?an Değer Katar
29.05.2018 Bir manevi atmosferdir: Ramazan
20.05.2018 Şeytanlar birleşiyor, ifritler çiftleşiyor
16.05.2018 Ramazan tefekkür demektir
09.05.2018 İnsanlık onuru insanın gururudur
30.04.2018 'Atam tutam ben seni'
27.04.2018 Batılı kafa hür iradeye düşmandır
20.04.2018 Mutlu memleketin mahzun evladı: Mehmet Akif
06.04.2018 Dinde yenilik reform mudur?
03.04.2018 Akif'in Tevfik Fikret çatışması ve vatan sevgisi
27.03.2018 Akif'in Teşkilat-ı Mahsusa ve Abdülhamid ile ilişkisi
20.03.2018 Mehmet Akif'in İttihat-Terakki Cemiyeti ile ilişkisi
19.03.2018 Mehmet Akif anlaşıldı mı ki!..
11.03.2018 Kadın dövülmeli erkek övülmeli mi?
27.02.2018 Silahla öldürülmeyenler ahlaksızlıkla öldürülüyor
15.02.2018 Vicdan karası yüzkarasından beterdir
05.02.2018 Vatan hainliği ile vatanseverlik arasında ince bir çizgi vardır
01.02.2018 Şayet utanmazsan, dilediğini yap!..
21.01.2018 AMERİKALI SİYASİLER PENTAGON?UN KORİDORLARINDA KAYBOLUYORLAR
15.01.2018 BİZİ ONLAR KURTARACAK
03.01.2018 İRAN?DA NELER OLUYOR?
26.12.2017 İNSAN SEVGİSİNİN NERESİNDEYİZ?
19.12.2017 TAASSUP, AKLIMIZI DA ÇELER GÖNLÜMÜZÜ DE
11.12.2017 TAASSUBUN ÇOCUĞU CEHALETTİR
06.12.2017 KUDÜS ALINAN FİYATA VERİLİR
27.11.2017 PETROL KOKUSUNA KOŞAN KÖPEKBALIKLARI
20.11.2017 AKLA ZİYAN İŞLER
14.11.2017 ADAM ÖLDÜRMEYİ OYUN MU SANDIN?
06.11.2017 PASTA DEĞİL ÜLKE PAYLAŞIYORLAR
30.10.2017 SAYIN CUMHURBAŞKANIM ?HAVAALANI PROTOKOLU?NU DEĞİŞTİRİN
24.10.2017 HER YERDE HEP AYNI HİLE
19.10.2017 BU MÜFREDAT DEĞİŞMELİ
11.10.2017 BİR KULÜBESİ BİLE TAHRİP OLMAYANLAR CANIMIZI YAKIYOR
03.10.2017 ABD ÖLDÜRECEK ?CANAVAR? ARIYOR
30.09.2017 HİZAYA GELMEK YA DA SAF TUTMAK
21.09.2017 RÜYALARINDA GEZİNDİM İSTANBUL?UN
12.09.2017 ARAKAN?I MI YOKSA 2019?U MU KONUŞALIM?
07.09.2017 AKIL NE KADAR GEREKLİ?
31.08.2017 DEVE SİDİĞİNDEN DAVA ÜRETMEK
20.08.2017 KARDEŞLİK SINIR TANIMAZ
10.08.2017 TÜRK KIZI LEYLA?NIN MÜSLÜMAN OLUŞU
06.08.2017 MÜFTÜ NİKÂH KIYSA NE OLUR?
25.07.2017 TARTIŞMA, ?HIRLAŞMA? DEĞİLDİR
22.07.2017 GÜNÜMÜZ FERHAT İLE ŞİRİNİNİ GÖRDÜM
14.07.2017 DİKTATÖRLÜĞÜ DE BATIYA BORÇLUYUZ ÖZGÜRLÜĞÜ DE
06.07.2017 İKTİDAR HIRSI BAZEN ÇOK VAHŞİCEDİR- II
29.06.2017 İKTİDAR HIRSI BAZEN ÇOK VAHŞİCEDİR- I
21.06.2017 ANNEYE VE BABAYA BİR GÜN DEĞİL BİR ÖMÜR AYRILIR
14.06.2017 HER GÜL BAHÇESİ ÇOCUKLARIN MEKÂNIDIR
09.06.2017 MAHALLE KAVGASI MI, CAMİ VE ÇOCUK MESELESİ Mİ?
02.06.2017 ORUÇ BİZİ TUTAR MI?
26.05.2017 NECİP FAZIL ANISINA...
18.05.2017 İSLAM VE İLİM
11.05.2017 HIRİSTİYANLIK VE İLİM
04.05.2017 İLİM
29.04.2017 AŞK?I YAZAYIM DEDİM
18.04.2017 REFERANDUM SONUCU BİR BAŞARIDIR AMA...
13.04.2017 AYDINLIK BİR GÜNE YÜRÜYORUZ
06.04.2017 KANPAZARI: İDLİB
30.03.2017 ?HAÇLI RUHU? BİR İNANÇ MI YOKSA ZİHNİYET MİDİR?
23.03.2017 BİZE ÖZGÜRLÜK GETİRİRLER Mİ?
16.03.2017 AVRUPA TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE ?TURO-ARYEN?LER
09.03.2017 KOZMETİK SANAYİNİN SEMBOLÜ: SÜSLÜ MUMYALAR
02.03.2017 İNANMAK ZOR ŞEYDİR
23.02.2017 YANGIN VAR DİYE KOŞUŞTULAR OYSA GÜNEŞ DOĞUYORDU
16.02.2017 PEYGAMBERLER BIRER INSANDIR
09.02.2017 NEDEN TÜRKÜ DİNLEMEYİZ Kİ?
01.02.2017 TÜRKİYE?DE BAŞKANLIK NE ANLAMA GELİYOR?
26.01.2017 SALTANAT MEŞRU MUDUR?
18.01.2017 İSLAM?DA DEVLET BAŞKANININ SEÇİMİ
12.01.2017 İSLÂMÎ BAKIŞLA DEVLET BAŞKANLIĞI
05.01.2017 KURŞUN ADRES SORMAZ AMA TERÖR HEDEF ŞEÇER
29.12.2016 KAÇ KEZ TIRPANLA BİÇTİLER BİZİ
22.12.2016 BİZ PRANGALARI KIRDIK, HALA TASMALILAR VAR
18.12.2016 YENİ SAVAŞ KONSEPTİ: TERÖRDÜR
07.12.2016 TERÖR YUMURTLAYAN TAVUK
30.11.2016 YANGIN YÜREĞİMİZDE
24.11.2016 KÖY İLKOKULUNDAYIM
16.11.2016 KAÇIŞAN SATILIK RUHLAR
09.11.2016 KELEBEĞİN FIRTINASI
03.11.2016 YENİ BİR MEZHEPLER SAVAŞI KAPIDA MI?
18.10.2016 GÖZ GÖRE GÖRE TUZAK
05.10.2016 CEHALETİN SINIRI YOKTUR
29.09.2016 TEKBİR?DEN ÜRKMEK
21.09.2016 BATI MI DEDİNİZ?
15.09.2016 İKİSİ DE YUMURTLADIĞINA GÖRE TAVUK DA KAZDIR
07.09.2016 ALTIN DİŞLİ ÇOCUK
01.09.2016 SUSUN BARİ !...
24.08.2016 İNSAN
18.08.2016 DEMOKLESİN KILICI MI, TERÖR SOPASI MI?
11.08.2016 ADİL OLMAK ZORUNDAYIZ
03.08.2016 DARBENİN ARİTMETİĞİ
28.07.2016 İLERİYE BAKMAK
21.07.2016 KARTONDAN ADAMLARDAN KAHRAMAN ÇIKMAZ
18.07.2016 SENARYOSUZ DARBE OLMAZMIŞ!
13.07.2016 FİLİSTİNLİ KIZA
30.06.2016 TERÖR ALÇAKLIĞI
29.06.2016 ŞAHİDİM İSRAİLDİR
23.06.2016 ?NUR TOPU SAVAŞÇILAR? KİMİN ESERİ?
16.06.2016 GÜÇLÜNÜN SAVAŞI MI, HAÇLININ MI?
09.06.2016 YAZMAYA BAŞLARKEN