AB?de Tarım ve Sosyal Politika Eşgüdümü

Eklenme Tarihi: 25.06.2019 06:17:00 - Güncellenme Tarihi: 09.08.2020 19:58:51

Bir ülke yada ülkelerin oluşturduğu birlikler içerisinde birden farklı alanda ortaya konulan politikaların, uygun yöntem ve araçlar kullanılarak eşgüdüm halinde yürütülerek sinerji oluşturması önemli ve değerli bir beklentidir. Esasen bu beklentinin karşılık bulduğu ülkelerde veya ülke gruplarında sektörel gelişme politikalarıyla sosyal politikalar arasında eşgüdüm sağlanmıştır ve sektörler arası ilişkiler sürdürülebilirlik temelinde iyi kurgulanmış bir eko sistemde buluşturulmuştur.

Tarım Sektörü ile Sosyal Politikalar Etkileşimi

Tarım sosyal ve ekonomik nitelikleriyle sadece ekonomik değil aynı zamanda toplumsal işlevleriyle tüm dünyada stratejik öneme sahip bir sektör durumundadır. Tarım alanında gelişmiş ülkeler bugün sanayi ve teknoloji alanında da en öndedirler. Ancak bu gerçeklik küresel düzeyde farklı şekillerde ortaya çıkmıştır. Konuyla ilgili önemli bir örnek olarak Avrupa Birliği üzerinde durulabilir. Buna göre İkinci Dünya Savaşı?ndan (1939-1945) büyük yıkımla çıkan Avrupa, savaşın getirdiği sorunları bertaraf etmek, iktisadi gelişmeyi sağlamak ve refah düzeyini yükseltmek üzere birlik olmayı seçer. Birbiriyle savaşan, birbirini yok etmek üzere birbirlerine büyük kayıplar verdiren söz konusu ülkelerin 5 yıl gibi kısa bir süre sonra rasyonel bir kararla sorunların üstesinden gelmek için birlik olmayı ve güç birliği yapmayı başarması kayda değerdir. Süreç ilk olarak 1951 yılında Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg?un bir araya gelerek  kömür ve çelik sektörünü geliştirmek amacıyla Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu?nu oluşturmasıyla başlatılmıştır. Başlangıçta tarım konusu doğrudan geçmese de takiben tarım daha sonraki dönemlerde (ve halen) en önemli uğraşı alanları içerisinde yer almıştır.

Birlik 1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu ve 1992 yılında ise Avrupa Birliği isimlendirmesiyle sadece ekonomik değil aynı zamanda siyasi bir örgüt olarak güç merkezi olmayı başarmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan gıda yetersizliği AB?nin gıda arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik politikalara yönelimi gerektirmiş ve tarımda verimliliğin artırılması, tüketicilere uygun fiyatla gıda temini ve çiftçilere de adil yaşam standartları sağlanmasını amaçlayan Ortak Tarım Politikası(OTP) 1962 yılında uygulamaya konulmuştur. Bu süreçte tarım ürünleri ithalatında birlik üyelerini koruyucu, ihracatta ise ihracatı artırmaya yönelik teşvik politikalarının izlenmiştir. Böylece birlik üyesi ülkelerin birlik dışındaki ülkelere karşı rekabet üstünlüğü elde etmesi ve sektörün gelişmesi söz konusu olmuştur. Burada sosyal politikalar bakımından ?adil yaşam standartlarının sağlanması? hedefi önemlidir ve bir bakıma topluluğun tarım politikalarıyla topluluk sosyal politikalarının gerçekleştirilmesine yönelik eşgüdümü ifade etmektedir.

Avrupa Birliği, Ortak Tarım Politikası?nın üç temel boyutunu oluşturan ?pazar desteği, gelir desteği ve kırsal kalkınma? ile; AB ortak tarım politikası kent ve kır nüfusunun sosyo-ekonomik bakımdan eşitlenmesine ve elde edilen refahın kır ve kent arasında da adil dağılımına yönelik çalışmalara odaklanmıştır ve Avrupa Birliği yönetimi üye ülkelerin çiftçileri arasında ortaklık sağlamak üzere çalışmaktadır. Bu çerçevede oluşturulan ?Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu?(FEOGA) ile ortak tarım politikası kapsamında yapılan harcamaların topluluk üyesi ülkeler tarafından ortaklaşa üstlenilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda topluluk; ?Tek Pazar? ilkesi(üye ülkelerde tarım ürünlerinin serbest dolaşımını engelleyen tüm kısıtlamaların kaldırılarak Tek Pazar oluşturulması), ?Topluluk tercihi? ilkesi (AB içinde üretilen ürünlere öncelik tanınarak birlik içinde üretilen tarım ürünlerinin üçüncü ülkelerden yapılan ithalata karşı korunması ve ihracatta ise birlik ihraç ürünleri sübvanse edilmesi) ve üçüncü ilke olarak ?Ortak mali sorumluluk? ilkesi (ortak tarım politikası kapsamındaki tüm harcamaların üye ülke yönetimleri tarafından ortaklaşa üstlenilmesi) söz konusudur.

Diğer Sosyal Politika Alanları

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sosyal politikalarında eşgüdüm üye ülkelerin mevzuatlarında birlikteliği gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda tarımla da ilişkili olarak diğer sosyal alanlarla ilgili önemli konular bulunmaktadır ve bunlar ilgili metinlerde ve İktisadi Kalkınma Vakfı?nın değerlendirmelerinde de yer almaktadır (İKV, 2010). Buna göre;

  • Birlik, kadın-erkek eşitliği alanında da üye ülke mevzuatlarını ve uygulamalarını geliştirmekte ve bu çerçevede ?eşit işe eşit ücret? prensibini ve istihdama giriş, mesleki eğitim, terfiler ve sosyal güvenlik sistemlerinde muamele eşitliğini esas almaktadır.
  • İşçi haklarının korunması, işçilerin bilgilendirilmesi, çalışan gençlerin korunması, çocuk işçiliğinin önlenmesi, çalışma saatlerinin belirlenmesi, kısmi süreli ve belli süreli çalışmanın hukuki statüye kavuşturulması alanlarını düzenlemekte ve iş sağlığı ve güvenliği alanında detaylı ve bağlayıcı hükümler getirmektedir.
  • İşçilerin Birlik içinde serbest dolaşımına engel teşkil edebilecek tüm faktörlerin ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemeleri yapmakta ve işçilerin tüm haklarını güvence altına almaktadır.
  • Birlik, üye ülkelerde istihdamın artırılması ve işsizlikle mücadele alanlarında da üye ülkeler arası işbirliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Belirlenen ?İstihdam Stratejisi? ile ulusal eylem planları ve alınan mesafeleri değerlendirmektedir.
  • Avrupa Sosyal Fonu çerçevesinde hazırlanan istihdam artırıcı projelere destek sağlamaktadır.
  • Yine Lizbon Antlaşması ile birlikte sosyal politika alanında yeni ek hedefler (tam istihdam ve sosyal gelişmenin sağlanması; sosyal dışlanma ile mücadele ve ayrımcılığın önlenmesi; sosyal adaletin yaygınlaştırılması ve yoksullukla mücadele) belirlenerek üye ülkeler arasında paylaşılmıştır.

Sonuç itibariyle Avrupa Birliği üyesi ülkelerin geçmişten bugüne elde ettiği gelişmeler bir bakıma sektörler arasında ortaya konulan uyumla ilgilidir. Bu kapsamda farklı sektörlere ilişkin politikaların uygunluğu ve etkinliği ile birlikte belirlenen politikalar arasında eşgüdüm sağlanması büyük önem taşımaktadır.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3145/abde-tarim-ve-sosyal-politika-esgudumu

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

14.06.2020 BM ve Temel İnsani Haklar! (6)
13.06.2020 BM’nin Gücü Açlıkla Sınanıyor! (5)
12.06.2020 Kovid-19 BM’de Değişimin Habercisi mi? (4)
11.06.2020 "Kovid-19 BM’de Değişiminin Habercisi mi?” (3)
08.06.2020 BM’nin Gücü Sağlıkla Sınanıyor! (2)
07.06.2020 Kovid-19, BM’de Değişimin Habercisi mi? (1)
27.04.2020 Buğday Üzerinden Yorumlar (3)
26.04.2020 Buğday Raporu ve Arz Güvenliği (2)
25.04.2020 Beklediğim “Buğday Raporu” Geldi! (1)
17.04.2020 Prof.Dr. Niddersan Acoh’un Salgın Hastalık Analizi! (1)
13.04.2020 Koranavirüs Tarım Sektörü için Tehdit mi?
06.04.2020 Tarımsal  Mafya (2)
05.04.2020 Tarımsal Mafya (1)
24.03.2020 Kötünün kötüsü korona mı?
15.03.2020 Bilgelik Çağı
09.03.2020 Gençlerin Tarım İlgisi!
28.02.2020 Üçüncü Tarım Orman Şûrası
21.02.2020 İkinci Tarım Şurası ile AB Müzakere Süreci
20.02.2020 İkinci Tarım Şurası
12.02.2020 Birinci Tarım Şurası ve Öncesi
20.01.2020 Bir yenilgi biçimi: 'Daha iyisini yapamam!'
16.01.2020 Uluslararası Antalya Kongresi
14.01.2020 Dijital Dönüşüm Süreci ve Yükseköğretim
22.12.2019 Dünya Tarım Gazetecileri ve Antalya Forumu
07.11.2019 Çelik Metreli Belediye Başkanı - 5
06.11.2019 Trafikte görmezden gelinen gerçekler - 4
16.10.2019 Trafikte kural tanımazlığın anatomisi -3
25.09.2019 'Ben trafiğe karşıyım!' Trafikte insan, kurum ve mevzuat -2
10.09.2019 Trafikte insan, kurum ve mevzuat -1-
21.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
08.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
31.07.2019 Kaplıca Kültürü ve Termal Turizm Ekonomisi
14.07.2019 Bilge Ülke Türkiye
04.07.2019 'Gelin Kardeş Olalım!'
25.06.2019 AB?de Tarım ve Sosyal Politika Eşgüdümü
23.06.2019 Altın Susam?in Markalaşma Potansiyeli
10.06.2019 Samimiyet Testi ve Toplumsal Refah!
25.05.2019 Osmanlı?nın Afrika?da Kadim İzleri
05.05.2019 Türkiye?nin Alternatif Turizm Şansı
13.04.2019 Antalya'nın Dördüncü T'si Teknoloji
10.04.2019 Sanayi ve Tarım Politikalarında eş güdüm ihtiyacı
07.04.2019 On beş mart 2019?a dair?
27.03.2019 Halkın feraseti ve beka meselesi!
11.03.2019 İstanbul?un ya da Antalya?nın vefası!
26.02.2019 Kavramlar üzerinden kutuplaşmak!
17.02.2019 Markalaşma ve bir başarı hikayesi!
09.02.2019 Türkiye markası ve zihinsel eşik!
31.01.2019 Eyvah! Saman ithal ediyoruz, tarım sektörü battı
18.01.2019 Rauf Denktaş Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
29.12.2018 Akıllı teknolojiler ve tarım 4.0
15.12.2018 Türkiye'nin marka şehir vizyonu
11.12.2018 Türkiye?nin turizm stratejisi ve sosyal politika işlevi
05.12.2018 Türkiye su zengini mi?
30.11.2018 2019 Türkiye ve dünyada Çorum yılı!
11.11.2018 Ulusal ekonomiler ve küresel şirketler
29.10.2018 Türkiye Gemisi 29 Ekimde limanda!
26.10.2018 Araştıma ve Geliştirme Politikaları
13.10.2018 Astronot yada çiftçi olmak!
03.10.2018 Halep?te bilim, savaş, medeniyet!
26.09.2018 İnsan ömrü 280 yıl!
19.09.2018 Pakdemirli ve tarım üzerine
11.09.2018 Kötüyü bertaraf etme reçetesi
06.09.2018 Küresel ısınma insanlık için tehdit mi??
31.08.2018 Dünya Peynir Şampiyonlar Ligi
27.08.2018 Süt sektörü ve peynir vizyonu
16.08.2018 Kaos tellalları!
10.08.2018 Bedirhan bebek!
04.08.2018 Uzman Bilgi ve Tarım Danışmanlığı ?
19.07.2018 Niyet Halis ya akibet!
12.07.2018 Acının günü!
01.07.2018 Prof.Dr. Tauf Nigzes
23.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
21.06.2018 İki seçenek var!
13.06.2018 'Komşu anneye bir kap yemek götürmek!'
12.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
30.05.2018 Gezide kaybolmak!
24.05.2018 Antalya?nın bir 'Güzel Ada'sı ?
20.05.2018 Bir Osmanlı güzeli ?Cumalıkızık?
18.05.2018 Üniversite ve yerel dinamikler-2
17.05.2018 Üniversitenin sinerjik etkisi
10.05.2018 Halkın vizyonu ve koltuk kapmaca!
02.05.2018 Başkanlığın götüreceği süreç!
28.04.2018 Zihin Kestiren Sistemler
19.04.2018 Kırın örtülü zenginliği
05.04.2018 Marka Olmak yada Olmamak!
28.03.2018 Yeni kuşak tatlandırıcılar - 2
27.03.2018 Şeker ve Tatlandırıcılar Sektörü
15.03.2018 Hakikaten ?Ne işimiz var Afrin?de!?
05.03.2018 Müttefiğe Zeytin Dalı!
30.12.2017 BİLİMİN IŞIK ETKİSİ!
24.12.2017 KENDİNE YABANCI!
20.11.2017 BEDBAHT İNSAN TİPOLOJİSİ
27.09.2017 DİL BAYRAMI; MİLLÎ EĞİTİM ve ENGRİ BÖRDS
17.09.2017 ÜNİVERSİTENİN TOPLUMSAL ROLÜ !
11.09.2017 İYİLERİN ZİRVE ÇAĞI
30.08.2017 30 AĞUSTOS: ?BİR OLMAK, VAR OLMAK !?
27.08.2017 TARIM CİDDİ BİR İŞTİR, ROMANTİZMİ KALDIRMAZ
12.08.2017 MEDYA'NIN MEDYASI! Ya da MEDYA?NIN MEDYAN?I OLMAK!
01.08.2017 ÂKİL İNSAN OLMAK!
23.07.2017 Türkiye Haklı !
28.06.2017 DUYGUSAL TEKNOLOJİ!
23.05.2017 HER YÜZYILDA YENİ BİR ENERJİ!
26.01.2017 BAŞKANLIĞA GÖTÜREN SÜREÇ!
28.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-2
25.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-1