Şefaat Var Mıdır?

Eklenme Tarihi: 10.06.2019 06:45:00 - Güncellenme Tarihi: 12.08.2020 20:45:22

Hemen ifade edelim ki şefaat kelimesi, Arapça sözlüklerde talep etmek, istemek manasına gelir. Istılah anlamı, Allah katında birilerinin bağışlanmasını talep etmek demektir.

İslam tarihinde şefaatin olup olmadığı ile ilgili, bütün gündemi meşgul eden ciddi bir tartışmanın olmadığını biliyoruz. Çünkü ayet ve sahih Hadislerde konu gayet açık bir şekilde işlenmiştir.Yalnızca Mutezilîler, büyük günah işleyenlere şefaatin olmayacağını iddia ederler. Oysa günümüzde nevzuhur bazı kimseler, hemde Kur?an adına konuştuklarını ileri sürerek, şefaatin varlığını inkâr etmektedirler. Aslında bu tür İslam?ın temel değerlerini inkâr edenlerin çoğu, değişik çöplüklerden beslenen kargalara benzerler. Onlar, ?recm yoktur? derken Haricî, ?Emeviler hadis uydurmuş? derken Şiî, ?şefaat yoktur? derken (kısmen) Mutezilî, ?ölülere Kur?an okunmaz? derken Vehhabî ve ?ne malum Buharî de uydurmuş olmasın? derken de Oryantalisttirler. Yani bunlar itikat ve fikir olarak ?melez?dirler, diğer bir tabirle İslam?ın düşük çocuklarıdırlar. Bunlar, Ehl-i Sünnet adına problem oluşturacak konu neredeyse onu bulup gelirler. Halbuki onların yeni sandıkları bu konular çoktan çürütülüp çöpe atılmıştır.

?Kur?an İslam?ı? adı altında şefaati inkâr edenler, aslında ya Kur?an?ın tamamını okumayan veya bilmeyen ya da hiç anlamayanlardır. Belki de,  art niyetle bu işe kalkışanlardır. Hadislere müracaat edilirse, bu hususta hiç bir şek ve şüpheye yer kalmayacağı açıktır, Çünkü bu konuda çok sayıda sahih Hadis bulunmaktadır. Lakin bu kimseler, Hadisleri inkâr ile işe başladıklarından, bu tür delilleri ileri sürmek beyhude bir çabadır. Zira onlar, Resululah?ı (s.a.v.) susturup kendileri konuşmak isterler. Halbuki onların bağlı olduklarını iddia ettikleri Kur?an bile,Resulullah?ın ayrı bir bilgi ve hüküm kaynağı olduğunu (Ahzab, 33/36) şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıkça ifade etmektedir. Kaldı ki Hadisler bir yana bırakılsa bile Kur?an,tek başına şefaatin olacağı konusunda yeterli cevabı vermektedir.

Bu nevzuhur zevat, şu ayeti delil getirerek şefaatin olamayacığını iddia ederler: ?Öyle bir günden sakının ki, o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez. Hiçbir kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz.  Onlara yardım da edilmez.?(Bakara, 2/48, 123). Şu ayette de, bu manayı teyit vardır: ?Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkâr edenler ise zalimlerin ta kendileridir.?(Bakara, 2/254).Öncelikle ilk zikrettiğimiz ayetlerin, İsrailoğullarından sözettikten sonra, onlar için bu hükmü bildirdiği gayet açıktır. Ancak bu ayetlerden genel bir hüküm çıkarılmaya çalışılsa bile, gerçek onların iddia ettikleri gibi değildir.

Çünkü, bu ayetlerde belirtilen mananın tam aksini ifade eden diğer ayetler de mevcuttur: ?Rahmanın nezdinde bir ahd almış olan kimseden başkaları şefaate malik olamayacaklar.? (Meryem, 19/87). Bu ayette de gayet açık bir şekilde, Allah?tan bir ahitalanların şefaat hakkına sahip olacakları belirtilmektedir. O halde bu ayet, aynı zamanda yukarıda şefaatin olmayacağını bildiren ayetin anlamının mutlak olmadığını ve genel bir hüküm bildirmediğini de ortaya koymaktadır. Aslında Kur?an?da geçen diğer bazı ayetler, bu iki farklı ifadelerin işaret ettiği anlam dünyasını izah etmektedir. Allahu Teala şöyle buyurur: ?De ki: "Şefaat tümüyle Allah'a aittir.? (Zümer, 39/44). Demek ki, şefaatin vuku bulup bulmayacağı Allah?ın dilemesiyledir. Allah, dilediklerine şefaati bahşedecek, dilediklerini de bundan mahrum bırakacaktır. Allah, kimlere şefaat edilemeyeceğini Müdessir Suresi?nde uzun uzadıya izah etmektedir: ?Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: "Sizi Sekar'a (cehenneme) ne soktu?" Onlar şöyle derler: "Biz namaz kılanlardan değildik, yoksula yedirmezdik, batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık, ceza gününü de yalanlıyorduk, nihayet ölüm bize gelip çattı." (Müdessir, 74/40-47) Ceza gününü yani ahireti inkâr edip Allah?a ibadet etmeyen bu kimseler için şefaat ile ilgili, şu hüküm bildirir: ?Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez.? (Müddessir, 48/47). O halde şefaatin Allah?ın bildirdiği hakikatkeri hafife alan ve onları inkâr edenler için olmayacağı gayet açıktır. Buna göre şefaat, herkes için değil, yalnızca belli zümreler için olmayacaktır.

Şefaatin Allah?ın kendilerine izin verdiği kimselerle kayıtlı olacağı ise, şu şekilde bildirilmiştir: ?(Allah?ın) İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir?? (Bakara, 2/225). Demek ki şefaat, Allah?ın izin verdikleriyle sınırlı olacaktır. Şu ayette

de, bazı kimselere izin verildiği açıkça beyan edilmiştir: ?Allah katında, O'nun izin verdiği kimseden başkasının şefaati yarar sağlamaz.? (Sebe, 34/23). Allahu Teala, bazı ayeterde meleklere şefaat için izin verildiğini bizlere haber vermektedir: ?Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri; ancak Allah'ın izniyle, dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar.? (Necm, 53/26). Allah?ın dilediği ve hoşnut olduğu kimselere, meleklerin şefaat edebileceği gayet açıktır, burada inkâra mahal yoktur. O halde bu ayete göre, ?şefaat yoktur? şeklindeki genel hüküm, Allah?ın bildirdiği gerçeklerle örtüşmemektedir. Meleklerin şefaat edecekleri ile ilgili konu, şu ayetlerde daha sarih bir şekilde zikredilir: ?Onlar (melekler) Allah'tan önce söz söylemezler ve hep O'nun emriyle iş görürler. Allah, onların önlerindekini de arkalarındakini de (yaptıklarını da yapacaklarını da) bilir. Onlar, O'nun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler ve hepsi O'nun korkusuyla titrerler.? (Enbiya, 21/25-28). O halde Melekler, Allah?ın razı olduğu kimselere şefaat edeceklerdir; bu husus, Kur?an?da hiç bir şüpheye yer bırakmayacak kadar açık ifade edilmiştir. Allahu Teala, insanlardan bazılarının da şefaatte bulanacaklarını hem yukarıda zikrettiğimiz Sebe Sûresi (23. Ayet) hem de şimdi kaydedeceğimiz ayetle bildirmektedir: ?O gün, Rahmân'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez.? (Taha, 20/109). O halde Allah?ın izin verdiği ve sözlerinden razı olduğu kimseler, şefaat edebileceklerdir. Aslında biraz Arapça gramer bilenler, yukarıda verdiğimiz Enbiya Suresi?ndeki şu ayetten şefaatin mutlaka gerçekleşeceğini hemen anlarlardı. Ayetin düzgün bir Türkçe ifadeyle tercümesi şöyledir: ?Onlar, O'nun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler.? Enbiya, 21/28. Ayetin Arapça metni, ?Onlar şefaat edemezler? şeklinde nefiyle yani olumsuz bir şekilde başlar ve istisna ile devam eder: ?Ancak Allah?ın razı oldukları hariç.? Çok iyi biliyoruz ki, sonradan gelen istisna, baştaki nefyi (olumsuzu olanı) ispat eder (Razî, Tefsiru?l-Kebir, XXII/112). O zaman ayet, ?Allah?ın razı olduğu kimseler, mutlaka şefaat edeceklerdir? şeklinde anlaşılmalıdır. Tek başına bu ayet bile, şefaatin hak olduğunu ve var olduğunu ispat için yeterlidir.

?Kur?an İslam?ı? diyerek piyasada caka satanlar, Kur?an?ı bilerek anlamak istemeyen

veya cehaletlerinden anlamayan, ayetlerini tahrif eden veya anlamamazlıktan gelen

zavallı bir güruhtur. Bize sorarsanız, şunu söyleyebiliriz: Bunlar, büyük bir projenin

minnacık piyonlarıdır.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3093/sefaat-var-midir

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

17.11.2019 Sinema ve Dindarlar
10.11.2019 Müzik Haram Mıdır?
27.10.2019 Her Dönemin Yardakçıları
20.10.2019 Zor Oyunu Bozar
07.10.2019 Irkçılık Batının Malıdır
22.09.2019 Peygamber İnkârcıları
11.09.2019 Soner Yalçın?ın Atmasyonu
09.09.2019 Ne Saçmalıklarla Uğraşmı?ız
27.08.2019 Hırsızların Dangılları
21.08.2019 Biri Bana Kardeşlikten Söz Etsin Lütfen
11.08.2019 Önemli Kararlarım
29.07.2019 Kuş da Medeniyetimizin Bir Parçasıdır
19.07.2019 Hayat Dediğin Mana Yüklüdür
10.07.2019 ?iîlere de Bir Sözünüz Var mı?
01.07.2019 Şefaat Torpil midir?
24.06.2019 Kitleleri Yönetmek Kolay Mı?
18.06.2019 Güzel İnsanları Katleden Ülke: Mısır
10.06.2019 Şefaat Var Mıdır?
30.05.2019 Deistlerin Taptığı Bir İnşaat Ustasıdır
21.05.2019 Hz. Ömer?in Davasına Talip Olanlar Mirasına Talip Oldular mı?
13.05.2019 Akıl Ediyor Ama Hissetmiyorduk
03.05.2019 Ramazan Şemsiye Oruç Kalkandir
26.04.2019 Allah Belanızı Versin!..
18.04.2019 Hayatımızdan Çekip Gidenler
24.12.2018 Yazarlarımız nasıl yazıyorlar?
18.12.2018 Akıl ediyor ama hissetmiyorduk
13.12.2018 İnsan olmanın imtiyazı kaleme sarılmaktır
01.12.2018 Dilimize yapışan kelime: Kültür
03.11.2018 İtaat edilecek Ulu?l-Emr kimdir?
28.10.2018 Düşük profilli kafaya dikkat
22.10.2018 Mezhep taasubu
09.10.2018 Bir ateistin yanılgısı
25.09.2018 Sevgi ve sevgili üzerine
14.09.2018 Hainler cenneti memleketim
29.08.2018 Okusan da dert, okumasan da
21.08.2018 Eli hançerli ortak
15.08.2018 Namaz bir mesajdır
31.07.2018 Sevgi diliyle var olmak
30.06.2018 Doktorları vahşilere yem etmeyin
19.06.2018 Öküzler tanrı resmini çizselerdi
12.06.2018 Seçimin rengini ne belirliyor?
05.06.2018 Kur?an Değer Katar
29.05.2018 Bir manevi atmosferdir: Ramazan
20.05.2018 Şeytanlar birleşiyor, ifritler çiftleşiyor
16.05.2018 Ramazan tefekkür demektir
09.05.2018 İnsanlık onuru insanın gururudur
30.04.2018 'Atam tutam ben seni'
27.04.2018 Batılı kafa hür iradeye düşmandır
20.04.2018 Mutlu memleketin mahzun evladı: Mehmet Akif
06.04.2018 Dinde yenilik reform mudur?
03.04.2018 Akif'in Tevfik Fikret çatışması ve vatan sevgisi
27.03.2018 Akif'in Teşkilat-ı Mahsusa ve Abdülhamid ile ilişkisi
20.03.2018 Mehmet Akif'in İttihat-Terakki Cemiyeti ile ilişkisi
19.03.2018 Mehmet Akif anlaşıldı mı ki!..
11.03.2018 Kadın dövülmeli erkek övülmeli mi?
27.02.2018 Silahla öldürülmeyenler ahlaksızlıkla öldürülüyor
15.02.2018 Vicdan karası yüzkarasından beterdir
05.02.2018 Vatan hainliği ile vatanseverlik arasında ince bir çizgi vardır
01.02.2018 Şayet utanmazsan, dilediğini yap!..
21.01.2018 AMERİKALI SİYASİLER PENTAGON?UN KORİDORLARINDA KAYBOLUYORLAR
15.01.2018 BİZİ ONLAR KURTARACAK
03.01.2018 İRAN?DA NELER OLUYOR?
26.12.2017 İNSAN SEVGİSİNİN NERESİNDEYİZ?
19.12.2017 TAASSUP, AKLIMIZI DA ÇELER GÖNLÜMÜZÜ DE
11.12.2017 TAASSUBUN ÇOCUĞU CEHALETTİR
06.12.2017 KUDÜS ALINAN FİYATA VERİLİR
27.11.2017 PETROL KOKUSUNA KOŞAN KÖPEKBALIKLARI
20.11.2017 AKLA ZİYAN İŞLER
14.11.2017 ADAM ÖLDÜRMEYİ OYUN MU SANDIN?
06.11.2017 PASTA DEĞİL ÜLKE PAYLAŞIYORLAR
30.10.2017 SAYIN CUMHURBAŞKANIM ?HAVAALANI PROTOKOLU?NU DEĞİŞTİRİN
24.10.2017 HER YERDE HEP AYNI HİLE
19.10.2017 BU MÜFREDAT DEĞİŞMELİ
11.10.2017 BİR KULÜBESİ BİLE TAHRİP OLMAYANLAR CANIMIZI YAKIYOR
03.10.2017 ABD ÖLDÜRECEK ?CANAVAR? ARIYOR
30.09.2017 HİZAYA GELMEK YA DA SAF TUTMAK
21.09.2017 RÜYALARINDA GEZİNDİM İSTANBUL?UN
12.09.2017 ARAKAN?I MI YOKSA 2019?U MU KONUŞALIM?
07.09.2017 AKIL NE KADAR GEREKLİ?
31.08.2017 DEVE SİDİĞİNDEN DAVA ÜRETMEK
20.08.2017 KARDEŞLİK SINIR TANIMAZ
10.08.2017 TÜRK KIZI LEYLA?NIN MÜSLÜMAN OLUŞU
06.08.2017 MÜFTÜ NİKÂH KIYSA NE OLUR?
25.07.2017 TARTIŞMA, ?HIRLAŞMA? DEĞİLDİR
22.07.2017 GÜNÜMÜZ FERHAT İLE ŞİRİNİNİ GÖRDÜM
14.07.2017 DİKTATÖRLÜĞÜ DE BATIYA BORÇLUYUZ ÖZGÜRLÜĞÜ DE
06.07.2017 İKTİDAR HIRSI BAZEN ÇOK VAHŞİCEDİR- II
29.06.2017 İKTİDAR HIRSI BAZEN ÇOK VAHŞİCEDİR- I
21.06.2017 ANNEYE VE BABAYA BİR GÜN DEĞİL BİR ÖMÜR AYRILIR
14.06.2017 HER GÜL BAHÇESİ ÇOCUKLARIN MEKÂNIDIR
09.06.2017 MAHALLE KAVGASI MI, CAMİ VE ÇOCUK MESELESİ Mİ?
02.06.2017 ORUÇ BİZİ TUTAR MI?
26.05.2017 NECİP FAZIL ANISINA...
18.05.2017 İSLAM VE İLİM
11.05.2017 HIRİSTİYANLIK VE İLİM
04.05.2017 İLİM
29.04.2017 AŞK?I YAZAYIM DEDİM
18.04.2017 REFERANDUM SONUCU BİR BAŞARIDIR AMA...
13.04.2017 AYDINLIK BİR GÜNE YÜRÜYORUZ
06.04.2017 KANPAZARI: İDLİB
30.03.2017 ?HAÇLI RUHU? BİR İNANÇ MI YOKSA ZİHNİYET MİDİR?
23.03.2017 BİZE ÖZGÜRLÜK GETİRİRLER Mİ?
16.03.2017 AVRUPA TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE ?TURO-ARYEN?LER
09.03.2017 KOZMETİK SANAYİNİN SEMBOLÜ: SÜSLÜ MUMYALAR
02.03.2017 İNANMAK ZOR ŞEYDİR
23.02.2017 YANGIN VAR DİYE KOŞUŞTULAR OYSA GÜNEŞ DOĞUYORDU
16.02.2017 PEYGAMBERLER BIRER INSANDIR
09.02.2017 NEDEN TÜRKÜ DİNLEMEYİZ Kİ?
01.02.2017 TÜRKİYE?DE BAŞKANLIK NE ANLAMA GELİYOR?
26.01.2017 SALTANAT MEŞRU MUDUR?
18.01.2017 İSLAM?DA DEVLET BAŞKANININ SEÇİMİ
12.01.2017 İSLÂMÎ BAKIŞLA DEVLET BAŞKANLIĞI
05.01.2017 KURŞUN ADRES SORMAZ AMA TERÖR HEDEF ŞEÇER
29.12.2016 KAÇ KEZ TIRPANLA BİÇTİLER BİZİ
22.12.2016 BİZ PRANGALARI KIRDIK, HALA TASMALILAR VAR
18.12.2016 YENİ SAVAŞ KONSEPTİ: TERÖRDÜR
07.12.2016 TERÖR YUMURTLAYAN TAVUK
30.11.2016 YANGIN YÜREĞİMİZDE
24.11.2016 KÖY İLKOKULUNDAYIM
16.11.2016 KAÇIŞAN SATILIK RUHLAR
09.11.2016 KELEBEĞİN FIRTINASI
03.11.2016 YENİ BİR MEZHEPLER SAVAŞI KAPIDA MI?
18.10.2016 GÖZ GÖRE GÖRE TUZAK
05.10.2016 CEHALETİN SINIRI YOKTUR
29.09.2016 TEKBİR?DEN ÜRKMEK
21.09.2016 BATI MI DEDİNİZ?
15.09.2016 İKİSİ DE YUMURTLADIĞINA GÖRE TAVUK DA KAZDIR
07.09.2016 ALTIN DİŞLİ ÇOCUK
01.09.2016 SUSUN BARİ !...
24.08.2016 İNSAN
18.08.2016 DEMOKLESİN KILICI MI, TERÖR SOPASI MI?
11.08.2016 ADİL OLMAK ZORUNDAYIZ
03.08.2016 DARBENİN ARİTMETİĞİ
28.07.2016 İLERİYE BAKMAK
21.07.2016 KARTONDAN ADAMLARDAN KAHRAMAN ÇIKMAZ
18.07.2016 SENARYOSUZ DARBE OLMAZMIŞ!
13.07.2016 FİLİSTİNLİ KIZA
30.06.2016 TERÖR ALÇAKLIĞI
29.06.2016 ŞAHİDİM İSRAİLDİR
23.06.2016 ?NUR TOPU SAVAŞÇILAR? KİMİN ESERİ?
16.06.2016 GÜÇLÜNÜN SAVAŞI MI, HAÇLININ MI?
09.06.2016 YAZMAYA BAŞLARKEN