Türkiye?nin turizm stratejisi ve sosyal politika işlevi

Eklenme Tarihi: 11.12.2018 10:08:00 - Güncellenme Tarihi: 02.06.2020 07:46:15

Genel olarak turizmin etkilerine yönelik çalışmalara bakıldığında turizmin ekonomik etkisi üzerinde durumaktadır. Bu kapsamda turizmin milli gelire etkisi, dış ticaret gelirleri içinde turizm gelirlerinin önemi,  turizm ve kırsal kalkınma ilişkisi gibi konular önemli çalışma alanlarıdır. Oysa ki turizm sadece ekonomik etkileri bulunan bir iktisadi faaliyet olmayıp, aynı zamanda sosyo-kültürel ve çevresel etkileri ile de çok geniş bir alanı ifade etmektedir. Bu yazıda makro bir bakışla turizmin sosyal etkileri kapsamında Türkiye?de bir sosyal politika aracı olarak turizmin rol ve işlevi tartışılmıştır.

Bu çerçevede konuya üç soruyla başlayalım!

Türkiye?nin turizm politikası turizmin sosyal işlevi yer almakta mıdır? Turizm Strateji Belgesinde turizm bir sosyal politika aracı olarak tanımlanmış mıdır? Türkiye?nin turizm politikası ve turizme yönelik gelecek vizyonu sosyal politikalarla nasıl ilişkilendilrilmiştir?

Bu sorulara kısaca; Türkiye Turizm Strateji belgesinde turizmin sosyal işlevi ve sosyal politikalar konusu yer almaktadır ve turizm politikası ile turizme yönelik gelecek vizyonu sosyal  politikalarla güçlü bir şekilde ilişkilendirmiştir, şeklinde cevap verelim.

Türkiye Turizm Stratejisi Belgesi

Türkiye turizm strateji belgesi turizmdeki gelişmeye yönelik yeni bir ufuk çizmiş ve olması gerektiği gibi iddialı bir vizyon tanımlamıştır. Buna göre Türkiye?nin 2023 turizm vizyonu; ?Sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenerek istihdamın artırılmasında ve bölgesel gelişmede turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması ve Türkiye'nin 2023 yılına kadar, uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk beş ülke arasında önemli bir varış noktası ve uluslararası bir marka haline getirilmesinin sağlanmasıdır.?  şeklindedir. Söz konusu hedeflere ulaşmak içinse ekonomik olduğu kadar sosyal, küresel olduğu kadar yerel ve çevresel içerikli 22 ilke belirlenmiştir. Bu ilkeler bugünü değerlendirmek ve 2023?ü tahmin etmek bakımından temel veri sağlamaktadır.

Ortaya konulan söz konusu ilkeler içerisinde sosyal amaçlı ilkelerin varlığı dikkate değerdir. Buna göre aşağıda sıralandığı gibi ilkelerin 1/3?ünün toplumsal etki odaklı yani sosyal politikalarla ilgili ilkeler oluşturmaktadır ve bu durum ulusal  düzeyde yürütülen sosyal politikalara destek vermek ve katkı sağlamak bakımından son derece önemlidir. Burada ana ve diğer paydaşların yürüttükleri sosyal politikalarla ilişkili olarak yetki ve sorumluluğa sahip kurum ve kuruluşların uyum, eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışmaları politika etkinliği bakımından zorunludur ve başarılı olmak içinse etkili bir yönetişim sisteminin varlığına ihtiyaç bulunmaktadır.

 1. Bölgeler arası gelişme farklıklarının giderilerek sürdürülebilir kalkınma hedefine katkıda bulunmak,
 2. Turizmin geri kalmış bölgeler ve özellikle dezavantajlı grupların sosyo-ekonomik konumlarını güçlendirilmek için bir araç olarak kullanmak,
 3. Turizmdeki gelişmenin hükümetlerin sosyo-ekonomik hedeflerini desteklemek,
 4. Mevcut turizm bölgelerini sürdürülebilirlik perspektifi içinde yeniden  planlanmak ve kaliteli yaşanabilir çevreler oluşturmak,
 5. Sektörel gelişme politikaları ve hedeflerinin genel ulusal gelişme politikaları ve hedefleri ile uyumunu sağlamak,
 6. İşgücü kalitesinin artırmak için etkin eğitim ve sertifikasyon ,
 7. Yöresel mimari değerlerin korunarak turizm hizmetine sunulduğu sıra dışı konaklama ünitelerini desteklemek,
 8. finans olanaklarının birlikte ele alınması,
 9. Turizmin yoğunlaştığı yerlerin altyapı ve çevre sorunların yerel yönetim ve sektörce çözümlenmesi.

Yukarıda sıralanan sosyal etkide bulunma iddiasında olan, yani sosyal politikalarla ilgili ilkeler yanında diğer ilkeler içerisinde kırsal ve tarım turizm ve yöreye özgü turizm etkinliklerine yer verilmesi, yerel halkın ve yerel işletmelerin alternative geçim kaynaklarıyla buluşturulması anlamına gelmektedir. Bu kapsamda Türkiye?de  turizmin  ülke ekonomisine katkı sağlamak yanında, aynı zamanda bir sosyal politika aracı olarak ele alındığını ve toplumsal fayda işlevi üzerinde durulduğunu göstermektedir.

Turizmin ekonomik katkısının artırılmasına odaklanan ve aşağıda sıralanan 14 ilke ise; rekabet, marka, nitelik, kalite, talep, tanıtım, gelir, çevre duyarlılığı, planlama, altyapı, yerel, özel sektör, sivil toplum, kırsal, tarım, ekolojik, sürdürülebilirlik, eşgüdüm ve yönetişim gibi anahtar sözcükleri içermektedir. Sözkonusu ilkeler Türkiye?yi dünyada marka haline getirmek için benimsenen bütüncül yaklaşımın unsurları olarak yer almıştır. Bu ilkeler ise şöyledir;

 • Rekabetin ucuz ürün yerine markalaşan turizm bölgeleri oluşturularak sağlanması,
 • Turizmin gelişiminin sürdürülebilir çevre politikaları ile desteklenmesi,
 • Uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi,
 • Küresel eğilim taleplerinin izlenmesi ve buna yönelik planlama ve uygulamalar yapılması,
 • Turizmin varış noktası odaklı ve çok fonksiyonlu olarak geliştirilmesi,
 • Turizmde ürünün çeşitlendirilerek sezonun bütün bir yıla yayılması,
 • Sürdürülebilir turizmin tanıtılarak eko-turizm, kırsal turizm ve agro-turizm konularında kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının bilinçlendirilmesi,
 • Yurtiçi ve yurtdışı tanıtım ve pazarlamanın etkin kılınması,
 • Yöreye özgü turizm türlerinin entegrasyonuyla çeşitli turizm imkanlarını (sağlık, eğitim, vb.) bir arada sunulabilen alternatif turizm odaklı turizm kentlerinin oluşturulması,
 • Turist profili odaklı turizm ürünü oluşturulması,
 • Nitelikli turist sayısının ve gelirin artırılması,
 • Altyapı ve ulaşım yatırımlarında özel sektörün özendirilerek kamunun yükünün hafifletilmesi,
 • Karar süreçlerinde merkezi-yerel-sivil aktörlerin ortak çalışması ve etkin yönetişim sağlanması,
 • Bütüncül planlama yaklaşımı ile merkezi-yerel yönetimlerin eşgüdümü sağlanarak, yönetsel ve

Tartışma ve Değerlendirme

?Türkiye Turizm Stratejisi-2023? belgesi turizm sektöründeki büyümenin noktasal, emredici ve statik olmaktan uzaklaşılarak; etkin yönetişim ilkeleriyle paydaşları biraraya getirerek bölgesel, yönlendirici ve dinamik bir gelişme çerçevesi oluşturmayı hedeflemiştir. Yine 2023 Turizm Stratejisi?nde araştırma ve geliştirme faaliyetleri rekabet, işbirliği ve yeni alanların araştırılmasına dayandırılmıştır. Özellikle turizmde sürdürülebilir bir gelişme için ?markalaşma? konusu öne çıkarılarak ?uluslararası ve ulusal pazarlarda net bir Türkiye imajının oluşturulması yönünde orta ve uzun vadeli politikalara olan ihtiyaç olduğu ifade edilmiştir. Kentsel ölçekte markalaşma stratejisi kapsamında ise; ?zengin kültürel ve doğal değerlere sahip kentlerin markalaştırılarak, iç ve dış turistler için çekim merkezi haline getirilmesi? üzerinde durulmuş ve bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya?nın ?şehir turizmi? ile buluşturulmasına yönelik çalışmalara odaklanılması gerektiği ifade edilmiştir. Burada İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya ?nın 2023 Turizm Strateji Belgesinde Kentsel ölçekte markalaşma stratejisi kapsamında ?ŞehirTurizmi?nin geliştirilmesi için söz konusu iller için büyük bir kazançtır.

Bununla birlikte UNESCO?nun Dünya Mirası listesinde yer alan eser ve yerleşim bölgelerinin Türkiye imajı ve markasının oluşturulmasında  önemli avantajlar sağlayacağı açıktır. Bu çerçevede 2023 turizm strateji belgesinde belirtilen ?kentsel ölçekte markalaşma stratejisi? kapsamında Dünya Mirası listesinde yer alan 18 noktanın bulunduğu 18 ilin ?şehir turizmi? kapsamına dahil edilmesi ve yine söz konusu strateji belgesinde yer alan ?Turizm Gelişim Bölgeleri? ve ?Turizm Gelişim Koridorları? kapsamına bu illerin öncelikli olarak alınması önemli olacaktır.

Sonuç ve Beklentiler

Sonuç itibariyle Türkiye; dünya genelinde turizmde net bir Türkiye imajı ve Türkiye markası oluşturmak üzere çalışmaktadır. Bu amaçla Türkiye Turizm Strateji Belgesinde sürdürülebilir gelişimi sağlamak üzere belirlenen stratejileri etkin bir yönetişimle buluşturmanın gerekliliğine dikkat çekilmiştir. Bu çerçevede yukarıda sıralanan tüm ilkeler Türkiye?nin turizmdeki 2023 perspektifini ifade etmektedir. Bu ilkeler Türkiye?nin dünya turizm gelirlerinden daha yüksek pay almaya dönük çalışmaları öne çıkarmakta ve ekonomi, altyapı, çevre konuları bir bütünsellik içinde ele alınmaktadır. Ayrıca topluma dokunmak ve sosyal etkide bulunmak hedefli ilkelere önemli ölçüde yer verilmesi, turizmin bir sosyal politika  aracı olarak da değer gördüğünü ve bu nedenle turizme sosyal işlev yüklendiğini göstermektedir. Buna göre belirtilen ilkeler hayata hakim oldukça; güçlü bir imajla tanınırlığı yükselmiş ve turizmde marka olmuş bir Türkiye?ye kavuşmak hiç de zor olmayacaktır.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2701/turkiyenin-turizm-stratejisi-ve-sosyal-politika-islevi

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

27.04.2020 Buğday Üzerinden Yorumlar (3)
26.04.2020 Buğday Raporu ve Arz Güvenliği (2)
25.04.2020 Beklediğim “Buğday Raporu” Geldi! (1)
17.04.2020 Prof.Dr. Niddersan Acoh’un Salgın Hastalık Analizi! (1)
13.04.2020 Koranavirüs Tarım Sektörü için Tehdit mi?
06.04.2020 Tarımsal  Mafya (2)
05.04.2020 Tarımsal Mafya (1)
24.03.2020 Kötünün kötüsü korona mı?
15.03.2020 Bilgelik Çağı
09.03.2020 Gençlerin Tarım İlgisi!
28.02.2020 Üçüncü Tarım Orman Şûrası
21.02.2020 İkinci Tarım Şurası ile AB Müzakere Süreci
20.02.2020 İkinci Tarım Şurası
12.02.2020 Birinci Tarım Şurası ve Öncesi
20.01.2020 Bir yenilgi biçimi: 'Daha iyisini yapamam!'
16.01.2020 Uluslararası Antalya Kongresi
14.01.2020 Dijital Dönüşüm Süreci ve Yükseköğretim
22.12.2019 Dünya Tarım Gazetecileri ve Antalya Forumu
07.11.2019 Çelik Metreli Belediye Başkanı - 5
06.11.2019 Trafikte görmezden gelinen gerçekler - 4
16.10.2019 Trafikte kural tanımazlığın anatomisi -3
25.09.2019 'Ben trafiğe karşıyım!' Trafikte insan, kurum ve mevzuat -2
10.09.2019 Trafikte insan, kurum ve mevzuat -1-
21.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
08.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
01.08.2019 Kaplıca Kültürü ve Termal Turizm Ekonomisi
14.07.2019 Bilge Ülke Türkiye
04.07.2019 'Gelin Kardeş Olalım!'
25.06.2019 AB?de Tarım ve Sosyal Politika Eşgüdümü
23.06.2019 Altın Susam?in Markalaşma Potansiyeli
10.06.2019 Samimiyet Testi ve Toplumsal Refah!
25.05.2019 Osmanlı?nın Afrika?da Kadim İzleri
05.05.2019 Türkiye?nin Alternatif Turizm Şansı
13.04.2019 Antalya'nın Dördüncü T'si Teknoloji
10.04.2019 Sanayi ve Tarım Politikalarında eş güdüm ihtiyacı
07.04.2019 On beş mart 2019?a dair?
27.03.2019 Halkın feraseti ve beka meselesi!
11.03.2019 İstanbul?un ya da Antalya?nın vefası!
26.02.2019 Kavramlar üzerinden kutuplaşmak!
17.02.2019 Markalaşma ve bir başarı hikayesi!
09.02.2019 Türkiye markası ve zihinsel eşik!
31.01.2019 Eyvah! Saman ithal ediyoruz, tarım sektörü battı
18.01.2019 Rauf Denktaş Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
30.12.2018 Akıllı teknolojiler ve tarım 4.0
15.12.2018 Türkiye'nin marka şehir vizyonu
11.12.2018 Türkiye?nin turizm stratejisi ve sosyal politika işlevi
05.12.2018 Türkiye su zengini mi?
30.11.2018 2019 Türkiye ve dünyada Çorum yılı!
11.11.2018 Ulusal ekonomiler ve küresel şirketler
29.10.2018 Türkiye Gemisi 29 Ekimde limanda!
26.10.2018 Araştıma ve Geliştirme Politikaları
13.10.2018 Astronot yada çiftçi olmak!
03.10.2018 Halep?te bilim, savaş, medeniyet!
26.09.2018 İnsan ömrü 280 yıl!
19.09.2018 Pakdemirli ve tarım üzerine
11.09.2018 Kötüyü bertaraf etme reçetesi
06.09.2018 Küresel ısınma insanlık için tehdit mi??
31.08.2018 Dünya Peynir Şampiyonlar Ligi
27.08.2018 Süt sektörü ve peynir vizyonu
16.08.2018 Kaos tellalları!
10.08.2018 Bedirhan bebek!
04.08.2018 Uzman Bilgi ve Tarım Danışmanlığı ?
19.07.2018 Niyet Halis ya akibet!
12.07.2018 Acının günü!
01.07.2018 Prof.Dr. Tauf Nigzes
23.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
21.06.2018 İki seçenek var!
13.06.2018 'Komşu anneye bir kap yemek götürmek!'
12.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
30.05.2018 Gezide kaybolmak!
24.05.2018 Antalya?nın bir 'Güzel Ada'sı ?
20.05.2018 Bir Osmanlı güzeli ?Cumalıkızık?
18.05.2018 Üniversite ve yerel dinamikler-2
17.05.2018 Üniversitenin sinerjik etkisi
10.05.2018 Halkın vizyonu ve koltuk kapmaca!
02.05.2018 Başkanlığın götüreceği süreç!
28.04.2018 Zihin Kestiren Sistemler
19.04.2018 Kırın örtülü zenginliği
05.04.2018 Marka Olmak yada Olmamak!
28.03.2018 Yeni kuşak tatlandırıcılar - 2
27.03.2018 Şeker ve Tatlandırıcılar Sektörü
15.03.2018 Hakikaten ?Ne işimiz var Afrin?de!?
05.03.2018 Müttefiğe Zeytin Dalı!
31.12.2017 BİLİMİN IŞIK ETKİSİ!
24.12.2017 KENDİNE YABANCI!
20.11.2017 BEDBAHT İNSAN TİPOLOJİSİ
27.09.2017 DİL BAYRAMI; MİLLÎ EĞİTİM ve ENGRİ BÖRDS
18.09.2017 ÜNİVERSİTENİN TOPLUMSAL ROLÜ !
11.09.2017 İYİLERİN ZİRVE ÇAĞI
30.08.2017 30 AĞUSTOS: ?BİR OLMAK, VAR OLMAK !?
27.08.2017 TARIM CİDDİ BİR İŞTİR, ROMANTİZMİ KALDIRMAZ
12.08.2017 MEDYA'NIN MEDYASI! Ya da MEDYA?NIN MEDYAN?I OLMAK!
01.08.2017 ÂKİL İNSAN OLMAK!
23.07.2017 Türkiye Haklı !
28.06.2017 DUYGUSAL TEKNOLOJİ!
23.05.2017 HER YÜZYILDA YENİ BİR ENERJİ!
26.01.2017 BAŞKANLIĞA GÖTÜREN SÜREÇ!
28.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-2
25.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-1