Araştıma ve Geliştirme Politikaları

Eklenme Tarihi: 26.10.2018 06:09:00 - Güncellenme Tarihi: 04.08.2020 02:23:27

AR-GE, yani araştırma ve geliştirme; ilgi gösterildiğinde, kaynak ayrıldığında ve tabi ki nitelikli insan kaynağıyla buluşturulduğunda ve tüm bunlar doğru politikalarla yönetildiğinde ülkeyi yüksek gelişmişler ligine taşıyacak sihirli kavramlar! Kalkınma ve özellikle insani kalkınma odaklı AR-GE politikaları ile gelişme bir bakıma kaçınılmaz ve yüksek katma değerli teknoloji üretme kabiliyetine sahip olmaksa bir bakıma sürdürülebilirliğin teminatı?

Günümüzün en önemli konuları arasında yer alan ileri teknoloji üretim kabiliyetinin, doğal kaynak zenginliğiyle ilgili olmadığı, insana yapılan yatırımla yani eğitim ve yayımla geliştirilebildiği bir bulgu olarak ortadadır. Bu bakımdan tüm ülkeler kendi imkanları ölçüsünde insan kaynaklarına, beşeri sermayeye yatırım yapmaktadır. Sahip olunan insan kaynaklarına yapılan yatırım ise; kuşkusuz kaynakları yönetenlerin sahip oldukları bilinç ve donanımla ilişkilidir ve bu bilinç düzeyi kaynakların tahsis edilmesinde büyük rol oynamaktadır.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyini açıklamak için pek çok gösterge kullanılmakla birlikte, son birkaç on yıldan beri özellikle yüksek teknolojik ürünler üretme kabiliyeti ve kapasitesi önemli göstergeler arasında yer almaktadır. Üretilen teknolojilerin toplumsal fayda sağlanmasına hizmet etmesi ise; teknolojilerin ilgili sektörlere ulaşması, sektörler tarafından benimsenmesi ve  yaygınlaşması ile, yani araştırma ve yayım(ARYA) ilişkisiyle açıklanabiliyor(Özçatalbaş, 2016,   https://www.academia.edu/31060794/AR-GE_Politikaları_ve_Tarım ). Bu durumu kavrayan ve bu yönde uygun strateji oluşturan ülkeler, kalkınmak ve yüksek refah düzeyine ulaşmak yönünde büyük avantaj sağlamış olmaktadırlar.

Doğru kaynak planlaması ve kullanımı!

Toplumların sahip oldukları gelişmişlik düzeyi insan kaynaklarının doğru planlanması ve kaynak kullanım etkinliğinin sağlanmasıyla, uygulanan araştırma ve geliştirme politikalarıyla yakından ilgilidir. Yetişmiş insan kaynağı Ar-Ge için, Ar-Ge ise kaynak geliştirme ve kaynakların etkin kullanımı bakımından hayati öneme sahiptir. Ülkeler gelişmişliklerini sürdürülebilir kılmak ve bu yarışta öne geçmek üzere bilimin ortaya koyduğu bulgulardan ve bulguların hayata geçirilmesiyle ortaya çıkan teknolojiden yararlanmaktadırlar.

Bunun tüm sektörler için geçerli hale getirilmesi olmazsa olmazdır. Yani sanayi, hizmetler ve tarım gibi tüm sektörlerde teknoloji kullanımın planlanması ve yaygınlaştırması gereklidir. Dolayısıyla bir sektörde gelişme için tüm önlemler alınmış ve kaynak ayrılmışken, diğer bir sektörün ikinci planda bırakılması söz konusu olamaz! Örneğin tarımsal potansiyeli yüksek olan ülkelerin tarımda beklenen performansı gösterememesinin altında; kaynak ve özellikle insan kaynağı planlamasındaki yetersizlikler, Ar-Ge ve teknoloji üretme kapasitesinin geliştirilememesi, teknolojinin başta çiftçi olmak üzere ilgili kesimlere doğru yöntemlerle ulaştırılamaması gibi faktörler yatmaktadır.

Türkiye ne yapıyor?

Türkiye 2000?li yılların başından itibaren uyguladığı politikalarla insan, bilim ve teknoloji geliştirme alanında çok önemli atılımlar yapmıştır. Her şeyden önce Milli gelir içinde AR-GE?nin payını binde 4?lerden yüzde 1,06?lara kadar yükseltmiştir. Özellikle 2023 hedefleri içinde yer alan GSYH?nın 2 trilyon dolara çıkarılması hedefinin Ar-Ge?ye ayrılan payın %3?e yani gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarılması ile birleştirilmesi başlı başına bilim ve teknolojide çok önemli sonuçların alınmasına katkıda bulunacak niteliktedir.

Türkiye?nin Ar-Ge Politikası ve Tarım Sektörü

Türkiye Ar-Ge politikaları Tübitak Vizyon 2023?e dayandırılmıştır. Bu belgede yer alan teknoloji alanları Üretim, Biyoteknoloji, Gıda İşleme, Bilişim, Koruma, Teşhis ve Tedavi, Muhafaza ve Ambalaj, Analiz ve Ölçme, Mekanizasyon ve Taşıma olarak belirlenmiştir. Ele alınan konuların pek çoğu tarımla iç içedir. Tarım ve gıda alanının Ar-Ge ile ilişkili teknolojik faaliyet konuları ise; Klasik ıslah ve biyoteknolojinin kombinasyonu ile yeni genotipler geliştirme Tohum, tohumluk, fide, fidan ve damızlık üretimi, Gen kaynaklarının karakterizasyonu ve muhafazası, İşlenmiş ürün çeşitliliği, gıda işleme yöntem ve süreçleri, Gıda güvenliği ve güvenilirliği, Tarım, orman, gıda ve su ürünlerinde araç, gereç, ve yapılar ile üretim sistemlerinin geliştirilmesi, Koruma, kontrol ve tedavi teknikleri ile hastalık zararlılarla savaşım ve entegre mücadeleyi etkinleştirme, Doğal kaynak ve yaban hayatının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, Tarım ve ormancılıkta uzaktan algılama ve erken uyarı sistemleri ile bilişim teknolojilerinin geliştirilerek yaygınlaştırılması şeklindedir ve hayvansal-bitkisel üretim sektörüyle ilişkilidir. Belge; ?Türkiye?yi tarım ve gıda alanında; bilime ve modern teknolojiye dayalı olarak, toplumun sağlıklı beslenmesini, gereksinimlerini yeterli nicelik ve nitelikte karşılayabilen, biyolojik çeşitliliğini koruyan ve toplumsal yarara dönüştürebilen, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir, verimliliği artan tarım ve tarımsal sanayinin de katkısıyla, uluslar arası alanda rekabet edebilen gelişmiş bir ülke haline getirmeyi amaçlamaktadır.?

Yukarda belirtilen gelişmeleri elde etmek yönünde Başbakanlık Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi(UBTYS,2011-2016) belgesi önemli tanımlamalar yapmaktadır. Buna göre Ar-Ge ve yenilik sistemindeki temel dinamiklerin işlevselliğini artıracak konulara dikkat çekilmekte ve bu şekilde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik gelişmelerin hızlandırılarak sürdürülebilirliğin sağlanması hedefi ifade edilmektedir. Yine belgede; insan kaynaklarının geliştirilmesi, Araştırma sonuçlarının ticari ürün ve hizmete dönüşümünün teşvik edilmesi, Çok ortaklı ve çok disiplinli Ar-Ge ve yenilik işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması, KOBİ?lerin yenilik sisteminde daha güçlü aktörler olmalarının teşvik edilmesi, Araştırma altyapılarının Türkiye Araştırma Alanı(TARAL)?ın bilgi üretme gücüne katkısının artırılması ve Ülkemizin çıkarları doğrultusunda uluslararası BTY işbirliğinin etkinleştirilmesi üzerinde durulmaktadır(Özçatalbaş, 2016).

Sonuçlar ve beklentiler

Türkiye 2003 yılından  son 13 yılda belirgin olarak bilim ve Ar-Ge politikalarında önemli hatta radikal değişimler yapmıştır. 2003 ile 2015 yılları arasında Türkiye milli gelirini 305 milyar dolardan 800 milyar dolara çıkararak GSYH?sını 2,6 kat artırmışken, aynı dönemde Ar-Ge?ye ayırdığı payı 5 kattan fazla artırmıştır. Dolayısıyla 2003 yılında gayrisafi yurtiçi hasıladan Ar-Ge?ye ayrılan pay binde 48 iken 2014 yılında yüzde 1,01, 2015 yılında ise yüzde 1,06?ya yükselmiştir. Ar-Ge harcamalarında özel sektör yaklaşık %50?lik pay ile ilk sıradadır, bunu yükseköğretim ve kamu kurumları takip etmektedir. Yine 2014 yılında Ar-Ge harcamalarının %51?i ticari kesim tarafından finanse edilirken bunu %26 ile kamu, %18 ile yükseköğretim, %3 ile yurtiçi diğer kaynaklar ve %1 ile yurtdışı kaynaklar takip etmektedir.

Ar-Ge kaynaklarının%4?ü ise tarıma ayrılmakta olup, söz konusu kaynağın %51?i kamu, %46?sı yükseköğretim ve %3?ü ise özel sektör tarafından yapılmaktadır.

Sonuç itibariyle; son birkaç yıldan beri yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2023 hedeflerine ulaşmak üzere kendini güçlü şekilde konumlandırmış olan Türkiye, bilim ve teknoloji alanında çağı yakalamak yönünde kararlılıkla yürümektedir. Tabii tüm paydaşların söze konu Ar-Ge ve Ar-Ya ekosistemini kurmak yönünde sürece dinamik ve yenilikçi politikalarla destek vermesi önemlidir ve tüm araştırma-geliştirme-yayım ve üretim sektörlerinin bu doğrultuda yüksek bir gelişme ivmesi yakalaması tüm toplumun ortak beklentisidir.

Ar-Ge ve Yenilik Ekosistemimiz ve Mevcut Kamu Ar-Ge Destekleri

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2605/arastima-ve-gelistirme-politikalari

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

14.06.2020 BM ve Temel İnsani Haklar! (6)
13.06.2020 BM’nin Gücü Açlıkla Sınanıyor! (5)
12.06.2020 Kovid-19 BM’de Değişimin Habercisi mi? (4)
11.06.2020 "Kovid-19 BM’de Değişiminin Habercisi mi?” (3)
08.06.2020 BM’nin Gücü Sağlıkla Sınanıyor! (2)
07.06.2020 Kovid-19, BM’de Değişimin Habercisi mi? (1)
27.04.2020 Buğday Üzerinden Yorumlar (3)
26.04.2020 Buğday Raporu ve Arz Güvenliği (2)
25.04.2020 Beklediğim “Buğday Raporu” Geldi! (1)
17.04.2020 Prof.Dr. Niddersan Acoh’un Salgın Hastalık Analizi! (1)
13.04.2020 Koranavirüs Tarım Sektörü için Tehdit mi?
06.04.2020 Tarımsal  Mafya (2)
05.04.2020 Tarımsal Mafya (1)
24.03.2020 Kötünün kötüsü korona mı?
15.03.2020 Bilgelik Çağı
09.03.2020 Gençlerin Tarım İlgisi!
28.02.2020 Üçüncü Tarım Orman Şûrası
21.02.2020 İkinci Tarım Şurası ile AB Müzakere Süreci
20.02.2020 İkinci Tarım Şurası
12.02.2020 Birinci Tarım Şurası ve Öncesi
20.01.2020 Bir yenilgi biçimi: 'Daha iyisini yapamam!'
16.01.2020 Uluslararası Antalya Kongresi
14.01.2020 Dijital Dönüşüm Süreci ve Yükseköğretim
22.12.2019 Dünya Tarım Gazetecileri ve Antalya Forumu
07.11.2019 Çelik Metreli Belediye Başkanı - 5
06.11.2019 Trafikte görmezden gelinen gerçekler - 4
16.10.2019 Trafikte kural tanımazlığın anatomisi -3
25.09.2019 'Ben trafiğe karşıyım!' Trafikte insan, kurum ve mevzuat -2
10.09.2019 Trafikte insan, kurum ve mevzuat -1-
21.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
08.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
31.07.2019 Kaplıca Kültürü ve Termal Turizm Ekonomisi
14.07.2019 Bilge Ülke Türkiye
04.07.2019 'Gelin Kardeş Olalım!'
25.06.2019 AB?de Tarım ve Sosyal Politika Eşgüdümü
23.06.2019 Altın Susam?in Markalaşma Potansiyeli
10.06.2019 Samimiyet Testi ve Toplumsal Refah!
25.05.2019 Osmanlı?nın Afrika?da Kadim İzleri
05.05.2019 Türkiye?nin Alternatif Turizm Şansı
13.04.2019 Antalya'nın Dördüncü T'si Teknoloji
10.04.2019 Sanayi ve Tarım Politikalarında eş güdüm ihtiyacı
07.04.2019 On beş mart 2019?a dair?
27.03.2019 Halkın feraseti ve beka meselesi!
11.03.2019 İstanbul?un ya da Antalya?nın vefası!
26.02.2019 Kavramlar üzerinden kutuplaşmak!
17.02.2019 Markalaşma ve bir başarı hikayesi!
09.02.2019 Türkiye markası ve zihinsel eşik!
31.01.2019 Eyvah! Saman ithal ediyoruz, tarım sektörü battı
18.01.2019 Rauf Denktaş Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
29.12.2018 Akıllı teknolojiler ve tarım 4.0
15.12.2018 Türkiye'nin marka şehir vizyonu
11.12.2018 Türkiye?nin turizm stratejisi ve sosyal politika işlevi
05.12.2018 Türkiye su zengini mi?
30.11.2018 2019 Türkiye ve dünyada Çorum yılı!
11.11.2018 Ulusal ekonomiler ve küresel şirketler
29.10.2018 Türkiye Gemisi 29 Ekimde limanda!
26.10.2018 Araştıma ve Geliştirme Politikaları
13.10.2018 Astronot yada çiftçi olmak!
03.10.2018 Halep?te bilim, savaş, medeniyet!
26.09.2018 İnsan ömrü 280 yıl!
19.09.2018 Pakdemirli ve tarım üzerine
11.09.2018 Kötüyü bertaraf etme reçetesi
06.09.2018 Küresel ısınma insanlık için tehdit mi??
31.08.2018 Dünya Peynir Şampiyonlar Ligi
27.08.2018 Süt sektörü ve peynir vizyonu
16.08.2018 Kaos tellalları!
10.08.2018 Bedirhan bebek!
04.08.2018 Uzman Bilgi ve Tarım Danışmanlığı ?
19.07.2018 Niyet Halis ya akibet!
12.07.2018 Acının günü!
01.07.2018 Prof.Dr. Tauf Nigzes
23.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
21.06.2018 İki seçenek var!
13.06.2018 'Komşu anneye bir kap yemek götürmek!'
12.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
30.05.2018 Gezide kaybolmak!
24.05.2018 Antalya?nın bir 'Güzel Ada'sı ?
20.05.2018 Bir Osmanlı güzeli ?Cumalıkızık?
18.05.2018 Üniversite ve yerel dinamikler-2
17.05.2018 Üniversitenin sinerjik etkisi
10.05.2018 Halkın vizyonu ve koltuk kapmaca!
02.05.2018 Başkanlığın götüreceği süreç!
28.04.2018 Zihin Kestiren Sistemler
19.04.2018 Kırın örtülü zenginliği
05.04.2018 Marka Olmak yada Olmamak!
28.03.2018 Yeni kuşak tatlandırıcılar - 2
27.03.2018 Şeker ve Tatlandırıcılar Sektörü
15.03.2018 Hakikaten ?Ne işimiz var Afrin?de!?
05.03.2018 Müttefiğe Zeytin Dalı!
30.12.2017 BİLİMİN IŞIK ETKİSİ!
24.12.2017 KENDİNE YABANCI!
20.11.2017 BEDBAHT İNSAN TİPOLOJİSİ
27.09.2017 DİL BAYRAMI; MİLLÎ EĞİTİM ve ENGRİ BÖRDS
17.09.2017 ÜNİVERSİTENİN TOPLUMSAL ROLÜ !
11.09.2017 İYİLERİN ZİRVE ÇAĞI
30.08.2017 30 AĞUSTOS: ?BİR OLMAK, VAR OLMAK !?
27.08.2017 TARIM CİDDİ BİR İŞTİR, ROMANTİZMİ KALDIRMAZ
12.08.2017 MEDYA'NIN MEDYASI! Ya da MEDYA?NIN MEDYAN?I OLMAK!
01.08.2017 ÂKİL İNSAN OLMAK!
23.07.2017 Türkiye Haklı !
28.06.2017 DUYGUSAL TEKNOLOJİ!
23.05.2017 HER YÜZYILDA YENİ BİR ENERJİ!
26.01.2017 BAŞKANLIĞA GÖTÜREN SÜREÇ!
28.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-2
25.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-1