Devlet Sanatçıları, yeni yönetimden beklentilere cevap veren TİP Sözleşmesi bekliyor?

Eklenme Tarihi: 13.08.2018 20:28:00 - Güncellenme Tarihi: 11.08.2020 09:45:01

GÜNCEL: Diyeceksiniz ki; "ülke ateş çemberinde ve Amerika kaynaklı dolar saldırısı ile karşı karşıya, hoca ise kendi derdinde. "Durum öyle değil! Bu ülke her türlü dışarıdan müdahaleye; tepkide bulunur, birlik olur, zarar görse de atlatır, tüm sorunları aşar. Ama devlette devamlılık esastır" ve ?hayat devam eder." Sanat, üretim demektir. Sanat kurumları çalışanları huzurlu olursa üretim artar. Olaya bu gözle bakalım lütfen. Teşekkürler.

Eskiler demişler ki;

1. İyi işi yapmak için ?kalb-i selim?e?; işi iyi yapmak için ?deneyime/tecrübeye?,

2. Doğru işi yapmak için ?akl-i selim?e?; işi doğru yapmak için ?bilgiye?,

3. Güzel işi yapmak için ?zevk-i selim?e; işi güzel yapmak için ?edebe?,

4. Hepsini birlikte yapmak için ise ?irfana? ihtiyaç vardır...

Hayatım boyunca, bu dört maddenin ışığında, 38 yıllık bir sanatçı-akademisyen ve iletişim Dr. olarak; bildiklerimizi yazarak, sanat kurumlarımızın/çalışanların sorunlarını ve çözüm yollarını ilgili makamlara duyurmaya çalışıyorum.

Geçen yazımızda İstanbul Eylem Planı üzerinde duracağımız söylemiştik, ama ?Konservatuar sanatçıları teşvik listeleri 7. imza olan Başbakanlık kalktığı ve imzanın kimin atayacağı belirlenmediği için MEB?de 20 gündür bekletiliyor? haberi üzerine ?TİP Sözleşmesi? konusunu ele almak zorunda kaldık.

San.  Öğr. Elm. yıllardır bu 7 imza yüzünden ikramiyeleri 4-5 ay geç alıyor ve mağdur ediliyorlardı, ama kimse ilgilenmedi. TİP Sözleşmesi?ndeki ?bir madde Anayasa hükmü? imiş gibi kimse dokunmadı? Ayrıca İTA amiri olan rektörün imzası ile diğer ikramiyeler veriliyor da, teşvikler neden verilemiyor? cevabını yıllardır alamadık! Çünkü, Konservatuardan çıkan listeler üzerinde kimsenin/makamların;  oynama, çıkarma-ekleme yetkisi yok. Sadece imzalar için geçen 5 ay, yazık değil mi?

Kültür ve Turizm Bakanı?nın; 15 yıllık AK Parti iktidarında sürekli değiştiğini, verilen ve olgunlaştırılan bu gibi konuların sonuca ulaşamadığını, Maliye Bakanı ve Kültür-Memursen yetkilikleri dahil herkesin olumlu görüş içinde olduğunu, Ocak 2018?de bu sisteme geçileceği vb. sürekli söylenmesine rağmen 2018 Eylül ayını bulmuş olduk.

İşte, aşağıdaki beklenen çözüm; emekliliği hızlandıracak ve imza kırtasiyesini de ortadan kaldıracaktır.

Acaba; Sanatçıların (400 kişi) teşvik ikramiyelerinin Bayram öncesi  ?seyyanen ödenmesi? yapılamaz mı? sorusunu da sorarak konuya girelim.

Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslar?dan ilgili bölümleri alarak yazımızı düzenlemek, çözümleri önermek istiyoruz.

*07/06/1987 tarih ve 19480 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararı tarihi: 07/05/1987, Bakanlar Kurulu Kararı sayısı: 87/11782

BİRİNCİ BÖLÜM / GENEL HÜKÜMLER/ Amaç, Kapsam, Tanımlar

Amaç

Madde 1 ? Bu Esasların amacı 2 nci madde kapsamına giren personelin sözleşmeli ola­rak çalışma esaslarını, bunlara ödenebilecek sözleşme ücretlerinin üst sınırlarını, sağlanacak sosyal yardımlar ile benzeri diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 ? Bu Esaslar, teknik bünyeye dahil olmayan ve haklarında Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekenler hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu­nunun Ek Geçici 12, 13 ve 14 üncü maddeleri kapsamına dahil personel ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Devlet Klasik Türk Müziği koroları, Devlet Türk Halk Müziği Koroları, Devlet Çok Sesli Müzik Korosu, Devlet Halk Dansları Topluluğu, Devlet Türk Müziği Toplulukları, Oda Orkestraları, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, diğer sanat kuruluşları sanatçıları, sanatkârları ile Devlet sanatçılarını kapsar.

Tanımlar

Madde 3?

"Atama Amiri'" sözünden, Rektör, Kültür ve Turizm Bakanı, Devlet Opera ve Balesi Genel Mü­dürü, Devlet Opera ve Balesi Müdürü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Belediye Başkanı,? anlaşılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Sözleşme Ücretlerinin Tespiti

Madde 5 ? Aylık brüt sözleşme ücretlerinin tespitinde esas alınmak üzere kurumlar­daki benzer personel arasında 4 üncü maddedeki ücret sınırlarını aşmamak üzere dengeli bir şekilde Bakanlıkça ve belediye başkanlığınca puan gruplaştırılması yapılır.

.

Madde 9 ? Bu Esaslar kapsamına giren personel, Devlet Memurları Kanununda öngörülen doğum, ölüm, evlenme, tedavi ve yakacak yardımlarından; ayrıca özel kanun ve yö­netmeliklere göre sağlanan giyecek yardımlarından aynen yararlandırılırlar.

(Değişik: 27/07/1993 tarih ve 93/4664 sayılı B.K.K) Sözleşmeli olarak çalışanlara, çalıştıkları günlerle orantılı olarak ( hastalık ve senelik izin süreleri dahil) Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ödenmek üzere mali yıl içinde dört aylık ücret ikramiye olarak verilir. Ayrıca, olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilenlere ilgili Bakanın teklifi ve Başbakanlık Onayı ile iki aylığa kadar (iki aylık dahil) ücret teşvik ikramiyesi olarak verilebilir.

Madde 11?Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun tespit edeceği özel şartların yanı sıra, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları da taşımaları gereklidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler, İşlemler

Madde 14 ? (Değişik: 12/06/2008 tarih ve 26904 sayılı R.G.) Kurumların norm pozisyonları ile bu pozisyonlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça belirlenir.

Madde 15 ? Sözleşme süreleri bütçe yılı İle sınırlıdır. Bu Esaslara göre çalıştırılacak elemanların kurum, unvan, sayı ve ücretlerini belirten cetveller ve tip sözleşme örneklerinin malî yılın birinci ayı sonuna kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirilerek vize ettirilmesi şarttır. Bütçe yılı içinde görevlendirilecek yeni sözleşmeli personel için de ilgili Bakanlıkça ayrıca düzenlenecek ek cetvellerin Maliye ve Gümrük Bakanlığına vize ettirilmesi gereklidir.

Söz konusu vize işlemleri yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.

(Ek: 12/06/2008 tarih ve 26904 sayılı R.G.)Maliye Bakanlığınca vize edilen pozisyonlarda çalıştırılan personelin kurum içi birim değişiklikleri, norm pozisyonlarında aynı unvanlı boş pozisyon bulunması kaydıyla, belirlenen norm pozisyon usul ve esaslarına göre Bakanlıkça karara bağlanır. Karara bağlanarak gerçekleştirilen kurum içi birim değişiklikleri, onbeş gün içerisinde Maliye Bakanlığına bildirilir.

Madde 18 ? 17/5/1982 tarihli ve 8/4715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 19 ? Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 20 ? Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

KONU:

TİP Sözleşmesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı?ndaki korolar/orkestralar/topluluklar ve Üniversiteler Konservatuarları?nda çalışan sanatçılar, kadro karşılığı olarak aynı TİP sözleşmesi ile çalışmaktadırlar. Bunların sayısı o kadar çok değil (Bakanlık:1.300, Konservatuarlar: 400 civarı), ama yıllardır özlük haklarının iyileştirilmesini bekliyorlar. TRT sanatçıları, 5 sene önce bu sorunu çözdü bile? Sanatçılar özlük hakları iyileştirilmeyince, yaş sınırını bekliyorlar. Oysa konservatuarlarda yetişen yüzlerce başarılı genç kadro peşinde koşturuyor.

Ekte verdiğimiz madde ile; yıllardır verilen sözler yerine getirilmiş, devlete mali bakımdan çok yük getirmemiş, gereksiz kırtasiyeden kurtulunmuş, teşvik ikramiyesinin yöneticiler elinde yanlış kullanımına son vermiş, topluluklarda gençleşmeyi sağlamış ve yeni  gençlerle sinerji getirilmiş? olacaktır.

OCAK 2019?DAN SONRA HAZIRLANACAK VE UYGULANACAK ?TİP SÖZLEŞMESİ? ÇÖZÜM TEKLİFİMİZ:

İKİNCİ BÖLÜM SÖZLEŞMELERİN YAPILMASI VE SÖZLEŞME ESASLARI Madde 4.

(YENİ) Madde 15:

2017 Mali yılı ile birlikte; "Bakanlık Sanat kurumlarında görev yapan (Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Opera Bale Genel Müdürlüğü) ile Üniversite Konservatuarlarında (Sanatçı Öğretim Üyeleri/Elemanları) görev yapan sanatçılar ile sanatkâr memurlara; yıl içerisinde ödenen 6 adet ikramiye (teşvik ikramiyeleri dâhil) tutarı, 12 aya eşit şekilde dağıtılarak maaşlara eklenerek her ay ödenir."

Madde 15: (Ek Madde):

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde TİP Sözleşmesi ile görev yapan sanatçıların ve Konservatuarlar Sanatçı Öğretim Elemanları/Üyeleri?nin ek göstergesi 6400?dür.

Yeni dönemde hızlı ve atak bir yönetim ve karar mekanizması kurulacağı sözü verildiğine göre; sanatçıların özlük haklarını Sn. Bakan?dan hızlı bir şekilde düzeltmesini beklemek hakları olsa gerek?

Uygulamacı Sn. Bakan?ında gereğini yapacağını umuyor ve bekliyoruz.

İlgi (gerekçeli) yazı linklerim:

http://www.internethaber.com/sn-basbakanimiza-devlet-sanatcilarindan-mesaj-var-1715400y.htm

http://www.enpolitik.com/haber/195555/ay-devlet-korolari-ve-topluluklarini-anlatti.html

http://www.internethaber.com/cumhurbaskanimiza-sanatcilarin-ozluk-haklarini-iyilestirebilme-firsati-dogdu-1853547y.htm

http://www.internethaber.com/herkes-basarili-ise-muzik-alani-sorunlari-nicin-cozulmuyor-1574807y.htm

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2422/devlet-sanatcilari-yeni-yonetimden-beklentilere-cevap-veren-tip-sozlesmesi-bekliyor

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

10.08.2020 “Müzik Eğitimi Projesi” Hangi İhtiyaçtan Ortaya Çıktı?
07.08.2020 Itri Güzel Sanatlar Lisesi yazım için eleştiri var!
03.08.2020 YÖK, “Bilimsel Hazırlık Programı”ndan Neyi Amaçlıyor?
29.07.2020 “Müzik Dersi Öğretim Programı’nın” Bu Şekliyle Başarı Zor!..(3)
24.07.2020 YÖK ile MEB “Müzik Dersi Öğretim Programında” Birleşemiyor? (2)
17.07.2020 MEB Müzik Dersi Öğretim Programı Ne Anlatıyor? (1)
13.07.2020 MEB, Pedagojik Formasyonu neden kaldırdı?
08.07.2020 Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yapılanmasında Yanlışlar Var! (3)
04.07.2020 Müzik Üniversitesi 3 Yıl Önce Heyecanla Kurulmuştu!…(2)
29.06.2020 Ankara Müzik ve G.S.Üniversitesi’nde 3 Yılda Neler Oldu?... (1)
22.06.2020 Yeni Kurulacak MEB Itri Güzel Sanatlar Lisesi’ni Araştırdık!
19.06.2020 Üç Tip “Yeni Üniversite” Modeli Yararlı Olur mu?
15.06.2020 Atlas Üniversitesi’nde Misyon ve Vizyon Nasıl?
09.06.2020 "Yeni Normalleşme Sureci" böyle mi olur?
30.05.2020 Türk Müziği (Musıkisi) evrensel değil mi ki?
27.05.2020 Lokman Hekim Üniversitesi misyon ve vizyonu doğru mu?
18.05.2020 İstanbul Erkek Lisesi'nde (İELEV) misyon ve değerler…
11.05.2020 İstanbul Kent Üniversitesi misyon ve vizyonu…
05.05.2020 Danışmanlık müessesesi ve rektör atamaları…
01.05.2020 Vakıf Üniversitesi  Mütevelli Heyeti ve Rektör Atamaları…
25.04.2020 Üsküdar Üniversitesi’nin Misyon ve Vizyonu
20.04.2020 Nişantaşı Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu!
15.04.2020 Akademide; denklik, özgeçmiş, yapılanma ve etiklik!
10.04.2020 AK Parti’nin Üniversiteler Yasa Tasarısı Ne Getiriyor?
06.04.2020 Sanat ve Tasarım Fakültesi yapılanması doğru mu?
02.04.2020 Üniversitede, “dekan” atamaları nasıl olmalı?
29.03.2020 YÖK’ün Bölüm/Ders İsmi Sadeleştirme Taslağına Bakış!...
25.03.2020 Müzik Bölümü, Müzik Terimleri Sözlüğü’nde yanlışlar!
18.03.2020 Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü ne yetiştiriyor?
14.03.2020 4. İstanbul Folkloru Sempozyumu’nun ardından…
07.03.2020 MEB,YÖK ile neden protokol imzaladı ki?
04.03.2020 İstanbul Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu doğru mu?
29.02.2020 Ayvansaray Üniversitesi Misyon ve Vizyonu….
24.02.2020 Ayvansaray Üniversitesi misyon ve vizyonu….
18.02.2020 Akademik ilanlarda, yönetmeliklere neden uyulmuyor?
14.02.2020 Müzik Projeleri eğitime ve halka yansıyor mu? (3)
09.02.2020 TÜBİTAK-Müzik Projeleri Eğitime Yansıyor mu?!...(2)
05.02.2020 TÜBİTAK ile yapılan “Müzik Projeleri”ne bakış...
02.02.2020 CHP’nin Eğitim Çalıştayı’nda Neler Konuşuldu?
27.01.2020 Konser afişlerinde terminolojik yanlışlar var…
23.01.2020 SANAD Kongresi bildirilerindeki yanlışlar... (3)
17.01.2020 7100 Sayılı Yasanın Mahzurları Acilen Giderilmelidir!
11.01.2020 SANAD Kongresi Müzik Bildirilerinden Örnekler…(2)
08.01.2020 SANAD Kongresi’nde 'etik' (1)
04.01.2020 İkinci Uluslararası Halk Müzikleri Festivali Yapıldı mı?
23.12.2019 Nasıl Doçent ve Profesör sonra Rektör olunuyor?
17.12.2019 Etik olmayan “bildiriler” ve hak edilmeden “alınan unvanlar”
09.12.2019 Akademide 'yönetmelikler' neden 'yanlış' uygulanıyor?
06.12.2019 Eğitim 2023 Vizyonu?ndan kim, hangi kurum yetkili?
02.12.2019 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' sunulan şekliyle mi çıkacak?
25.11.2019 Peki, akademik danışmanlar ve yardımcılar ne yapıyorlar?
19.11.2019 İslam?da 'münakaşa' var mı yok mu?
14.11.2019 Öğretim üyeleri, neden 'etik dışı' davranışlara yöneliyor?
11.11.2019 Neyimiz eksik ki akademide değişim sağlanamıyor?
09.11.2019 95.Yılında Musıki Muallim Mektebi Çalıştayı Yapıldı! Sonuç?
04.11.2019 2019 THO Çalıştay Raporu karmakarışık olmuş!?(2)
31.10.2019 '2019 Halk Dansları Çalıştayı' sonuç bildirgesinde ne diyor? (1)
27.10.2019 'Fitneye Fırsat Vermemek' için, 'Siyasi Ortamı' Düzeltmek Gerekmez mi?
24.10.2019 ?Akademik Unvanda? Yabancı Dil Sorunu Çözülemez mi?
21.10.2019 Üniversite içi atamalarda, 'liyakat ve yetenek' neden önemsenmiyor?
19.10.2019 İdari görevdeki akademisyen, unvanını nerelerde kullanmamalı?
15.10.2019 Külliye?deki Neşet Ertaş etkinliğinde, 'sahne sanatı' kuralları uygulandı mı?
10.10.2019 Yazar Alev Alatlı?nın PR Çalışmasını Kim(ler) Devam Ettiriyor??
06.10.2019 Akademik Kadrolarda, Yönetmelikler Uygulanmıyor!
30.09.2019 Akademik 'Kongrelerde' senkron tutmuyor!
27.09.2019 İstinye Üniversitesi?nin misyonu-vizyonu!
21.09.2019 Üniversiteler, 'bu protokol' ile' 'sanat merkezi' olabilir mi?
18.09.2019 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, misyonu-vizyonu!
14.09.2019 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi?nde misyon-vizyon...
09.09.2019 İstanbul Kültür Üniversitesi?nde misyon-vizyon nasıl?
05.09.2019 MEF Üniversitesi ve Eğitim Fakültesi Misyon-Vizyonu!...
24.08.2019 11.Kalkınma Planında; Yabancı Dil,Yükseköğretim Maddeleri!?(4)
21.08.2019 11. Kalkınma Planında, Öğretmenlik ve Yükseköğretim!...(3)
16.08.2019 MEB, Meslek Kanunu ve 11.Kalkınma Planı!... (2)
09.08.2019 'Eğitim' için 11.Kalkınma planında neler var? (1)
05.08.2019 'Plandaki maddelerle kültür/sanatta gelişme çok zor?'
01.08.2019 11.Kalkınma Planında Kültür/Sanat Maddeleri?(2)
28.07.2019 11.Kalkınma Planında Kültür/Sanat?(1)
25.07.2019 Kurumları; Başkanlar mı,Yönetim Kurulu mu yönetir?
23.07.2019 Yıl: 2019... Akademik Teşkilat Kanunu 2547?de Konservatuarların yeri neresi?
17.07.2019 MEB, Kültür, Çalışma, Çevre Bakanlıkları ve misyon-vizyon!
13.07.2019 İnsanları etkilemek zor mudur? Nasıl başarılır?
06.07.2019 2019?da, Konservatuarlar?ın Güncel Durumu Nasıl ?
30.06.2019 CB Kurulu, İstanbul seçimi, Yeniparti, Hükümet?te Revizyon ve MEB
28.06.2019 Üniversitelerde, liyakat, yayın ve sahte dergiler sorunu!
23.06.2019 İTÜ TMDK?nın Cazibesi ve Misyon-Vizyonda Durum!...
18.06.2019 Milli Savunma Üniversitesi ve MEB?te ?misyon-vizyon? durumu!
15.06.2019 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde; Misyon-Vizyon Doğru mu?
12.06.2019 Üniversitede; ?Misyon? ve ?Vizyon?da Bir Gelişme Yok!...
08.06.2019 Hukuk ve İlahiyat Fak. Eğitimi?nde Neler Oluyor?
03.06.2019 Kur?an; ?Eleştiri Kültürü? ve ?Benlik/Kibir? için Ne Diyor?!..
31.05.2019 ?Etik? Olmayan Siyasetçiye, ?Makam? Verilmeli mi?
29.05.2019 Üniversitede; ?etik? olmayan ?kişi?, üst makamlara atanmamalıdır!..
24.05.2019 Bakan Z.Selçuk?un, Milli Eğitimdeki, ?reform? mu?!..
22.05.2019 İslam?da; Evlilik, Doğruluk, Sevgi,Güvenilir Olmak!..
19.05.2019 Konservatuarlarda; ? İdarecilik? ve ?Etiklik? İkilemi!
16.05.2019 Alanında Tek Eser; Filateli?de Folklor?
13.05.2019 İslam?ı Sadece; ?Öğrenmek/Bilmek? Değil, ?Uygulamak? Gerekli!..
12.05.2019 Müzik,Sadece; ?Sanat? Değil, ?Bilim? ise, Ciddi Olunmalıdır?
09.05.2019 26.İstanbul Türk Müziği Festivali?nde neler oldu?
06.05.2019 Müzik Bildirileri ?Alana? Değil, Sadece ?Unvan Almaya? Yarıyor?
01.05.2019 Akademisyen; Okumadığı için mi, Bildiriler Yanlış Yazılıyor?
29.04.2019 Müzik alanı ?bildiri başlıklarından?, bir anlam çıkmıyor?..
25.04.2019 Müzik bildirileri başlıkları anlamsızlık rekoru kırıyor..
21.04.2019 Sn. Cumhurbaşkanımız, alt akademisyenler ilgilerinizi bekliyor?!..
18.04.2019 ?Yabancı kelimelerin?, Türk Müziği?ne yararı var mı?
16.04.2019 Unvanlara rağmen; Türk müziği terminolojisinde gelişme yok!..
14.04.2019 Akademisyenlerin özlük haklarını vermek, çok mu zor? (2)
11.04.2019 Akademisyenlerin özlük haklarını vermek, çok mu zor? (2)
08.04.2019 26.İstanbul Türk Müziği Festivali, zengin program ile başlıyor?
04.04.2019 Sn.Cumhurbaşkanım: YÖK?te, her unvan temsil edilmelidir!
02.04.2019 Müzik, sanat, eğitim, program, YÖK, konservatuar
31.03.2019 Şanlıurfa-Adıyaman Konferansları ve ?4 Kardeş Şehir? Konseri...
28.03.2019 Adıyaman Üniversitesi Rektörü, 8 yılda neler yapmış?
25.03.2019 Harran Üniversitesi Rektörü M. Sabri Çelik, ne yapmak istiyor?
18.03.2019 Kültür/Sanat kurumları revize edilmeyecek mi?
16.03.2019 Seçim 2019: AK Parti?nin iletişim hataları var mı?
10.03.2019 YÖK?ün, ?Yağmacı Dergiler? açıklaması, akademinin temizlenmesine yol açar mı?
07.03.2019 Seçim 2019?a giderken, CHP?nin iletişim hataları! (1)
02.03.2019 Toplumda ?edep duygusu? kalmadı mı?
24.02.2019 Günümüz kadını, ?el veya ev işi? yapmıyor mu?
21.02.2019 Müzik alanı, lisans ?Yeterlik Okuma Listesi? var mı?
12.02.2019 Aileler gençlerden neden şikayetçi?
09.02.2019 İslam ülkeleri bilimde geride mi?
06.02.2019 ?Hem değerli, hem önemli bir insan? olunur mu?
02.02.2019 Müslümanların en büyük kaybı; bilimdir ve hala da öyledir? (2)
31.01.2019 ?İlim Çin?de bile olsa, gidiniz? denmiş! Peki nereye gitmişiz? (1)
29.01.2019 Akademik teşvik, akademisyenleri memnun etmedi?
27.01.2019 Eğitim Kurumları Yöneticisinin Yetiştirilmesi nasıl olmalı?
22.01.2019 Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı müthiş!
18.01.2019 Toplum içindeki ?başı açık kadın?, İslam?ı nasıl yaşamak istiyor?
13.01.2019 Sn.Cumhurbaşkanımız, sanat/kültürden neden memnun olmuyor ki?
11.01.2019 Konda?nın ?toplumsal değişim raporuyla? aynı fikirde miyiz?
07.01.2019 Toplum içindeki ?erkek? İslam?ı nasıl yaşamak istiyor?
03.01.2019 Toplum içindeki ?kapalı kadın? İslam?ı nasıl yaşamak istiyor?
01.01.2019 Bir el değdi! Akademik ilanlarda, lisans mezuniyeti/lisansında Y.L./Dr. /Doç?lik öncelenmeye başlandı! Neden?
29.12.2018 Muhafazakar örgütlenme Sn. Erdoğan?ın desteğiyle tam gaz devam ediyor?
26.12.2018 MEB eğitim sendikalarının raporlarını, dikkate alıyor mu? (2)
24.12.2018 Sn. Cumhurbaşkanımız yine ?isabetli? konuştu ama uygulamalara yansımıyor?
21.12.2018 Türk Eğitim-Sen?in, MEB raporu hayata geçiyor mu? (1)
19.12.2018 Devlet-Vakıf Üniversitesi ikilemi, Kitap yayını, Yabancı dil, Lisansın önemi?(2)
15.12.2018 Üniversitelerde aidiyet, Doçentlik sözlü sınavı, etki faktörü yüksek yayın?(1)
13.12.2018 Her tür müziği içine aldığınızda, Halk Müzikleri Festivali olur mu?
09.12.2018 'Akademisyenlerin Güncel Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı' yararlı oldu mu?
05.12.2018 'Akademisyenlerin Güncel Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı?na davetimiz var...
01.12.2018 Bir el değdi! Akademik ilanlarda, lisans mezuniyeti/lisansında Y.L./Dr. /Doç?lik öncelenmeye başlandı! Neden?
27.11.2018 ?Güzel Sanatlar? alanı, hangi amaçla ?Mimarlık vb.? ile birleştiriliyor!
24.11.2018 Mesleki ve Teknik Eğitim?e bağlanan, MEB Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin, günahı ne?
19.11.2018 Sn. Cumhurbaşkanımıza arz ederim: Kültür-Turizm birlikteliği ?sinerjiyi? yakalayamadı?
15.11.2018 Üniversitelerimizde konuşulanlar, sorular ve cevapları? (2)
13.11.2018 MEB?in resmi yazısındaki Türkçe yanlışlar, ol(a)maz dedirtiyor!...
08.11.2018 Üniversitelerimizin genel eksikleri; sorular ve cevaplar? (1)
03.11.2018 Üniversitelerin Dr. Öğr. Üy. ve Doç. kadro ilanları neden farklı?(19)
29.10.2018 Vay arkadaş! Yurtdışı eğitiminde de ?denklik mağduriyetleri? varmış! (18)
26.10.2018 Bakan Sn. Ziya Selçuk'un, 'MEB 2023 Eğitim Vizyonu? nasıl karşılandı?
23.10.2018 Bazı üniversitelerde 7100 sayılı yasa neden farklı uygulanıyor? (17)
21.10.2018 SETAV raporu: Akademisyenlerin ?uluslararasılaşması? ne demek? (16)
18.10.2018 ?Ek göstergeler? ve Dr. Öğr. Üy.?nin ?emeklilik makam tazminatları? sorunu...(15)
15.10.2018 7100 sy. yasa için, Sn. Cumhurbaşkanımıza; (Y. Doç. ve Doç.?lar adına) arz ediyoruz?(14)
12.10.2018 ?Sosyal Bilimler? alanında, yazar ve indeks sıkıntıları var mı? (13)
08.10.2018 ?Sahne Sanatı? alanı, Doçentlik başvurusundaki farklılıklar neden? (12)
05.10.2018 THO alanı akademisyenleri, Doçentlik başvurusunda mağdur ediliyor? (11)
01.10.2018 Akademisyenlere verilen ?akademik teşvik?, yararlı oldu mu? (10)
29.09.2018 ?Tokat?a gitmek gerek? dediler; gittik, gezdik, gördük ve yazdık!
27.09.2018 Ankara Müzik ve GS Üniversitesi Çalıştayı başarılı oldu mu?
23.09.2018 Türkiye Milli Eğitimi; ?yabancı dil öğretmede? neden başarısız?..(9)
21.09.2018 Ülkemizden giden ?beyin göçü? ciddi bir konu, şakaya gelmez!... (8)
18.09.2018 Doçentliğe geçişte; ?lisans eğitimi? mutlaka önemsenmelidir?..(6)
14.09.2018 Doç. unvanı, ?hangi tarihten? itibaren geçerlidir?..(5)
09.09.2018 Jüri üyeleri, ?Doç.lik eser değerlendirmelerinde? neler yapıyor, neler?!..(4)
07.09.2018 Üniversite idarecilerinin ?mobbing? yapması; gelişmeyi engellemez mi? (3)
03.09.2018 İlk akademisyen Arş.Gör.; ?kişisel karakter analizi?ne neden tabii tutulmuyor?!..(2)
01.09.2018 Akademisyen, kaliteli yetiştirilmezse ne olur? (1)
30.08.2018 Prof. İbrahim Ortaş haykırıyor; ?Çukurova?da anız yakılması mutlaka engellenmeli??
25.08.2018 Sn.Alev Alatlı; ?sistemler binicisine göre mi kişner?? dedi, doğru mu?
17.08.2018 Bakan Sn. M. Ersoy?un ?İstanbul Eylem Planı? ancak ?eylemci kişilerle? başarılı olur!
13.08.2018 Devlet Sanatçıları, yeni yönetimden beklentilere cevap veren TİP Sözleşmesi bekliyor?
12.08.2018 Popüler isimlerin Ağustos?ta çıkan ?yeni parçaları? pek iyi değil!...
09.08.2018 Başkan; ?kültür/sanat projeleri? ile, yeni dönemi ?ateşlemek? istiyor!...(2)
06.08.2018 Başkan?ın ?eğitim projeleri?, ?ateşleyici güç? olabilecek mi?..(1)
04.08.2018 Müzik yarışmaları seçici kurullarında kimler yer almalıdır?..
31.07.2018 Üniversiteler artıyor ama ya eğitim kalitesi?
30.07.2018 ?Liyakat? önem kazanırsa Türkiye uçarmış? Gerçekten mi?
22.07.2018 Milli Eğitim Bakanı Sn. Ziya Selçuk, eğitimi inşa edebilecek mi?
19.07.2018 Yeni sistemle birlikte, müzik kurumlarında revizyona gidilmelidir!
13.07.2018 'Müzik Eğitimi ABD programları..' yazıma, Prof.Dr. M.Şişman'ın açıklaması?(5)
09.07.2018 Müzik Eğitimi ABD programlarında ?terminoloji? yanlışları!..(4)
03.07.2018 ?Millet ve bir olmak? iradesi, ?akademisyenler? için de gerekli!
30.06.2018 Ey makam sahibi! Görevden alınınca ?temiz, ve günahsız" olacağını mı sanıyorsun?
27.06.2018 Üniversitelerde; ?Sahne sanatları? yapılanmasında da anlaşamıyoruz?!..
23.06.2018 Tenakuz dolu yönetmeliklerle üniversiteler yönetilemez! (2)
21.06.2018 Tenakuz dolu yönetmeliklerle, üniversiteler yönetilemez! (1)
18.06.2018 Müzik ve GS Üniversitesi, acilen; Ankara Müzik ve Sahne Sanatları Ün. ve Ankara Güzel Sanatlar Ün.?ne dönüştürülmelidir...
08.06.2018 İstanbullu olmak nasıl bir şey?
01.06.2018 Her kesime müjde var da; Devlet Sanatçıları ve Sanatçı Öğretim Elemanları üvey evlat mı?!..
27.05.2018 Y.Doç.liği kaldıran 7100 sayılı yasanın mahzurları KHK ile düzeltilemez mi??
23.05.2018 ?Devlette devamlılık? esastır, bazı sanatçıların "hak ihlalleri" çözülmeli?
18.05.2018 Festival konserleri kulislerinde, siyasete dersler var!..
12.05.2018 İslam dininde; ?yalan ve küfür? caiz mi?!..
10.05.2018 ?Müzikte Stratejik Yaklaşımlar, Uluslararası Sempozyumu? devam ediyor?
08.05.2018 ?Müzikte Stratejik Yaklaşımlar, Uluslar arası Sempozyumu? yarın başlıyor...
03.05.2018 Seçim müjdeleri için, Sn. Cumhurbaşkanımıza açık çağrımız var?
02.05.2018 ?Cesaretle yazmak? ve ?etik/görev sorumluluğuyla? çalışmak!
27.04.2018 Eğitimci İbrahim Taşel?den velilere tavsiyeler!..
24.04.2018 İstanbul Türk Müziği Konseyi?nden (Müzdak), siyasilere çağrı var?
22.04.2018 Genç dizi/tiyatro oyuncuları, şarkı söylemede neden başarısız?
18.04.2018 Ankara Müzik ve GS Üniversitesi ilanında, terminoloji hataları var!
13.04.2018 İHL?lerde ?deizm? korkusu mu var?
07.04.2018 193 üniversitemiz var, ama; bilim/sanat kurumları anlaşamıyor!?
05.04.2018 2018?e giderken, siyasi partilerin ?halk gözündeki? analizi sorunlu!..
30.03.2018 2019?a doğru; Milletvekili listeleri gençleştirilmeli!...
25.03.2018 Ey makam sahibi; sorumlu, saygılı, birleştirici, paylaşımcı, erdemli ol!
20.03.2018 7100 Sy. yasa ile getirilen ?Dr.Öğr.Üyesi?, bir ?ana unvan? değildir!?
16.03.2018 Mevcut 36 bin Y. Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi idari görevlerden alınsa nasıl olur?
14.03.2018 Bir milletvekili, ?özlük haklarında? kaç Y. Doç.?a bedel!...
10.03.2018 ?Sanata öncelik vereceğiz? diyen Cumhurbaşkanımız, sanatçı sözleşmesine (TİP) mutlaka el atmalı!..
08.03.2018 Cumhurbaşkanımız; ?Y.Doç.lik kalksın? dedi,ama!, yerine ?Dr.Öğr.Üyesi? geldi!...
06.03.2018 Üniversitelerdeki usulsüzlükler, TBMM?de dile geldi de ne oldu?!..
03.03.2018 7 aydır tartışılan, adına yasa çıkartılmaya çalışılan Y.Doç.ler kimlerdir?
01.03.2018 Sen kimsin!; milli mi, çağdaş mı?..
26.02.2018 Cumhurbaşkanımız; 12 yıldır ?kültür/sanat ilk sıralara gelecek? diyor, ama!...
23.02.2018 TBMM; 36.000 Y.Doç. Dr.?un sorunlarını çözmeyen tasarıyı kabul etti!...
22.02.2018 Mecliste 2.gün Y.Doç.lik tasarısı görüşmelerinde, kim ne dedi?
21.02.2018 50.00 Y.Doç.Dr., Dr.Arş.Gör, ÖYP?li Arş.Gör; TBMM Genel Kurulu?nu takip ediyor?
18.02.2018 TBMM Üyelerine arz ediyoruz; bu tasarı ?mevcut Y.Doç.Dr.? lara? çözüm getirmiyor!...
14.02.2018 Mevcut Y.Doç.Dr.?lar ve kadrosuz Doç.ler; TBMM?den ?yerli ve milli bir tasarı? bekliyor!?
11.02.2018 Mevcut Y.Doç.ler; TBMM Eğitim Komisyonu Raporu?yla bir şok daha yaşadı!..
07.02.2018 Z.Berksoy, A.Erbaş, Bir Belediye Başkanı ve Trafik Çilemiz?