Kent kültürü ve beyin göçü!

Eklenme Tarihi: 23.06.2018 05:18:00 - Güncellenme Tarihi: 07.08.2020 00:49:18

Gelişmiş ülkeler kendi insanlarının potansiyelinden üst düzeyde yararlanmalarının yanında, diğer ülkelerdeki nitelikli ve potansiyeli yüksek insan kaynaklarından yararlanmak üzere çok uygun koşullar sağlamakta ve potansiyeli olan herkese kapılarını açmaktadırlar. Bu durum bir bakıma nitelikli insanları kazanmaya, kapmaya yöneliktir ve gelişmişliklerini devam ettirmek yönündeki bilim ve insan kaynakları politikalarının gereği olarak bunu gerçekleştirirler. Bunun sonucu ortaya çıkan hareket kısaca ?beyin göçü? olarak ifade edilmektedir. Tabii bunun yanında bir üretim faktörü olarak ihtiyaç duyulan işgücünün veya kol gücünün karşılanmasına, emek piyasasındaki eksikliğin giderilmesine yönelik olarak da insan kaynağına talep olur ve ülkeler arasında veya bölgeler arasında akış vardır. Aynı şekilde hem beyin göçü ve hem de kol gücü göçü sadece ülkeler arasında değil,  ülkeler içinde de benzer bir nüfus hareketi görülmektedir. Tüm ülkelerde özellikle nitelikli insan varlığının, gelişmiş bölgelere doğru hareketi belirgindir. Türkiye?de de daha iyi iş olanaklarına sahip olmak üzere beyaz yakalıların İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara gibi gelişmiş bölgelere olan göçleri, diğer bölgelere olan göçlere göre daha fazladır. Yine beyaz yakalıların hareketi dışında, işsizlik ve iş kaybetme riski nedeniyle kentlere göç belirgin ve yaygındır.

Antalya neden cazibe merkezi

Antalya bir sanayi kenti olmamasına rağmen, özellikle eşsiz doğal güzellikleri ve tarihi derinliği nedeniyle bir cazibe adasıdır. Tabii turizm ve tarım sektörünün sağladığı iş olanakları nedeniyle Türkiye?nin en fazla göç alan illerinin başında gelmektedir. Bu durum, yani Antalya?da nüfusun artmakta olduğunu istatistiksel rakamlar kadar; yerleşim alanlarının sınırlarının sürekli genişlemesi, konut sayısındaki ve kent merkezinde buluşan yollardaki insan sayısındaki artış ve artan trafik yoğunluğu göstermektedir.

Kente göç eden nüfusun özelliklerine bakıldığında ise, göçün niteliği hakkında rahatlıkla bilgi edinilebiliyor. Antalya?ya gelen nüfus esasen ne tam olarak beyin gücü ne de kol gücüdür, gelenler salt olarak ne beyaz ne mavi, ne de sarı yakalıdır. Her gruptan insanın yer aldığı bir popülasyonu ifade etmektedir.  Tüm bu verilerin ortaya koyduğu özellikler doğal olarak il yöneticileri tarafından da biliniyor ve mutlaka bu verilerden hareketle uygun politikalar üretiliyor. Esasen bu istatistiği bilmek, göçle gelen nüfusun kente uyumunun sağlanması ve sorunların çözümü yönünde izlenecek yol ve yeni yaklaşımlar geliştirmek bakımından anahtar niteliğinde veriler durumundadır, bu bakımdan önemli ve değerlidir.

Kent kültürünün geliştirilmesi

Bizim Antalya?nın 23T?si olarak ifade ettiğimiz ancak genel bir kabulle Antalya?nın 3T?si olarak bilinen, yani turizm, tarım ve ticaret alanlarındaki gelişmişliğiyle Antalya, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada ve özellikle Avrasya'da adından bir marka olarak övgüyle söz ettirmektedir. Ancak bu sektörlerdeki gelişmenin sürdürülebilir kılınması en önemli konudur. Bu ise insan kapasitesinin ve kent kültürünün eğitim programları ve çeşitli etkinliklerle geliştirilmesiyle mümkündür.  Bu çerçevede yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik konular üzerinde de önemle durmanın gerekli olduğunu dikkate almak gereklidir.

Antalya kent nüfusunun bileşimine bakıldığında; il nüfusunun önemli bölümünün Antalya?nın kırsal alanlarından gelen nüfustan, komşu ve diğer illerden göçle gelen, hatta yurtdışından gelen yabancı nüfustan oluştuğu görülmektedir. Bu durumda özellikle göçle gelen genç ve yetişkin nüfusun ortak bir kent kültüründe buluşmalarının sağlanması üzerinde durulması önemli olacaktır. Bu çerçevede kent kültürünün benimsemesini sağlayacak örgün ve yaygın eğitim çalışmaları üzerinde durmak gerekiyor.

Pekala neler yapılabilir?

a. Kente göçlerle gelenlerin meslek edinmelerini sağlayacak kurslar ve eğitimlerin verilmesi yanında; kent kültürüne uyumun ve kent kültürünü benimsenmelerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara da yer verilmesi gerekir. Bu kapsamda özellikle Antalya Büyükşehir Belediyesinin meslek edindirme kurslarının(ASMEK) ne kadar önemli bir işlevi yerine getirdiğini belirtmek gerekiyor.

b. Kent kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak yapılacak çalışmalarda başarılı olabilmek için kurumsal faaliyetler yanında, kentte yaşayanların konuya sahip çıkmalarının da çok önemli olduğunu dikkate alarak kent kültürünün oluşmasına ve yaygınlaşmasına yönelik herkesin katkı sağlanmasına ortam hazırlamak gerekiyor.

c. Kent kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak sivil inisiyatif girişimlerinin geliştirilmesi ve mevcut sivil toplum kuruluşlarının konu üzerinde önemle durmalarına yönelik farkındalık oluşturmak gerekiyor. Bu şekilde kent kültürünü benimsemiş ve bu kültürü yaygınlaştırmanın gereğine inanan kimselerin harekete geçmesi ile örneğin ?Kent Kültürünü Yaygınlaştırma Grubu? gibi gönüllü organizasyonlar kurulabilir ve kent kültürünün yaygınlaştırılması yönünde kent konseylerinin ve kent önderlerinin de rol ve sorumluluk almaları sağlanabilir.

Söze konu kent kültürü oluşturmaya yönelik olarak inisiyatif alanlara bazı çalışma başlıkları önerilebilir. Bunlar kent kültürünün yaygınlaştırılması kapsamında biçimsel olarak algılansa bile gelecekte bir ortak dilin oluşturulmasında yararlı olacaktır. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:

- yaya yolundan karşıya geçerken sağdan yürünmesi,

- yaya yoluna inen insanların karşıya geçişini motorlu taşıt sürücülerinin saygıyla ve sabırla beklemesi,

- emniyet kemerinin kullanılması,

- araç kullanıcılarının sollama sırasında ve de sağa-sola dönüşlerde mutlaka sinyal vermesinin sağlanması,

- trafikte korna kullanımının ve gürültünün asgariye indirilmesi,

- asansöre ve metroya binmek için, önce içeridekilerin çıkmasının beklenmesi,

- beden dilinin pozitif iletişimin önemli bir öğesi olarak kullanılması,

- tanışılmasa bile ilk karşılaşmalarda, selam verilmesi ve alınması,

- toplu taşıt araçlarında hanımlara, gazilere ve yaşlılara yer verilmesi,

- yol kenarlarındaki ağaç ve yeşil alanların korunmasına duyarlı olunması,

- satıcıların turist ve yabancılarla iletişimde profesyonel iş kurallarını benimsemesi,

- karşılıklı konuşmalarda güzel Türkçemizin inceliklerinin farkında olunarak nezaket içeren kavramların ve ifadelerin kullanılmasının alışkanlık haline getirilmesinin sağlanması,

- ki bu kapsamda örneğin; ?lütfen, affedersiniz, özür dilerim, teşekkür ederim, aferin, tebrik ederim, sağ olun?, gibi takdir ve özür sözcüklerinin daha fazla kullanılmasının sağlanması

- bir iş yaptırmak üzere bir kamu veya özel kuruluşa gidildiğinde; görevli personelin ?Buyurun efendim, nasıl yardımcı olabilirim.? Hemen elbette, görevimiz?, derken bundan haz alarak çalışmalarının sağlanması

- Kadim medeniyetimizin ilim, irfan ve erdemiyle süslenmiş nezaket kurallarını benimseyen bir toplum oluşturulmasına yönelik tüm  çalışmalar bu kapsamda ele alınabilir.

Her ne kadar bu konular kimince şekilsel ve önemsiz gibi görünse de; aslında ?kent kültürünün ortak dilini? oluşturmak ve ortak toplumsal ifade etme biçimini yakalamak bakımından önemlidir ve bu nedenle gerçekten de çok önemlidir.

Kent kültürü nasıl yaygınlaşır?

Antalya?mıza göçle gelenlerin kente uyumunun sağlanması önemlidir. Bunun tesadüfe bırakılması durumunda ise; kent yerine bir sorun yumağı içinde yaşayan, birbirini anlamayan iletişim çatışmalarının kaçınılmaz olduğu büyük bir kozmopolit topluluğun oluşması kaçınılmaz olacaktır ki, bunu göze almak, kabullenmek mümkün değildir.

Bilindiği gibi eğitim; insan kaynağının değişen koşullara uyumu ve gelişmeye olan olumlu etkisi nedeniyle son derece önemlidir. Özellikle bu nedenle eğitim; köyden kente göçle gelen insanlarımızın kent kültürüne, yaşam ve iş koşullarına uyumunda kullanılabilecek temel bir anahtar durumundadır. Bu nedenle kentte yaşamanın ortak paydası olan ?kent kültürünün benimsenmesi? yönünde örgün eğitim yanında, yaygın eğitimden de mutlaka yararlanmak gereklidir.

Nüfus artışı kısa ve orta vadede önlenemeyeceğine göre; kente yeni katılan nüfusun geliştirilmesine yönelik olarak, özellikle yerel yönetimlere, ilgili kamu kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Yaşanan sürece müdahale ederek, düzenlenecek etkinliklerle kent kültürünün yaygınlaştırılmasına yapılacak katkılar, uzun dönemde kente yapılacak en önemli hizmetlerden olacaktır.

Yine Antalya?nın daha çok beyin göçü için cazibe merkezi olması yönünde mesafe kat edilmesi için bir strateji oluşturulmasının önemi göz ardı edilmemelidir. Bu kapsamda başta Akdeniz Üniversitesi olmak üzere Antalya üniversitelerinin ve özel sektörün bu alanda yapacakları çalışmaların önemli olduğunu belirtmek gerekiyor.

Buna göre bu sürecin başarılı olabilmesi için kent kültürünü önemseyen doğrudan veya dolaylı ilgili veya sorumlu herkesin, her Antalyalının kendi üzerine önemli görevler düştüğünün farkında olarak yaşaması ve çevresiyle olan ilişkilerini bu duyarlılık çerçevesinde geliştirmesi çok önemli olacaktır.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2306/kent-kulturu-ve-beyin-gocu

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

14.06.2020 BM ve Temel İnsani Haklar! (6)
13.06.2020 BM’nin Gücü Açlıkla Sınanıyor! (5)
12.06.2020 Kovid-19 BM’de Değişimin Habercisi mi? (4)
11.06.2020 "Kovid-19 BM’de Değişiminin Habercisi mi?” (3)
08.06.2020 BM’nin Gücü Sağlıkla Sınanıyor! (2)
07.06.2020 Kovid-19, BM’de Değişimin Habercisi mi? (1)
27.04.2020 Buğday Üzerinden Yorumlar (3)
26.04.2020 Buğday Raporu ve Arz Güvenliği (2)
25.04.2020 Beklediğim “Buğday Raporu” Geldi! (1)
17.04.2020 Prof.Dr. Niddersan Acoh’un Salgın Hastalık Analizi! (1)
13.04.2020 Koranavirüs Tarım Sektörü için Tehdit mi?
06.04.2020 Tarımsal  Mafya (2)
05.04.2020 Tarımsal Mafya (1)
24.03.2020 Kötünün kötüsü korona mı?
15.03.2020 Bilgelik Çağı
09.03.2020 Gençlerin Tarım İlgisi!
28.02.2020 Üçüncü Tarım Orman Şûrası
21.02.2020 İkinci Tarım Şurası ile AB Müzakere Süreci
20.02.2020 İkinci Tarım Şurası
12.02.2020 Birinci Tarım Şurası ve Öncesi
20.01.2020 Bir yenilgi biçimi: 'Daha iyisini yapamam!'
16.01.2020 Uluslararası Antalya Kongresi
14.01.2020 Dijital Dönüşüm Süreci ve Yükseköğretim
22.12.2019 Dünya Tarım Gazetecileri ve Antalya Forumu
07.11.2019 Çelik Metreli Belediye Başkanı - 5
06.11.2019 Trafikte görmezden gelinen gerçekler - 4
16.10.2019 Trafikte kural tanımazlığın anatomisi -3
25.09.2019 'Ben trafiğe karşıyım!' Trafikte insan, kurum ve mevzuat -2
10.09.2019 Trafikte insan, kurum ve mevzuat -1-
21.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
08.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
31.07.2019 Kaplıca Kültürü ve Termal Turizm Ekonomisi
14.07.2019 Bilge Ülke Türkiye
04.07.2019 'Gelin Kardeş Olalım!'
25.06.2019 AB?de Tarım ve Sosyal Politika Eşgüdümü
23.06.2019 Altın Susam?in Markalaşma Potansiyeli
10.06.2019 Samimiyet Testi ve Toplumsal Refah!
25.05.2019 Osmanlı?nın Afrika?da Kadim İzleri
05.05.2019 Türkiye?nin Alternatif Turizm Şansı
13.04.2019 Antalya'nın Dördüncü T'si Teknoloji
10.04.2019 Sanayi ve Tarım Politikalarında eş güdüm ihtiyacı
07.04.2019 On beş mart 2019?a dair?
27.03.2019 Halkın feraseti ve beka meselesi!
11.03.2019 İstanbul?un ya da Antalya?nın vefası!
26.02.2019 Kavramlar üzerinden kutuplaşmak!
17.02.2019 Markalaşma ve bir başarı hikayesi!
09.02.2019 Türkiye markası ve zihinsel eşik!
31.01.2019 Eyvah! Saman ithal ediyoruz, tarım sektörü battı
18.01.2019 Rauf Denktaş Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
29.12.2018 Akıllı teknolojiler ve tarım 4.0
15.12.2018 Türkiye'nin marka şehir vizyonu
11.12.2018 Türkiye?nin turizm stratejisi ve sosyal politika işlevi
05.12.2018 Türkiye su zengini mi?
30.11.2018 2019 Türkiye ve dünyada Çorum yılı!
11.11.2018 Ulusal ekonomiler ve küresel şirketler
29.10.2018 Türkiye Gemisi 29 Ekimde limanda!
26.10.2018 Araştıma ve Geliştirme Politikaları
13.10.2018 Astronot yada çiftçi olmak!
03.10.2018 Halep?te bilim, savaş, medeniyet!
26.09.2018 İnsan ömrü 280 yıl!
19.09.2018 Pakdemirli ve tarım üzerine
11.09.2018 Kötüyü bertaraf etme reçetesi
06.09.2018 Küresel ısınma insanlık için tehdit mi??
31.08.2018 Dünya Peynir Şampiyonlar Ligi
27.08.2018 Süt sektörü ve peynir vizyonu
16.08.2018 Kaos tellalları!
10.08.2018 Bedirhan bebek!
04.08.2018 Uzman Bilgi ve Tarım Danışmanlığı ?
19.07.2018 Niyet Halis ya akibet!
12.07.2018 Acının günü!
01.07.2018 Prof.Dr. Tauf Nigzes
23.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
21.06.2018 İki seçenek var!
13.06.2018 'Komşu anneye bir kap yemek götürmek!'
12.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
30.05.2018 Gezide kaybolmak!
24.05.2018 Antalya?nın bir 'Güzel Ada'sı ?
20.05.2018 Bir Osmanlı güzeli ?Cumalıkızık?
18.05.2018 Üniversite ve yerel dinamikler-2
17.05.2018 Üniversitenin sinerjik etkisi
10.05.2018 Halkın vizyonu ve koltuk kapmaca!
02.05.2018 Başkanlığın götüreceği süreç!
28.04.2018 Zihin Kestiren Sistemler
19.04.2018 Kırın örtülü zenginliği
05.04.2018 Marka Olmak yada Olmamak!
28.03.2018 Yeni kuşak tatlandırıcılar - 2
27.03.2018 Şeker ve Tatlandırıcılar Sektörü
15.03.2018 Hakikaten ?Ne işimiz var Afrin?de!?
05.03.2018 Müttefiğe Zeytin Dalı!
30.12.2017 BİLİMİN IŞIK ETKİSİ!
24.12.2017 KENDİNE YABANCI!
20.11.2017 BEDBAHT İNSAN TİPOLOJİSİ
27.09.2017 DİL BAYRAMI; MİLLÎ EĞİTİM ve ENGRİ BÖRDS
17.09.2017 ÜNİVERSİTENİN TOPLUMSAL ROLÜ !
11.09.2017 İYİLERİN ZİRVE ÇAĞI
30.08.2017 30 AĞUSTOS: ?BİR OLMAK, VAR OLMAK !?
27.08.2017 TARIM CİDDİ BİR İŞTİR, ROMANTİZMİ KALDIRMAZ
12.08.2017 MEDYA'NIN MEDYASI! Ya da MEDYA?NIN MEDYAN?I OLMAK!
01.08.2017 ÂKİL İNSAN OLMAK!
23.07.2017 Türkiye Haklı !
28.06.2017 DUYGUSAL TEKNOLOJİ!
23.05.2017 HER YÜZYILDA YENİ BİR ENERJİ!
26.01.2017 BAŞKANLIĞA GÖTÜREN SÜREÇ!
28.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-2
25.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-1