Üniversite ve yerel dinamikler-2

Eklenme Tarihi: 18.05.2018 05:24:00 - Güncellenme Tarihi: 09.08.2020 17:17:41

Dünyaya bakış ve ilgi alanı itibariyle üniversite ile yerelin penceresi farklı mecralara açılsa da, yurtiçi ve yurtdışında yerel ile üniversitenin buluştuğu çok başarılı örnekler de mevcuttur. Konuyla ilişkili olarak kaleme aldığımız birkaç yazımız olsa da somut olarak on yıl kadar önce ?Üniversite ile Yerel Toplum ve Yerel Ekonomiyi Geliştirme Modeli? başlıklı teknik bir değerlendirme yazısını Korkuteli özelinde ele almış ve görüşlerimizi ilgili birimlerle paylaşmıştım.  Bugün üniversite ile yerel arasındaki ilişki ve etkileşimin nasıl olması gerektiği konusu, tam olarak tartışıldığı söylenemezse de hala gündemde ve önemini koruyor. Burada konuyu bir örnek olarak Korkuteli üzerinden tartışmak ve Korkuteli örneği üzerinden hareketle yerelde neler yapılabilir ve yapılması gerekir? gibi sorularını sormak istiyorum.

Korkuteli bilindiği gibi Türkiye kültür mantarı üretiminin yarısını, mantar üretimi için gerekli materyal olan kompostun ise neredeyse %70?ini üretiyor. Bu potansiyelden hareketle 10 yıl kadar önce Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu?nda Mantarcılık Programının açılması için girişimlerde bulunarak hasbelkader sektöre yönelik önemli bir süreci başlatmıştık. Bu girişimin arkasında Korkuteli?nin uzun vadede kültür mantarcılığı alanında rekabetteki üstünlüğünü koruyabilmek için bilgi ve teknoloji üretmesi gerçeği vardı. Bu şekilde teknik bakımdan etkin ve verimli çalışan bir sistem kurmak, mantar teknikerleri yetiştirmek, uluslararası düzeyde araştırma merkezi kurmak ve bir gıda maddesi olması itibariyle insan sağlığını dikkate alan bir anlayışla süreci geliştirmeyi amaçlamıştık.

Böylece Türkiye?nin kültür mantarı üretim merkezi olan Korkuteli?yi uluslararası alanda da seçkin bir ?Kültür Mantarı Araştırma ve Eğitim Merkezi? haline getirmek üzere stratejiler ortaya koymak yönünde Bakanlıklar, İl, Yerel Yönetimler, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarıyla ve üreticilerle birlikte çalışmalar yapmış, projeler hazırlamış, arama toplantıları, şenlikler ve konferanslar düzenlemiştik. Tabii ?vizyonsuz veya vizyonunda yerel ve toplumsal fayda konuları yer alsa da, akademik öncelikleri net olmayan, öğrenci sayısını artırmakla geliştiğini zanneden ve toplumsal yarara gereken önemi vermeyen üniversite yönetimlerinin? konuya sahip çıkmaması, hatta belki de konunun önemini kavrayamaması nedeniyle beklenen ivme ve gelişme yakalanamadı. Tabii böyle olunca öncelikle zaman kaybedildi ve bununla birlikte kaybeden sadece insanımız ve yerel ekonomi olmadı, aynı zamanda bilim de oldu?

Ancak bu durum; gereken çaba gösterildi fakat olmadı, yani işlem tamamlandı ve defter kapatıldı anlamına gelmiyor. Durmadan koşmaya ve değişimi zorlamaya devam anlamına geliyor. İşte ilgi yazımız ve bakalım Üniversite ve Yerel dinamikler arasında nasıl bir sinerji oluşturmak mümkün, okuyalım, düşünelim, karar verelim.

ÜNİVERSİTE İLE YEREL TOPLUM VE YEREL EKONOMİYİ GELİŞTİRME VE ETKİNLİĞİ ARTIRMA MODELİ (ÜNİYEREL-2008)

Korkuteli?de ve Türkiye?de tüm tarım sektörünün ve mantarcılığın geleceği, eğitimli/diplomalı üreticilerin sayısının artırılması ile mümkündür. Tarımın diğer alanlarında da olduğu gibi kültür mantarı üreticilerinin ve yeni iş kuran ve yatırım yapacakların mutlaka mantarcılık eğitimi almaları gereklidir.  Özellikle Yüksekokulumuzda kurulan Mantarcılık Programının bölge mantarcılığına katkısını üst düzeyde sağlamak üzere, Yönetimimiz özel bir uygulama yürütmektedir. Amac üniversite ile yerel toplum ve ekonomi ilişkilerini ve etkinliğini artırmaktır.

Konuyla ilgili yaptığımız çalışmalar sonunda aşağıdaki üniversite ile yerel toplum ve ekonomisini geliştirme ve etkinliğini artırma modelinin tüm sektörlere uyarlanması ile ilgili sektörlerin gelişmesinde etkili olacağı  düşünülmektedir. Bu çerçevede üniversite ile yerel toplum ve ekonomisini geliştirme ve etkinliğini artırma modelinin sürdürülebilir olması için 11 temel konu/gerekçe bulunmaktadır:

1- Tarımsal faaliyetlerin iyi tarım uygulamaları (Globalgap gibi) kapsamında bilinçli bir şekilde sürdürülebilmesi, İnsan, toplum ve çevre sağlığı için "olmazsa olmaz" olan sağlıklı ve kaliteli gıda üretiminin yaygınlaştırılmasının sağlanmasına hizmet etmek ve geleneksel mantar üretici aile işletmelerini geliştirerek modern işletmeler haline getirmek amacıyla; sürdürülebilir bir gelişme sürecinin başlatılması için, ilgili paydaşları katılımcı yaklaşımlarla süreç içine alacak çalışmaların geliştirilmesi,

2. Aile işletmelerine kendi çocukları aracılığıyla bilim ve teknoloji transferi sağlamak, Mantar üreten ailelerin çocuklarının mantarcılık programına kaydolması ile, onların nitelikli "Mantar Teknikerleri" olmalarını sağlayarak, bilimsel verilerin ve yeni teknolojilerin aile işletmelerine ulaşmasını ve aile işletmelerinin modern işletmeler haline dönüşmesine olanak sağlanması,

3. Bu programlardan mezun olan öğrencilerin kendi özel işlerini kurma becerisine sahip olacak olmaları nedeniyle, Modern İşletmeler kurma isteğinde olan mezunlara uygun teşvik ve uygulamalarının getirilmesi,

4. Aile veya bağımsız veya ortaklı işletme kuran mezunlara, yani bu sürece dahil olan ögrenci/mezunlara ölçek ekonomisinin getirilerinden de yararlanmak üzere "uygun teşvik ve desteklerin-kredilendirmenin" sağlanması

5. Mantarcılık Programı ile, yükseköğretim görmek isteyen öğrencilere öğrenim olanağı  sağlanarak, meslek edindirme yönündeki çalışmalara katkıda bulunularak, yetiştirilen nitelikli iş gücünün istihdamının sağlanması, dolayısıyla kırsal alandaki gençlere meslek kazandırılması ile gizli veya açık işsiz durumundaki kırsal gençliğin istihdamının sağlanarak kente göçün önlenmesi,

6. Gelecek Üniversite sınavlarında  kırsal alandaki çiftçi çocuklarının kontenjanla tarımla ilgili programlara uygun koşullarla sınavlı/sınavsız geçişlerinin sağlanması ve desteklenmesi,

7. Mevcut yapıya "hemen" müdahale etmek için sektörde üretici durumunda bulunanlara yaygın eğitim kapsamında (ilgili alanlarda programı bulunan Meslek Yüksekokulları ile tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleriyle) gündüz/akşam eğitimleri verilmesi,

8. Çiftçi cocuklarının, işlevini kaybetmiş/kaybetmekte olan tarım meslek liselerine veya liselerin kırsal alan ve üretimle iilgili alanlarına yönlendirilerek tarımdan kopmadan modern tarım yapacak üreticiler haline dönüştürülmesi, Türkiye'nin bu alandaki büyük deneyiminden yararlanma olanaklarının tekrar düşünülmesi ve yeni uygulamaların ortaya koyarak, Meslek Yüksekokullarında bulunan tarımla ilgili alanlara kırsal gençliğin "sınavsız geçiş olanağından" yararlandırımasının sağlanması,

9. İşletmelerini geliştirmek isteyen üreticilerin tekniker veya tarım danışmanından hizmet alması yönünde uygun desteklerle teşvik edilmesi,

10. Kamuoyu'nun ve STK'ların bilgilendirilerek, inisiyatif almalarını sağlamak ve bu modeli benimseyip, sahip cıkmasını ve talepte bulunmasını sağlayarak, İlgili Kamu birimlerinin bu alanda, özellikle "kırsal gençliğin sürece dahil olmasını sağlayacak destekleyici kamu politikalarının" geliştirmesine katkıda bulunulması,

11. Kültür mantarcılığının geliştirilmesine yönelik olarak ortaya konulan ve yukarıda sıralanan görüşlerin "tarımın diğer alanları" için de geçerli olduğunun dikkate alınarak uygulamaların geliştirilmesi.

Akdeniz Üniversitesi Gerçeği - 3

Antalya?nın en önemli yükseköğretim kurumu olan Akdeniz Üniversitesi Yükseköğretim Kanunu?nun çıkarıldığı aynı yılda, 1982 yılında kuruldu. Kuruluşla birlikte Batı Akdeniz Bölgesinin de en önemli öğretim kurumu haline geldi. Öyle ki Akdeniz Üniversitesi 10 yıl sonra Süleyman Demirel Üniversitesi ve 2006 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak iki üniversitenin daha kuruluşuna kaynaklık etti. Tabii 2015 yılında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi?nin kurulması için gerekli olan akademik birimleri, fiziksel ve insan kaynağını sunarak  33 yılda kendisi dışında 3 önemli üniversitenin daha kuruluşuna kaynaklık etmiştir. Antalya gibi eşsiz bir dünya değerinin adeta kalbine konumlanmış olan Akdeniz Üniversitesi, yaklaşık 3 bin 5 yüz dekar alan üzerinde eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yayım alanında hizmet veriyor. Ancak

Mayıs 2018 itibariyle toplam 76 bin öğrencisi bulunan Akdeniz Üniversite?sinde 1459 birim söz konusudur. Halen açık bulunan 1398 birim olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Açık olan birimler sırasıyla; 22 Fakülte, 7 Enstitü, 2 Yüksekokul ve 11 Meslek Yüksekokulu, 56 Araştırma ve Uygulama Merkezi, 218 Bölüm ve 289 Program, 410 Anabilim ve 69 Bilim Dalı, 20 Anasanat Dalı ve 26 Sanat Dalı, 175 Yükseklisans ve 86 Doktora Programı, 2 Sanatta yeterlilik ve 3 Disiplinlerarası Yükseklisans ve birer Bütünleşik veDisiplinlerarası Doktora programıdır. Öğretim elemanı sayısı bakımından %54?ü erkek ve %46?sı kadın olmak üzere 2522?dir. Bunun %17?si Profesör, %9?u Doçent, %21?i Doktor Öğretim Üyesi, %25?i Öğretim Görevlisi ve %27?si ise  Araştırma Görevlilerinden oluşmaktadır.

Büyük potansiyele sahip olan Akdeniz Üniversitesi bu potansiyelini dünyanın tanınan turizm merkezlerinden birisi olması yanında, yüksek tarım potansiyelinden, doğa güzelliğinden ve tarihi derinliğinden, ayrıca insanlarının yükseköğretime verdiği önemden almaktadır. Ancak bu yüksek potansiyelin ne yazık ki pek çok gerekçe nedeniyle tam anlamıyla değerlendirdiğini söylemek mümkün değildir.

Bu kapsamda genel olarak elde edilen gelişmelerin özel ilgi ve gayretlerle gerçekleşmiş olduğu söylenebilir. Özellikle ?yüksek ivmeyle gelişmenin önündeki engeller? arasında kurumsal gelişme kültürünün oluşturulamaması ve vizyoner bir yönetim anlayışının hakim kılınamaması gösterilebilir. Somut bir örnek olarak Akdeniz Üniversitesi ortaya koyduğu değerleri itibariyle ?araştırma üniversitesi? olmak yönünde bir istek içerisinde olmuştur. Lakin araştırma üniversitesi olmak için sahip olunması gereken yeterlilik kriterlerine ulaşılamamış olunması nedeniyle bu önemli hedef gerçekleşememiştir. Oysaki Akdeniz Üniversitesi yüksek teknolojilerin kullanıldığı ileri tıp, ileri tarım ve mühendislik, sosyal bilimler ve güzel sanatlar çalışmalarının yürütüldüğü Türkiye?nin en önemli yükseköğretim  kurumları arasındadır. Dolayısıyla yapılması gereken; doğru ve sürdürülebilir bir strateji ortaya koymak ve gelişmeleri tesadüfe bırakmamak yönünde kararlı bir şekilde çalışmaktır. Bu süreçte tüm paydaşlarla etkin işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışarak ?iki artı ikinin beş ettiği?  sinerjik bir ortamın şartlarını oluşturmak  hedeflenmelidir.

Bu çerçevede her bir öğrencinin ülkenin geleceği için en önemli değer olduğunu kavramak ve yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmek üzere çalışmak önemli olacaktır. Her durumda ideal bir araştırma-geliştirme, eğitim-öğretim ve yayım iklimini oluşturacak güçlü bir kurum kültürüne ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ise akademisyen, öğrenci ve ilgili paydaşların benimsediği ve tüm paydaşları bütünleştiren bir anlayışla ortaya çıkabilir.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2220/universite-ve-yerel-dinamikler-2

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

14.06.2020 BM ve Temel İnsani Haklar! (6)
13.06.2020 BM’nin Gücü Açlıkla Sınanıyor! (5)
12.06.2020 Kovid-19 BM’de Değişimin Habercisi mi? (4)
11.06.2020 "Kovid-19 BM’de Değişiminin Habercisi mi?” (3)
08.06.2020 BM’nin Gücü Sağlıkla Sınanıyor! (2)
07.06.2020 Kovid-19, BM’de Değişimin Habercisi mi? (1)
27.04.2020 Buğday Üzerinden Yorumlar (3)
26.04.2020 Buğday Raporu ve Arz Güvenliği (2)
25.04.2020 Beklediğim “Buğday Raporu” Geldi! (1)
17.04.2020 Prof.Dr. Niddersan Acoh’un Salgın Hastalık Analizi! (1)
13.04.2020 Koranavirüs Tarım Sektörü için Tehdit mi?
06.04.2020 Tarımsal  Mafya (2)
05.04.2020 Tarımsal Mafya (1)
24.03.2020 Kötünün kötüsü korona mı?
15.03.2020 Bilgelik Çağı
09.03.2020 Gençlerin Tarım İlgisi!
28.02.2020 Üçüncü Tarım Orman Şûrası
21.02.2020 İkinci Tarım Şurası ile AB Müzakere Süreci
20.02.2020 İkinci Tarım Şurası
12.02.2020 Birinci Tarım Şurası ve Öncesi
20.01.2020 Bir yenilgi biçimi: 'Daha iyisini yapamam!'
16.01.2020 Uluslararası Antalya Kongresi
14.01.2020 Dijital Dönüşüm Süreci ve Yükseköğretim
22.12.2019 Dünya Tarım Gazetecileri ve Antalya Forumu
07.11.2019 Çelik Metreli Belediye Başkanı - 5
06.11.2019 Trafikte görmezden gelinen gerçekler - 4
16.10.2019 Trafikte kural tanımazlığın anatomisi -3
25.09.2019 'Ben trafiğe karşıyım!' Trafikte insan, kurum ve mevzuat -2
10.09.2019 Trafikte insan, kurum ve mevzuat -1-
21.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
08.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
31.07.2019 Kaplıca Kültürü ve Termal Turizm Ekonomisi
14.07.2019 Bilge Ülke Türkiye
04.07.2019 'Gelin Kardeş Olalım!'
25.06.2019 AB?de Tarım ve Sosyal Politika Eşgüdümü
23.06.2019 Altın Susam?in Markalaşma Potansiyeli
10.06.2019 Samimiyet Testi ve Toplumsal Refah!
25.05.2019 Osmanlı?nın Afrika?da Kadim İzleri
05.05.2019 Türkiye?nin Alternatif Turizm Şansı
13.04.2019 Antalya'nın Dördüncü T'si Teknoloji
10.04.2019 Sanayi ve Tarım Politikalarında eş güdüm ihtiyacı
07.04.2019 On beş mart 2019?a dair?
27.03.2019 Halkın feraseti ve beka meselesi!
11.03.2019 İstanbul?un ya da Antalya?nın vefası!
26.02.2019 Kavramlar üzerinden kutuplaşmak!
17.02.2019 Markalaşma ve bir başarı hikayesi!
09.02.2019 Türkiye markası ve zihinsel eşik!
31.01.2019 Eyvah! Saman ithal ediyoruz, tarım sektörü battı
18.01.2019 Rauf Denktaş Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
29.12.2018 Akıllı teknolojiler ve tarım 4.0
15.12.2018 Türkiye'nin marka şehir vizyonu
11.12.2018 Türkiye?nin turizm stratejisi ve sosyal politika işlevi
05.12.2018 Türkiye su zengini mi?
30.11.2018 2019 Türkiye ve dünyada Çorum yılı!
11.11.2018 Ulusal ekonomiler ve küresel şirketler
29.10.2018 Türkiye Gemisi 29 Ekimde limanda!
26.10.2018 Araştıma ve Geliştirme Politikaları
13.10.2018 Astronot yada çiftçi olmak!
03.10.2018 Halep?te bilim, savaş, medeniyet!
26.09.2018 İnsan ömrü 280 yıl!
19.09.2018 Pakdemirli ve tarım üzerine
11.09.2018 Kötüyü bertaraf etme reçetesi
06.09.2018 Küresel ısınma insanlık için tehdit mi??
31.08.2018 Dünya Peynir Şampiyonlar Ligi
27.08.2018 Süt sektörü ve peynir vizyonu
16.08.2018 Kaos tellalları!
10.08.2018 Bedirhan bebek!
04.08.2018 Uzman Bilgi ve Tarım Danışmanlığı ?
19.07.2018 Niyet Halis ya akibet!
12.07.2018 Acının günü!
01.07.2018 Prof.Dr. Tauf Nigzes
23.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
21.06.2018 İki seçenek var!
13.06.2018 'Komşu anneye bir kap yemek götürmek!'
12.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
30.05.2018 Gezide kaybolmak!
24.05.2018 Antalya?nın bir 'Güzel Ada'sı ?
20.05.2018 Bir Osmanlı güzeli ?Cumalıkızık?
18.05.2018 Üniversite ve yerel dinamikler-2
17.05.2018 Üniversitenin sinerjik etkisi
10.05.2018 Halkın vizyonu ve koltuk kapmaca!
02.05.2018 Başkanlığın götüreceği süreç!
28.04.2018 Zihin Kestiren Sistemler
19.04.2018 Kırın örtülü zenginliği
05.04.2018 Marka Olmak yada Olmamak!
28.03.2018 Yeni kuşak tatlandırıcılar - 2
27.03.2018 Şeker ve Tatlandırıcılar Sektörü
15.03.2018 Hakikaten ?Ne işimiz var Afrin?de!?
05.03.2018 Müttefiğe Zeytin Dalı!
30.12.2017 BİLİMİN IŞIK ETKİSİ!
24.12.2017 KENDİNE YABANCI!
20.11.2017 BEDBAHT İNSAN TİPOLOJİSİ
27.09.2017 DİL BAYRAMI; MİLLÎ EĞİTİM ve ENGRİ BÖRDS
17.09.2017 ÜNİVERSİTENİN TOPLUMSAL ROLÜ !
11.09.2017 İYİLERİN ZİRVE ÇAĞI
30.08.2017 30 AĞUSTOS: ?BİR OLMAK, VAR OLMAK !?
27.08.2017 TARIM CİDDİ BİR İŞTİR, ROMANTİZMİ KALDIRMAZ
12.08.2017 MEDYA'NIN MEDYASI! Ya da MEDYA?NIN MEDYAN?I OLMAK!
01.08.2017 ÂKİL İNSAN OLMAK!
23.07.2017 Türkiye Haklı !
28.06.2017 DUYGUSAL TEKNOLOJİ!
23.05.2017 HER YÜZYILDA YENİ BİR ENERJİ!
26.01.2017 BAŞKANLIĞA GÖTÜREN SÜREÇ!
28.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-2
25.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-1