İnsanlık onuru insanın gururudur

Eklenme Tarihi: 09.05.2018 08:30:18 - Güncellenme Tarihi: 05.07.2020 03:08:01

?İnsan mağarasını terk etti edeli kaderle boğaz boğazadır. Kaderin ilk tecellileri fırtına, sel, gece ve canavarlar? İnsan bunları ehlileştirdi. Ehlileştiremediği tek düşman kaldı: kendisi?? der Cemil Meriç. Gerçekten de insanın da, onur ve haysiyetinin de tek düşmanı kendisidir. Zira ilk dönem filozoflarından itibaren insanı şeref ve değeri açısından tabakalandıran ve sınıflandıran yine kendisidir. Antik Yunan filozoflarından Eflatun ve Aristo insanları ikiye şekilde sınıflandırırlar, efendiler ve köleler, yani onurlular ve onursuzlar.. Bu iki gruptan birincisi ?altın cevherliler?dir, ikincisi ise ?gümüş ve demir cevherliler.? Birinciler yani efendiler, dünyaya yönetmek üzere gelmişlerdir, diğerleri ise onlara hizmet için, yani köleler? Eflatun?a göre, bu gruptan sağlıksız olanlar, ölüme terk edilmelidirler, ruhu yaradılıştan kötü olanlar ise öldürülmelidir.

Bu yüzden Cemil Meriç: ?Isparta cılız çocukları boğarmış. Bugünkü cemiyet, fikrin ve hissin en nur topu çocuklarına musallat? demektedir.

İnsan kendi boynuna tasmasını kendisi geçirmiştir. İnsanın boynuna takılan bu tasma ve ayaklarına vurulan prangaların çözülmesi için insanlık çok beklemiştir. Nihayet Ayaklar altına alınan insanlık onuru ve haysiyeti, İslam dini ile birlikte yeniden iade edilmiştir. Zira Kur?ân-ı Kerim de: ?Muhakkak biz, insanoğlunu şerefli kıldık? (İsra, 17/70) buyurulmuştur. Batıdaki anlayışın tersine İslam dini, insanın dünyaya şerefli ve haysiyetli bir şekilde geldiğini ifade eder. İnsanların ilki bir peygamber ve en şerefli varlıktır. Kur?ân?daki anlaşılmaz kelimeleri açıklayan bir eser olan el-Müfredat fî Garibi?l-Kur?ân yazarı Ragıb el-İsfehanî, ayette geçen ?kerem? sözcüğünün bazı âlimlerce hürriyet anlamında olduğunu, ancak hürriyette azlık ve çokluk söz konusu iken, kerem ifadesi yalnızca çokça hür anlamında olduğunu bildirmektedir.

İslam anlayışında insan en şerefli ve en kıymetli varlıktır. İslam dininin en kutsal simgesi ve ?Allah?ın Evi? olarak en yüce makama sahip Kâbe bile insan onuru kadar değerli değildir. Abdullah bin Ömer (r.a.), bir gün Kâbe?ye bakarken ellerini ona doğru kaldırarak şöyle demişti: ?Ey Kâbe, sen ne yücesin! Hürmetin de yücedir. Fakat Allah yanında müminin hürmeti, seninkinden daha büyüktür.?(Tirmizi, Birr, 85; İbni9. Mac, Fiten, 2).

Bu yüzden Şeyh Galip

?Hoşça bak zatına kim zübde-i âlemsin sen,

Merdüm-i dîde-i ekvan olan âdemsin sen.? Demiştir.

İslam anlayışında insanın sosyal statüsü, onun insanlık onur ve değerinden bir şey değiştirmez. Yani köle ve efendilik yoktur. Köle de nihayetinde bir insandır ve korunması gereken bir onuru vardır. Bunu Ebu Zer-i Gifarî?nin başından geçen hikâyede Resulullah (s.a.v.) çok güzel bir şekilde ortaya koymuştur: Ma?mer b. Mihran anlatıyor: ?Ebu Zerr el-Gifarî, bir kölesiyle aynı elbiseyi giymiş bir halde yürürken gördüm ve bunun sebebini sordum. Ebu Zerr: ?Bilal Habeşi?yle tartışırken ona ?siyah kadınının oğlu? diye onuruyla oynadım, bunun üzerine beni Resulullah?a (s.a.v.) şikâyet etti ve Resulullah (s.a.v.): ?Sen onu annesiyle mi ayıplıyorsun? Ey Eba Zerr, muhakkak ki sen hala cahiliye anlayışını taşıyan birisin. Köleler, kardeşlerinizdir, yediğinizden yediriniz, içirdiğinizden içiriniz buyurdu? dedi.? (Buhari, ilimi, 22; İtk, 15).

Azatlı bir köle olmasına rağmen Zeyd b. Sabit, Resulullah (s.a.v.) ile birlikte son Ramazan ayında Cebrail?in Kur?ân okuyuşuna şahitlik yapma şerefine nail olmuştu. Ebu Huzeyfe?nin azatlı kölesi Salim, içlerinde Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer gibi sahabenin büyüklerinin olduğu topluma imamlık yapmıştır. Keza Zekvan, bir köle olmasına rağmen Müminlerin Annesi Hz. Ayşe?ye imamlık yapabilmiştir.

İslam?da köle ile efendisi, sultan ile sıradan bir insanın şeref ve haysiyet bakımından bir üstünlükleri yoktur. Meşhur ?Sünenu Ebi Davud? yazarı Ebu Davud es-Sicistanî?ye Emir Ebu Ahmed el-Muvaffık?ın bizzat kendisi gelir ve: ?çocuklarıma özel ders ver, zira halifenin çocukları halkın çocuklarıyla birlikte oturmazlar? der. Ebu Davud, ?Bunu uygulamanın imkânı yoktur? der ve tarihe mal olacak şu muhteşem vecizeyi ekler: ?Zira insanların üstünleri ile zayıfları ilimde eşittirler.? Ebu Davud?un hizmetlerini gören Ebu Bekir İbni Cabir?in bildirdiğine göre, bu konuşmadan sonra halifenin çocukları ile diğer öğrenciler arasında sadece bir perde konulmuş ve hep birlikte Ebu Davud?un derslerini dinlemeye başlamışlardır.

İslam tarihi insan onurunu koruyan sayısız misallerle doludur. Mısır Valisi Amr İbni As?ın (r.a.) oğlu, babasının nüfuzuna güvenerek bir gün bir kıptinin çocuğunu döver. Çocuğun babası üşenmeden Medine?ye kadar gelir ve durumu Halife Hz. Ömer?e (r.a.) şikâyet eder. Bunun üzerine Hz. Ömer, Amr İbni As?a mektup yazar ve oğluyla birlikte Medine?ye gelmesini emreder. Amr İbni As oğlu ile birlikte Hz. Ömer?in huzuruna geldiklerinde, Kıptiye de çağırtır ve tarihe mal olan şu sözü söyler:  ?Ne zamandan beri annelerinin hür doğurduğu insanları köle yapmaya başladınız?? Sonra da Kıptiye kırbacı almasını Amr İbni As?ın oğluna kendi oğluna kaç kırbaç vurmuşsa o kadar vurmasını emreder ve orada gereken cezayı verir.

Yine bir defasında Halife Memûn, Medine?ye geldiğinde, kendi eşyalarını taşıyan hamallardan biri Me?mûn?un kendi hakkını vermediği gerekçesiyle Halifeyi kadıya şikâyet eder. Medine Kadısı, Halife Memûn?a mahkemeye gelmesi için haber gönderir ve Memûn hazır olduğunda altına bir minder serilir, Kadı hemen müdahale eder ve der ki: ?Ey Emire?l-Muminin sen hasmından yukarıya oturamazsın. Ya senin oturduğun minderden bir benzerini hasmına vermemiz lazım, ya da onun gibi mescitteki zemine oturursun.? Bunun üzerine Halife Memûn, minderden kalkarak mescidin toprak zeminine oturur.

İnsanoğlunu hem cinsinin onurunu, yalnızca sosyal statü açısından zedelememiştir. İnsanın sahip olduğu cinsiyet açısından da, insanın onurunu zedeleyen anlayışlar ve yaklaşımlar olmuştur. Batı dünyasında kadının şeref ve haysiyetini aşağılayan görüşler Antik Yunan filozoflarının görüşlerinden beslenir ve Aristo?nun ?iklim? felsefesine kadar dayandırılır. Aristo, ?güzel iklim, yalnızca bendende güzel bir zarafet meydana getirmez, o aynı zamanda zekâ ve yeteneğe de yardım eder? diye düşünür. Bundan hareketle iklim teorisini temellendirmeye çalışan Huarte de San Juan, ?bir kadın akıl ve zekâ sahibi de olsa, psikolojik olarak kadın cinsinden ziyade erkeğe daha çok kapalıdır, bu yüzden erkek ile eşit olamaz? demektedir.

Batı dünyası kadını aşağılayan anlayışını dini metinlerle de desteklemiştir. Tevrat?ta, Hz. Adem?in ?karısının sözünü dinlediği? için cennetten kovulduğu ve bu yüzden yeryüzünün lanetlendiği anlatılmaktadır ( Tevrat, Tekvin, 3/17). Kadının onurunu zedeleyen aynı anlayış İncil?de de tekrar edilir. ?Ve Adem aldanmadı, fakat kadın aldanarak suça düştü? (İncil, Timoteosa Birinci Mektuplar, 2/14) Bu yüzden Yahudilerde kadınlar kutsal mekânlara sokulmamışlardır ve Hıristiyanlarda uzun süre kadınlar İncil?e el vuramamışlardır.

Batı dilinde kadın anlamına gelen Femina (Female), Latincedeki ?Fe minus? kelimesinden gelmektedir ki, bu da ?inancı az ve zayıf? anlamına gelmektedir. Zira onların anlayışına göre kadın inanç meselesinde erkekten daha zayıftır.

Müslümanlar kadına Arapçada ?Nisa? derler. Nisa, vakit olarak gecikmiş, sonradan gelen anlamındadır. Zira ilk kadın olan Hz. Havva, zaman itibariyle Hz. Adem?den biraz geç yaratılmıştır. Ama İslam?da insanlık onuru açısından kadınının ve erkeğin hiçbir farkı yoktur. Resulullah?ın (s.a.v.) kadınlara karşı davranışı onlara verdiği değer ve onur açısından dikkat çekicidir. Resulullah (s.a.v.), Veda Haccı esnasında içinde diğer kadınların bulunduğu develeri hızlı yürütmeye çalışan Enceşe adlı köleyi ?Kristal şamdanlara yumuşak davran ya Enceşe!? diyerek uyarır. Bize olayı aktaran Ebu Kalabe der ki, Resulullah?ın (s.a.v.) kadınlarla ilgili söylediği bu sözleri sizden biri söylemiş olsaydı, sizler onu (kılıbık diye) ayıplardınız.?

Hz. Ömer (r.a.) de, Medine?nin kenar mahallelerin birinde kimsesiz, yaşlı ve gözleri görmeyen bir kadının ihtiyaçlarını görmek için onun toplum içerisinde onur ve haysiyetini korumak bakımından her gece gizlice evine giderdi. Bir ara kendisinden önce birinin bu yaşlı ve gözleri görmeyen kadının ihtiyaçlarını gördüğünü fark eder. Bu durum birkaç kez tekrar edince Hz. Ömer, merak ederek gelenin kim olduğunu öğrenmek için gizlice bekler. Bir de ne görsün! Her gece kendisinden evvel gelip bu yaşlı kadının ihtiyaçlarını karşılayan kişinin Hz. Ebubekir?dir. Onu görünce: ?Ömrüme yemin olsun ki, beni geçen ancak sen olurdun? diyerek bunu tahmin edebildiğini ifade etmiştir.

Maalesef tarihimizde toplum olarak bizlerin onurunu yerlerde süründüren bazı anlayışlar, Batı düşüncesini benimseyen bir kısım kimseler tarafından ortaya konulmuştur. Batı karşısında kişiliğini yitirenlerin, onurlarını da yitirdiklerini tarih bize göstermektedir. Bunlardan biri vakardan ve onurdan nasibi olmayan ve İngiliz Sefirinin karşısında hüngür hüngür ağlayan bir dönem sadrazamlık yapmış olan Tanzimat kahramanı Mustafa Reşit Paşa?dır. Bir diğeri tatlı canının derdine düşerek Fransız Büyükelçiliğine sığınan ve Londra?ya gittiği zaman İngiliz Dışişleri Bakanlık Sekreterine sadrazamlık yaptığı dönemin hesabını veren onurunu yitirmiş Mithat Paşa?dır.

Ama inanıyoruz ki, yeniden eski değer ve onuruna sahip çıkan yeni nesil, kırılmış olan bu onur ve haysiyetimizi yeniden inşa edecek ve geleceğe alnımız açık ve başımız dik bakacağız. Zira mukaddesleri ve onurlu olmayan bir toplumun başkalarının karşısında şahsiyetli bir duruşları olamaz. Exupery?nin de dediği gibi: ?İçerisinde savunulacak hiçbir şeyi yoksa bir kalenin ne anlamı olabilir??

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2193/insanlik-onuru-insanin-gururudur

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

17.11.2019 Sinema ve Dindarlar
10.11.2019 Müzik Haram Mıdır?
27.10.2019 Her Dönemin Yardakçıları
20.10.2019 Zor Oyunu Bozar
07.10.2019 Irkçılık Batının Malıdır
22.09.2019 Peygamber İnkârcıları
11.09.2019 Soner Yalçın?ın Atmasyonu
09.09.2019 Ne Saçmalıklarla Uğraşmı?ız
27.08.2019 Hırsızların Dangılları
21.08.2019 Biri Bana Kardeşlikten Söz Etsin Lütfen
11.08.2019 Önemli Kararlarım
29.07.2019 Kuş da Medeniyetimizin Bir Parçasıdır
20.07.2019 Hayat Dediğin Mana Yüklüdür
10.07.2019 ?iîlere de Bir Sözünüz Var mı?
01.07.2019 Şefaat Torpil midir?
24.06.2019 Kitleleri Yönetmek Kolay Mı?
18.06.2019 Güzel İnsanları Katleden Ülke: Mısır
10.06.2019 Şefaat Var Mıdır?
30.05.2019 Deistlerin Taptığı Bir İnşaat Ustasıdır
21.05.2019 Hz. Ömer?in Davasına Talip Olanlar Mirasına Talip Oldular mı?
13.05.2019 Akıl Ediyor Ama Hissetmiyorduk
03.05.2019 Ramazan Şemsiye Oruç Kalkandir
26.04.2019 Allah Belanızı Versin!..
18.04.2019 Hayatımızdan Çekip Gidenler
24.12.2018 Yazarlarımız nasıl yazıyorlar?
18.12.2018 Akıl ediyor ama hissetmiyorduk
13.12.2018 İnsan olmanın imtiyazı kaleme sarılmaktır
01.12.2018 Dilimize yapışan kelime: Kültür
03.11.2018 İtaat edilecek Ulu?l-Emr kimdir?
28.10.2018 Düşük profilli kafaya dikkat
22.10.2018 Mezhep taasubu
09.10.2018 Bir ateistin yanılgısı
25.09.2018 Sevgi ve sevgili üzerine
14.09.2018 Hainler cenneti memleketim
29.08.2018 Okusan da dert, okumasan da
21.08.2018 Eli hançerli ortak
15.08.2018 Namaz bir mesajdır
31.07.2018 Sevgi diliyle var olmak
30.06.2018 Doktorları vahşilere yem etmeyin
19.06.2018 Öküzler tanrı resmini çizselerdi
12.06.2018 Seçimin rengini ne belirliyor?
05.06.2018 Kur?an Değer Katar
29.05.2018 Bir manevi atmosferdir: Ramazan
20.05.2018 Şeytanlar birleşiyor, ifritler çiftleşiyor
16.05.2018 Ramazan tefekkür demektir
09.05.2018 İnsanlık onuru insanın gururudur
30.04.2018 'Atam tutam ben seni'
27.04.2018 Batılı kafa hür iradeye düşmandır
20.04.2018 Mutlu memleketin mahzun evladı: Mehmet Akif
06.04.2018 Dinde yenilik reform mudur?
03.04.2018 Akif'in Tevfik Fikret çatışması ve vatan sevgisi
27.03.2018 Akif'in Teşkilat-ı Mahsusa ve Abdülhamid ile ilişkisi
20.03.2018 Mehmet Akif'in İttihat-Terakki Cemiyeti ile ilişkisi
19.03.2018 Mehmet Akif anlaşıldı mı ki!..
11.03.2018 Kadın dövülmeli erkek övülmeli mi?
27.02.2018 Silahla öldürülmeyenler ahlaksızlıkla öldürülüyor
15.02.2018 Vicdan karası yüzkarasından beterdir
05.02.2018 Vatan hainliği ile vatanseverlik arasında ince bir çizgi vardır
01.02.2018 Şayet utanmazsan, dilediğini yap!..
21.01.2018 AMERİKALI SİYASİLER PENTAGON?UN KORİDORLARINDA KAYBOLUYORLAR
15.01.2018 BİZİ ONLAR KURTARACAK
03.01.2018 İRAN?DA NELER OLUYOR?
26.12.2017 İNSAN SEVGİSİNİN NERESİNDEYİZ?
19.12.2017 TAASSUP, AKLIMIZI DA ÇELER GÖNLÜMÜZÜ DE
11.12.2017 TAASSUBUN ÇOCUĞU CEHALETTİR
06.12.2017 KUDÜS ALINAN FİYATA VERİLİR
27.11.2017 PETROL KOKUSUNA KOŞAN KÖPEKBALIKLARI
20.11.2017 AKLA ZİYAN İŞLER
14.11.2017 ADAM ÖLDÜRMEYİ OYUN MU SANDIN?
06.11.2017 PASTA DEĞİL ÜLKE PAYLAŞIYORLAR
30.10.2017 SAYIN CUMHURBAŞKANIM ?HAVAALANI PROTOKOLU?NU DEĞİŞTİRİN
24.10.2017 HER YERDE HEP AYNI HİLE
19.10.2017 BU MÜFREDAT DEĞİŞMELİ
11.10.2017 BİR KULÜBESİ BİLE TAHRİP OLMAYANLAR CANIMIZI YAKIYOR
03.10.2017 ABD ÖLDÜRECEK ?CANAVAR? ARIYOR
30.09.2017 HİZAYA GELMEK YA DA SAF TUTMAK
21.09.2017 RÜYALARINDA GEZİNDİM İSTANBUL?UN
12.09.2017 ARAKAN?I MI YOKSA 2019?U MU KONUŞALIM?
07.09.2017 AKIL NE KADAR GEREKLİ?
31.08.2017 DEVE SİDİĞİNDEN DAVA ÜRETMEK
20.08.2017 KARDEŞLİK SINIR TANIMAZ
10.08.2017 TÜRK KIZI LEYLA?NIN MÜSLÜMAN OLUŞU
06.08.2017 MÜFTÜ NİKÂH KIYSA NE OLUR?
25.07.2017 TARTIŞMA, ?HIRLAŞMA? DEĞİLDİR
22.07.2017 GÜNÜMÜZ FERHAT İLE ŞİRİNİNİ GÖRDÜM
14.07.2017 DİKTATÖRLÜĞÜ DE BATIYA BORÇLUYUZ ÖZGÜRLÜĞÜ DE
06.07.2017 İKTİDAR HIRSI BAZEN ÇOK VAHŞİCEDİR- II
29.06.2017 İKTİDAR HIRSI BAZEN ÇOK VAHŞİCEDİR- I
21.06.2017 ANNEYE VE BABAYA BİR GÜN DEĞİL BİR ÖMÜR AYRILIR
14.06.2017 HER GÜL BAHÇESİ ÇOCUKLARIN MEKÂNIDIR
09.06.2017 MAHALLE KAVGASI MI, CAMİ VE ÇOCUK MESELESİ Mİ?
02.06.2017 ORUÇ BİZİ TUTAR MI?
26.05.2017 NECİP FAZIL ANISINA...
18.05.2017 İSLAM VE İLİM
11.05.2017 HIRİSTİYANLIK VE İLİM
04.05.2017 İLİM
29.04.2017 AŞK?I YAZAYIM DEDİM
18.04.2017 REFERANDUM SONUCU BİR BAŞARIDIR AMA...
13.04.2017 AYDINLIK BİR GÜNE YÜRÜYORUZ
06.04.2017 KANPAZARI: İDLİB
30.03.2017 ?HAÇLI RUHU? BİR İNANÇ MI YOKSA ZİHNİYET MİDİR?
23.03.2017 BİZE ÖZGÜRLÜK GETİRİRLER Mİ?
16.03.2017 AVRUPA TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE ?TURO-ARYEN?LER
09.03.2017 KOZMETİK SANAYİNİN SEMBOLÜ: SÜSLÜ MUMYALAR
02.03.2017 İNANMAK ZOR ŞEYDİR
23.02.2017 YANGIN VAR DİYE KOŞUŞTULAR OYSA GÜNEŞ DOĞUYORDU
16.02.2017 PEYGAMBERLER BIRER INSANDIR
09.02.2017 NEDEN TÜRKÜ DİNLEMEYİZ Kİ?
02.02.2017 TÜRKİYE?DE BAŞKANLIK NE ANLAMA GELİYOR?
26.01.2017 SALTANAT MEŞRU MUDUR?
18.01.2017 İSLAM?DA DEVLET BAŞKANININ SEÇİMİ
12.01.2017 İSLÂMÎ BAKIŞLA DEVLET BAŞKANLIĞI
05.01.2017 KURŞUN ADRES SORMAZ AMA TERÖR HEDEF ŞEÇER
29.12.2016 KAÇ KEZ TIRPANLA BİÇTİLER BİZİ
22.12.2016 BİZ PRANGALARI KIRDIK, HALA TASMALILAR VAR
18.12.2016 YENİ SAVAŞ KONSEPTİ: TERÖRDÜR
07.12.2016 TERÖR YUMURTLAYAN TAVUK
30.11.2016 YANGIN YÜREĞİMİZDE
24.11.2016 KÖY İLKOKULUNDAYIM
16.11.2016 KAÇIŞAN SATILIK RUHLAR
09.11.2016 KELEBEĞİN FIRTINASI
03.11.2016 YENİ BİR MEZHEPLER SAVAŞI KAPIDA MI?
18.10.2016 GÖZ GÖRE GÖRE TUZAK
05.10.2016 CEHALETİN SINIRI YOKTUR
29.09.2016 TEKBİR?DEN ÜRKMEK
21.09.2016 BATI MI DEDİNİZ?
15.09.2016 İKİSİ DE YUMURTLADIĞINA GÖRE TAVUK DA KAZDIR
07.09.2016 ALTIN DİŞLİ ÇOCUK
01.09.2016 SUSUN BARİ !...
24.08.2016 İNSAN
18.08.2016 DEMOKLESİN KILICI MI, TERÖR SOPASI MI?
11.08.2016 ADİL OLMAK ZORUNDAYIZ
03.08.2016 DARBENİN ARİTMETİĞİ
28.07.2016 İLERİYE BAKMAK
21.07.2016 KARTONDAN ADAMLARDAN KAHRAMAN ÇIKMAZ
18.07.2016 SENARYOSUZ DARBE OLMAZMIŞ!
14.07.2016 FİLİSTİNLİ KIZA
30.06.2016 TERÖR ALÇAKLIĞI
29.06.2016 ŞAHİDİM İSRAİLDİR
23.06.2016 ?NUR TOPU SAVAŞÇILAR? KİMİN ESERİ?
16.06.2016 GÜÇLÜNÜN SAVAŞI MI, HAÇLININ MI?
09.06.2016 YAZMAYA BAŞLARKEN