Başkanlığın götüreceği süreç!

Eklenme Tarihi: 02.05.2018 05:56:24 - Güncellenme Tarihi: 07.08.2020 19:10:09

Geçen yıl ?Cumhurbaşkanlığı Sistemi? referandumu öncesi ?Başkanlığa Götüren Süreç!? başlıklı bir yazı kaleme almış ?Düşündük mü hiç! Acaba neden gündemin tam ortasında başkanlık sistemi var? Başkanlık sistemi niçin gerekli? Neden mevcut sistem ihtiyacı karşılamıyor? Mevcut sistem mevcut potansiyeli etkin kullanmak yönünde neden bekleneni veremiyor? Bu yazıya yukardaki soruları yönelterek başlamak istedim. Çünkü; gündemde neden başkanlık konusu olduğunun sorgulamasını istiyor ve bu sorgulamanın gerekli olduğuna inanıyorum.?, diye başlamıştık.  

Aşağıda paylaştığım yazıya konu olan süreç 16 Nisan 2017 referandumu ile tamamlanmış ve toplumun beklentilerine cevap veren bir yönetim yaklaşımı benimsenerek başkanlığa geçiş gerçekleşmişti. Bugünlerde ise Anayasa?da yapılan düzenlemenin getirdiği değişimin hayat bulacağı, yönetim anlayışını şekillendirecek ilk seçimler gündemde ve seçim 24 Haziran?da gerçekleşecek. Türkiye istikrarın getirdiği refahın farkında olarak 24 haziranda bir bakıma yeni sürecin getireceği değişimin ivmesini belirleyecek olan geleceğe yönelik çok önemli kararlar verecek?

İnanıyorum ki; insanımız Türkiye?yi yavaşlatan durduran hatta geriye çeken, değişime karşı direnen statükocu güçleri 16 Nisan?da olduğu gibi 24 Haziran?da da vereceği kararla bertaraf edecektir. Bu şekilde asil Milletimiz kaos dayatan koalisyon dönemlerinden uzaklaşmak üzere 16 Nisan 2017 tarihinde verdiği tarihi kararını, 24 Haziran?da vereceği kararlarla taçlandıracaktır. İşte bu çerçevede bahse konu yazımızda önce analiz, sonra sentez yapmaya çalışarak gündemi açıklamaya çalışmıştık. Şimdi ?Başkanlığa Götüren Süreç!? ile ?Başkanlığın Götüreceği Süreç!? konusuna dünden bugüne gelerek bakalım.

Başkanlığa Götüren Süreç!

Düşündük mü hiç! Acaba neden gündemin tam ortasında başkanlık sistemi var? Başkanlık sistemi niçin gerekli? Neden mevcut sistem ihtiyacı karşılamıyor? Mevcut sistem mevcut potansiyeli etkin kullanmak yönünde neden bekleneni veremiyor? Bu yazıya yukardaki soruları yönelterek başlamak istedim. Çünkü; gündemde neden başkanlık konusu olduğunun sorgulamasını istiyor ve bu sorgulamanın gerekli olduğuna inanıyorum.

Cumhuriyet Rejimi ve Başkanlık Sistemi

Başkanlık sisteminin daha önce hiç olmadığı kadar, ciddi olarak ele alındığı günlerdeyiz. Bu ciddiyete rağmen toplumun büyük bölümü tarafından değilse de bazı kesimler hala rejim ve sistem kavramlarını farklı şekilde anlamlaştırmaya ve karıştırmaya devam ediyor. Oysaki konu nettir ve Türkiye Cumhuriyeti için rejim tartışması ?egemenlik hakkının millete verildiği? Cumhuriyet?in ilanı ile 29 Ekim 1923?te tamamlanmıştır ve Türkiye seçimini Cumhuriyet?ten yana yapmıştır. Dolayısıyla bugün Cumhuriyet?in bir yönetim şekli(rejim) ve Başkanlık?ın ise yürütmenin işleyişini düzenleyen bir yönetim anlayışı ve yaklaşımı olduğu dikkatten uzak tutulmamalı ve bir rejim tartışması açmak yerine, yürütme ve hükümet sistemi konuşulmalıdır. Ancak bu gerçek bilinmesine rağmen, bir kesim tarafından ısrarla bilinmezden gelinmesi ortamı germekte ve yanlış mecralarda temelsiz tartışmaların yaşanmasına yol açılmaktadır. O halde şu söylenebilir; sistematiği olan ve kavramsal olarak aynı zeminde buluşan tartışmalar anlamlıdır, kendi sübjektif amaçlarına göre zemin oluşturup sistematiği bir kenara iten tartışmalar ise anlamsızdır. Fakat anlamsız ve zemini tartışmalı olsa da, dün olduğu gibi bugün de farklı niyet ve gerekçelerle  konuşmalar ve tartışmalar devam ediyor ve edecek görünüyor.

1923?ten 1982 Anayasası?na

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye; ?Cumhuriyet? rejimini benimsediğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Halen yürürlükte olan 12 Eylül darbesi inisiyatifiyle çıkarılan 1982 Anayasası?nın ilk maddesinde de konu net olarak yer almaktadır. Buna göre 1982 Anayasası Devletin şekli?nin yani rejimin Cumhuriyet olduğunu ?Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir? şeklinde ifade etmektedir. Tabii rejim ve sistem üzerine konuşma ve tartışmaların devam etmesi, en iyimser bakışla; ?hiç olmasa düşüncelerin olgunlaşması ve berraklaşması için bir işlev de yerine getiriliyor?, şeklinde de değerlendirilebilir.

Takip ediyoruz, son iki haftadır başkanlık sistemiyle ilgili yasa teklifleriyle Meclis hareketlendi ve meclis birleşimlerinde ve ilgili grup oturumlarında, sivil toplum konferanslarında ve televizyon programlarında konu çokça tartışıldı ve tartışılmaya devam ediyor.

Geçmişteki tutumlar bir yana, bugün düne göre, başkanlık sisteminin gerekliliği konusunda hem kamuoyunda hem de Meclis?te olmadığı kadar çok güçlü bir uzlaşı bulunuyor ve bu durum Meclis?te yapılan oylamalara da yansıyor. Süreç anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa sahip iki parti?nin anayasa değişikliği teklifini ?Cumhurbaşkanlığı Sistemi? isimlendirmesiyle T.B.M.M.?ne sunması ile başlamıştı ve son olarak yapılan oylamalarla geçen maddelerle Anayasa değişikliğinin Meclis süreci tamamlanmış oluyor. Bunu takip edecek süreç ise Meclis?te onaylanan maddelerin halk iradesine sunulacağı referanduma gitmek olacak?

Değişime Direncin Gerekçesi!

Başkanlık konusu, son birkaç on yıldan beri zaman zaman gündeme geldi ve konuşuldu, üzerinde olumlu ve olumsuz yüksek sesli tartışmalar yapıldı, görüşler ifade edildi, yazıldı, kamuoyu ile paylaşıldı!  İlk satırlarda sıralanan sorulara ek olarak: ?Değişime karşı direncin veya başkanlık sistemine karşı durmanın altında acaba hangi gerekçeler yatıyor olabilir?? sorusunu da eklemek gerekiyor. Bir cevap olarak; ?oluşan statükoya sıkı sıkıya bağlı olmanın getirdiği duyarsızlık ve iletişime kapalılık, öğrenilmiş çaresizlik veya başkanlık sistemi içinde kendine yer bulamama ve kendini ifade etme becerisi gösterememe kaygısı? olabilir. Bunun yanında yine rasyonel bir gerekçe bulunamayan diğer bazı sübjektif tutumlar da görülebilir. Örneğin; koalisyonlar mevcut konumumu(zu) güçlendirir, o halde mevcut sistem devam etmeli, şeklinde. Yine kendini ilerici, değişimci, yenilikçi olarak tanımlayan ancak yenilenmeyi ve değişimi ?öcü? olarak görerek değişimin karşısında tutum takınıp, kapıları tüm tartışmalara kapatanlar da olabilir. 

Aslında çok partili hayata geçtiğimiz yaklaşık yetmiş yıldan fazla bir süredir oluşan statüko; bir bakıma kurumsal yapının işlevini dar kalıplar arasına sıkıştırmak yönünde bürokrasi mengene görevini üstlenmiş, statükonun korunması için tek tipçilik araç haline getirilerek beşeri sermayenin analiz ve sentez yapma kabiliyetini sınırlamıştır. Bu durum bir bakıma; kendine verilen yetkiyi daha iyiyi yakalamak yönünde kullanamayan, işi idare-i maslahat olarak kabul eden, kendi hayatını yöneten ve dizayn eden yapıyı eleştiremeyen ve yeni ufuklar arayamayan bir düşünce yapısının oluşmasına ortam hazırlamıştır da denilebilir.

Yine burada açıklıkla tartışılmadığı kesin olan başka bir soru daha sormak gerekiyor. ?Pekala geçmişteki başarısız hatta çok başarısız koalisyonların aktörlerinin, bugün başkanlık sistemine geçmeyi zaruri kılmasında etkisi yok mudur? Dün koalisyonlarla ülkenin zaman, kaynak ve enerji kaybetmesine yol açarken, sistemi açmak ve çalıştırmak için karar alamayan ve uygulayamayan aktörler, bugün koalisyonlara teslim olan ve tıkanan sistemin açılması için bir çözüm yolu olarak ortaya konulan başkanlık sistemine acaba neden yüz çeviriyorlar ve muhalif durumunda kalıyorlar. Yine başkanlık sistemini samimiyetle tartışmadan muhalif tutum takınanların yazık ki geçmişte yaşanan başarısız koalisyonların yıkıcı etkisinden haberdar olmalarıysa başka bir açmazı ifade ediyor.

Nasıl Olsa Koalisyon Var!

Hep koalisyonların hakim olduğu dönemlerde yaşamış olanlar, ne kadar arayış içinde olursa olsunlar: "Nasıl olsa koalisyon dışında başka bir alternatif yok!" diyerek yeni arayışlar içine girmekten, öğrenilmiş bir çaresizlik tutumuyla kaçabilirler. Ancak son 15 yıldan beri koalisyonsuz bir dönem var ve bu dönemin getirilerinden herkes yararlandı ve yararlanıyor. Dolayısıyla koalisyonların getirdiği ve cumhurbaşkanı ve başbakan uyumsuzluğundan kaynaklanan krizler ve kaostan kurtulmak için artık önemli bir alternatifin varlığından toplumun büyük kesimi haberdar. Daha önemlisi söz konusu kaosu davet eden sistemi kaldırıp, yeni bir anlayışı kurabilecek düzeyde toplumsal bir çoğunluk ve uzlaşı da bulunuyor. Bu durumda toplum üzerinde oluşturduğu karamsarlık, çaresizlik ve teslimiyet duygusunu pekiştiren anlayışı besleyen mevcut sistem yerine, topluma umut ve refah vadeden bir anlayışın sunulmasından daha doğal bir şey olamaz.

Kaos Dayatan Koalisyonlar

Türkiye neredeyse her on yılda bir açık veya örtülü müdahalelere, darbelere maruz kalsa ve demokrasisi sekteye uğrasa da parlamenter demokrasisiyle bulunduğu coğrafyanın en önemli ülkesidir. Demokrasinin en önemli aracı ise kuşkusuz seçimlerdir. Seçim sonuçları halkın taleplerini, duyarlılıklarını ortaya koyması ve halkın kendisini yönetecek anlayışı iktidara taşıması bakımından büyük önem taşımaktadır.

İki yıl kadar önce ?Çok Partili Dönemin Mesajı!? başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazıda "tek başına iktidarın istikrarı desteklediği, istikrarın ise halk tarafından tercih ve talep edildiğine" yönelik çıkarımlarda bulunmuştuk. 7 Haziran 2015 genel seçimleri sonrası 1 Kasım seçimlerinde elde edilen sonuçlar ise;  13 yıldan beri tek parti iktidarının sağladığı istikrarın getirdiği pozitif etkilerden halkın memnun olduğunu ve istikrarın devam etmesi yönünde somut destek verdiğini göstermiştir.

Çok Partili Dönemin Mesajı!

Genel olarak her seçim sonucu halkın taleplerini,  duyarlılıklarını ortaya koymaktadır. Cumhuriyetin kuruluşundan beri 36, çok partili hayata geçtiği 1946 yılından itibaren ise 30 hükümet kurulmuştur. 5 yıldan daha fazla iktidarda kalınan sadece 4 dönem bulunmaktadır. Bu 4 dört dönem; kalan 26 iktidar döneminin toplam süresine eşittir.  Çok partili hayata geçildikten sonraki 26 hükümetin iktidar olma süresi ortalama 1,3 yıldır. Kalan 4 dönemin ortama iktidarlık süresi ise 8,5 yıl olup, bunlar 10 yıl iktidarda kalan Adnan Menderes, 6 yıl ile Süleyman Demirel ve yine 6 yıl ile Turgut Özal gelmektedir. En uzun süreli iktidar dönemi ise Recep Tayyip Erdoğan dönemidir. Bu durum 5 yıl için iktidara gelen hükümetlerin neredeyse  dörtte biri kadar bir sürede iktidarı bırakmış yada bırakmak durumunda kalmıştır. Büyük ölçüde hükümetlerin(%87) yaşam süresi kısa olmuştur (Grafik 1). Buradan hareketle, yapılan genel seçimlere ait uzun yıl verileri değerlendirildiğinde toplumun tercihleri sandığa yansımakta ve bir bakıma insanımızın nasıl bir Türkiye istediğine yönelik önemli veriler elde edilebilmektedir.

Çok partili hayata geçişten bugüne kadar geçen 68 yıllık sürecin ilk çeyreğinde (1946-1962) 6 hükümet, ikinci çeyrekte(1963-1980) 13 hükümet, üçüncü çeyrekte(1981-1997) 8 ve son çeyrekte ise (1998-2015) 3 hükümet işbaşına gelmiştir. 1980 yılına kadar geçen süredeki hükümet kalma süresi 1,9 yıl iken, 1981 ve sonrası dönem ortalaması 80 öncesine göre yüzde elli daha fazladır (2,9 yıl). Görüldüğü gibi çok partili dönemi kapsayan siyasi tarihimizde iktidarda kalma süresi ilk dönemlerde oldukça düşüktür. Özellikle ilk 3 çeyrek dönem birlikte ele alındığında; iktidarda kalma süresi 1,6 yıl gibi bir değerde gerçekleşmiştir. Son çeyrekte ise bu değer 5,3 yıl olup, neredeyse ilk üç çeyreğin ortalamasından 4 kat kadar fazladır. Bu veriler ışığında toplum nezdinde kısa süreli iktidar dönemleri ve koalisyon hükümetlerinin prestij kaybetmiş olduğu ve bu nedenle toplumun hükümetlere ikinci çeyrekten itibaren daha uzun sureli iktidar olma şansı verdiği görülmüştür.

Bu durum toplumda; ?uzun süreli iktidarların ülkeye istikrar getirdiği yönünde bir kanının hakim olmaya başladığını görmek? bakımından da önemlidir.  Dolayısıyla ve özellikle tek parti iktidarının toplum nezdinde olumlu izlenim bırakmasının temelinde, ?uzun sure görevde kalan iktidarların bir şekilde ülkeye getirdiği istikrar ve gelişmeyle? anlamlı hale dönüşmektedir.

Bu veriler ışığında; istikrarın ?ülke ve halk nezdinde ki anlamı? üzerinde çıkarımlarda bulunulabilir. Buna göre istikrar; ülkenin ilerlemesi yönünde sağlanan kazançları ve yararları göstermektedir.

Sonuçta çok partili dönemdeki deneyimler; insanımızın kendi içinde kısır çekişmeler ve kaos içinde yaşayan İSTİKRARSIZ ve KISA SÜRELİ HÜKÜMETLER GÖRMEK İSTEMEDİĞİNİ ve kaybedilen zamanın değerinin farkında olduğunu gösteriyor.  Bu kapsamda insanımız; Türkiye?nin gündeminin toplumsal refah, ekonomik kalkınma, toplumsal barış ve demokrasi olmasını, ülkesinin bölgesinde ve dünyada iddialı ve güçlü  bir ülke olmasını, ekonomik ve siyasi olarak güçlü bir devlete sahip olmasını özlüyor,  talep ediyor.?

Bu kapsamda uzun yıllar boyunca deneyimlenen kötü koalisyon uygulamalarının sonucu olarak halk; yoz bir koalisyon kültürünün ürünü olabilecek hükümet oluşumlarına kapıyı kapatıyor ve toplum huzurunu ve sosyo-ekonomik yaşamını tehdit edecek yani istikrarı ortadan kaldıracak çok başlı ve ayrıştırıcı koalisyonların oluşmasına soğuk bakıyor.

Demokrasi ve Uzlaşı Her şeydir!

Sonuç olarak; artık koalisyonların getirdiği duraklatıcı ve geriletici etkilerini bertaraf etmek ve asgari düzeye çekmek üzere toplum hassastır. Geçmişte kısa süreli koalisyon hükümet dönemlerinin getirdiği büyük sorunlar ve cumhurbaşkanı ile başbakan arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan çatışmalar nedeniyle ortaya çıkan (ve ayrıştırıcılığı körükleyen) olaylar ve mali krizler; bugün büyük ölçüde toplumda yeni ve güçlü bir toplumsal bilincin oluşmasına yol açmıştır. Özellikle tam anlamıyla milletin ve devletin istikbalini tehdit eden 15 Temmuz darbe girişimi ve yıkım hareketi; toplumun ?yerli ve milli olmak? yönündeki hassasiyetini artırmış, bir bakıma geleceği ile ilgili söz söyleme hakkının kendisinde olduğunu gösterdiği örnek direniş ile kanıtlamış, demokrasisine sahip çıkmış ve inisiyatifi ele alma becerisini göstererek özgüvenini tazelemiştir.

Tüm bu yaşananlardan elde edilen deneyimler, uygulama ve yönetsel bakımdan nedeni her ne olursa olsun sorunlu olan mevcut sistemin 21. Yüzyılda Türkiye?yi yukarıya taşımakta büyük sorunlar çıkaracağını ve bu nedenle tarihsel birikim ve toplumsal dinamiklere uygun olan başkanlık sistemine geçişin doğru olacağını göstermiştir ve bugün hem Meclis?te hem de toplumun büyük bölümünde başkanlık sistemine geçiş yönünde yüksek bir uzlaşı ve kararlılık ortaya çıkmıştır.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2179/baskanligin-goturecegi-surec

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

14.06.2020 BM ve Temel İnsani Haklar! (6)
13.06.2020 BM’nin Gücü Açlıkla Sınanıyor! (5)
12.06.2020 Kovid-19 BM’de Değişimin Habercisi mi? (4)
11.06.2020 "Kovid-19 BM’de Değişiminin Habercisi mi?” (3)
08.06.2020 BM’nin Gücü Sağlıkla Sınanıyor! (2)
07.06.2020 Kovid-19, BM’de Değişimin Habercisi mi? (1)
27.04.2020 Buğday Üzerinden Yorumlar (3)
26.04.2020 Buğday Raporu ve Arz Güvenliği (2)
25.04.2020 Beklediğim “Buğday Raporu” Geldi! (1)
17.04.2020 Prof.Dr. Niddersan Acoh’un Salgın Hastalık Analizi! (1)
13.04.2020 Koranavirüs Tarım Sektörü için Tehdit mi?
06.04.2020 Tarımsal  Mafya (2)
05.04.2020 Tarımsal Mafya (1)
24.03.2020 Kötünün kötüsü korona mı?
15.03.2020 Bilgelik Çağı
09.03.2020 Gençlerin Tarım İlgisi!
28.02.2020 Üçüncü Tarım Orman Şûrası
21.02.2020 İkinci Tarım Şurası ile AB Müzakere Süreci
20.02.2020 İkinci Tarım Şurası
12.02.2020 Birinci Tarım Şurası ve Öncesi
20.01.2020 Bir yenilgi biçimi: 'Daha iyisini yapamam!'
16.01.2020 Uluslararası Antalya Kongresi
14.01.2020 Dijital Dönüşüm Süreci ve Yükseköğretim
22.12.2019 Dünya Tarım Gazetecileri ve Antalya Forumu
07.11.2019 Çelik Metreli Belediye Başkanı - 5
06.11.2019 Trafikte görmezden gelinen gerçekler - 4
16.10.2019 Trafikte kural tanımazlığın anatomisi -3
25.09.2019 'Ben trafiğe karşıyım!' Trafikte insan, kurum ve mevzuat -2
10.09.2019 Trafikte insan, kurum ve mevzuat -1-
21.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
08.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
31.07.2019 Kaplıca Kültürü ve Termal Turizm Ekonomisi
14.07.2019 Bilge Ülke Türkiye
04.07.2019 'Gelin Kardeş Olalım!'
25.06.2019 AB?de Tarım ve Sosyal Politika Eşgüdümü
23.06.2019 Altın Susam?in Markalaşma Potansiyeli
10.06.2019 Samimiyet Testi ve Toplumsal Refah!
25.05.2019 Osmanlı?nın Afrika?da Kadim İzleri
05.05.2019 Türkiye?nin Alternatif Turizm Şansı
13.04.2019 Antalya'nın Dördüncü T'si Teknoloji
10.04.2019 Sanayi ve Tarım Politikalarında eş güdüm ihtiyacı
07.04.2019 On beş mart 2019?a dair?
27.03.2019 Halkın feraseti ve beka meselesi!
11.03.2019 İstanbul?un ya da Antalya?nın vefası!
26.02.2019 Kavramlar üzerinden kutuplaşmak!
17.02.2019 Markalaşma ve bir başarı hikayesi!
09.02.2019 Türkiye markası ve zihinsel eşik!
31.01.2019 Eyvah! Saman ithal ediyoruz, tarım sektörü battı
18.01.2019 Rauf Denktaş Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
29.12.2018 Akıllı teknolojiler ve tarım 4.0
15.12.2018 Türkiye'nin marka şehir vizyonu
11.12.2018 Türkiye?nin turizm stratejisi ve sosyal politika işlevi
05.12.2018 Türkiye su zengini mi?
30.11.2018 2019 Türkiye ve dünyada Çorum yılı!
11.11.2018 Ulusal ekonomiler ve küresel şirketler
29.10.2018 Türkiye Gemisi 29 Ekimde limanda!
26.10.2018 Araştıma ve Geliştirme Politikaları
13.10.2018 Astronot yada çiftçi olmak!
03.10.2018 Halep?te bilim, savaş, medeniyet!
26.09.2018 İnsan ömrü 280 yıl!
19.09.2018 Pakdemirli ve tarım üzerine
11.09.2018 Kötüyü bertaraf etme reçetesi
06.09.2018 Küresel ısınma insanlık için tehdit mi??
31.08.2018 Dünya Peynir Şampiyonlar Ligi
27.08.2018 Süt sektörü ve peynir vizyonu
16.08.2018 Kaos tellalları!
10.08.2018 Bedirhan bebek!
04.08.2018 Uzman Bilgi ve Tarım Danışmanlığı ?
19.07.2018 Niyet Halis ya akibet!
12.07.2018 Acının günü!
01.07.2018 Prof.Dr. Tauf Nigzes
23.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
21.06.2018 İki seçenek var!
13.06.2018 'Komşu anneye bir kap yemek götürmek!'
12.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
30.05.2018 Gezide kaybolmak!
24.05.2018 Antalya?nın bir 'Güzel Ada'sı ?
20.05.2018 Bir Osmanlı güzeli ?Cumalıkızık?
18.05.2018 Üniversite ve yerel dinamikler-2
17.05.2018 Üniversitenin sinerjik etkisi
10.05.2018 Halkın vizyonu ve koltuk kapmaca!
02.05.2018 Başkanlığın götüreceği süreç!
28.04.2018 Zihin Kestiren Sistemler
19.04.2018 Kırın örtülü zenginliği
05.04.2018 Marka Olmak yada Olmamak!
28.03.2018 Yeni kuşak tatlandırıcılar - 2
27.03.2018 Şeker ve Tatlandırıcılar Sektörü
15.03.2018 Hakikaten ?Ne işimiz var Afrin?de!?
05.03.2018 Müttefiğe Zeytin Dalı!
30.12.2017 BİLİMİN IŞIK ETKİSİ!
24.12.2017 KENDİNE YABANCI!
20.11.2017 BEDBAHT İNSAN TİPOLOJİSİ
27.09.2017 DİL BAYRAMI; MİLLÎ EĞİTİM ve ENGRİ BÖRDS
17.09.2017 ÜNİVERSİTENİN TOPLUMSAL ROLÜ !
11.09.2017 İYİLERİN ZİRVE ÇAĞI
30.08.2017 30 AĞUSTOS: ?BİR OLMAK, VAR OLMAK !?
27.08.2017 TARIM CİDDİ BİR İŞTİR, ROMANTİZMİ KALDIRMAZ
12.08.2017 MEDYA'NIN MEDYASI! Ya da MEDYA?NIN MEDYAN?I OLMAK!
01.08.2017 ÂKİL İNSAN OLMAK!
23.07.2017 Türkiye Haklı !
28.06.2017 DUYGUSAL TEKNOLOJİ!
23.05.2017 HER YÜZYILDA YENİ BİR ENERJİ!
26.01.2017 BAŞKANLIĞA GÖTÜREN SÜREÇ!
28.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-2
25.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-1