Cumhuriyet?in Şehir ve Mimarî Tefrikası-3

Eklenme Tarihi: 23.04.2018 23:10:32 - Güncellenme Tarihi: 02.06.2020 09:49:55

Selçuk Özdağ ile Türklerin fethettikleri yerleri kültürleriyle nasıl bayındır hale getirdiklerini ve geçmişten bugüne Türk mimarisi üzerine konuştuk...

Ak PArti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ ile Türklerin fethettikleri yerleri kültürleriyle nasıl bayındır hale getirdiklerini ve geçmişten bugüne Türk mimarisi üzerine konuştuk...

ENPOLİTİK

Osmanlı?nın son dönemi ile Cumhuriyet?in ilk yıllarındaki şehir ve yapılaşma birbirinin devamı şeklinde midir?

SELÇUK ÖZDAĞ

Osmanlı?nın son devri; ekonomik, sosyal, siyasî, kültürel, ? olarak bütün değerlerin herc-ü merc olduğu bir devir olmuştur.

Tabii bu durum, şehir ve mimarî açısından da benzer şekilde cereyan etmiştir.

Ahmed Hamdi TANPINAR, meşhur ?Beş Şehir? isimli kitabında diyor ki:

?Şiir hiçbirşey söylemiyordu. Mimarî zevki soysuzlaşmştı; saraylar ve konaklar küçük Avrupa burjuvasının evleri gibi döşeniyordu?.

Fakat şu hakkı da teslim etmek gerekir ki, şehircilik ve mimarî açısından bu dönemde dikkat çeken fikirler ileri sürülüyor ve fedakâr bazı çalışmalar da yapılıyor.

Bahse konu bu dönem, genel hatları itibariyle 1900-1950 yılları arasında, takriben 50 senelik bir dönemdir.

Bu dönemde, şehircilik ve mimarlık çalışmalarında, özellikle mimarlar ?Türk millî mimarîsi?, ?millî mimarî?, ?mimarîde Türk üslubu? konularında bazı çalışmalar yapmışlardır.

Bu mimarlar diyor ki; bizim Orta-Asya Türk şehirciliğinde ve mimarîsinde, Selçuklu ve Osmanlı şehrinde ve mimarîsinde kendimize özgü bir millî tarzımız vardı.

Zamanla bu millî tarzımızı kaybetme noktasına geldik. Kendi şehirciliğimizi ve mimarîmizi yeniden canlandırmalıyız.

Bu çalışmalar genel olarak, 1900-1930 ve 1930-1950 yılları arasında iki döneme ayrılıyor.

Birinci dönemdeki fikir ve çalışmalar ?1.Millî Mimarlık Akımı?; ikinci dönemdeki fikir ve çalışmalar ise, ?2.Millî Mimarlık Akımı? olarak isimlendiriliyor.

Mimar ve mühendisler, şehir ve mimarîdeki her üslubun, her tarzın aslında siyasetin, ideolojinin ve fikirlerin birer yansıması olduğunu; her tarzın, zamanın ruhunu taşa, toprağa, mermere, çimentoya, ? yansıttığını, bu sebeple bizim fikrimizin, fikriyatımızın, ruh dünyamızın da toprağa, mekâna yansıtılması gerektiğini söylüyorlar, yazıyorlar.

Sadece yazı ve söylemle de iktifa etmeyip eyleme de geçiyorlar; yeni inşaat işleri başlatıyor, yeni binalar yapıyorlar.

Batı?nın etkisi her alanda hissedilmeye başlayınca, bunu kendisine dert edinenler, bize ait olan bir tarz oluşturmaya çalışıyorlar.

Mimar Kemalettin, Mimar Vedat, Abidin ve Muzaffer beyler, Ali Talat ve arkadaşları; tamamen ?millî? endişelerle hareket ediyorlar.

Bir şehrin toprağının, arazisinin, mekânının kullanımında millî duyguları yansıtmak, millî şuuru güçlendirmek için unutulan Türk sanatı, mimarlığı ve şehirciliği yeniden canlandırılmalı diyorlar.

Kendi değerlerimizin yeniden ortaya çıkarılması ve yaşatılması gerektiğini ileri sürüyorlar. Geleneksel Türk millî tarzının, çağın gereklerine göre yeniden yorumlanabileceğini iddia ediyorlar.

Fikirlerini ?kuvveden fiile? de çıkarıyorlar, yeni planlar yapıyorlar. Bu yeni üslup, bu yeni tarz Osmanlı mimarîsinden de bazı motifler taşıyor.

Mesela, taşıyıcı bir unsur olmasa da yapılarda ?kubbe? inşa ediyorlar. Ankara / Ulus?taki ?Ankara Palas? binası örnek gösterilebilir.

Tabii bu uygulamayı eleştiren kalemler de olmuş.

Ahmed Haşim, ?Üç Eser? isimli kitabında bu yeni tarzı eleştirerek diyor ki:

?Otel, banka, mektep, iskele; şimdi dışarıdan minaresi ve içeriden minberi eksik birer camii karikatürü gibi oldu?.

Kabul etmek gerekir ki; şehircilikte, plancılıkta, mimarlıkta yeni bir tarz, bir kimlik inşası, kolayca başarılacak işlerden değildir. Yeni bir tarz, bugünden yarına yerleşmiyor.

Çalışkan, vefakâr ve vatanperver bu insanların gayretleri ne yazık ki yeni bir mimarî üslup ortaya çıkarılmasında yeterli olmuyor.

Bir Arap mimarîsinden bahsedilebilir. Orta-Asya Türk mimarî tarzından, Selçuklu ve nihayet Osmanlı mimarî tarzından bahsedilebilir. Hepsinin kendine has birtakım özellikleri var.

Ama Cumhuriyet devrinde Anadolu?da ?Türk mimarî tarzı? nedir?

Türk mimarî tarzının ayırıcı özellikleri var mıdır? diye sorulacak olursa, buna olumlu cevap vermek biraz zordur.

1940?lara doğru, 2.Dünya Savaşı?nın ayak sesleri duyulmaya başlayınca ?harp mimarîsi? ön plana çıkmış, çok sayıda kışla, tahkimat inşası ve sığınak, ? yapılmıştır.

Hatta bu dönemde ciddi miktarlarda demir ve çimento kullanılmıştır.

Savaşın başlamasıyla da zaten demir ve çimento piyasadan nerdeyse tamamen çekilmiş, inşaatlarda, yapı malzemesi olarak daha çok ?taş? kullanılmaya başlanmıştır.

Bu yüzden İkinci Harp yılları, 1940-1950 yılları arası ?Taş Devri? olarak adlandırılmıştır.

Türkiye, Savaş?a katılmamıştı ama sürekli savaşa hazır halde bulunan halk ve ordu, savaşın etkilerini derinden hissetmiştir.

ENPOLİTİK

Cumhuriyet?in ilanından sonra CHP, Tek-Parti olarak teşkilatlanıyor. Uzun yıllar iktidarda kalıyor.

Netice olarak CHP, Devlet partisi oluyor. Parti devletleşiyor; devlet partileşiyor.

Bu dönemdeki şehircilik, şehir planlaması ve mimarlık uygulamaları nasıl yürütülüyor?

SELÇUK ÖZDAĞ

Cumhuriyet ilan edildikten sonra artık Osmanlı?dan farklı bir idare biçimine geçilmiş oldu.

Malum olduğu üzere, Cumhuriyet rejimi, kendini görünür kılmak için ciddi olarak gayret sarfetmeye başlamıştır.

Yapılan inkılapların amacı, halkın gündelik yaşayışını değiştirmektir.

Mesela kılık-kıyafet değişiklikleri, şapka inkılabı, resmi kıyafet ve üniforma tasarımları gündelik hayatı ve hayatın görünümünü değiştiren çalışmalardır.

Şehircilik ve mimarî alanında da aynı gayretleri görmek mümkündür. 

Bu dönemde klasik Avrupa mimarîsinin temel esaslarına paralel olarak devletin ciddiyetini, güçlülüğünü ve otoritesini ön plana çıkaran, insan ölçeğini aşan, ağır kütleli, uzun ve geniş sütunlu, simetrik kompozisyonlu ?abidevî? mimarî uygulamaları dikkat çekmektedir. Mesela anıtlar ve heykeller ?

Bir yazarın ifadesiyle ?Cumhuriyeti?nin varlığını temsil ve tecessüm ettirecek abidelerin inşası? konusunda kısa zamanda uzun mesafeler alınmıştır:

?Elli yıl içinde heykelcilikte eriştiğimiz durum olağanüstü sayılır? ?

İlk anıt; 1925 yılında, İstanbul?da Gülhane Parkı?na dikilmiştir. Heykelcisi, Avusturyalı bir mimardır.

Taksim?deki Cumhuriyet anıtını ise İtalyan bir heykelci yapmıştır. Bu iki heykelci, o yıllarda Anadolu?nun çeşitli yerlerine birçok anıt yapmışlardır.

1940?dan sonra ise, çeşitli şehirlerde inşa edilen anıtların büyük bir kısmı Türk heykelcilerinin eserleridir.

Büyük veya küçük, hemen hemen bütün şehirlerde bu döneme özgü bir ?çevre düzenlemesi? var. Bu çevre düzenlemesi; şehrin geniş ve uzun bir bulvarı üzerindeki ?Cumhuriyet Meydanı? ve bu meydana dikilen heykel veya anıtlardan oluşmaktadır.

Ancak bu dönem şu şekilde eleştirilmiştir:

Denilmiştir ki; alt-yapısı, kanalizasyonu, sokağı, hastanesi henüz tam ve yeterli olmayan şehirlerde bile muazzam anıtlar inşa edildi. Şehirlerin alt-yapısına öncelik vermek gerekmez mi?

ENPOLİTİK

Yeni rejimi görünür kılan sadece anıtlar ve heykeller miydi?

SELÇUK ÖZDAĞ

Tabii ki sadece anıtlar ve heykeller değil. Bunu bütün mimarî yapılarda, şehirlerde mekân kullanımında, imar planlarında görmek mümkündür.

Evvela şunu ifade etmek gerekir:

Yapılan bütün tasniflerde CHP?nin Tek-Parti olduğu 1950?ye kadar, rejimin adı ?Otoriter Rejim?dir.

Bernard LEWIS?in ?Modern Türkiye?nin Doğuşu?; Feroz AHMED?in ?Demokrasi Sürecinde Türkiye?; Mete TUNÇAY?ın ?Türiye?de Tek Parti Yönetimi?nin Kurulması?; Kemal KARPAT?ın ?Türk Demokrasi Tarihi? kitapları örnek olarak gösterilebilir.

Rejim, siyasî olarak ?otoriter? bir karaktere bürününce, onun ?yaptığı? ve ?eylediği? herşey otoritenin rengini alıyor. Çünkü ?otoriter iktidar? ancak yaparak ve eyleyerek konuşuyor.

Başka bir ifadeyle otorite; mimarîde, şehir planlamasında tecessüm ediyor (cisimleşiyor). Müşahhas (somut) hale geliyor.

Binaların yüksek tavanlı girişleri ?abdevî? özellikler taşıyor.

Evvela, malzeme olarak taş kullanılıyor. Yapı malzemeleri arasında ?taş?ın müessir bir hususiyeti var. Eskilerin ifadesi böyle. Yani taş, insana daha çok tesir ediyor, etkiliyor.

Sadece sıva yapılmış bir binanın ön cephesi ile kabartma nizamî taşlarla inşa edilmiş bir binanın cephesini düşünün.

Hangisi daha etkileyici olur? Tabii ki taş malzemeyle inşa edilen daha etkileyici olur.

Yapı malzemesi olarak taş ile birlikte mermer de kullanılmıştır.

Kaldı ki, yukarıda bahsettiğim ?abidevî? özellik sadece ?taş?ın malzeme olarak kullanılmasıyla sınırlı değil.

Malzeme olarak taş kullanılıyor ama daha önemli olan bu devirde inşa edilen binalar, geniş cepheli ve insan boyutunu aşan binalardır.

Genişlik ve bilhassa yükseklik, her vakit dikkat çekici ve etkileyicidir. Tavanlar yüksektir. Sütunların azameti dikkat çeker.

Yalnız şunu ifade etmek gerekir ki; ?geniş?, ?büyük?, ?yüksek? her bina, her zaman güzel görünmüyor.

Yapı elemanları ile ?derinlik? kazandırılmış bir bina veya bölüm her zaman estetik hissini vermiyor.

Mesela TBMM?nin inşası bile tartışma konusu olmuştur. Bilge mimar Turgut CANSEVER, ?Ev ve Şehir? isimli kitabında diyor ki:

?Büyük Millet Meclisi yapısında ?büyük ölçü tutkusu?nun, çok iri taşların, çok yüksek kolonlar ve yapı elemanlarının her birinin kendi başına teker teker etkili olması isteği göze çarpıyor.

Bu büyüklük vurgusu, her zaman ciddiyet ve tutarlılık hissi vermiyor. Tersine, bir ?saygı hissi?nin oluşması yerine, iri unsurların ve malzemenin içerikten yoksun yığını haline dönüşmektedir?.

Benzer özelikler ve itirazlar, o dönemde il ve ilçelerde inşa edilen ?hükümet konakları? hedef alınarak da yapılmıştır.

Hükümet konakları, ?sivil mimarî? yerine, Devlet?in ?resmî mimarîsi?nin mümessilidir, onu temsil eder. Bu yüzden yeni rejimin, mimarîye bakış açısını yansıtması bakımından önemlidir.

Temel amaç, Devlet otoritesini hissettirecek; halka, saygı ve bağlılık telkin edecek ciddi ifadeli olmalarıdır.

Bu yapılar aynı zamanda, etraflarındaki yapılara göre daha büyük kütleli yapılardır. Böylece nisbî (orantılı) olarak daha büyük görünür ve daha etkileyici olurlar.

İlber ORTAYLI, ?Hükümet Konakları? başlıklı bir makalesinde diyor ki:

?1940?ların sonlarına kadar inşa edilmiş olan hükümet konakları ?tek bir dikdörtgen blok? içindedir?.

Dikdörtgen prizma şeklindeki bir yapının, bu şekilde inşa edilmemiş olan diğer yapılara göre daha etkileyici ve büyüklük hissi uyandıracağı tahmin edilebilir.

Bu dönemdeki yapılaşmada, tezyinat (süsleme) ön planda değildir, dikkat çekici değildir.

Ama mesela, uzun (yüksek) sütun veya kolonların hemen göze çarptığı bina girişleri tercih edilmiştir.

Bina kütlelerinin ?simetrik? olması, ?merdivenli girişler?in inşa edilmesi bu yapıların insanlar üzerindeki ?otorite etkisi?ni artırmıştır.

Özet olarak şunu söyleyebiliriz: bu dönemde, şehircilik planlaması ve mimarlık uygulamaları, devletin gücünü göstermek için kullandığı bir propaganda aracı durumundadır.

Fotoğraf: peyzax.com

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2159/cumhuriyetin-sehir-ve-mimari-tefrikasi-3

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

25.05.2020 Millet Ne İstiyor?
16.05.2020 Seçilen mi, Kayyım mı?
15.05.2020 Geçmiş Geleceğimizi Esir Almamalı
13.05.2020 Dilimizi Kaybediyoruz!
10.05.2020 Nereye Gidiyoruz?
01.05.2020 Ortak Akla Dönme Zamanı
28.04.2020 Diyanet İşleri ve Ankara Barosu Üzerinden Yapılan Tartışmaya Dair
25.04.2020 Felaketler Üzerinden Siyaset Olmaz
20.04.2020 Yardımları Engellemek
03.04.2020 Devlet İçinde Devlet Olanlar Kim?
24.03.2020 FETÖ ile Korkutmak
20.03.2020 Korona'dan Önce ve Sonra
03.03.2020 Şehitler Tepesi
03.02.2020 Gelin Şu Hastalıktan Vazgeçin
10.01.2020 Bir Kitap Bir Yazar
22.12.2019 Her Yeni Hareket Yeni Bir Umuttur
23.11.2019 Saraydaki CHP'li
15.11.2019 Dersim'i Doğru Okumak
07.11.2019 Türkiye Cumhuriyeti Şirket Değil, Devlettir
20.10.2019 Rasyonel Siyaset, Diplomatik Dil
05.10.2019 Suni Gündemlerle Oyalanmak
05.10.2019 Suni Gündemlerle Oyalanmak
17.09.2019 Siyasetimiz!
15.09.2019 Yeni Sosyolojiye Yeni Siyaset
09.09.2019 Konuşmak mı Susmak mı, İşte Bütün Mesele
02.09.2019 Cami ve Siyaset
17.08.2019 Vefa Kimedir?
13.08.2019 Millet Olmak ve Adalet
21.07.2019 Yazıcıoğlu Niçin Öldürüldü?
04.07.2019 Toplumun Gerisinde Kalmak
24.06.2019 Kutuplaştırıcı Siyasete Tepki İmamoğlu'nda Somutlaştı
20.06.2019 Fanilik Şuuru
12.06.2019 Dost Acı Söyler Çünkü Doğruyu Söyler
26.05.2019 Bir Dev Eser; Ortadoğunun Cahşları
23.05.2019 Dünya Değişirken, Değişime Direnmek
19.05.2019 İslam'da Yöneten Yönetilen İlişkisi
14.05.2019 Ramazan ve Nefis Muhasebesi
09.05.2019 Kaybettik?
05.05.2019 Her Eleştiri Zararlı mı?
27.04.2019 Eleştiri Düşmanlık Değildir
22.04.2019 Saldırı Demokrasiyedir
14.04.2019 İstanbul'un maliyeti
05.04.2019 Kaybedecek vakit yok
28.03.2019 Adalet istiyorsan adil ol!
22.03.2019 Siyasetin üslup sorunu
21.02.2019 Cizre'den ve Cizre Spor'dan ben özür diliyorum
13.02.2019 Asıl felaket budur!
21.01.2019 Bağımsız bir yargı için kuvvetler ayrılığı şarttır
15.01.2019 Dost acı söyler
31.05.2018 Gerçek oruç tutalım o oruç bizi değiştirsin!
24.04.2018 Cumhuriyet?in Şehir ve Mimarî Tefrikası-4
23.04.2018 Cumhuriyet?in Şehir ve Mimarî Tefrikası-3
22.04.2018 Cumhuriyet?in Şehir ve Mimarî Tefrikası-2
21.04.2018 Cumhuriyet?in Şehir ve Mimarî Tefrikası
25.03.2018 Muhsin Yazıcıoğlu?nu rahmetle anıyoruz?
13.03.2018 HDP kime hizmet ediyor
16.02.2018 Afrin ve Alçı
27.01.2018 Önce Afrin, sonra da...
16.01.2018 SEYYİD AHMET ARVASİ
31.12.2017 TÜRKİYE GÜÇLÜ OLURSA İSLAM DÜNYASI GÜÇLÜ OLUR.
17.12.2017 DÜN DE BUGÜN DE EN BÜYÜK SORUN, TERÖR VE BÖLÜCÜLÜKTÜR -BAYDEMİR GİBİLER İYİ ANLASINLAR-
03.12.2017 HOŞGÖRÜ KÜLTÜRÜ
26.11.2017 DERSİM'İ DOĞRU OKUMAK
19.11.2017 ATATÜRK TARTIŞMALARI
12.11.2017 BÖLGE HALKI PKK'YA KIRMIZI KART GÖSTERMELİ
06.11.2017 CUMHURİYET
22.10.2017 KÜRT SORUNUNA ÜLKÜCÜ BAKIŞI
15.10.2017 KATALONYA DERSİ
08.10.2017 İNSAN OLMAK YA DA TERBİYE DE İLK ADIM
24.09.2017 ÖLÜYE SAYGISIZLIK
12.09.2017 12 EYLÜL, DARBELER NEYİ ÖĞRETİR?
03.09.2017 MALAZGİRT
20.08.2017 EREN BÜLBÜL ve PKK
13.08.2017 BATI TRAKYA MÜSLÜMAN TÜRK AZINLIĞIN UNUTULMAZ LİDERİ
07.08.2017 PARANOYA
23.07.2017 CEMAATLEŞME Mİ, ULUSLAŞMA MI?
15.07.2017 15 TEMMUZDAN DERS ALMAK
11.07.2017 CUMHURBAŞKANI'NIN KARARLILIĞI VE TERÖR
02.07.2017 GERÇEK GÜÇ BİLGİYE SAHİP OLMAKTIR
24.06.2017 KILIÇDAROĞLU'NUN ŞOVU
16.06.2017 AYBÜKE YALÇIN ÖĞRETMEN'İM ÖLMEZLİĞE KAVUŞTU
07.06.2017 DAHA ÇOK DEMOKRASİ DAHA ÇOK BİRLİK DEMEKTİR
30.05.2017 BİR BÜYÜK ALPEREN: AHMET ER
28.05.2017 GERÇEK ORUÇ TUTALIM O ORUÇ BİZİ DEĞİŞTİRSİN!
20.05.2017 KONGREYE DOĞRU...
15.05.2017 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ABD'YE GİDERKEN: BATI'NIN MÜDAHALESİ OLMASAYDI DAEŞ DE, YPG DE OLMAZDI!
03.05.2017 PKK'NIN YENİ ÜSSÜ
22.04.2017 DÜNÜN SİYASETİ NİÇİN KAYBETTİ,BUGÜN NE YAPILMALI?
19.04.2017 Yerli, Millî, Sivil ve Demokratik Bir Hükûmet Modeli: Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi
18.04.2017 REFERANDUM SONUÇLARI NASIL OKUNMALI?
08.04.2017 AİHS'DEN KOPMAK BİZİ NEREYE GÖTÜRÜR?
31.03.2017 SİYASETİ DİNİ ALANA TAŞIMAK
23.03.2017 YENİ BİR AHLAK SIÇRAMASI
15.03.2017 DOSTLARI ÇOĞALTMAK
07.03.2017 TERÖR MÜCADELESİNİN BİR BAŞKA YÖNÜ
28.02.2017 28 Şubat?ın Ardından...
20.02.2017 İÇ SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI
06.02.2017 ÖNCE ADALET
29.01.2017 SURİYE'DE YENİ DÖNEM
20.01.2017 MİLLETE YASLANAN KAZANIR
11.01.2017 RECEP TAYYİP ERDOĞAN-H.NİHAL ATSIZ
08.01.2017 RUSYA İLE AYNI SAFTA OLMAK
01.01.2017 Suriye İçin Politika Değişikliği Şart
21.12.2016 BİR OLMA VAKTİ
13.12.2016 DEVLETİ SAHİPLENMEK, DEVLETİN SAHİBİ OLMAK
26.07.2016 ŞİMDİ BİRLİK ZAMANI
19.07.2016 AVRUPA PARLAMENTOSU VE DAVASINI ANLATAMAYAN ÜLKE
12.07.2016 MUHSİN YAZICIOĞLU DAVASI
05.07.2016 SURİYE'DE YENİ POLİTİKAYA İHTİYAÇ VAR
28.06.2016 İSRAİL İLE İLİŞKİLER
21.06.2016 Mücadele Terörledir
14.06.2016 ORTAK DEĞERLERDE BULUŞMAK
07.06.2016 Suriye İçin Politika Değişikliği Şart
31.05.2016 Teröre Karşı Milletçe Mücadele edilir
30.05.2016 Bir Yazı ve Gerçekler
17.05.2016 Sarıkamış Direnişi...
10.05.2016 PKK?nın Medya Uzantıları
03.05.2016 Ülke Kaybederken Hiç Kimse Kazanamaz
28.04.2016 Vakıflarımızı Kaybediyoruz -3
27.04.2016 Vakıflarımızı Kaybediyoruz -2
26.04.2016 Vakıflarımızı Kaybediyoruz-1
19.04.2016 Eleştiri mi, Karalama mı?
12.04.2016 Sadece Teröristle Mücadele Yetmez!
05.04.2016 PKK Fani, Kardeşlik Bakidir
29.03.2016 Barışı Denedik İhanete Uğradık
22.03.2016 Alışmayacağız
15.03.2016 HDP?lilerin Dokunulmazlıkları...
08.03.2016 Çözüm Sürecini Türkiye?nin Zaafı Sandılar
01.03.2016 28 Şubat?ın Ardından...
23.02.2016 PKK/HDP?nin Gerçek Yüzü
17.02.2016 CHP Nereye Koşuyor?
09.02.2016 Barış PKK?nın Tasfiyesi ile Mümkündür
05.02.2016 Rus?u, Yunan?ı Müdahaleye Çağıranlar...