Kadın dövülmeli erkek övülmeli mi?

Eklenme Tarihi: 11.03.2018 07:12:42 - Güncellenme Tarihi: 13.08.2020 20:55:04

Son günlerde kadın dövülmesi meselesi, gündeme oturmuş oldu. Birileri dövüldükleri için kadınların kocalarına teşekkür etmesi gerektiğini söyleyebilecek kadar zahirî bir tavır aldılar.
Gerçek bu mudur? Konuyu kısaca özetlemeye çalışalım.
Yukarıdaki ifadeler serdedenlerin kaynak olarak aldıkları ayet-i kerime şudur: "Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah, insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah?ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da ?gayb?ı korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz (nüşûz) kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) onları (hafifçe) dövün. Eğer itaat ederlerse, artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah, çok yücedir, çok büyüktür." (Nisa, 4/34). Ayetin Türkçe anlamı, Diyanet İşleri Başkanlığı?nın hazırladığı mealden alınmıştır.
Görüldüğü gibi âyet-i kerimede geçen nüşûz kelimesi, kadının kocasına karşı gelip başkasına göz koyması demektir. (Ragıb el-İsfehanî, Müfredat, Nüşûz maddesi). Kocasına karşı başkaldıran ailenin devamını tehlikeye sokan geçimsiz bir kadını ikna etmek için öncelikle nasihatle durumun düzeltilmesi istenmektedir. Şüphe yok ki nasihat, yapılan hareketin neticesinde meydana gelebilecek olayların vahametinin uygun bir dil ile anlatılmasıdır. Bununla durum düzelirse, mesele kalmamıştır. Şayet kadın sözlü ve fiili serkeşliğini devam ettiriyorsa, ayette bildirildiği üzere, birinci tavır olan nasihatten biraz daha şiddetli bir vesile vardır, o da kadını yatakta yalnız bırakmaktır. Bu manalı davranış, başkalarının ilgisini çekmeğe son derece önem veren kadının tabiatına, İslam?ın derin ve psikolojik bir cezalandırma yaklaşımıdır. Bu yalnızlık içerisinde kalan kadın, olumsuz tavırlarını devam ettirmesi halinde bütün aile fertleriyle daimi bir yalnızlığı yaşatacak ayrılığa sebep olacağını düşünme imkânı bulabilecektir. Bu durumu tefekkür neticesinde, yeniden durum değerlendirmesi yaparak kocasına karşı yanlış tavırlarını gözden geçirmesine fırsat tanınmaktadır. Bu fırsatı değerlendirerek kadın, olumlu tavırları sergilemeye çalışabilecektir.
Bütün bu tedbirler aile içerisindeki olumsuzluğu gidermeye yetmezse, en son çare ve belki de aileyi dağıtmaktan kurtaracak nihai bir vasıta olarak şayet durumu düzeltecekse kadını yaralamayacak ve yalnızca korkutmaya yönelik korkutmaya müsaade edilmiştir. Bu müsaadenin kangren olmuş bir kolun kesilmesi suretiyle vücudu kurtarmak için yapılan son operasyon gibi aileyi kurtarmak uğruna başvurulan en son ve tek çaredir.  Zira işi bu raddeye getiren hususun, kadının bulunmaması gereken mekânlara devam etmesi ve orada ikamet etmesi halinde ortaya çıkan durum olduğu ifade edilmiştir. Yoksa evdeki herhangi bir tartışmadan dolayı kadını korkutmaya kalkışmak, haddi aşmaktır.
Resulullah (s.a.v.), bu ayeti nasıl uygulamıştır?
Kur?ân-ı Kerîm'in hayata tatbikini nefsinde yaşayarak Müslümanlara gösteren ve öğreten Resulullah?ın (s.a.v.) uygulamasına baktığımızda, bu ayetin anlamını ve nasıl uygulanması gerektiğini daha iyi kavramış oluruz. Resulullah?ın (s.a.v.), kadınlara yönelik yaklaşımında kesinlikle şiddet ve baskı içeren ne bir söylemi ne de eylemi mevcuttur. Resulullah?ın (s.a.v.) da, diğer insanlar gibi hanımlarıyla arası bozulmuş ve hatta bir defasında yirmi dokuz gün onlarla yatağını bile ayırmıştır. (Buharî, Salat, 18; Tirmizî, Savm, 6; Neseî, Talak, 32.) Böyle olmasına rağmen Resulullah (s.a.v.), bütün hayatı boyunca hiç bir hanımına el kal¬dırmamıştır. Hatta hizmetçilerine bile kesinlikle böyle bir mu¬amelede bulunmamıştır. (İbn Mace, Nikâh, 51; Dârimi, Nikâh, 34.) Aksine Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: ?Allah?ın hanım kullarını dövmeyin.? (Ebu Davud, Nikâh, 43; İbn Mace, Nikâh, 51) Muaviye el-Kuşeyrî (r.a.), Resulullah?a (s.a.v.) gelerek, ?Kadınlarımız konusunda bize ne emir buyurursun?? diye sorduğunda Resulullah (s.a.v.): ?Yediklerinizden yediriniz, giydiklerinizden giydiriniz; onları dövmeyin ve onlar hakkında kabahat aramaya çalışmayın? (Ebu Davud, Nikâh, 42) diye cevap vermiştir.
Bir defasında kocaları tarafından dövülen kadınlar, Resulullah?a (s.a.v.) gelerek bu durumu şikâyet ettiklerinde, "Onlar sizin hayırlılarınız değillerdir" (Ebu Davud, Nikâh, 43; Ibni Mace, Nikâh, 51) buyurmuşlardır. Sabit b. Kays, hanımı (Cemile binti Abdullah b. Ubey) dövdü ve elini kırdı. Cemile?nin kardeşi Resulullah?a (s.a.v.) gelerek durumu şikâyet etti ve Resulullah (s.a.v.) Sabit?i çağırdı ve ?Onun senin aleyhine olanı (mehri) ver ve onu boşa? buyurdu, o da ?tamam? dedi. Resulullah (s.a.v.), Cemile?ye de bir hayız dönemini bekledikten sonra ailesine (anne-babasına) dönmesini emretti.( Ebu Davud, Talak, 18; Neseî, Talak, 53) 
Hz. Ebubekir (r.a.), ?Resulullah (s.a.v.) kadınların dövülmesini yasakladı? buyurdu. Sonra onlar, erkekleri şikâyet ettiler ve Resulullah (s.a.v.) dövülen kadınlar ile erkekleri boşattı ( İbn Esir, Usdu?l-Ğabe, c. 7, s. 373). Bu yüzden İmam Şafiî: ?En güzel ve en doğru olanın kadının kötü ahlâkına sabretmektir, dövmek değildir? dediği rivayet edilmektedir ( el-Azimâbâdî, Avnu?l-Ma?bud, c. 6, s. 185). Bazı âlimlerimiz de, Resulullah (s.a.v.)'in yukarıda aktardığımız tavırlarını örnek göstererek, kadını dövmeden sadece tehdit ile yetinilmesi ge¬rektiğini ifade etmişlerdir (Zuhaylî, el-Fıkhu?l-İslam, c. 7, s. 340). 
İmam Buharî, Resulullah?ın (s.a.v.) hadislerini topladığı ?Sahih?inde ilgili ayet için açtığı ?Bab? başlığını ?Kadının dövülmesinin mekruh olduğu? şeklinde bir başlıkla açmıştır ve Resulullah?ın (s.a.v.); "Siz köleyi döver gibi hanımlarınızı döver, sonra gece yatağına mı gider¬siniz?" (Buharî, Nikâh, 93; İbni Mace, Nikâh, 51) diyerek kadınlarını dövenleri kınayan hadisine yer vermiştir. Keza İmam Darimî de, Resulullah?ın (s.a.v.) Hadislerini topladığı Sünen adlı eserinin Nikâh Kitabında ?Kadının Dövülmesinin Nehyedildiğine Dair Bab? diye bir başlık açar (c. 2, s. 1424).
Bütün bu izahlardan, kadının dövülmemesi gerektiği ve hatta bu yola tevessül edilmemesi lazım geldiği açıkça ortaya çıkmıştır. Kadınları dövme konusunda, Resulullah?ın (s.a.v.) aleyhte sözleri mevcutken ve hayatı boyunca tatbik etmediğinin bildiği halde, Kadınları dövmeye kalkmak bir eşkıyalıktır. Faziletli mü'min, aile hayatında bu yola başvurmayan şahsiyetli kişidir.

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2056/kadin-dovulmeli-erkek-ovulmeli-mi

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

17.11.2019 Sinema ve Dindarlar
10.11.2019 Müzik Haram Mıdır?
27.10.2019 Her Dönemin Yardakçıları
20.10.2019 Zor Oyunu Bozar
07.10.2019 Irkçılık Batının Malıdır
22.09.2019 Peygamber İnkârcıları
11.09.2019 Soner Yalçın?ın Atmasyonu
09.09.2019 Ne Saçmalıklarla Uğraşmı?ız
27.08.2019 Hırsızların Dangılları
21.08.2019 Biri Bana Kardeşlikten Söz Etsin Lütfen
11.08.2019 Önemli Kararlarım
29.07.2019 Kuş da Medeniyetimizin Bir Parçasıdır
19.07.2019 Hayat Dediğin Mana Yüklüdür
10.07.2019 ?iîlere de Bir Sözünüz Var mı?
01.07.2019 Şefaat Torpil midir?
24.06.2019 Kitleleri Yönetmek Kolay Mı?
18.06.2019 Güzel İnsanları Katleden Ülke: Mısır
10.06.2019 Şefaat Var Mıdır?
30.05.2019 Deistlerin Taptığı Bir İnşaat Ustasıdır
21.05.2019 Hz. Ömer?in Davasına Talip Olanlar Mirasına Talip Oldular mı?
13.05.2019 Akıl Ediyor Ama Hissetmiyorduk
03.05.2019 Ramazan Şemsiye Oruç Kalkandir
26.04.2019 Allah Belanızı Versin!..
18.04.2019 Hayatımızdan Çekip Gidenler
24.12.2018 Yazarlarımız nasıl yazıyorlar?
18.12.2018 Akıl ediyor ama hissetmiyorduk
13.12.2018 İnsan olmanın imtiyazı kaleme sarılmaktır
01.12.2018 Dilimize yapışan kelime: Kültür
03.11.2018 İtaat edilecek Ulu?l-Emr kimdir?
28.10.2018 Düşük profilli kafaya dikkat
22.10.2018 Mezhep taasubu
09.10.2018 Bir ateistin yanılgısı
25.09.2018 Sevgi ve sevgili üzerine
14.09.2018 Hainler cenneti memleketim
29.08.2018 Okusan da dert, okumasan da
21.08.2018 Eli hançerli ortak
15.08.2018 Namaz bir mesajdır
31.07.2018 Sevgi diliyle var olmak
30.06.2018 Doktorları vahşilere yem etmeyin
19.06.2018 Öküzler tanrı resmini çizselerdi
12.06.2018 Seçimin rengini ne belirliyor?
05.06.2018 Kur?an Değer Katar
29.05.2018 Bir manevi atmosferdir: Ramazan
20.05.2018 Şeytanlar birleşiyor, ifritler çiftleşiyor
16.05.2018 Ramazan tefekkür demektir
09.05.2018 İnsanlık onuru insanın gururudur
30.04.2018 'Atam tutam ben seni'
27.04.2018 Batılı kafa hür iradeye düşmandır
20.04.2018 Mutlu memleketin mahzun evladı: Mehmet Akif
06.04.2018 Dinde yenilik reform mudur?
03.04.2018 Akif'in Tevfik Fikret çatışması ve vatan sevgisi
27.03.2018 Akif'in Teşkilat-ı Mahsusa ve Abdülhamid ile ilişkisi
20.03.2018 Mehmet Akif'in İttihat-Terakki Cemiyeti ile ilişkisi
19.03.2018 Mehmet Akif anlaşıldı mı ki!..
11.03.2018 Kadın dövülmeli erkek övülmeli mi?
27.02.2018 Silahla öldürülmeyenler ahlaksızlıkla öldürülüyor
15.02.2018 Vicdan karası yüzkarasından beterdir
05.02.2018 Vatan hainliği ile vatanseverlik arasında ince bir çizgi vardır
01.02.2018 Şayet utanmazsan, dilediğini yap!..
21.01.2018 AMERİKALI SİYASİLER PENTAGON?UN KORİDORLARINDA KAYBOLUYORLAR
15.01.2018 BİZİ ONLAR KURTARACAK
03.01.2018 İRAN?DA NELER OLUYOR?
26.12.2017 İNSAN SEVGİSİNİN NERESİNDEYİZ?
19.12.2017 TAASSUP, AKLIMIZI DA ÇELER GÖNLÜMÜZÜ DE
11.12.2017 TAASSUBUN ÇOCUĞU CEHALETTİR
06.12.2017 KUDÜS ALINAN FİYATA VERİLİR
27.11.2017 PETROL KOKUSUNA KOŞAN KÖPEKBALIKLARI
20.11.2017 AKLA ZİYAN İŞLER
14.11.2017 ADAM ÖLDÜRMEYİ OYUN MU SANDIN?
06.11.2017 PASTA DEĞİL ÜLKE PAYLAŞIYORLAR
30.10.2017 SAYIN CUMHURBAŞKANIM ?HAVAALANI PROTOKOLU?NU DEĞİŞTİRİN
24.10.2017 HER YERDE HEP AYNI HİLE
19.10.2017 BU MÜFREDAT DEĞİŞMELİ
11.10.2017 BİR KULÜBESİ BİLE TAHRİP OLMAYANLAR CANIMIZI YAKIYOR
03.10.2017 ABD ÖLDÜRECEK ?CANAVAR? ARIYOR
30.09.2017 HİZAYA GELMEK YA DA SAF TUTMAK
21.09.2017 RÜYALARINDA GEZİNDİM İSTANBUL?UN
12.09.2017 ARAKAN?I MI YOKSA 2019?U MU KONUŞALIM?
07.09.2017 AKIL NE KADAR GEREKLİ?
31.08.2017 DEVE SİDİĞİNDEN DAVA ÜRETMEK
20.08.2017 KARDEŞLİK SINIR TANIMAZ
10.08.2017 TÜRK KIZI LEYLA?NIN MÜSLÜMAN OLUŞU
06.08.2017 MÜFTÜ NİKÂH KIYSA NE OLUR?
25.07.2017 TARTIŞMA, ?HIRLAŞMA? DEĞİLDİR
22.07.2017 GÜNÜMÜZ FERHAT İLE ŞİRİNİNİ GÖRDÜM
14.07.2017 DİKTATÖRLÜĞÜ DE BATIYA BORÇLUYUZ ÖZGÜRLÜĞÜ DE
06.07.2017 İKTİDAR HIRSI BAZEN ÇOK VAHŞİCEDİR- II
29.06.2017 İKTİDAR HIRSI BAZEN ÇOK VAHŞİCEDİR- I
21.06.2017 ANNEYE VE BABAYA BİR GÜN DEĞİL BİR ÖMÜR AYRILIR
14.06.2017 HER GÜL BAHÇESİ ÇOCUKLARIN MEKÂNIDIR
09.06.2017 MAHALLE KAVGASI MI, CAMİ VE ÇOCUK MESELESİ Mİ?
02.06.2017 ORUÇ BİZİ TUTAR MI?
26.05.2017 NECİP FAZIL ANISINA...
18.05.2017 İSLAM VE İLİM
11.05.2017 HIRİSTİYANLIK VE İLİM
04.05.2017 İLİM
29.04.2017 AŞK?I YAZAYIM DEDİM
18.04.2017 REFERANDUM SONUCU BİR BAŞARIDIR AMA...
13.04.2017 AYDINLIK BİR GÜNE YÜRÜYORUZ
06.04.2017 KANPAZARI: İDLİB
30.03.2017 ?HAÇLI RUHU? BİR İNANÇ MI YOKSA ZİHNİYET MİDİR?
23.03.2017 BİZE ÖZGÜRLÜK GETİRİRLER Mİ?
16.03.2017 AVRUPA TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ VE ?TURO-ARYEN?LER
09.03.2017 KOZMETİK SANAYİNİN SEMBOLÜ: SÜSLÜ MUMYALAR
02.03.2017 İNANMAK ZOR ŞEYDİR
23.02.2017 YANGIN VAR DİYE KOŞUŞTULAR OYSA GÜNEŞ DOĞUYORDU
16.02.2017 PEYGAMBERLER BIRER INSANDIR
09.02.2017 NEDEN TÜRKÜ DİNLEMEYİZ Kİ?
01.02.2017 TÜRKİYE?DE BAŞKANLIK NE ANLAMA GELİYOR?
26.01.2017 SALTANAT MEŞRU MUDUR?
18.01.2017 İSLAM?DA DEVLET BAŞKANININ SEÇİMİ
12.01.2017 İSLÂMÎ BAKIŞLA DEVLET BAŞKANLIĞI
05.01.2017 KURŞUN ADRES SORMAZ AMA TERÖR HEDEF ŞEÇER
29.12.2016 KAÇ KEZ TIRPANLA BİÇTİLER BİZİ
22.12.2016 BİZ PRANGALARI KIRDIK, HALA TASMALILAR VAR
18.12.2016 YENİ SAVAŞ KONSEPTİ: TERÖRDÜR
07.12.2016 TERÖR YUMURTLAYAN TAVUK
30.11.2016 YANGIN YÜREĞİMİZDE
24.11.2016 KÖY İLKOKULUNDAYIM
16.11.2016 KAÇIŞAN SATILIK RUHLAR
09.11.2016 KELEBEĞİN FIRTINASI
03.11.2016 YENİ BİR MEZHEPLER SAVAŞI KAPIDA MI?
18.10.2016 GÖZ GÖRE GÖRE TUZAK
05.10.2016 CEHALETİN SINIRI YOKTUR
29.09.2016 TEKBİR?DEN ÜRKMEK
21.09.2016 BATI MI DEDİNİZ?
15.09.2016 İKİSİ DE YUMURTLADIĞINA GÖRE TAVUK DA KAZDIR
07.09.2016 ALTIN DİŞLİ ÇOCUK
01.09.2016 SUSUN BARİ !...
24.08.2016 İNSAN
18.08.2016 DEMOKLESİN KILICI MI, TERÖR SOPASI MI?
11.08.2016 ADİL OLMAK ZORUNDAYIZ
03.08.2016 DARBENİN ARİTMETİĞİ
28.07.2016 İLERİYE BAKMAK
21.07.2016 KARTONDAN ADAMLARDAN KAHRAMAN ÇIKMAZ
18.07.2016 SENARYOSUZ DARBE OLMAZMIŞ!
13.07.2016 FİLİSTİNLİ KIZA
30.06.2016 TERÖR ALÇAKLIĞI
29.06.2016 ŞAHİDİM İSRAİLDİR
23.06.2016 ?NUR TOPU SAVAŞÇILAR? KİMİN ESERİ?
16.06.2016 GÜÇLÜNÜN SAVAŞI MI, HAÇLININ MI?
09.06.2016 YAZMAYA BAŞLARKEN