AHMET YESEVÎ'Yİ GÖRMEK İSTERKEN TİMUR'LA KARŞILAŞMAK

Eklenme Tarihi: 28.12.2017 10:17:38 - Güncellenme Tarihi: 07.08.2020 04:32:05

Ahmed Yesevî, yüzyıllar içinde unutulmuşken 20. asırda zihnimize güçlü şekilde döndü. Geçen zaman içinde onun, daha doğrusu bağlılarının, Türkiye'nin ve Balkanların Müslümanlaşmasındaki rolü hafızamızdan silinmeye yüz tutmuştu.

 

20. yüzyılda zihnimiz, bir kimlik tazelemesi sayılabilecek keşiflerle tazelendi. Orhun Yazıtları 19.yüzyılın sonunda keşfedildi, daha doğrusu, 7. asırda bozkırlara dikilmiş olan bu taşların Türkçe konuştuğu o zaman anlaşıldı. Bu muazzam keşif, yazılı kültürümüzün geçmişini 7. yüzyıla kadar götürdü. 1910?da Divan-ı Lügati?t-Türk İstanbul?da, sahaflarda bir kitapçıda ortaya çıkıverdi. Bütün Türk topluluklarının tarihi, edebiyatı, kültürü ile ilgili bilgiler ihtiva eden bu eser ikinci aydınlatıcı dalgayı oluşturdu. Dedem Korkudun Kitabı?nın zihnimize dönüşü de 20. yüzyılın başlarındadır. Bu muazzam eser, binlerce yıllık Oğuzname birikiminin Anadolu sahasında kayda geçirilmiş önemli bir bölümü idi.

?Pîr-i Türkistan? Hoca Ahmed Yesevî?nin geniş Türkistan sahasında tesiri devam ediyor; türbesi ziyaretçisiz kalmıyor; hikmetleri vecdle söyleniyordu. Batı Türkleri ise onu neredeyse unutmuşlardı. Rivayete göre Yahya Kemal?in Ahmed Yesevî?yi işareti, Köprülüzade Fuad?ın Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar kitabını yazmasına yol açtı. Böylece beş bin kilometre ötedeki Ahmed Yesevî bütün efsaneviliği ile zihnimize döndü. Köprülü?nün 1919?da yayınlanan kitabında Yunus Emre de ilahileri halkın ezberinde bir tekke şairi olmanın ötesine geçti ve entelektüel hayatımıza mal oldu. Bu zihni dönüşümde, İslâmî Türk edebiyatının ilk büyük zuhuru Kutadgu Bilig?in hayli geç sayılabilecek bir zamanda zihnimize mâl olması dikkat çekicidir. Onun tıpkıbasımı 1940?ların başında, ilk yayını ise sonundadır.

İslamî Türk edebiyatına başlangıç için Kutadgu Bilig mi esas alınmalı, ondan yaklaşık bir asır sonra ortaya çıkan Divan-ı Hikmet mi? Zamansırası dikkate alınırsa, Kutadgu Bilig ve onun nâzımı Yusuf Has Hacib önce; farklı tesirleri dikkate alınırsa, yani en azından Türkistan halkı arasında yaygınlaşıp sürekli okunmasından ötürü Divan-ı Hikmet önemli, diğer önemli tarafı da Yesevî?nin açtığı yolla, tarikle meydana getirdiği güçlü tesirdir. Bu sebeple Yesevî öncelikli bir yaklaşım tasvib edilebilir.

Yesevilik Türkistan?dan Horasan?a, İran?a, Azerbaycan?a yayıldı, Anadolu?ya ulaştı ve Balkanların Türkleşmesinde/Müslümanlaşmasında önemli rol oynadı. Devlet-millet kaynaşmasında Yeseviliğin veya ondan kaynaklanan akımların oynadığı rol de önemsenmelidir. Balasagunlu Yusuf?u unutmadan Yesevî?ye öncelik vermek belki bu yüzden yerinde olabilir.

Türkistan Türkistan...

Biz Türkistan yolcuları şair ve yazarlar, bu efsanevî atamızın yaşadığı toprakları görmek emeliyle o meşakkatli yollarda idik. Elbette onun türbesini, yer altına girdikten sonra ibadet ve zikirle meşgul olduğu çilehanesini görmek arzusu hissiyatımızı kamçılıyor ve ruhumuzu heyecana sevkediyordu. Şahsen türbe ve çilehaneyi ilk görüşümüz 1992?nin üzerinden 25 yıl geçmişti, son olarak 20 yıl öncesinde ziyaret etmiştik.

O günden bugüne neler değişmişti?

Bunu, az çok biliyorduk. 1930?larda konulan adıyla Türkistan, toz toprak içinde küçük bir istasyon veya kasaba olmaktan çıkmış, nüfusu 150 bine ulaşmış, Türkiye eliyle yapılan bazı kalıcı eserler görünür olmuştu. Bunların başında elbette Ahmed Yesevî Üniversitesi gelir. Kazakların kurup da sürdürmekte güçlük çektikleri Üniversite, Türkiye?nin ciddi destekleriyle şehrin hayatında önemli bir yer tutar hâle gelmişti. Türkiye 1400?lerde inşa edilen ve haraba yüz tutmuş bulunan Ahmed Yesevî Külliyesi?ni hiç bir fedakârlıktan kaçınmayarak uzun bir süreç içinde onarmış, daha açığı ayağa kaldırmıştı. Türkiye?nin önemli görünürlüklerinden biri, Yesevî Külliyesi'ne fazla uzak olmayan bir yerde yapılan ve 2015?te açılan iki minareli camiidir. Bu camide Türk mimarî üslubu ile Yesevî Külliyesi'nin bazı mimarî unsurlarının birleştirilmek istendiği görülebiliyor. En görünürü dilimli kubbesi. İki minareli camiye bu topraklarda pek rastlanmaz. Medreseler, camilerden daha muhteşem ve minarelidir.

*

Türkiye camiinde cuma namazı...Gençler akın akın geliyor. Ahmed Yesevi Camii ağzına kadar dolu, avluda soğuğa rağmen saf tutanlar var. Saflar sımsıkı ve cumanın farzından sonra ayağa kalkıp çıkmaya yeltenen olmuyor...

Önce Emir Timur, sonra Ahmet Yesevî

Yesevî?nin türbesini ziyaret heyecanı ile Külliye'ye varıldığında Hoca Ahmed?den önce Emir Timur?la karşılaşmak kaçınılmaz...

Ahmed Yesevî?nin bir tasavvuf erbabına yakışır mütevazı bir türbesi varmış. Gönül sultanları ihtişamdan uzak durur. Ahşap kaşık yontup maişetini temin eden bir ulu zat, ölmeden önce ölmeyi başaran bir gönül ehli belki kabir bile istemez. Fakat ondan sonrakiler onun izini belli kılacak bir türbe yapmaktan geri kalmazlar. Nitekim öyle olmuştur! Ta ki, Timur?un 1396?da buraya büyük bir külliye yapılmasını emretmesine kadar...

Timur, Orta Asya?nın en imarcı hükümdarı. Nisbetleri büyük, hatta abartılı mimarî eserler yaptırıyor, onun için mimarî bir iktidar aracı; bu mimarî dekoratif, süscü bir mimarî, gösteriş ve ihtişam esaslı bir mimarî. Sizi çok uzaklardan karşılıyor ve tesiri altına alıyor. Geniş ve yeknesak bozkırlarda mesafeleri tayin edici tabiî unsurlar bulmak zor. Bu tarz bir mimarî eser, otuz-otuz beş kilometre mesafeden çinilerinin parıltısıyla görünmeye başlıyor. Binlerce kilometrelik yolları kateden kervanlar böyle eserler gördüklerinde yer tayininde güçlük çekmiyorlar ve ulaşacakları menzilde aynı zamanda büyük bir şahsiyetin sırlandığını biliyorlar.

Yesevî Külliyesi'nde Hoca Ahmed?in türbesi geniş yer işgal etmiyor. Tekke meydanı, cemaathane veya büyük tunç kazandan ötürü kazanlık en geniş alan. Mescid, ak saray, kütüphane gibi bölümler var. Binanın cesametini şöyle ölçebiliriz: Anadolu?da bu cesamette tarihi yapı, İlhanlı dönemi eseri Sivas?ta Çifte Minareli medresedir (Cüveynî darülhadisi), ki Cezmi Tuncer?e göre Yesevî Külliyesi'nden 9 metrekare kadar küçüktür. Abdullah Han tarafından yaptırılan ve yarım kalan taç kapı, 37,5 metre yüksekliğindedir. Orta salon kubbesinin yüksekliği de bu ölçüdedir. Yesevi Külliyesi, Orta Asya'nın en büyük ve yüksek kubbeli yapısına sahiptir. Cemaathanenin kubbesinin iç çapı 18,20 metre, dış çapı 20,50 metredir.

Bu abartılı ölçüler, eserin görünürlüğünü artırmakta, ihtişamını çoğaltmaktadır. Cemaathane kubbesi dışarıdan 37,50 m. yüksekliğe ulaşmaktadır. Kubbenin sırlı tuğlayla kaplanması da ihtişamını katlamaktadır.

İhtişamdan kaçınan, akliliği ve fonksiyonelliği esas alan Osmanlı mimarisi, Yesevî Külliyesi'nden yüz elli yıl sonra İstanbul?da Süleymaniye Camii'ni inşaa etmiştir ki merkezi kubbesi, 53 metre yüksekliktedir. Bu kubbenin çapının 27,5 metre olduğunu da hatırlatalım. Edirne Selimiye Camii'nde, kubbe çapı büyümüş, 31,30 metreye ulaşmış, fakat yükseklik 43,28 metreye inmiştir.

Timur?un, Yesevî Külliyesi'ni, Batıda Altın Ordu Devleti?ni yenip Cengiz Han soyundan gelen bir hanım ile evlenerek damat (küregen) unvanını alması üzerine şükran eseri olarak yaptırdığı söylenmektedir. Buna rağmen, Külliye'nin tamamlanamadığı da bilinmektedir. (Burada Hazret-i Pir?in Timur?un Anadolu seferinden hoşnutsuzluğundan ötürü Külliye'nin yarım kaldığını ifade eden bir menkıbenin yeridir!)

Sovyet döneminde, halkın çok değer verdiği büyük tunç kazan Ermitaj Müzesi'ne götürülmüş, bina bir ara Ateizm Müzesi yapılmış. Kazan 1980?lerin sonunda iade edilmiş, Kazakistan müstakil olduktan sonra, müze gibi halka açılmış.

Bu ziyaretimizde gördük ki artık yapı içinde fotoğraf çektirilmiyor. Kazakistan yönetimi, Külliye'nin salonlarını propaganda panoları ile doldurmuş. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in her boyda ve tarzda resimleri mekânın asli hüviyeti ile ne kadar bağdaşır? Nursultan Nazarbayev'in dinî bir mekânda böyle bir reklama ihtiyacı var mıdır?

Doğrusu cevabı müşkil sorular!

Bir soru da şu: Nursultan Nazarbayev, bu yapıda reklam amaçlı çok sayıda resminin olduğundan haberdar mıdır?"

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1852/ahmet-yeseviyi-gormek-isterken-timurla-karsilasmak

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

05.05.2020 ‘Sağlık devrimi’!
13.02.2020 “Kudüs mitingi”nden, “Kudüs mitingi”ne!
23.12.2019 Caminin meyzini var, düzeni yok!
26.11.2019 ABD ile Rusya arasında
21.11.2019 Bilmek Cezası!
14.11.2019 Atatürk Kemalizm dinine inanır mıydı?
11.11.2019 Bakanlık Olmasa, Milli Eğitim Yoluna Girer mi?
07.11.2019 Cehalet saldırganlaştırır!
30.10.2019 Samsun: Kimlik arayışının amazoncası!
28.10.2019 Konya hamulesi!
30.09.2019 Çocuklar Türkçeyi anlayamıyormuş...
19.09.2019 Yunus Emre?nin izinde
03.09.2019 Amerikan tezgâhı!
29.08.2019 Malazgirt?te tarihî romanı konuşmak
23.08.2019 Malazgirt?te tarihî romanı konuşmak
16.08.2019 Ağlamaklı bayramlar!
02.08.2019 Yolunuz çimerlikten geçti mi?
11.07.2019 Cumhuriyeti halkla konuşarak kurmuş!
04.07.2019 Tarihi Seçelim mi Seçmeyelim mi?
20.06.2019 Öldüren mahkeme!
28.02.2019 100. yıl ideolojiye teslim olma yılı olmasın!
22.02.2019 Muhalefetsiz iktidar olmak
28.01.2019 Zihni teşevvüş bulaşıcı!
21.01.2019 Moskova resminde gezinmek
15.01.2019 Zamane Hülagü?sünün Mehmet Âkif seferi!
02.01.2019 Kahraman ırkıma yok izmihlâl!
23.12.2018 100 Temel?e sevinsek mi, üzülsek mi?
20.12.2018 Tayyip Bey?e bu kötülüğü kim yapıyor?
16.11.2018 Yatay talimatlar, dikey uygulamalar!
01.11.2018 Kültürde 3?üncü havalimanının karşılığı ne?
21.10.2018 ?Ata?nın miras ne olacak?
27.09.2018 Maddî onarım yetmez!
10.09.2018 Kudüs: Bu kaçıncı satış!
04.09.2018 Yaz beni beni!
28.08.2018 Hacım hoş geldin!
04.08.2018 İsa Bey: Dönemini aşan bir Aydınoğlu
25.07.2018 1920 ve 2018: İki resim arasındaki farklar!
15.07.2018 CHP Seçmeni: İttihatçılık ruhunda var!
03.07.2018 Askerliğin bedeli...
29.06.2018 Veyl galiplere!
11.06.2018 Adil bir seçim olmayacak!
30.05.2018 Fethin yıldönümü dolayısıyla: Fetih cephesi, işgal cephesi!
26.05.2018 Bizim aklımız ermez ekonomiye, faize!
23.05.2018 Şehrin derûnuna girmek...
16.05.2018 Kudüs konusunda gerçek düşman kim?
13.05.2018 Nehir türküler!
09.05.2018 Hasan Rıza Paşa kim? İşkodra neresi?
02.05.2018 Türkiye?de resmî olarak dil konusunda sorumlu kurum hangisi?
25.04.2018 Amerika Türkiye sınırını nasıl koruyacak?
14.03.2018 Mehmed Âkif iki defa ?korkma? dedi!
26.02.2018 GayriMüslim Türkiye?ye getirilmeli mi?
24.02.2018 Kemal Tahir ve Arif Nihat Asya
22.02.2018 Kemal Tahir, Nureddin Topçu ve Osman Turan?ı okudu mu?
20.02.2018 ABD boksuna karşı Osmanlı tokadı!
14.02.2018 Bunlar ?hamakat benim karakterimdir? demek istiyorlar!
09.02.2018 Anıtkabir?e neden gitmem?
04.02.2018 Kadınlık ihtirasları anneliğe ve aileye mi, kariyere mi yönelecek?
24.01.2018 MHP Atsızcı mı?
18.01.2018 SAVAŞ GERÇEKTE ABD İLE!
12.01.2018 MİLLİYETİN MAYASI NE?
09.01.2018 TAŞERONLAŞTIRDIKLARIMIZDAN MISINIZ?
04.01.2018 ?MABEDSİZ ŞEHİR"DEN ANKARA'NIN 100. KATINA MODERNLİK!
01.01.2018 "TÜRKÇENİN ŞÖLENLERİ"NİN ÇEYREK ASRI
29.12.2017 TERÖR BARONUNDAN YAZAR İCAD ETMEK
28.12.2017 AHMET YESEVÎ'Yİ GÖRMEK İSTERKEN TİMUR'LA KARŞILAŞMAK
25.12.2017 AHMED YESEVİ'YE DÖNÜŞ, AHMED YESEVİ'NİN DÖNÜŞÜ
16.12.2017 DOĞU KUDÜS / BATI MEKKE
13.12.2017 BOLU'NUN KÖROĞLUSU: KÖROĞLU MEKTEBİ
13.12.2017 BOLU'NUN KÖROĞLUSU: KÖROĞLU MEKTEBİ
11.12.2017 BİLECİK'İ BİLMEK GEREK!
08.12.2017 GAFİL MÜSLÜMANLARA SON ÇAĞRI: UMRE GEZİLERİNİZİ İPTAL EDİN!
02.12.2017 SABAH NAMAZINDA FUAD PAŞA!
30.11.2017 ŞEHRİN MEYDANLARINDAN BİR PUT EKSİLDİ
27.11.2017 DİLDE KİRLENMENİN SORUMLUSU KİM?
22.11.2017 ÖZÜR DİLERİZ AMA GERÇEK DÜŞMANIMIZ SİZSİNİZ!
20.11.2017 ARAPLAR KENDİ HÂLİNE BIRAKILSA......
17.11.2017 NEO-ATATÜRKÇÜLÜK VEYA İŞTE MEYDAN-I CEHALET!
13.11.2017 SÖZLÜKLE KELİMELERLE HÜR UFUKLARA YÜRÜYÜŞ
10.11.2017 ATATÜRKÇÜLÜK DİRİLTİLEBİLİR Mİ?
07.11.2017 KUR?AN MUCİZELERİ MÜZESİ
04.11.2017 DİL KURUMU'NU İŞE YARATMAK
02.11.2017 ANKARA'YI MELİH'İN PUTLARINDAN TEMİZLEMEK
31.10.2017 "ANKARA KÖYDÜ" MASALINI MELİH GÖKÇEK'TEN DİNLEMEK
30.10.2017 GECİKMİŞ BİR İSTİFA!
23.10.2017 BOSNA?NIN GÜNEŞLİ YÜZÜ VE ?İSLÂMIN UÇ BEYİ ALİYA?
09.10.2017 SİVASLA TANIŞIKLIĞIMIZIN KIRKINCI YILINDA
05.10.2017 HACIYATMAZ ve KASELİSLER
02.10.2017 YENİ ATATÜRKÇÜLÜK İLKESİ: BÜST ISLANMASIN; ÇOCUKLAR ISLANSIN!
29.09.2017 AVARA KASNAK BİR KURUM: TDK
27.09.2017 ANTAKYA'DA AHLÂK ŞÛRÂSI, TARSUS'DA EDEBİYAT MEKTEBİ
20.09.2017 KÂBE İMAMININ ARKASINDA NAMAZ KILMAK CÂİZ Mİ?
11.09.2017 ATATÜRK AKILLI ADAMDI; ATATÜRKÇÜLER NİYE AHMAK?
08.09.2017 ŞERİF HOCA
06.09.2017 DEVLET CAMİ YAPAR MI?
31.08.2017 ADALET TANRIÇASI ALKOL KULLANIR MI?
24.08.2017 YAVUZ SULTAN SELİM: TARİHİN ÇAĞRISI
22.08.2017 ATATÜRKÇÜLÜK BİTTİ, HEYKELCİLİK KALDI
18.08.2017 ORMAN ÇİFTLİĞİ KİMİN?
16.08.2017 SAMSUN O SAMSUN DEĞİL, SİYÂSET O SİYÂSET DEĞİL!
11.08.2017 TÜRKÇE YILINDA ?AGRESİF? OLALIM
09.08.2017 ESKİ DEVLET-YENİ DEVLET
31.07.2017 SIRITIK SIRRI?NIN ZEKÂTI
27.07.2017 OSMANLISIZ ORTADOĞU: EMPERYALİSTLER, SİYONİSTLER ve ARAP KRALLARI
26.07.2017 YÜZ YIL ÖNCE BİR OSMANLI SANCAĞI: KUDÜS
20.07.2017 YENİ BİR ANITKABİR AÇIKLAMASI BEKLEMEK
18.07.2017 15 TEMMUZ?UN YILDÖNÜMÜNDE: MANKURT DARBESİ
12.07.2017 15 TEMMUZ?UN YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA: KAHRAMAN, KAHRAMANLIĞI UMURSAMAYANDIR
24.06.2017 BEŞTEPE'DE KUR'AN, EZAN VE İFTAR
22.06.2017 BEŞTEPE?DE İFTAR
21.06.2017 TÜRK EDEBİYATININ EN İYİ 100 ROMANI İMİŞ!
20.06.2017 HANİ ŞU BİZİM ?ASKER TAYINI?!
05.06.2017 KIRŞEHİR?İN GÜLLERİ BİTMEZ!
02.06.2017 MALAZGİRT Mİ MUŞ?TADIR; MUŞ MU MALAZGİRT?TE?
29.05.2017 DİL ARENASI
25.05.2017 YOLUMUZ MUŞ?TUR; YOLUMUZ YOKUŞTUR
22.05.2017 MÜJDELER OLSUN! ANKARA BÜYÜKŞEHİR 50 BÜYÜK, 25 KÜÇÜK SEMT KÜTÜPHANESİ KURUYOR
16.05.2017 GİRESUN?UN DERİNİNE GİRMEK
08.05.2017 MALATYA YAHUT MEMLEKET
06.05.2017 BURSA?DA TULUYHAN UĞURLU?YU DİNLEMEK
04.05.2017 ÇİFTE MEDRESENİN DİĞERİ: YAKUTİYE
02.05.2017 ERZURUM?DA ÇİFTE MEDRESE
28.04.2017 BATMAN?IN TARİH KÖPRÜSÜ: HASANKEYF
26.04.2017 AVRUPA?NIN İLM-İ SİYASETİ
24.04.2017 BU BİZİM BATMAN!
20.04.2017 HALK OYLAMASI ve ANKARA MESELESİ
18.04.2017 ZAFER YAHUT HEZİMET
13.04.2017 BİR AYAĞIMIZ ERZURUM?DA
28.03.2017 ATATÜRK NE DERDİ?
22.03.2017 TRT?DE MEHMED ÂKİF DÜŞMANLIĞI
20.03.2017 TÜRKİYE?NİN YENİ HAMLESİ
15.03.2017 HOLLANDA VAKÂSI: MÜSLÜMANLARI (TÜRKLERİ) TASFİYENİN BAŞLANGICI!
12.03.2017 İKİ ŞÛRA ARASINDAKİ 7 FARK
08.03.2017 DÜNYANIN İYİLİĞİ İÇİN TÜRKİYE
06.03.2017 NİHAYET 3. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
02.03.2017 AHMAKLARIN ABDÜLHAMİD?İ
28.02.2017 ABDÜLHAMİD MEHTER DİNLER MİYDİ YAHUT FATİH SİGARA İÇER MİYDİ?
27.02.2017 İZMİT PİŞMANİYESİ VE PİŞMANLIĞI
24.02.2017 CEHENNEMİN DİLİ
20.02.2017 DEVLET OLMAK
10.02.2017 Müfredat Yazıları 6: MÜFREDATIN RUHU YOK
08.02.2017 TÂLİMSİZ TERBİYESİZ MÜFREDAT
07.02.2017 TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI: ESAS MESELE DİL!
01.02.2017 ŞEHİRCİLİK ŞÛRÂSI MÜNASEBETİYLE: MEDENİYET ?KENTSEL?LE OLMAZ
30.01.2017 ANSIZIN ŞEHİRCİLİK ŞÛRÂSI
26.01.2017 ALTI OK MÜFREDATI
25.01.2017 MÜFREDAT DEĞİŞMEZ, DEĞİŞTİRİLEMEZ!
23.01.2017 ASIL SORU: İDÂRÎ REFORM MU SİYÂSÎ REFORM MU?
18.01.2017 ERZURUM?DAN GELEN İSTANBUL BEYEFENDİSİ
14.01.2017 ŞAR?IL, ŞAR?IL, ŞAR?IL?
12.01.2017 ŞAR! ŞAR! ŞAR!
04.01.2017 KEÇİÖREN METROSU?NUN AÇILMASI MÜNASEBETİYLE: NE YÜZLE BU ADAM?
02.01.2017 ERZURUM'A GİTMEK ZOR!
30.12.2016 DİL BAHİSLERİ: TAKDİM Mİ TEVCİH Mİ?
28.12.2016 ASIRLIK MÜCÂDELE: DİNİMİZİN SON YURDUNU KORUMAK
23.12.2016 HEYKELPERESTLİKTEN MEDET UMMAK
14.12.2016 HALEB?İN İKİNCİ DÜŞÜŞÜ
12.12.2016 TERÖRE, ?NEDEN? SORUSUNU SORMAK
08.12.2016 EĞİTİM, KÜLTÜR TEPETAKLAK!
27.11.2016 AVRUPA İLE NEYİ MÜZAKERE EDİYORDUK Kİ?
15.11.2016 KAYMAKAMI ÖLDÜRMEK
04.11.2016 BUNLAR, ÜMİTLERİMİZİ KATLETMEKTEN YARGILANMALI
01.11.2016 MARAŞ MARAŞ DERLER
15.10.2016 AB?YE GİRMEME KARARINDAN ÖNCE NATO?DAN ÇIKMAK
06.10.2016 SEN-BEN KAVGASININ SON HALİ
28.09.2016 EY HALEP! SEN YIKILMAYI HAK ETTİN!
26.09.2016 ATATÜRKÇÜLÜKTE ÇOCUĞA YER YOK!
24.09.2016 TİKA; TOKA; TUKA SÖZLÜĞÜ
19.09.2016 KOMŞUMUZ ABD!
12.09.2016 YAKIN TARİH HİPERMETROPLARI!
12.09.2016 BAYRAM HAVASI ESTİRMEK