MEDYA'NIN MEDYASI! Ya da MEDYA?NIN MEDYAN?I OLMAK!

Eklenme Tarihi: 12.08.2017 04:55:32 - Güncellenme Tarihi: 13.07.2020 17:03:26

İnsanların birbirleriyle iletişim kurma istek ve ihtiyacı 1792 yılında telgrafın bulunmasıyla ve ilk telgraf hattının çekilmesi ile farklı ufuklara doğru yol aldı. 1876 yılında  telefonun ve geride bıraktığımız yüzyılın başlarında önce radyonun ve sonra televizyonun bulunuşu, faks makinesinin devreye girmesi ve son çeyrekte bilgisayar ve internet kullanımın yaygınlaşması ve kablosuz iletişimin yaşamın her alanında yer almaya başlaması, haber ve bilginin çok geniş coğrafyalara ulaştırılmasına olanak tanımıştır. Özellikle 1950'li yıllardan itibaren televizyon yayıncılığının yaygınlaşmaya başlaması ile ses yanında görüntünün de aktarılarak kitle iletişim araçlarının etki gücü kat kat yükselmiştir. Bugün bu etki ?Medya?nın Gücü? olarak adlandırılmakta ve toplumları etkileyen dördüncü önemli güç olarak kabul edilmektedir.

Medya?nın genel olarak toplumu ve her birimizi etkileyen tılsımlı ve önemli bir gücü olduğu açık. Aslında Medya?nın gücü kavramı benzer bir kavramla da ilişki içinde veya ilişki içinde olmalı. Bu kavram ?Medya?nın Gücü? kavramındaki ayracı bir harf ileri kaydırdığımızda ortaya çıkan ?Medyan?ın Gücü?,  kavramından başka bir şey değil.

Aslında bir sav olarak; ?Medya?nın Gücü? ?Medyan?ın Gücü? ne eşdeğer olmalıdır. Bilindiği gibi istatistikte; verilen bir sayı dizisinde yer alan terimler büyüklük sırasına göre sıralandığında ortadaki sayı ?medyan veya orta değer? olarak adlandırılır. Yada insanları boy sırasına göre veya ağırlıklarına göre dizersiniz, sağdan ve soldan yaklaştığınızda ortada kalan kişi medyandır. Ortadaki değer sağ ve sol tarafa veya kuzey ve güneye eşit mesafededir. Bazen ortada iki terim kalabilir, bu durumda ikisini toplar ikiye bölersiniz ortadaki iki terimin aritmetik ortalaması medyandır. Terim değerleri normal dağılım gösteriyorsa terimlerin aritmetik ortalaması medyana eşittir. Yani bu durumda medyan ortalamadır. Terimler toplumu oluşturan bireylerin gündemi ise; medyan değer toplumun ortalamasıdır, toplumdaki insanın ortalama görüşüdür.

Medya Teorileri ve Ulusal Medya

Ulusal medyanın gündemindeki konuların toplumumuzu oluşturan ortalama insanlarının gündemleriyle yakınlığını, daha doğrusu medya?nın gündeminin medyan ile hangi ölçüde örtüşüp örtüşmediğini anlamaya çalıştım.

Hatta haber kanalı olduğu iddiasında bulunan televizyon kanallarının ve radyoların ve yazılı basının haberleri incelendiğinde, konuların biraz da zorlamayla nasıl gündeme oturtulduğu izlenimine sahip olunabiliyor...

Medya?nın gücü ile ilgili bazı bilimsel makaleler okuyarak bu izlenimlerimi test etmeye çalıştım. Bir makalede Medyanın gücü mü? Güçlerin medyası mı? Konusu işleniyordu ve makalenin medya?nın gücünü açıkladığı ?medya teorileri başlıklı bölümü ilginçti. Ortaya atılan teorilerden ilki otoriter devlet teorisidir ve bu medya organları ve yöneticilerinin egemen gücün etkisi altında olduğunu ve devletin isteği doğrultuda çalışan bir yapıyı ifade etmektedir. Liberal devlet teorisi iletişim araçlarının serbestçe işletilip kullanılabildiği, sansürün uygulanmadığı yapıyı; totaliter devlet teorisi medyanın sahibinin devletin olduğu yapıyı; sosyal sorumluluk teorisi ise medyanın bağımsız, tarafsız  ve özgür olduğu, devletin sadece kontrol ve uyarıcı görevinin olduğu  yapıyla medya?nın gücü açıklanmaya çalışılıyordu(1), (2). 

Yerel Medya

Konunun bir başka boyutu da ulusal medya yanında yerel medyadır. Yerel medyayı farklı ele almak gerekebilir. Konuyla ilgili olarak Gazeteci ve Yazar Erdoğan Kahya?nın yerel basınla ilgili üç önemli saptaması var. Bunlar; okuyucu ve gelir kaynaklarının yetersizliği ile yerelde yol gösterici olma rolünün yerine getirilememesindeki sorunlar olarak sıralanabilir. Biraz daha açık belirtmek gerekirse; yerel yazılı basının bugün içinde bulunduğu en önemli sıkıntısının okunmaması, satın alınmaması, okuyucu tarafından yerel gazetenin gazete olarak görülmemesidir. İkinci büyük sıkıntısı ise, resmi ilan kaynakları ile yayın hayatını sürdürme çabalarının, artık yeterli olmaktan çok uzaklaşması, daha doğrusu resmi ilan fiyatlarına son 3 yıldır hiç zam yapılmaması, gazete sayısının çokluğu nedeniyle de pastanın küçük parçalara bölünmesidir. Üçüncü sıkıntısı ise yerel yönetimlerle bağının iyiden iyiye koparak, gerçek misyonu olan yerel yöneticilere yol göstericilik yapamaması, kentteki sivil inisiyatifin kaynaşmasını sağlayamaması, açıkçası yerel basına değer verilmemesi sonucu dinlenmemesi, ciddiye alınmamasıdır. (3).

Görüldüğü gibi yerel basının kendinden beklenen işlevi hakkıyla yerine getirebilmesi için ideal koşulların olmadığı açıktır. Durum böyle olunca medya?nın gücünün yerelde beklendiği kadar etkili olmadığı söylenebilir.  Ve yerel medya?nın medyan?a paralel çalışma yapması da oldukça güçtür, denilebilir.

Gündem kimin gündemi?

Hatırlanacağı gibi 2005 yılında ulusal medyada günlerce ?Avrupa Birliğinde kokoreç, işkembe gibi geleneksel yiyecekler yasak, biz de girdiğimiz de yasaklanacak, canlı tavuk alınamayacak? gibi pek çok haberler yapıldı. Ulusal kanalların en çok seyredildiği haber saatlerinde onlarca dakika aynı konular üzerinde duruldu, tartışıldı. Haberlerde pazar çekimleri, kokoreççilerle, işkembecilerle röportajlar vs. vs., gösterildi, durdu.

Konu, ulusal medyada yoğun şekilde yer aldıktan sonra, 2006 yılında Avrupa Birliği?ne giren Portekiz?e  Porto?ya bir kongreye katılmak üzere gitmiştim. Gezi sırasında Türkiye?deki gündemi hatırlayarak, bir semt pazarı gördüm ve girdim. Kafeslerde canlı tavuklar ve yasak olduğu söylenen her şey oradaydı ve çok doğal bir şekilde satılıyordu.  Yani ulusal medyanın ele aldığı kokoreç konusu aslında ülke gündeminin en sonunda olması gereken bir konuydu, ancak ilk sırada yer alıyordu ve bu yanlıştı. Bu ancak  medyanın işgüzarlığı ile açıklanabilirdi. Yada gündem yaratmak, haber yapmak kaygısıyla yapılmıştı, o haberler  o programlar. Ancak ne kadar doğruydu! tartışılmalıydı.

Bugünün gündeminde bulunan konulara bakıldığında da (veya yarının gündemine taşınacak konularda), acaba gündem böyle bir işgüzarlık ürünü mü? demeden yapamıyoruz.

Örneğin dün gece birkaç programda Türkiye?nin yaşamsal konuları tartışılıyordu, iki dilden, özerklikten bahsediliyordu.  Bugün de öyle devam ediyor? Ve yanlış bilgiler, bilmeyenlerin yönettiği programlarda gerçek gibi kabulleniliyordu. Örneğin Almanya homojen bir toplum olarak gösterilirken, dillerin serbestliği ifade ediliyordu. Oysaki Almanya vatandaşlık vermek için Almanca bilmeyi öne koyuyordu. Ayrıca tarihsel olarak bakıldığında uluslaşma sürecinin tüm dünyada yükselmeye başladığı dönemlerde Almanya da bundan etkilenmiş ve birbiriyle konuştukları dil ve lehçeleriyle anlaşamayan gruplar bir araya gelerek Almanya?yı oluşturmuştu. Ve bugün birbirini anlayabilen insanların yaşadığı gelişmiş bir ülke haline dönüşmüş, refahın paylaşımıyla olası sorunlar ortadan kalkmıştı. Hatta İsviçre de ilköğretimde okuyan ve Almanca eğitim alan ve öğrenen çocuklar Almanya da konuşulan Almancayı anlarlarken, ebeveynleri anlayamıyorlardı, anlamakta güçlük çekebiliyorlardı. Bunlar aynı dilden konuşmanın kazanç olduğunu gösteren çabalardı, örneklerdi. Dolayısıyla birlikte olmanın, refahı paylaşmanın temelinde ortak duyguları paylaşmak, aynı dilden konuşmak vardı.

Türkiye?nin Medyan?ı !

 Medya?nın işlevi ve görevi Medyan?ın yani Türkiye?nin ortalamasını yansıtmak olsaydı. Bu konular haber haline gelse de, uzun tartışma programlarına konu olmaması gerekirdi ve toplumun zihnini karıştırmak, bölmek yönünde etkileri olabileceğinden çekinilirdi.  Ama olmadı ve bu durumu yukarıda belirtilen Medya Teorileriyle (otoriter- liberal-totaliter devlet ve sosyal sorumluluk teorileriyle) açıklamak ta mümkün görünmüyordu. Peki bunu hangi teoriyle açıklamak gerekiyordu, acaba. Varsın konunun uzmanları konuyu tartışsın ve karar versin. 

Yine Türkiye?deki yerel medyanın gündemi ile ulusal medyanın gündeminin hangi ölçüde örtüştüğü önemlidir. Bunun üzerinde de çalışmak yararlı bulgular elde etmeye kuşkusuz yardımcı olacaktır.

Son olarak ulusal ve yerel Medya?nın esas görevi Medyan?ın yani Türkiye?nin ve yerelin ortalamasını yansıtmak olmalı, demek gerekiyor. Birlik olmanın, güç birliği yapmanın getirilerinden yararlanarak  geleceği birlikte kurmaya ihtiyacımız var. Bu bilincin yaygınlaştırılmasında hangi teori geçerli olursa olsun, Medya?nın gücünden ülke yararına, milletin ve devletin ali menfaatlerini gözeterek yararlanmak bu ülkede yaşayan herkesin ortak isteğidir?

Kaynaklar:

Aytaç, Ö, İ.Bilir, Medyanın gücü mü? Güçlerin medyası mı? http://www. pa.edu.tr/ objects/ assets/content/file/dergi/43/27-48.pdf (erişim:24.12.2010)

Aslan, A., 2010. Medyanın Toplumsal Gücü, http://ilef.ankara. edu.tr/id/yazi.php? yad=2356 (erişim:24.12.2010)

Kahya,E.,2010. Yerel medya nereye gidiyor? http://www .antalyabugun. com/?page= makale&MID=11129 (erişim:24.12.2010), http://www.antalyabugun. com/?page =makale&MID=11141

https://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1419/medyanin-medyasi-ya-da-medyanin-medyani-olmak

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

14.06.2020 BM ve Temel İnsani Haklar! (6)
13.06.2020 BM’nin Gücü Açlıkla Sınanıyor! (5)
12.06.2020 Kovid-19 BM’de Değişimin Habercisi mi? (4)
11.06.2020 "Kovid-19 BM’de Değişiminin Habercisi mi?” (3)
08.06.2020 BM’nin Gücü Sağlıkla Sınanıyor! (2)
07.06.2020 Kovid-19, BM’de Değişimin Habercisi mi? (1)
27.04.2020 Buğday Üzerinden Yorumlar (3)
26.04.2020 Buğday Raporu ve Arz Güvenliği (2)
25.04.2020 Beklediğim “Buğday Raporu” Geldi! (1)
17.04.2020 Prof.Dr. Niddersan Acoh’un Salgın Hastalık Analizi! (1)
13.04.2020 Koranavirüs Tarım Sektörü için Tehdit mi?
06.04.2020 Tarımsal  Mafya (2)
05.04.2020 Tarımsal Mafya (1)
24.03.2020 Kötünün kötüsü korona mı?
15.03.2020 Bilgelik Çağı
09.03.2020 Gençlerin Tarım İlgisi!
28.02.2020 Üçüncü Tarım Orman Şûrası
21.02.2020 İkinci Tarım Şurası ile AB Müzakere Süreci
20.02.2020 İkinci Tarım Şurası
12.02.2020 Birinci Tarım Şurası ve Öncesi
20.01.2020 Bir yenilgi biçimi: 'Daha iyisini yapamam!'
16.01.2020 Uluslararası Antalya Kongresi
14.01.2020 Dijital Dönüşüm Süreci ve Yükseköğretim
22.12.2019 Dünya Tarım Gazetecileri ve Antalya Forumu
07.11.2019 Çelik Metreli Belediye Başkanı - 5
06.11.2019 Trafikte görmezden gelinen gerçekler - 4
16.10.2019 Trafikte kural tanımazlığın anatomisi -3
25.09.2019 'Ben trafiğe karşıyım!' Trafikte insan, kurum ve mevzuat -2
10.09.2019 Trafikte insan, kurum ve mevzuat -1-
21.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
08.08.2019 Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
01.08.2019 Kaplıca Kültürü ve Termal Turizm Ekonomisi
14.07.2019 Bilge Ülke Türkiye
04.07.2019 'Gelin Kardeş Olalım!'
25.06.2019 AB?de Tarım ve Sosyal Politika Eşgüdümü
23.06.2019 Altın Susam?in Markalaşma Potansiyeli
10.06.2019 Samimiyet Testi ve Toplumsal Refah!
25.05.2019 Osmanlı?nın Afrika?da Kadim İzleri
05.05.2019 Türkiye?nin Alternatif Turizm Şansı
13.04.2019 Antalya'nın Dördüncü T'si Teknoloji
10.04.2019 Sanayi ve Tarım Politikalarında eş güdüm ihtiyacı
07.04.2019 On beş mart 2019?a dair?
27.03.2019 Halkın feraseti ve beka meselesi!
11.03.2019 İstanbul?un ya da Antalya?nın vefası!
26.02.2019 Kavramlar üzerinden kutuplaşmak!
17.02.2019 Markalaşma ve bir başarı hikayesi!
09.02.2019 Türkiye markası ve zihinsel eşik!
31.01.2019 Eyvah! Saman ithal ediyoruz, tarım sektörü battı
18.01.2019 Rauf Denktaş Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
30.12.2018 Akıllı teknolojiler ve tarım 4.0
15.12.2018 Türkiye'nin marka şehir vizyonu
11.12.2018 Türkiye?nin turizm stratejisi ve sosyal politika işlevi
05.12.2018 Türkiye su zengini mi?
30.11.2018 2019 Türkiye ve dünyada Çorum yılı!
11.11.2018 Ulusal ekonomiler ve küresel şirketler
29.10.2018 Türkiye Gemisi 29 Ekimde limanda!
26.10.2018 Araştıma ve Geliştirme Politikaları
13.10.2018 Astronot yada çiftçi olmak!
03.10.2018 Halep?te bilim, savaş, medeniyet!
26.09.2018 İnsan ömrü 280 yıl!
19.09.2018 Pakdemirli ve tarım üzerine
11.09.2018 Kötüyü bertaraf etme reçetesi
06.09.2018 Küresel ısınma insanlık için tehdit mi??
31.08.2018 Dünya Peynir Şampiyonlar Ligi
27.08.2018 Süt sektörü ve peynir vizyonu
16.08.2018 Kaos tellalları!
10.08.2018 Bedirhan bebek!
04.08.2018 Uzman Bilgi ve Tarım Danışmanlığı ?
19.07.2018 Niyet Halis ya akibet!
12.07.2018 Acının günü!
01.07.2018 Prof.Dr. Tauf Nigzes
23.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
21.06.2018 İki seçenek var!
13.06.2018 'Komşu anneye bir kap yemek götürmek!'
12.06.2018 Kent kültürü ve beyin göçü!
30.05.2018 Gezide kaybolmak!
24.05.2018 Antalya?nın bir 'Güzel Ada'sı ?
20.05.2018 Bir Osmanlı güzeli ?Cumalıkızık?
18.05.2018 Üniversite ve yerel dinamikler-2
17.05.2018 Üniversitenin sinerjik etkisi
10.05.2018 Halkın vizyonu ve koltuk kapmaca!
02.05.2018 Başkanlığın götüreceği süreç!
28.04.2018 Zihin Kestiren Sistemler
19.04.2018 Kırın örtülü zenginliği
05.04.2018 Marka Olmak yada Olmamak!
28.03.2018 Yeni kuşak tatlandırıcılar - 2
27.03.2018 Şeker ve Tatlandırıcılar Sektörü
15.03.2018 Hakikaten ?Ne işimiz var Afrin?de!?
05.03.2018 Müttefiğe Zeytin Dalı!
31.12.2017 BİLİMİN IŞIK ETKİSİ!
24.12.2017 KENDİNE YABANCI!
20.11.2017 BEDBAHT İNSAN TİPOLOJİSİ
27.09.2017 DİL BAYRAMI; MİLLÎ EĞİTİM ve ENGRİ BÖRDS
18.09.2017 ÜNİVERSİTENİN TOPLUMSAL ROLÜ !
11.09.2017 İYİLERİN ZİRVE ÇAĞI
30.08.2017 30 AĞUSTOS: ?BİR OLMAK, VAR OLMAK !?
27.08.2017 TARIM CİDDİ BİR İŞTİR, ROMANTİZMİ KALDIRMAZ
12.08.2017 MEDYA'NIN MEDYASI! Ya da MEDYA?NIN MEDYAN?I OLMAK!
01.08.2017 ÂKİL İNSAN OLMAK!
23.07.2017 Türkiye Haklı !
28.06.2017 DUYGUSAL TEKNOLOJİ!
23.05.2017 HER YÜZYILDA YENİ BİR ENERJİ!
26.01.2017 BAŞKANLIĞA GÖTÜREN SÜREÇ!
28.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-2
25.12.2016 KARANLIKTAN DİRİLİŞE-1