2019 THO Çalıştay Raporu karmakarışık olmuş!…(2)

THO Çalıştay raporunu yorumlamaya devam ediyoruz…

18. Toplumsal cinsiyet eşitliği vb. gibi farklı bakış açılarına da özellikle alandaki kimlik tartışmalarında, söz hakkı tanınmasının gerekliliği;

AY: Ülkemizin ikiye bölündüğü "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konusunu, bu rapora koymak yanlış olmuş. THO ile doğrudan ilgisi olmayan, artı-eksi getirmeyen  bir konudur.

19. “Otantik”, “Geleneksel”, “Yerel”, “Düzenleme”, “Stilizasyon”, “Koreografi” vb. gibi birçok kavram ve bağlamları konusunda ciddi bilinmezliklerin var olduğu, kullanılmakta olan kavramların alışkanlıklar yoluyla ezbere kullanıldığı ve bu nedenle alanda kullanılan terminoloji konusunda baştan başlayarak yeniden çalışmalar yapılması gerekliliği;

AY: Ne söylesem, İlk THO Bölümü kurulalı 35 yıl olmuş. Devlet; imkan/kadro/unvan vermiş. Ama, hala kavramlar net değil…İnanın, bu madde, THO akademisyenlerinin “uygulama dışında” bir şey yapmadıklarının/üretmediklerinin/yan gelip yattıklarının ispatı olsa gerek…O zaman, keşke; dernek olarak kalsaydı.

22. Alanın ülkedeki imajının, arzu edilen noktada olmadığı;

23. Alanın mesleki tanımlamasının olmadığı ve dolayısıyla da devlet tarafından tanınmadığı;

24. Mesleki tanınma ihtiyacının ise devlet tarafından beklenmesi yerine ilgili paydaşların aynı amaç kapsamında bir araya gelerek yapacakları geçerli ve güvenilir yani bilimsel bir tanımlamanın ortaya konması yoluyla giderilmesinin daha sağlıklı olacağı;

AY:  (22-23-24 md.)  Yazık! Bu; kim(lerin) göreviydi? İlk THO mezunlarına öğretmenlik hakkı nasıl bir mücadele ile alınmıştı? MEB ortak projesi ile ülke çapında “usta öğretici kurslarının” motor görevini THO Bölümü mezunları ve alan uzmanları yapmıştı..Kim(ler) suçlu? Kurumlar görevlerini neden yapmamış?. Diplomatik çalışma neden gözardı edilmiş? Ne oldu da böyle gözden düşüldü? Yetkili makamlarda oturanların düşünmesi gerek!..

25. Mesleki tanımlamanın yanı sıra deontolojik yani mesleği uygularken uyulması gereken ahlaki değer ve etik kuralların da belirlenmesi gerekliliği;

AY: Kuruldan birisi yabancı dil bildiğini, literatür bilgisi olduğunu belirtmek istemiş galiba,ama gereksiz olmuş. Türkçeyi, korumalıyız. THO'ya göre cümle; "Mesleki tanımlamanın yanı sıra "ahlaki değer ve etik kuralların" da belirlenmesi gerekliliği"; Akademisyenlerin uyması gereken "Etik Kurallar" yayımlanmış ve “Etik Kurulları” oluşturulmuştur. Elbette, THO'nın özelliğine göre, Konservatuarlar’da  “ahlaki kurallarda” eklenebilir. THO Prof. unvanlı arkadaşların asıl görevleri budur. Neden; bu  alanın sorunlarına eğilmez, üretmezler?...Hayret doğrusu!..

28. Yükseköğretim kurumlarında alan eğitimi veren bölümlerin, bağlı bulundukları Konservatuvarlar, akademik birim olarak Yüksekokul seviyesinde görülmelerinin büyük bir yanlış olduğu, akademik yapı içerisinde, özellikle üst yönetimlerce doğru anlaşılamamış ve algılanamamış olduğu ve bu nedenle büyük zorluklar yaşandığı;

AY: Cümleyi düzeltelim: THO Bölümleri’nin bünyesinde olduğu Konservatuvarların, 2547 Akademik Teşkilat Kanunu’nda; Yüksekokul seviyesinde yer almasının yanlış olduğu, YÖK ve üniversite  yönetimlerine doğru bir dille anlatılamadığı ve bu nedenle zorluklar yaşandığı;

Konservatuarların, “Yüksek Okul” yerine “Fakülte” olması bir yarar sağlamaz. Sadece, baştaki Müdür yerine Dekan olur, o kadar!.. Önemli olan; Konservatuar Akademisyenlerinin; bilim/sanat anlayışının, terminoloji ve amaç birliğinin, üretimin, alandaki yayın boşluğunun doldurulmasıdır.

30. Yükseköğretim kurumlarında alan eğitimi veren bölümlerin belirttikleri çıktılara ulaşamadıkları, bu çıktıların var olan şartlar çerçevesinde değerlendirildiğinde ulaşılamaz hedefler olduğu, bu nedenle de asıl olarak misyonlarının yeniden belirlenmesi ve bazı işlevlerinin başka kurumlara bırakılarak hem daha ulaşılabilir çıktılar üzerinden eğitim programları oluşturulması hem de günümüzün disiplinler arası çalışma yöntemine uygun ortaklıklarının (yan dal eğitimi, çift anadal eğitimi vs.) uygulamaya konulmasının gerekliliği;

AY: Alan akademisyenleri, yetiştikleri kurumları beğenmemişler. Tebrikler, o zaman kendi yaptıklarını görmek isteriz.  Rapordaki görüşlere göre, şu andaki THO Bölümleri;  çıktılara ulaşamamışlar, ulaşılamaz hedefler koymuşlar, misyonları yanlışmış, programları disiplinler arası çalışma yöntemine uygun değilmiş v.b. Buyurun; hazırlayın, yayınlayın,  tartışılsın; elinizden tutan mı var?

31. Alan akademisyenlerinin hem kurumsal hem de bireysel olarak, kongre, konferans,panel, seminer, çalıştay vb. çeşitli bilimsel toplantılar yoluyla daha sık bir araya gelerek ortak çalışmalar ve tartışmalar yürütmesinin gerekliliği;

AY: Yine gereksiz bir madde. Önce; kurumlar kendi içinde bir karar versinler ve yayınlasınlar. Her kurum 3 ay içinde misyonlarını, terminolojilerini, programlarını v.b. ortaya koysun, sonra her kurumdan, bu işlere yatkın birer temsilci son/ortak şekli versin.

32. Alan özelinde yayın yapacak bilimsel dergi ihtiyacının gerekliliği;

AY: Önce 31. Md. gereği yapılmalıdır. Yanlışları “dergi yolu” ile yaymayalım.

Bahçeşehir Eğitim Kurumları Kurucusu Sn. Enver Yücel AI World Conference&Expo’da diyor ki: “Yapay zeka temelli öğretime geçiyoruz. Öğretmene ve öğrenciye her zaman ihtiyaç olacaktır. Okullarımızı buna göre hazırlamalıyız. Eğitime yapay zekayı adapte etmeliyiz.”

Emeği geçenlere tekrar teşekkür eder, 40 yıldır işin içinde olan biri olarak, eleştirilerimizin “yapıcı” görülmesini dilerim.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3513/2019-tho-calistay-raporu-karmakarisik-olmus2.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar