Devlet Sanatçıları, yeni yönetimden beklentilere cevap veren TİP Sözleşmesi bekliyor…

GÜNCEL: Diyeceksiniz ki; "ülke ateş çemberinde ve Amerika kaynaklı dolar saldırısı ile karşı karşıya, hoca ise kendi derdinde. "Durum öyle değil! Bu ülke her türlü dışarıdan müdahaleye; tepkide bulunur, birlik olur, zarar görse de atlatır, tüm sorunları aşar. Ama devlette devamlılık esastır" ve “hayat devam eder." Sanat, üretim demektir. Sanat kurumları çalışanları huzurlu olursa üretim artar. Olaya bu gözle bakalım lütfen. Teşekkürler.

Eskiler demişler ki;

1. İyi işi yapmak için “kalb-i selim’e”; işi iyi yapmak için “deneyime/tecrübeye”,

2. Doğru işi yapmak için “akl-i selim’e”; işi doğru yapmak için “bilgiye”,

3. Güzel işi yapmak için “zevk-i selim’e; işi güzel yapmak için “edebe”,

4. Hepsini birlikte yapmak için ise “irfana” ihtiyaç vardır...

Hayatım boyunca, bu dört maddenin ışığında, 38 yıllık bir sanatçı-akademisyen ve iletişim Dr. olarak; bildiklerimizi yazarak, sanat kurumlarımızın/çalışanların sorunlarını ve çözüm yollarını ilgili makamlara duyurmaya çalışıyorum.

Geçen yazımızda İstanbul Eylem Planı üzerinde duracağımız söylemiştik, ama “Konservatuar sanatçıları teşvik listeleri 7. imza olan Başbakanlık kalktığı ve imzanın kimin atayacağı belirlenmediği için MEB’de 20 gündür bekletiliyor” haberi üzerine “TİP Sözleşmesi” konusunu ele almak zorunda kaldık.

San.  Öğr. Elm. yıllardır bu 7 imza yüzünden ikramiyeleri 4-5 ay geç alıyor ve mağdur ediliyorlardı, ama kimse ilgilenmedi. TİP Sözleşmesi’ndeki “bir madde Anayasa hükmü” imiş gibi kimse dokunmadı… Ayrıca İTA amiri olan rektörün imzası ile diğer ikramiyeler veriliyor da, teşvikler neden verilemiyor? cevabını yıllardır alamadık! Çünkü, Konservatuardan çıkan listeler üzerinde kimsenin/makamların;  oynama, çıkarma-ekleme yetkisi yok. Sadece imzalar için geçen 5 ay, yazık değil mi?

Kültür ve Turizm Bakanı’nın; 15 yıllık AK Parti iktidarında sürekli değiştiğini, verilen ve olgunlaştırılan bu gibi konuların sonuca ulaşamadığını, Maliye Bakanı ve Kültür-Memursen yetkilikleri dahil herkesin olumlu görüş içinde olduğunu, Ocak 2018’de bu sisteme geçileceği vb. sürekli söylenmesine rağmen 2018 Eylül ayını bulmuş olduk.

İşte, aşağıdaki beklenen çözüm; emekliliği hızlandıracak ve imza kırtasiyesini de ortadan kaldıracaktır.

Acaba; Sanatçıların (400 kişi) teşvik ikramiyelerinin Bayram öncesi  “seyyanen ödenmesi” yapılamaz mı? sorusunu da sorarak konuya girelim.

Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslar’dan ilgili bölümleri alarak yazımızı düzenlemek, çözümleri önermek istiyoruz.

*07/06/1987 tarih ve 19480 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararı tarihi: 07/05/1987, Bakanlar Kurulu Kararı sayısı: 87/11782

BİRİNCİ BÖLÜM / GENEL HÜKÜMLER/ Amaç, Kapsam, Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Esasların amacı 2 nci madde kapsamına giren personelin sözleşmeli ola­rak çalışma esaslarını, bunlara ödenebilecek sözleşme ücretlerinin üst sınırlarını, sağlanacak sosyal yardımlar ile benzeri diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Esaslar, teknik bünyeye dahil olmayan ve haklarında Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekenler hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu­nunun Ek Geçici 12, 13 ve 14 üncü maddeleri kapsamına dahil personel ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Devlet Klasik Türk Müziği koroları, Devlet Türk Halk Müziği Koroları, Devlet Çok Sesli Müzik Korosu, Devlet Halk Dansları Topluluğu, Devlet Türk Müziği Toplulukları, Oda Orkestraları, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, diğer sanat kuruluşları sanatçıları, sanatkârları ile Devlet sanatçılarını kapsar.

Tanımlar

Madde 3

"Atama Amiri'" sözünden, Rektör, Kültür ve Turizm Bakanı, Devlet Opera ve Balesi Genel Mü­dürü, Devlet Opera ve Balesi Müdürü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Belediye Başkanı,… anlaşılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Sözleşme Ücretlerinin Tespiti

Madde 5 — Aylık brüt sözleşme ücretlerinin tespitinde esas alınmak üzere kurumlar­daki benzer personel arasında 4 üncü maddedeki ücret sınırlarını aşmamak üzere dengeli bir şekilde Bakanlıkça ve belediye başkanlığınca puan gruplaştırılması yapılır.

.

Madde 9 — Bu Esaslar kapsamına giren personel, Devlet Memurları Kanununda öngörülen doğum, ölüm, evlenme, tedavi ve yakacak yardımlarından; ayrıca özel kanun ve yö­netmeliklere göre sağlanan giyecek yardımlarından aynen yararlandırılırlar.

(Değişik: 27/07/1993 tarih ve 93/4664 sayılı B.K.K) Sözleşmeli olarak çalışanlara, çalıştıkları günlerle orantılı olarak ( hastalık ve senelik izin süreleri dahil) Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ödenmek üzere mali yıl içinde dört aylık ücret ikramiye olarak verilir. Ayrıca, olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilenlere ilgili Bakanın teklifi ve Başbakanlık Onayı ile iki aylığa kadar (iki aylık dahil) ücret teşvik ikramiyesi olarak verilebilir.

Madde 11—Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun tespit edeceği özel şartların yanı sıra, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları da taşımaları gereklidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler, İşlemler

Madde 14 — (Değişik: 12/06/2008 tarih ve 26904 sayılı R.G.) Kurumların norm pozisyonları ile bu pozisyonlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça belirlenir.

Madde 15 — Sözleşme süreleri bütçe yılı İle sınırlıdır. Bu Esaslara göre çalıştırılacak elemanların kurum, unvan, sayı ve ücretlerini belirten cetveller ve tip sözleşme örneklerinin malî yılın birinci ayı sonuna kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirilerek vize ettirilmesi şarttır. Bütçe yılı içinde görevlendirilecek yeni sözleşmeli personel için de ilgili Bakanlıkça ayrıca düzenlenecek ek cetvellerin Maliye ve Gümrük Bakanlığına vize ettirilmesi gereklidir.

Söz konusu vize işlemleri yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.

(Ek: 12/06/2008 tarih ve 26904 sayılı R.G.)Maliye Bakanlığınca vize edilen pozisyonlarda çalıştırılan personelin kurum içi birim değişiklikleri, norm pozisyonlarında aynı unvanlı boş pozisyon bulunması kaydıyla, belirlenen norm pozisyon usul ve esaslarına göre Bakanlıkça karara bağlanır. Karara bağlanarak gerçekleştirilen kurum içi birim değişiklikleri, onbeş gün içerisinde Maliye Bakanlığına bildirilir.

Madde 18 — 17/5/1982 tarihli ve 8/4715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 19 — Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 20 — Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

KONU:

TİP Sözleşmesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki korolar/orkestralar/topluluklar ve Üniversiteler Konservatuarları’nda çalışan sanatçılar, kadro karşılığı olarak aynı TİP sözleşmesi ile çalışmaktadırlar. Bunların sayısı o kadar çok değil (Bakanlık:1.300, Konservatuarlar: 400 civarı), ama yıllardır özlük haklarının iyileştirilmesini bekliyorlar. TRT sanatçıları, 5 sene önce bu sorunu çözdü bile… Sanatçılar özlük hakları iyileştirilmeyince, yaş sınırını bekliyorlar. Oysa konservatuarlarda yetişen yüzlerce başarılı genç kadro peşinde koşturuyor.

Ekte verdiğimiz madde ile; yıllardır verilen sözler yerine getirilmiş, devlete mali bakımdan çok yük getirmemiş, gereksiz kırtasiyeden kurtulunmuş, teşvik ikramiyesinin yöneticiler elinde yanlış kullanımına son vermiş, topluluklarda gençleşmeyi sağlamış ve yeni  gençlerle sinerji getirilmiş” olacaktır.

OCAK 2019’DAN SONRA HAZIRLANACAK VE UYGULANACAK “TİP SÖZLEŞMESİ” ÇÖZÜM TEKLİFİMİZ:

İKİNCİ BÖLÜM SÖZLEŞMELERİN YAPILMASI VE SÖZLEŞME ESASLARI Madde 4.

(YENİ) Madde 15:

2017 Mali yılı ile birlikte; "Bakanlık Sanat kurumlarında görev yapan (Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Opera Bale Genel Müdürlüğü) ile Üniversite Konservatuarlarında (Sanatçı Öğretim Üyeleri/Elemanları) görev yapan sanatçılar ile sanatkâr memurlara; yıl içerisinde ödenen 6 adet ikramiye (teşvik ikramiyeleri dâhil) tutarı, 12 aya eşit şekilde dağıtılarak maaşlara eklenerek her ay ödenir."

Madde 15: (Ek Madde):

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde TİP Sözleşmesi ile görev yapan sanatçıların ve Konservatuarlar Sanatçı Öğretim Elemanları/Üyeleri’nin ek göstergesi 6400’dür.

Yeni dönemde hızlı ve atak bir yönetim ve karar mekanizması kurulacağı sözü verildiğine göre; sanatçıların özlük haklarını Sn. Bakan’dan hızlı bir şekilde düzeltmesini beklemek hakları olsa gerek?

Uygulamacı Sn. Bakan’ında gereğini yapacağını umuyor ve bekliyoruz.

İlgi (gerekçeli) yazı linklerim:

http://www.internethaber.com/sn-basbakanimiza-devlet-sanatcilarindan-mesaj-var-1715400y.htm

http://www.enpolitik.com/haber/195555/ay-devlet-korolari-ve-topluluklarini-anlatti.html

http://www.internethaber.com/cumhurbaskanimiza-sanatcilarin-ozluk-haklarini-iyilestirebilme-firsati-dogdu-1853547y.htm

http://www.internethaber.com/herkes-basarili-ise-muzik-alani-sorunlari-nicin-cozulmuyor-1574807y.htm

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2422/devlet-sanatcilari-yeni-yonetimden-beklentilere-cevap-veren-tip-sozlesmesi-bekliyor.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar