MTV YA DA DEVLET OLMAK BEDEL İSTER

Bu bedelin adı vergidir.

Vergi, bir devletin ülke insanından, dolaylı veya dolaysız olarak aldığı ayni veya nakdi değerlerin toplamıdır.

Bu değerler toplamı ülke insanından ne kadar adil ölçüde alınıyor ve ne kadar yerinde kullanılıyorsa, devlet o ölçüde güçlü, yönetim o ölçüde saygın olacaktır.

Devletin vatandaşından aldığı vergi yaptığı hizmetin karşılığı olmalıdır.

Bir başka ifadeyle:

Devlet ne kadar hizmet yapıyorsa o kadar vergi alacaktır.

Eğer, hizmet-vergi dengesi bozulur, devlet hizmetinden çok vergi alırsa; yapılan hizmet pahalıya mal edilmiş, dolayısıyla milli servet israf edilmiş olacaktır.

Devletin bu israfı bir ülkede enflasyonun en önemli sebeplerinden birisidir.

Diğer taraftan…

Devlet, hangi gerekçeyle olursa olsun, yaptığı hizmetin bedelini alamayacak veya maliyetinden daha düşük alacak olursa:

Bu hem hizmetin götürüldüğü yere ve kitleye bağlı olarak dengesizliğe ve adaletsizliğe sebep olacak…

Hem de devlet hazinesinin durumuna göre, hizmetin kalitesinin giderek düşmesine ve bir süre sonra tamamen kesilmesine yol açacaktır.

Örneklendirecek olursak:

Devletin bedelsiz olarak verdiği eğitim hizmetlerindeki kalite düşüklüğü önümüzde duran çok acı bir örnektir.

Bugün kalitesi düşük de olsa sürdürülmeye çalışılan bu hizmet, eğer böyle devam ettirilecek olursa, zamanla durma noktasına gelecektir.

Bedelsiz ya da maliyetinin altında verilen hizmetlerin kalitesizliğini başka alanlarda da görebiliriz.

Anlaşılacağı gibi:

Devlet sınırları iyi tayin edilmiş alanlarda yapacağı hizmetin bedelini tam olarak alacak ki, hem hizmetin kalitesi korunabilsin hem de hizmetin devamı sağlanabilsin.

Bu bakımdan devlet, milletin kendisine verdiği asli görevlerin dışına mümkün olduğu kadar çıkmamaya çalışmalıdır.

Eğer devlet zaruri hallerde asli görevleri dışına çıkmak durumunda kalırsa;

1.Hizmeti belli bir süre yaparak, onu mahalli kuruluşlara bırakıp asli görevine çekilmelidir.

2.Hizmet bütün ülkeyi veya çok geniş bir bölgeyi ve kitleyi ilgilendiriyorsa, devlet sosyal muhtevalı hizmetlere girmelidir. Çünkü mahalli kuruluşlar veya hamiyetperver kişiler dar kapsamlı mahalli hizmetleri zaten görebilecekler ya da hizmete ihtiyacı olanlar, hizmetin üretimini herhangi bir şekilde sağlayacaklardır.

Burada akla gelen soru, devletin asli görevlerinin ne olduğudur.

Devletin en önemli iki asli görevi güvenlik ve adalettir.

Devlet, vergi alırken bu iki asli görevini en iyi şekilde yapmak için alacaktır.

Bu iki asli görevde hizmet aksayacak olursa, telafisi zor durumlar ortaya çıkabilecektir.

Bilinmelidir ki:

Güvenlik ve adalet hizmeti devletin varoluş hikmetinin iki asıl nedenidir.

Bu iki asli varoluş nedeni tam olarak yerine getirilemeyecek olursa, devlet olmanın önemi kalmayacaktır.

Bu iki görevin aksaması öncelikle devlete olan saygınlığı ve güveni sarsacak; giderek devletin tartışılır hale gelmesine yol açacaktır.

Bu bakımdan devlet, kendi üzerine düşmeyen görev alanlarına girerek hazineyi çarçur etmekten vazgeçmeye ve mutlaka sebep-i vücudu olan iki asli görevi en iyi şekilde yapmaya çalışmalıdır.

Devlet can güvenliğini sağlayamadığı ve canını koruyamadığı nsanına en iyi sağlık hizmetini veya en iyi eğitim hizmetini nasıl verecektir?

Ölüye sağlık hizmeti veya ölüye eğitim hizmeti mezarda mı verilecektir?

Diğer taraftan hakkı kendisine teslim edilmeyen veya hakkı kendisine adeta burnundan getirilerek teslim edilen bir kişi, ruhen ve zihnen mustarip edildikten veya manen öldürüldükten sonra, hangi hizmet bu kişinin devlete karşı sarsılan güvenini iade edebilecek ve devletine sarılmasını sağlayabilecektir?

Bilindiği gibi, devletin kuruluş ve varoluş hikmetini oluşturan bu iki görev kolay yapılacak görevler değildir.

Bu bakımdan devlet bu iki görevi en mükemmel şekliyle yerine getirmeden, üzerine vazife olmayan alanlarda hizmet vermeye çalışırsa, hiçbir görevini layıkıyla yerine getirmesi mümkün olmayacaktır.

Bu gün devlete bakıldığında görünen manzaranın iç açıcı olmayışının en önemli nedeni, devletin asli görevleri dışında, kendisini ilgilendirmeyen birçok işlere girmesinden kaynaklanmaktadır.

Dolayısıyla devlet aldığı vergiyi ne için aldığını ve nereye harcayacağını iyi bilmek ve bunu hiç unutmamak zorundadır. Hizmet iyi yapılacaksa, ancak böyle olursa yapılabilecektir.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1555/mtv-ya-da-devlet-olmak-bedel-ister.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Yorumlar

Ercan Güven
30.09.2017 09:33
Bu yazınızı devlet için mi yazdınınız yoksa benim gibi okuyup da birşeyler öğrenmek isteyenler için mi? Selamlar

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar