Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Suresi'nin faziletleri...

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen, İslam dininde bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'inci gecesinde yarın idrak edilecek.
Eklenme Tarihi: 09.06.2018 11:15:00 - Güncellenme Tarihi: 09.06.2018 11:15:42

İslam dininde bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'inci gecesi olan yarın idrak edilecek.

İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul edilirken, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.

Cenâb-ı Hak, bu geceyi şöyle medhediyor:

Biz onu (Kur’ân’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Rûh (Cebrâil), her iş için iner dururlar. O gece, selâmet ve esenlik doludur. Tâ fecrin doğuşuna kadar…” (el-Kadir, 1-8)

Kur’ân-ı Kerîm’in indiriliş zamanı hakkında ilk beyân, Bakara Sûresi’nin 185. âyetinde yapılmış ve indirildiği ayın Ramazan ayı olduğu bildirilmiştir.

“Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’ân’ın indirildiği aydır…” (el-Bakara, 185)

Bir başka âyet-i kerîmede onun gece vakti indirildiği bildirilmiş ve şöyle buyurulmuştur:

“Apaçık olan kitaba andolsun ki, Biz onu mübârek bir gecede indirdik…” (ed-Duhân, 2-3)

Kadir Sûresi’nin ilk âyeti ile de kerîm kitabımız Kur’ân’ın, Kadir gecesinde indirildiği açıkça beyân edilmiştir.

Duhân Sûresi’nde Kadir gecesi için “Her hikmetli iş, o gecede ayrılır” denilmiştir. İbn-i Abbâs’tan rivâyetle de şöyle buyurulmuştur:

“Allah, Kadir gecesinde gelecek senenin aynı gecesine kadar bir sene içerisinde olacak her şeyin; yağmurdan rızka, can vermekten öldürmeye kadar her şeyi takdir eder ve bu işleri vazifeli meleklere teslim eder. Rızıkların, bitkilerin ve yağmurların nüshasını Mîkâil’e; savaşların, rüzgârların, zelzelelerin, yıldırımların ve Ay-Güneş tutulmalarının nüshasını Cebrâil’e, amellerin nüshasını İsrâfil’e, musibetlerin nüshasını ölüm meleğine teslim eder.”

Bu mübarek gecede başta Cebrâil -aleyhisselâm- olmak üzere yeryüzüne birçok melek iner ve mü’minler için Rabbimize duâ ve istiğfarda bulunurlar. Bu durum şöyle rivâyet edilir:

“Kadir gecesi olunca, Allah Teâlâ, Cebrâil -aleyhisselâm-’a sayıları yetmiş bin olan Sidre-i Müntehâ melekleriyle beraber yeryüzüne inmelerini emreder. Beraberlerinde nûrdan sancaklar vardır. Yeryüzüne indiklerinde Cebrâil kendi sancağını, diğer melekler de kendi sancaklarını şu dört yere dikerler:

Kâbe’nin yanına, Nebiyy-i Zîşân -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in kabrine, Beyt-i Mukaddes mescidine (Mescid-i Aksâ’ya), Tûr-i Sînâ mescidine…

Sonra Cebrâil -aleyhisselâm- meleklere:

«-Dağılın!..» der.

Onlar, içinde mü’min erkek veya mü’min kadın bulunan hiçbir ev, oda, mesken ve gemi bırakmamak üzere hepsine girerler. Girdikleri evlerde tesbîhte bulunurlar, yüce Allâh’ı takdîs ederler, tehlîlde bulunurlar. (Onların günahlarının bağışlanması için Allâh’a yalvarırlar.) Tanyeri ağarıncaya kadar buna devam ederler. Tanyeri ağarınca semâya yükselirler.” (Abdülkadir Geylânî, Gunye, 2/14)

Rûhu’l-Beyân tefsirinde de yeryüzüne inen melek ile de şöyle denilmiştir:

“Bazı âlimlere göre okuduğumuz bu âyette geçen «ruh»tan maksat bir melektir ki, gökleri ve yerleri yutmak istese, bir lokmada yutabilir. Veya bu öyle bir melektir ki, başı Arş’ın altında, iki ayağı yedi kat yerin dibindedir. Bu meleğin bin başı vardır ve her baş dünyadan daha büyüktür. Ayrıca her başta bin yüz, her yüzünde bin ağız, her ağzında bin dil vardır. Bu kadar dil ile bin çeşit tesbih, tahmid ve temcidde bulunur. Allâh’ı tesbih eder, her bir dilin dili diğerine benzemez. Bu melek tesbih etmek için ağzını açtığında, göğün bütün melekleri ağzından çıkan nûr kendilerini yakacak korkusuyla secdeye kapanırlar. Sözünü ettiğimiz bu melek, sabah-akşam Allâh’ı tesbih eder. Kadir gecesi geldiğinde ise, iner ve Muhammed ümmetinden oruç tutan erkeklerle kadınlar hakkında işaret ettiğimiz bin ağzı ile tan yeri ağarıncaya kadar istiğfarda bulunur.” (İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân, Erkam Yayınları, c: 23, sh: 518)

Bu geceye bir ömrü sığdırmış Rabbimiz… Durup bir düşünsek, nasıl büyük bir lütuftur bu… Sadece böyle bir nîmetin şükrü için secdeden kaldırmasak başımızı, yine edâ edemeyiz şükrünü… Neresinden bakarsak, her hâliyle sır… Her hâliyle huzur… Her hâliyle sürûr… Öyle bir sır ki, hangi gün olduğu konusunda dahî farklı rivâyetler vardır. “Bulanlar, arayanlardır!” demiş büyükler… Efendimiz de “arayın” buyuruyor…

“Ramazan’ın içinde arayın, son on gününde arayın, on günün tek rakamlı günlerinde arayın.”

Habibullah Efendimiz de Ramazan Ayı’nın son on günü geldiği zaman ibadetlerini artırır ve âilesini bu konuda uyarırdı. Ne mutlu, her seneye, bir ömür sığdırabilenlere…

Öyle bir gece ki bahsettiğimiz, Peygamber Efendimizin şu müjdesi bile başlı başına her şeyi anlatmaya yetecek vasıftadır:

“Her kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ ederse, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır. Her kim îman ederek ve sevabını Allah’tan bekleyerek oruç tutacak olursa, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır.” (Münâvî, VI, 191)

Kadir gecesi görünen nûr ile ilgili şöyle denilmiştir:

“Kadir gecesi görülen nûr, meleklerin kanatlarının nûrudur. Bu nûr, Adn Cenneti’nin nûrudur. Bu cennetin kapıları Kadir gecesi açılır. Yahut bu nûr, Livâü’l-Hamd nûrudur. Âriflerin esrarının nûrudur. Allah onların esrar perdelerini kaldırmıştır ki, mahlûkat onların nûrlarını görsünler. Bu açıklama, Kadir gecesinin hakikatine uygun bir açıklamadır. Çünkü Kadir gecesinin hakikati, melekût âleminin ârifin kalbine inkişâf etmesinden ibarettir. Bâtın, melekût âleminin nûruyla aydınlandığında o âlemden zâhire akseder.”

Bu gecenin ihyâsı için özel bir nafile namaz belirtilmemekle birlikte bu gecenin fazileti ve yapılacak duâların kabul edilme ümidinin fazla olması sebebiyle diğer gecelere göre daha yoğun bir ibadetle geçirmek gerekir. Özellikle kazâ namazı kılma, gece namazlarını artırma, Kur’ân-ı Kerîm okuma, tevbe-istiğfarda bulunma, zikir, tesbîh ve duâ ile Allah Teâlâ’ya niyazda bulunmak gerekir. Bu gecenin gündüzünde de hayır-hasenatta bulunmak, ihtiyaç sahiplerini ve yoksulları gözetmek tavsiye edilmiştir.

Bu günde Peygamber Efendimizin Hazret-i Âişe -radıyallahu anhâ- Vâlidemiz’e öğretmiş olduğu duâyı dilden düşürmemek ve bu duâ ile Cenâb-ı Hak’tan af dilemek gerekir:

“Allâhümme inneke afüvvün, tuhibbül afve fa’fü annî.”

“Allâh’ım! Şüphesiz Sen affedicisin, affı seversin. Beni affet!..” (Tirmizî, Deavât, 84; İbn-i Mâce, Duâ, 5)

Said bin Müseyyeb, bu gecenin ihyâsı ile ilgili olarak şöyle demiştir:

“Her kim akşam ve yatsı namazlarını câmide cemaat ile kılarsa, Kadir gecesinden bir pay almış olur.”

Hadîs-i şerîfte de şöyle buyurulur:

 “Kim Kadir Sûresi’ni okursa, Allah ona Ramazan orucu tutup, Kadir gecesini ihyâ eden kimsenin sevabını verir.” (İbn-i Hacer, Kâfi, IV, 781)

Cenâb-ı Hakk’a niyaz ile başladık yazımıza, niyaz ile bitirelim:

Yâ Rabbi! Bizleri Kadir gecesinin kadrini bilenlerden ve bu geceyi hakkıyla ihyâ edenlerden eyle. Yâ Rabbi! Bu gece hürmetine ümmet-i Muhammed’i affeyle. Âmîn!

Kadir süresini, ramazan gecesi bin kere okuyan , Allah’ı sübhanehu ve tealayı rüyasında görür, pazartesi gecesi beş yüz defa okuyan Nebi ekremi mana aleminde görür ve bağlı işleri fetholur.

Resulüllah (S.A.V) Efendimiz buyurdu ki: Kadir suresini okuyan kimseye Ramazan orucu ve Kadir Gecesini ihya etme sevabı verilir. (Ruhu'ı Beyan Tefsiri) 

Cenab-ı Hak Kadir suresini 100 (Yüz)defa okuyan kimsenin kalbine İsmi Azam'ı bahşeder, O kul dilediği kadar dua eder ve haceti karşılanır. 

Kim de Cuma günü Kadir suresini bin (1000) defa okursa, ölmeden önce Resulüllah (S.A.V) Efendimiz'i rüyasında görür. 

Resulüllah (S.A.V) Efendimiz şöyle buyurdular: Sizinle iblis arasında, Yecüc Mecüc seddi gibi bir seddin Allah tarafından konulmasını arzu ediyorsanız sabah ve akşam namazlarından sonra 3 defa Kadir suresini yerinizden henüz kalkmadan okuyunuz ve şöyle dua ediniz; Ya Allah! Ey kudret sahibi! Benimüzüntü ve sıkıntılarımı gider (ed-Dürrü'n-Nazım) 

Kim Kadir gecesi Farzlardan bir farzda Kadir suresini okursa, bir çağrıcı şöyle seslenir: Ey Allah'ın kulu! (Kul hakkı hariç) geçmiş günahların bağışlandı sen artık bu amelini yenile. (Hüseyin Bin Ali. R.A.dan) 

Kadir suresini okuyan kimsenin sesi , okurken kelimelerin çıkmasıylecereyan ettikçe,sanki kılıcını sıyırmış da Allah(C.C) yolunda savaşıyormuş gibi sevap kazanır.

Kadir suresini gizli okuyan kimse Allah(C.C) yolunda kana boyanmış gibi olur.

Kadir suresini on (10) defa okuyan kimsenin 1000(Bin) tane günahı bağışlanır.

Sefere çıktığında okuyan kimse salimen evine döner.
Dağa çıkarken okuyan kimseyle şeytanlar arasına bu sure girmiş olur. Yani şeytanlar ona zarar veremez. Arabaya binince okuyan kimse selamet içinde bağışlanmış olarak arabadan iner.

Kadir Suresini yazıp içen kimse hayat suyundan içmiş olur. Bu sureyi büyük bir leğen veye çamaşır yıkanan temiz birşey içine yazılıp sonra elbisesini o şey içine daldıran kimse ebediyen zina etmez.

Kadir suresini yazıp seccadenin üzerine o suyu serpen kimsenin o yerde kıldığı namaz kabul olunur.

Kadir suresini yazıp suyunu bir hastanın ya da delinin üzerine okunursa Allah'(C.C)ın izniyle iyileşir.

Kimde çocuğunun anlından tutup Kadir Suresini üzerine okusa, çocuğunda arzu ettiği güzel huyları görmeyi Allah (C.C) ona nasip eder. (Tefsir-i Hanefi)

Kadir Suresi fakirler için zenginliktir, zayıflar için izzet ve şereftir; belayı,hastalığı daha çok defedicidir. Azabından kurtarıp güven sağlayıcıdır. Dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtarıcıdır.

Kadir suresini devamlı okuyan sıhat üzerine olur, afiyet bulunur. Üzerine Ruhaniler iner, kendisine hemen cevap verirler. İmam Temimi' de aynı konuları belirtmiştir.

Kadir Suresinin faziletlerinden biri de şudur: Bu sureyi okumaya devam eden kimseye yüce makamlardaki ruhaniler hazır olurlar. Bunu arzuladığın zaman kalbin bütün hikmetiyle Kadir Suresini okumaya devam et, niyetini halis kıl.

Arif olan bazı ilim adamları kendi dostlarından birine demişlerki: Sana İsmi Azam'ı öğreteyim mi? O halde Fatiha, İhlas Surelerini, Ayet'el kürsi'yi ve birde Kadir suresini oku ve sonra kıbleye yönelerek arzu ettiğin şekilde dua et, Allah(C.C) şüphesiz senin duanı kabul buyurur,

Kimde sevdiği kimsenin anlına sağ elini koyup Kadir Suresini okursa , şüphesiz ki Allah(C.C) ona sevdiği şeyi gösterir.

Kim de Kadir Suresini abdest aldıktan sonra okursa , ayağa kalkınca günahsız olarak kalkmış olur. Anasından doğduğu gündeki kadar temiz olur.

Şeyh Ebu Hasen Şazeli(R.A) diyorki; Sözünde doğru olmayı arzu ediyorsan , Kadir Suresi okumak suretiyle kendine yardımcı ol.(ed-Dürrü'n-Nazım)

Meşaiyattan bazısı demiştirki; Her kim Kadir , Kafirun ve İhlas surelerini temiz bir su üzerine 10 (On) defa okuduktan sonra onu yeni elbisenin üzerine serpecek olursa, o elbise üzerinde bulunduğu müddetçe mübarek bir hayat geçirir.

Diğer bir rivayette ; Kim Kadir Suresini 36 (Otuz Altı) defa okuduktan sonra onu yeni elbisenin üzerine dökecek olursa , o elbise onun üzerinde durduğu müddetçe Cenab-ı Hak tarafından geniş Rızık içinde bulunur.

Kim de Kadir suresini okur da öylece hacetini yerine getirmek için gayret sarfederse , her halde sevinçli bir gönülle döner ve hacetini yerine getirmiş olur. Hayır işlerinde , sadak,oruç,yardım ve benzeri konularda harekete geçemeyen,hep duraklayan, şeytanın önüne geçip engel olduğukimse hayır yapmaya gücü yetmiyorsa tertemiz bir kap içine ateşte eritilmemiş bal ile yazar ve o balı yemeğinin içine karışturursa,hayır duygusu içine doğar ve içindeki her türlü kötülük ayrılıp gider.

Kim Cuma gecesi Kadir Suresini 1000(BİN) defa okursa ve O'na 1000(BİN) salavat getirir ve öyle uyursa Peygamvber Efendimiz(SAV)'i rüyasında görür. Tavsiye edilen salavat şudur; Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin biadedi ma'lummin leke.


Kaynaklar: www.islamveihsan / www.islamda.org


http://www.enpolitik.com/haber/195804/kadir-gecesinde-ne-oldu-kadir-suresinin-faziletleri.html

Sizin Yorumunuz:

*
*